Besluit van 17 juni 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen en het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Medische Zorg en Onze Minister van Justitie en Veiligheid van 15 juni 2020, kenmerk 1627714-200122-WJZ;

Gelet op artikel 17 van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen en artikel 47 van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 1 juli 2020 treden in werking:

  • a. de Wet experiment gesloten coffeeshopketen, en

  • b. het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen, met uitzondering van artikel 2, eerste lid, onderdelen a en j.

Onze Minister voor Medische Zorg en Onze Minister van Justitie en Veiligheid zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 juni 2020

Willem-Alexander

De Minister voor Medische Zorg, M.J. van Rijn

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Uitgegeven de negenentwintigste juni 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Met het onderhavige besluit wordt de inwerkingtreding van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen en het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen geregeld. Beide treden in werking met ingang van 1 juli 2020, met uitzondering van artikel 2, eerste lid, onderdelen a en j, van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen. Die twee artikelonderdelen bevatten de aanwijzing van Almere en Zaanstad als deelnemende gemeente. In beide gemeenten is hierover nog bestuurlijk overleg gaande en conform hun verzoek daartoe zullen om die reden deze artikelonderdelen op dit moment nog niet in werking treden.

Op 1 juli 2020 zal ook in werking treden de Regeling experiment gesloten coffeeshopketen. De wet, het besluit en de regeling vormen tezamen het juridisch kader van het experiment gesloten coffeeshopketen.

De Minister voor Medische Zorg, M.J. van Rijn

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Naar boven