Besluit van 24 juni 2020, houdende de inwerkingtreding van onderdelen van de Wet van 5 oktober 2016 houdende wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en enkele andere wetten ter invoering van een vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs (Stb. 2016, 362)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 19 juni 2020, nr. WJZ/24737948 (6706), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel VI van de Wet van 5 oktober 2016 houdende wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en enkele andere wetten ter invoering van een vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs (Stb. 2016, 362);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Van de Wet van 5 oktober 2016 houdende wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en enkele andere wetten ter invoering van een vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs (Stb. 2016, 362) treden in werking met ingang van 1 september 2020: artikel I, onderdeel D, wat betreft de artikelen 8.0.2, eerste lid, en 8.0.3, derde, vierde en zesde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, artikel II, onderdeel A, wat betreft artikel 27d, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel III, onderdeel A, wat betreft artikel 42b, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 juni 2020

Willem-Alexander

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

Uitgegeven de derde juli 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Met dit besluit treden enige bepalingen van de Wet van 5 oktober 2016 houdende wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en enkele andere wetten ter invoering van een vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs (Stb. 2016, 362) in werking met ingang van 1 september 2020.

De bepalingen die in werking treden betreffen bepalingen die betrekking hebben op de uitwisseling van gegevens van vo-leerlingen, vso-leerlingen en vavo-studenten die naar verwachting overstappen naar het middelbaar beroepsonderwijs. Deze gegevensuitwisseling vindt plaats tussen scholen, instellingen en gemeenten. Nu de benodigde (ICT-)voorzieningen zijn ontwikkeld en per 1 september operationeel zijn om inzicht in de overstappers te geven, kunnen deze bepalingen in werking treden. Het betreft de artikelen 8.0.2, eerste lid, en 8.0.3, derde, vierde en zesde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, artikel 27d, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 42b, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra.

Bij de inwerkingtreding van deze bepalingen van de wet en de hierop gebaseerde Regeling gegevensverstrekking bij overstap naar mbo wordt afgeweken van de vaste verandermomenten. Er is gekozen voor de datum van 1 september 2020, omdat dit de datum is waarop de ICT-voorziening klaar is en de administratiesystemen van de scholen en gemeenten er op zijn aangesloten. Deze datum is ook afgestemd met het veld. Het is van belang om vanaf dat moment de wettelijke bepalingen in werking te laten treden om het voortijdig schoolverlaten te verminderen.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

Naar boven