Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2020, 208Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 17 juni 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 20 mei 2020 tot Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Leerplichtwet 1969 in verband met de versterking van het beroepsonderwijs, door het wettelijk mogelijk maken van doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk beroepsonderwijs) (Stb. 2020, 157)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 juni 2020, nr. WJZ/24495042 (9212), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel XII van de Wet van 20 mei 2020 tot wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Leerplichtwet 1969 in verband met de versterking van het beroepsonderwijs, door het wettelijk mogelijk maken van doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk beroepsonderwijs) (Stb. 2020, 157);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 20 mei 2020 tot wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Leerplichtwet 1969 in verband met de versterking van het beroepsonderwijs, door het wettelijk mogelijk maken van doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk beroepsonderwijs) (Stb. 2020, 157) treedt in werking met ingang van 1 augustus 2020, met uitzondering van:

  • a. artikel II, onderdeel F, dat in werking treedt met ingang van 1 augustus 2022;

  • b. artikel V, onderdeel A, onder 2, onderdeel B, onder 2, en onderdeel F, voor zover het betreft de artikelen 27g, 27h en 27i van de Wet voortgezet onderwijs BES, artikel VI, onderdeel I, voor zover het betreft de artikelen 8.4a.10, 8.4a.11 en 8.4a.12 van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES en artikel XI, onder 1, onderdelen F, G en M, en onder 3, onderdelen F, G en M, die in werking treden op het tijdstip waarop artikel V, onderdelen K en L, van de Wet van 26 juni 2013 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs (Stb. 2013, 288) in werking treedt;

  • c. artikel X, onder 2, onderdeel A.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 juni 2020

Willem-Alexander

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

Uitgegeven de zesentwintigste juni 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Met dit besluit treedt de Wet van 20 mei 2020 tot wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Leerplichtwet 1969 in verband met de versterking van het beroepsonderwijs, door het wettelijk mogelijk maken van doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk beroepsonderwijs) (Stb. 2020, 157) in werking met ingang van 1 augustus 2020. Met deze inwerkingtreding op korte termijn wordt mogelijk gemaakt dat scholen voor voortgezet onderwijs en instellingen voor beroepsonderwijs die daar reeds voorbereidingen voor hebben getroffen, met ingang van school-/studiejaar 2020–2021 kunnen starten met het aanbieden van een doorlopende leerroute. Anders zouden scholen pas een jaar later kunnen starten.

Artikel II, onderdeel F, is uitgezonderd, omdat deze wijziging van artikel 8.0.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs samenhangt met de nog lopende experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014–2022. Die experimenten lopen af op 1 augustus 2022. Vandaar dat ook de inwerkingtreding van artikel II, onderdeel F, op die datum is gesteld. Hiermee samenhangend zal artikel X, onder 2, onderdeel A, van de wet niet in werking treden. Dit betreft een wetstechnische samenloopbepaling met het wetsvoorstel versterking positie mbo-student wat betreft de aanpassingen in artikel 8.0.1 WEB. Vanwege de uitgestelde inwerkingtreding van artikel II, onderdeel F, van de wet sterk beroepsonderwijs bestaat aan de wijziging uit artikel X, onder 2, onderdeel A, geen behoefte meer. Daarom zal dit onderdeel niet meer in werking treden.

Tot slot wordt met dit besluit de inwerkingtreding van een reeks wijzigingen in bepalingen met betrekking tot onderwijstijd in Caribisch Nederland gekoppeld aan de inwerkingtreding van artikel V, onderdelen K en L, van de Wet van 26 juni 2013 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs (Stb. 2013, 288). Hierop is reeds ingegaan in de memorie van toelichting (Kamerstukken II 2019/20, nr. 3, p. 47–48).

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven