Wet van 27 maart 2018 tot wijziging van de Wet luchtvaart (Omvorming Stichting Airport Coordination Netherlands tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is dat de Stichting Airport Coordination Netherlands wordt omgevormd tot een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet luchtvaart wordt als volgt gewijzigd:

A

Titel 7.2 vervalt.

B

Na titel 8A.6. wordt een titel ingevoegd, luidende:

Titel 8A.7. Taken, inrichting en financiering van ACNL

Artikel 8a.63
 • 1. In deze titel wordt verstaan onder:

  ACNL:

  Airport Coordination Netherlands;

  bemiddelaar inzake de dienstregelingen:

  bemiddelaar inzake de dienstregelingen als bedoeld in artikel 2, onderdeel i, van de slotverordening;

  gebruiker:

  een luchtvaartmaatschappij, alsmede een persoon of rechtspersoon die vluchten uitvoert, niet zijnde een luchtvaartmaatschappij;

  gefaciliteerde beweging:

  een beweging die wordt gefaciliteerd op een luchthaven met bemiddeling inzake de dienstregelingen door de bemiddelaar inzake de dienstregelingen;

  slotcoördinator:

  coördinator als bedoeld in de slotverordening;

  slotverordening:

  Verordening nr. 95/93 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 18 januari 1993 betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van «slots» op communautaire luchthavens (PbEG 1993, L 14).

 • 2. Een wijziging van de slotverordening gaat voor de toepassing van deze titel gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijziging uitvoering moet zijn gegeven.

Artikel 8a.64
 • 1. Er is een organisatie, ACNL, belast met de taken die de slotcoördinator en de bemiddelaar inzake de dienstregelingen op grond van de slotverordening hebben.

 • 2. ACNL is gevestigd te Haarlemmermeer en bezit rechtspersoonlijkheid.

 • 3. De artikelen 21 en 22 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen zijn op ACNL niet van toepasing.

 • 4. Indien ACNL bij de uitvoering van de taken van de slotcoördinator, bedoeld in het eerste lid, schade toebrengt aan luchtvaartmaatschappijen of anderen, is ACNL daarvoor niet aansprakelijk, tenzij de schade een gevolg is van opzet of roekeloosheid.

Artikel 8a.65

ACNL stelt ten behoeve van haar werkwijze een bestuursreglement op.

Artikel 8a.66
 • 1. ACNL heeft een directie.

 • 2. De directie:

  • a. is belast met de dagelijkse leiding van ACNL;

  • b. bestaat uit maximaal twee leden;

  • c. vertegenwoordigt ACNL in en buiten rechte.

 • 3. De leden van de directie worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaren en kunnen aansluitend ten hoogste eenmaal opnieuw worden benoemd.

 • 4. In geval van schorsing of ontstentenis van een lid van de directie voorziet Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat in de waarneming van diens functie.

Artikel 8a.67
 • 1. Ter dekking van de kosten die ACNL maakt ten behoeve van de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 8a.64, eerste lid:

  • a. zijn de gebruikers van de betreffende luchthavens per gebruikt slot of gefaciliteerde beweging een vergoeding verschuldigd aan ACNL;

  • b. zijn de exploitanten van de betreffende luchthavens een vergoeding verschuldigd aan ACNL op basis van de met slots gerealiseerde of gefaciliteerde bewegingen in het vorige boekjaar.

 • 2. ACNL stelt jaarlijks de tarieven van de vergoedingen, bedoeld in het eerste lid, bij regeling vast na consultatie van de gebruikers en exploitanten van de betreffende luchthavens.

 • 3. De tarieven, bedoeld in het tweede lid, treden na bekendmaking op de eerstvolgende 1 april in werking.

 • 4. De exploitant van de betreffende luchthaven int de vergoeding, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, en draagt het geïnde bedrag af aan ACNL.

Artikel 8a.68
 • 1. Het boekjaar van ACNL loopt van 1 april van enig jaar tot en met 31 maart van het daaropvolgende jaar.

 • 2. In afwijking van artikel 18 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen stelt ACNL jaarlijks vóór 1 juni het jaarverslag op.

Artikel 8a.69
 • 1. ACNL stelt jaarlijks een begroting op, met in ieder geval:

  • a. de jaarlijkse financiële begroting, bestaande uit een exploitatiebegroting en een kapitaalsbegroting;

  • b. een meerjarenbegroting voor de eerstvolgende drie boekjaren.

 • 2. ACNL stuurt de begroting vóór 1 februari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft naar Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

 • 3. Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat verleent dan wel onthoudt binnen vier weken de goedkeuring aan de begroting.

 • 4. In het geval de goedkeuring wordt onthouden, is de directie gerechtigd gedurende ten hoogste zes maanden van het nieuwe boekjaar voor iedere maand uitgaven te doen ter grootte van 115% van een twaalfde deel van de begroting van het voorafgaande boekjaar.

ARTIKEL II

Met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet gaan de vermogensbestanddelen van de Stichting Airport Coordination Netherlands onder algemene titel over op ACNL.

ARTIKEL III

Archiefbescheiden van de Stichting Airport Coordination Netherlands betreffende zaken die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet nog niet zijn afgedaan, worden overgedragen aan ACNL voor zover zij niet overeenkomstig de Archiefwet 1995 zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats.

ARTIKEL IV

In wettelijke procedures en rechtsgedingen waarbij de Stichting Airport Coordination Netherlands is betrokken, treedt met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet ACNL in de plaats van de Stichting Airport Coordination Netherlands.

ARTIKEL V

 • 1. Indien het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet is gelegen op of na het moment van inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, is:

  • a. ieder personeelslid van Stichting Airport Coordination Netherlands van rechtswege ontslagen en werkzaam bij ACNL op basis van een overeenkomst naar burgerlijk recht met een rechtspositie die in totaliteit ten minste gelijkwaardig is aan die welke voor elk van hen gold bij Stichting Airport Coordination Netherlands;

  • b. in afwijking van onderdeel a, de Managing Director van Stichting Airport Coordination Netherlands op het tijdstip van inwerkingtreding van rechtswege ontslagen en bij besluit benoemd als lid van de directie, bedoeld in artikel 8a.66.

 • 2. In overige gevallen dan bedoeld in het eerste lid is op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet:

  • a. ieder personeelslid van Stichting Airport Coordination Netherlands van rechtswege ontslagen en aangesteld als ambtenaar in dienst van ACNL met een rechtspositie die in totaliteit ten minste gelijkwaardig is aan die welke voor elk van hen gold bij Stichting Airport Coordination Netherlands;

  • b. in afwijking van onderdeel a, de Managing Director van Stichting Airport Coordination Netherlands van rechtswege ontslagen en bij besluit benoemd als lid van de directie, bedoeld in artikel 8a.66.

ARTIKEL VI

Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

ARTIKEL VII

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 27 maart 2019

Willem-Alexander

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops

Uitgegeven de negentiende april 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 35 060

Naar boven