Wet van 20 mei 2020 tot wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Leerplichtwet 1969 in verband met de versterking van het beroepsonderwijs, door het wettelijk mogelijk maken van doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk beroepsonderwijs)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de aansluiting van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs op het middelbaar beroepsonderwijs te verbeteren en daartoe meer samenwerking tussen scholen voor voortgezet onderwijs en instellingen voor beroepsonderwijs mogelijk te maken in de vorm van doorlopende leerroutes vmbo-mbo waarbij voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in een geïntegreerd onderwijsprogramma worden verzorgd;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I WIJZIGING VAN DE WET OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS

De Wet op het voortgezet onderwijs wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 1 worden, onder vervanging van de punt aan het slot van de laatste begripsbepaling door een puntkomma, tien begripsbepalingen toegevoegd, luidende:

instelling voor beroepsonderwijs:

instelling als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel b, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, waaraan beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 1.2.1, tweede lid, van die wet wordt verzorgd;

opleidingsdomein:

opleidingsdomein als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel t2, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

beroepsopleiding:

opleiding als bedoeld in artikel 7.1.2, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

kwalificatie:

de kwalificatie, bedoeld in artikel 7.1.3, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

entreeopleiding:

entreeopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel a, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

basisberoepsopleiding:

basisberoepsopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel b, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

vakopleiding:

vakopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel c, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

middenkaderopleiding:

middenkaderopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel d, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

begeleide onderwijsuren:

begeleide onderwijsuren als bedoeld in artikel 7.2.7, zesde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, met dien verstande dat ten aanzien van het eerste en tweede leerjaar van een doorlopende leerroute vmbo-mbo onder «begeleide onderwijsuren» mede wordt verstaan «onderwijstijd» als bedoeld in artikel 6g;

beroepspraktijkvorming:

het onderricht in de praktijk van het beroep, bedoeld in artikel 7.2.8, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs.

B

In artikel 10b8, eerste lid, wordt «in plaats van de basisberoepsgerichte leerweg, bedoeld in artikel 10b, eerste lid, een entreeopleiding te volgen als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onder a, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, met inachtneming van de artikelen 7.2.7 en 8.1.1, vijfde lid, van laatstgenoemde wet» vervangen door «in plaats van de basisberoepsgerichte leerweg een entreeopleiding te volgen, met inachtneming van de artikelen 7.2.7 en 8.1.1, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs».

C

In artikel 10b9, eerste en vierde lid, wordt «een instelling als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel b, van de Wet educatie en beroepsonderwijs» vervangen door «een instelling voor beroepsonderwijs».

D

Na artikel 10b9 worden twaalf artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 10b10. Doorlopende leerroute vmbo-mbo

 • 1. Het bevoegd gezag van een school voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs of een school voor voorbereidend beroepsonderwijs kan leerlingen een doorlopende leerroute vmbo-mbo aanbieden, met inachtneming van de artikelen 10b11 tot en met 10b20.

 • 2. Een doorlopende leerroute vmbo-mbo is een onderwijsprogramma vanaf het derde leerjaar aan een school voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs of een school voor voorbereidend beroepsonderwijs, dat opleidt tot zowel een diploma voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 29, derde lid, als het diploma van een basisberoepsopleiding, vakopleiding of middenkaderopleiding.

 • 3. In een doorlopende leerroute vmbo-mbo worden tot één onderwijsprogramma geïntegreerd:

  • a. de basisberoepsgerichte leerweg en een basisberoepsopleiding in een aanverwant opleidingsdomein of een aanverwante kwalificatie;

  • b. de kaderberoepsgerichte leerweg en een vakopleiding in een aanverwant opleidingsdomein of een aanverwante kwalificatie;

  • c. de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg en een middenkaderopleiding in een aanverwant opleidingsdomein of een aanverwante kwalificatie.

 • 4. Een doorlopende leerroute vmbo-mbo stemt wat betreft het daarvan onderdeel uitmakende voortgezet onderwijs overeen met een of meer van de profielen, bedoeld in artikel 10, 10b of 10d, die aan de school worden verzorgd.

 • 5. Het eerste tot en met vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing op een agrarisch opleidingscentrum wat betreft het voorbereidend beroepsonderwijs dat daaraan wordt verzorgd.

Artikel 10b11. Samenwerking tussen VO-scholen en MBO-instellingen in het kader van doorlopende leerroutes vmbo-mbo

 • 1. Een doorlopende leerroute vmbo-mbo wordt op grond van een samenwerkingsovereenkomst gezamenlijk verzorgd door het bevoegd gezag van een school en het bevoegd gezag van een instelling voor beroepsonderwijs.

 • 2. In de samenwerkingsovereenkomst zijn in elk geval afspraken opgenomen over:

  • a. het profiel en het aanverwante opleidingsdomein of de aanverwante kwalificatie waarin de doorlopende leerroute vmbo-mbo wordt aangeboden;

  • b. de vormgeving van de leiding over de doorlopende leerroute vmbo-mbo, waaronder de samenstelling en de wijze van benoeming van die leiding en de taken en bevoegdheden die door de bevoegde gezagsorganen van de school en de instelling voor beroepsonderwijs zijn opgedragen aan die leiding;

  • c. de wijze waarop de leiding over de doorlopende leerroute vmbo-mbo inlichtingen verstrekt en verantwoording aflegt aan de bevoegde gezagsorganen van de school en de instelling voor beroepsonderwijs;

  • d. de organisatorische en onderwijskundige inrichting van de doorlopende leerroute, waaronder de inzet van personeel en het gebruik van faciliteiten van de aan de overeenkomst deelnemende partijen;

  • e. in geval van overdracht van een deel van de door de school of instelling voor beroepsonderwijs ontvangen bekostiging met toepassing van artikel 96t respectievelijk artikel 8.5a.16 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, de omvang en de bestemming van de over te dragen middelen;

  • f. de inhoud van de overstapoptie, bedoeld in artikel 10b20 en artikel 8.5a.15 van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

  • g. de wijze waarop het bedrijfsleven zal worden betrokken bij de invulling van de doorlopende leerroute vmbo-mbo;

  • h. de wijze van geschilbeslechting tussen de deelnemende partijen over de uitvoering van de overeenkomst;

  • i. de voorwaarden waaronder een andere school of een andere instelling voor beroepsonderwijs partij kan worden bij de overeenkomst, de voorwaarden waaronder de overeenkomst kan worden opgezegd of ontbonden, alsmede de wijze waarop de overeenkomst in andere gevallen kan worden gewijzigd, telkens met het oog op het zoveel mogelijk beperken van de gevolgen voor de leerlingen en deelnemers; en

  • j. de inrichting van de medezeggenschap door de medezeggenschapsorganen van de school onderscheidenlijk de instelling voor beroepsonderwijs.

 • 3. Het tweede lid is niet van toepassing indien de doorlopende leerroute vmbo-mbo volledig wordt verzorgd binnen een verticale scholengemeenschap of een agrarisch opleidingscentrum. In plaats daarvan regelt het bevoegd gezag van de verticale scholengemeenschap of van het agrarisch opleidingscentrum op overeenkomstige wijze de onderwerpen, genoemd in het tweede lid, met uitzondering van de onderdelen h tot en met j van dat lid.

Artikel 10b12. Melden doorlopende leerroute vmbo-mbo

 • 1. Het bevoegd gezag van een school en het bevoegd gezag van een instelling voor beroepsonderwijs melden gezamenlijk aan Onze Minister dat zij een doorlopende leerroute vmbo-mbo aanbieden.

 • 2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een agrarisch opleidingscentrum dat een doorlopende leerroute vmbo-mbo aanbiedt.

Artikel 10b13. Inrichting doorlopende leerroutes vmbo-mbo

 • 1. Een doorlopende leerroute vmbo-mbo wordt aangeboden op de locatie van de school of van de instelling voor beroepsonderwijs die de doorlopende leerroute vmbo-mbo verzorgt.

 • 2. Het bevoegd gezag van de school en het bevoegd gezag van de instelling voor beroepsonderwijs beschrijven voor de gehele doorlopende leerroute vmbo-mbo het onderwijsprogramma en de examinering per leerjaar. Daarbij wordt vermeld welke delen van het onderwijsprogramma en van het examen:

  • a. voortgezet onderwijs betreffen, en welk deel daarbinnen vakoverstijgend is;

  • b. beroepsonderwijs betreffen;

  • c. een combinatie van voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs betreffen, en welk deel daarbinnen voortgezet onderwijs onderscheidenlijk beroepsonderwijs betreft.

 • 3. Bij de beschrijving van het onderwijsprogramma wordt tevens vermeld bij welk deel daarvan gebruik wordt gemaakt van een team als bedoeld in artikel 33, lid 5a.

 • 4. De leerling in een doorlopende leerroute vmbo-mbo kan in de gelegenheid gesteld worden om delen van het onderwijsprogramma te volgen en examens af te leggen die behoren tot de van die doorlopende leerroute deel uitmakende beroepsopleiding.

 • 5. De school kan aan een voormalige leerling, nadat die ingevolge artikel 10b14, tweede lid, als deelnemer is ingeschreven aan een instelling voor beroepsonderwijs, delen van het onderwijsprogramma van een doorlopende leerroute vmbo-mbo aanbieden, die behoren tot het van die doorlopende leerroute deel uitmakende middelbaar algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend beroepsonderwijs.

Artikel 10b14. Inschrijving doorlopende leerroute vmbo-mbo

 • 1. Een leerling die een doorlopende leerroute vmbo-mbo volgt, wordt gedurende de eerste twee leerjaren van die doorlopende leerroute vmbo-mbo aangemerkt als leerling van de leerweg en het profiel, bedoeld in artikel 10, 10b of 10d, die deel uitmaken van de door die leerling gevolgde doorlopende leerroute vmbo-mbo.

 • 2. Een leerling in een doorlopende leerroute vmbo-mbo wordt met ingang van het derde leerjaar van die doorlopende leerroute vmbo-mbo uitgeschreven als leerling aan de school en wordt ingeschreven als deelnemer bij de instelling voor beroepsonderwijs, die het beroepsonderwijs binnen de doorlopende leerroute vmbo-mbo verzorgt. Het bevoegd gezag van de school overlegt daartoe aan het bevoegd gezag van de instelling voor beroepsonderwijs de gegevens van die leerling, bedoeld in artikel 8.1.1a, eerste lid, eerste volzin, van de Wet educatie en beroepsonderwijs.

Artikel 10b15. Verantwoordelijkheid van de school

 • 1. Het bevoegd gezag van de school draagt de gehele cursusduur van een doorlopende leerroute vmbo-mbo zorg voor:

  • a. de uitvoering van delen van het onderwijsprogramma die behoren tot het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend beroepsonderwijs dat deel uitmaakt van het onderwijsprogramma van die doorlopende leerroute vmbo-mbo; en

  • b. de examinering en diplomering betreffende het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend beroepsonderwijs dat deel uitmaakt van het onderwijsprogramma van die doorlopende leerroute vmbo-mbo.

 • 2. Ten aanzien van de onderdelen van een doorlopende leerroute vmbo-mbo, bedoeld in het eerste lid, die in het derde leerjaar van die route plaatsvinden, is het bepaalde bij of krachtens de artikelen 103a en 103b, eerste, vierde, zevende, tiende en twaalfde tot en met vijftiende lid, 103c en 103d, alsmede het bepaalde bij of krachtens de artikelen 10, 12, 14, 15 en 25 van de Wet register onderwijsdeelnemers van overeenkomstige toepassing.

 • 3. Artikel 24b is van overeenkomstige toepassing op klachten over met de doorlopende leerroute vmbo-mbo verband houdende gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag van de instelling voor beroepsonderwijs waarmee een samenwerkingsovereenkomst als bedoeld in artikel is 10b11, tweede lid, is gesloten, of van het personeel van dat bevoegd gezag. Onverminderd artikel 24b, vierde lid, is de voorzitter van de klachtencommissie niet werkzaam voor of bij dat bevoegd gezag.

Artikel 10b16. Cursusduur van een doorlopende leerroute vmbo-mbo

 • 1. In afwijking van de artikelen 9 en 10a en artikel 7.2.4a, derde lid, onderdelen b tot en met d, en vierde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs bedraagt de cursusduur van een doorlopende leerroute vmbo-mbo vanaf het derde leerjaar aan een school voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs of een school voor voorbereidend beroepsonderwijs:

  • a. voor een doorlopende leerroute vmbo-mbo die opleidt tot het diploma van een eenjarige basisberoepsopleiding ten minste twee en ten hoogste drie jaren;

  • b. voor een doorlopende leerroute vmbo-mbo die opleidt tot het diploma van een tweejarige basisberoepsopleiding of tweejarige vakopleiding ten minste drie en ten hoogste vier jaren;

  • c. voor een doorlopende leerroute vmbo-mbo die opleidt tot het diploma van een driejarige vakopleiding of de middenkaderopleiding ten minste vier en ten hoogste vijf jaren;

  • d. voor een doorlopende leerroute vmbo-mbo die opleidt tot het diploma van een middenkaderopleiding als bedoeld in artikel 7.2.4a, vierde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs ten minste vijf en ten hoogste zes jaren.

 • 2. Ten aanzien van de basisberoepsopleiding, vakopleiding of middenkaderopleiding die deel uitmaakt van een doorlopende leerroute vmbo-mbo wordt onder «cursusduur» mede verstaan «studieduur als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs» en wordt onder «jaar» mede verstaan «studiejaar als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel r, van de Wet educatie en beroepsonderwijs».

Artikel 10b17. Onderwijstijd doorlopende leerroute vmbo-mbo (BOL)

 • 1. In afwijking van artikel 6g, derde en vierde lid, en artikel 7.2.7, derde lid, onderdelen b, c en d, en achtste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs omvat het onderwijsprogramma van een doorlopende leerroute vmbo-mbo waarvan een beroepsopleiding in de beroepsopleidende leerweg, bedoeld in artikel 7.2.7, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs deel uitmaakt:

  • a. bij een cursusduur van twee jaren ten minste 2.000 klokuren, waarvan ten minste 1.400 begeleide onderwijsuren en ten minste 250 klokuren aan beroepspraktijkvorming;

  • b. bij een cursusduur van drie jaren ten minste 3.000 klokuren, waarvan ten minste 2.400 begeleide onderwijsuren en ten minste 250 klokuren aan beroepspraktijkvorming;

  • c. bij een cursusduur van vier jaren ten minste 4.000 klokuren, waarvan ten minste 2.950 begeleide onderwijsuren en ten minste 450 klokuren aan beroepspraktijkvorming;

  • d. bij een cursusduur van vijf jaren ten minste 5.000 klokuren, waarvan ten minste 3.500 begeleide onderwijsuren en ten minste 900 klokuren aan beroepspraktijkvorming; en

  • e. bij een cursusduur van zes jaren ten minste 6.000 klokuren, waarvan ten minste 4.050 begeleide onderwijsuren en ten minste 1.350 klokuren aan beroepspraktijkvorming.

 • 2. Het bevoegd gezag van de school en het bevoegd gezag van de instelling voor beroepsonderwijs kunnen gezamenlijk een onderwijsprogramma verzorgen dat minder uren omvat dan de in het eerste lid, onderdelen a tot en met e, genoemde aantallen mits de doorlopende leerroute vmbo-mbo aantoonbaar van voldoende kwaliteit is. In het geval dat het onderwijsprogramma minder uren omvat, legt het bevoegd gezag dit vast in het schoolplan, bedoeld in artikel 24, eerste lid, en neemt dit op in de schoolgids, bedoeld in artikel 24a, eerste lid.

Artikel 10b18. Onderwijstijd doorlopende leerroute vmbo-mbo (BBL)

 • 1. In afwijking van artikel 6g, derde en vierde lid, en artikel 7.2.7, vierde lid, eerste volzin, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, en onverminderd artikel 8.1.1, derde lid, van die wet omvat het onderwijsprogramma van een doorlopende leerroute vmbo-mbo waarvan een beroepsopleiding in de beroepsbegeleidende leerweg, bedoeld in artikel 7.2.7, vierde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs deel uitmaakt:

  • a. bij een cursusduur van twee jaren ten minste 1.850 klokuren, waarvan ten minste 900 begeleide onderwijsuren en ten minste 610 klokuren aan beroepspraktijkvorming;

  • b. bij een cursusduur van drie jaren ten minste 2.850 klokuren, waarvan ten minste 2.200 begeleide onderwijsuren en ten minste 610 klokuren aan beroepspraktijkvorming;

  • c. bij een cursusduur van vier jaren 3.700 klokuren, waarvan ten minste 2.400 begeleide onderwijsuren en ten minste 1.220 klokuren aan beroepspraktijkvorming;

  • d. bij een cursusduur van vijf jaren ten minste 4.550 klokuren, waarvan ten minste 2.600 begeleide onderwijsuren en ten minste 1.830 klokuren aan beroepspraktijkvorming; en

  • e. bij een cursusduur van zes jaren ten minste 5.400 klokuren, waarvan ten minste 2.800 begeleide onderwijsuren en ten minste 2.300 klokuren aan beroepspraktijkvorming.

 • 2. Het bevoegd gezag van de school en het bevoegd gezag van de instelling voor beroepsonderwijs kunnen gezamenlijk een onderwijsprogramma verzorgen dat minder uren omvat dan de in het eerste lid, onderdelen a tot en met e, genoemde aantallen mits de doorlopende leerroute vmbo-mbo aantoonbaar van voldoende kwaliteit is. In het geval dat het onderwijsprogramma minder uren omvat, legt het bevoegd gezag dit vast in het schoolplan, bedoeld in artikel 24, eerste lid, en neemt dit op in de schoolgids, bedoeld in artikel 24a, eerste lid.

Artikel 10b19. Examinering en diplomering VO binnen een doorlopende leerroute vmbo-mbo

 • 1. Afhankelijk van de inrichting van de doorlopende leerroute vmbo-mbo door het bevoegd gezag vallen het eerste en tweede tijdvak van het centraal examen van het eindexamen, bedoeld in artikel 29, eerste lid, in het tweede of derde leerjaar van die doorlopende leerroute vmbo-mbo. Het bevoegd gezag kan leerlingen in de gelegenheid stellen om in het eerste leerjaar van de doorlopende leerroute vmbo-mbo centraal examen af te leggen in een of meer vakken van het eindexamen.

 • 2. Het derde tijdvak van het centraal examen wordt afgenomen door het College voor toetsen en examens aansluitend aan het leerjaar waarin de kandidaat centraal examen heeft afgelegd in het eerste of tweede tijdvak.

 • 3. Het bepaalde bij of krachtens artikel 29 is van overeenkomstige toepassing op het derde leerjaar van een doorlopende leerroute vmbo-mbo.

 • 4. Indien een voormalige leerling van de school, nadat die ingevolge artikel 10b14, tweede lid, als deelnemer is ingeschreven aan de instelling voor beroepsonderwijs waarmee de school gezamenlijk een doorlopende leerroute vmbo-mbo verzorgt nog geen volledig eindexamen vmbo heeft afgelegd, meldt het bevoegd gezag van de school hem in het derde leerjaar van de doorlopende leerroute vmbo-mbo aan als kandidaat voor het eindexamen. Het eindexamen wordt afgenomen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag van de school. De directeur en de secretaris van de school stellen de uitslag van het eindexamen vast. De directeur reikt de kandidaat die geslaagd is voor het eindexamen een diploma van de betreffende leerweg uit.

 • 5. Indien de leerling in het eerste of tweede leerjaar van de doorlopende leerroute vmbo-mbo in één of meer vakken centraal examen heeft afgelegd, en niet is bevorderd tot het volgende leerjaar, vervallen de met dit centrale examen behaalde resultaten.

 • 6. Indien de leerling is afgewezen voor het eindexamen, treedt de overstapoptie, bedoeld in artikel 10b20 in werking.

Artikel 10b20. Overstapoptie

 • 1. Indien deelname van de leerling aan een doorlopende leerroute vmbo-mbo wordt beëindigd voordat hij deze met succes heeft afgerond wordt hij door het bevoegd gezag van de school of het bevoegd gezag van de instelling voor beroepsonderwijs in staat gesteld een vmbo-diploma of het diploma van een beroepsopleiding te behalen, passend bij het naar het gezamenlijk oordeel van beide betrokken bevoegde gezagsorganen bereikte onderwijsniveau en de leeftijd van de leerling.

 • 2. Indien de leerling ingevolge het eerste lid een diploma van een beroepsopleiding wil behalen bij dezelfde instelling voor beroepsonderwijs, zijn de artikelen 8.1.1c, 8.2.1, 8.2.2 en 8.2.2a van de Wet educatie en beroepsonderwijs niet van toepassing.

 • 3. Het eerste lid is niet van toepassing indien de leerling definitief van de school wordt verwijderd als bedoeld in artikel 27, eerste lid.

Artikel 10b21. Geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding

 • 1. In overleg met de leerling en diens ouders kan het bevoegd gezag van een school voor voorbereidend beroepsonderwijs leerlingen die daarbij naar zijn oordeel gebaat zijn in de gelegenheid stellen om in plaats van de basisberoepsgerichte leerweg een geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding te volgen. Het bevoegd gezag besluit hiertoe slechts na overleg met het bevoegd gezag van de instelling voor beroepsonderwijs waarmee het een samenwerkingsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.4.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs heeft gesloten.

 • 2. De geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding is een onderwijsprogramma vanaf het derde leerjaar aan een school voor voorbereidend beroepsonderwijs, dat opleidt tot het diploma van een basisberoepsopleiding in een aanverwant opleidingsdomein of een aanverwante kwalificatie.

 • 3. De geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding stemt wat betreft het daarvan onderdeel uitmakende voortgezet onderwijs overeen met een of meer van de profielen, bedoeld in artikel 10b, derde lid, die aan de school worden verzorgd.

 • 4. Het bevoegd gezag is niet gehouden leerlingen die de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding volgen gelegenheid te geven om aan de school een eindexamen in de basisberoepsgerichte leerweg af te leggen als bedoeld in artikel 29, eerste lid.

 • 5. De artikelen 10b11 tot en met 10b20 zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 6. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op een agrarisch opleidingscentrum wat betreft het voorbereidend beroepsonderwijs dat daaraan wordt verzorgd.

E

In artikel 17a, negende lid, wordt «een instelling als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel b, van de Wet educatie en beroepsonderwijs» vervangen door «een instelling voor beroepsonderwijs».

F

Artikel 33 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vernummering van lid 5a tot lid 5b wordt na het vijfde lid een lid ingevoegd, luidende:

 • 5a. Indien in het onderwijsprogramma van een doorlopende leerroute vmbo-mbo als bedoeld in artikel 10b10 of de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding, bedoeld in artikel 10b21 sprake is van vak- en sectoroverstijgende programmaonderdelen als bedoeld in artikel 10b13, tweede lid, onderdeel a respectievelijk c, kan worden gewerkt met teams die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijsprogramma voor die vak- en sectoroverstijgende programmaonderdelen voorzover wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • a. leraren en docenten die deel uitmaken van een team voldoen ieder aan bekwaamheidseisen als bedoeld in artikel 36, eerste lid, of artikel 4.2.3, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, waarbij de leraren en docenten in het team als geheel beschikken over de bekwaamheidseisen voor alle vak- of sectoroverstijgende onderdelen van het onderwijsprogramma van de doorlopende leerroute vmbo-mbo of de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding, en

  • b. leraren en docenten die deel uitmaken van een team zijn ieder verantwoordelijk voor de kwaliteit van dat deel van het onderwijs in het desbetreffende vak- en sectoroverstijgende programmaonderdeel waarvoor zij voldoen aan de bekwaamheidseisen, bedoeld in artikel 36, eerste lid, of artikel 4.2.3, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs.

2. In lid 5b (nieuw) wordt na «het vijfde lid» ingevoegd «of lid 5a».

3. In het vijftiende lid wordt «4 klokuren» vervangen door «6 klokuren».

G

Na artikel 58a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 58b. Samenwerking met onbekostigd mbo t.b.v. doorlopende leerroute vmbo-mbo

 • 1. Het bevoegd gezag van een ingevolge artikel 56 aangewezen school kan leerlingen in het kader van het onderwijs waarvoor zij aan die school zijn ingeschreven in de gelegenheid stellen een doorlopende leerroute vmbo-mbo als bedoeld in artikel 10b10 of de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding, bedoeld in artikel 10b21 te volgen.

 • 2. Toepassing van het eerste lid berust op een samenwerkingsovereenkomst, gesloten tussen het bevoegd gezag, bedoeld in het eerste lid, en het bevoegd gezag van een instelling als bedoeld in artikel 1.4.1, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs.

 • 3. De artikelen 10b10, 10b11, met uitzondering van het tweede lid, onderdeel e, 10b12 tot en met 10b14, 10b15, eerste en tweede lid, 10b16 en 10b19 tot en met 10b21 zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor «instelling voor beroepsonderwijs» telkens wordt gelezen «instelling als bedoeld in artikel 1.4.1, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs».

H

Artikel 59a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «De artikelen 56 tot en met 59, met uitzondering van artikel 57, onderdeel c, en artikel 58, zevende en achtste lid, en artikel 58a,» vervangen door «De artikelen 56, 57, aanhef en onderdelen a en b, 58, eerste tot en met zesde lid, en 59».

2. In het tweede lid wordt «de artikelen 10b1 tot en met 10b8 en 10b9, eerste en tweede lid, van overeenkomstige toepassing voor zover het betreft de basisberoepsgerichte leerweg van het voorbereidend beroepsonderwijs» vervangen door «de artikelen 10b1 tot en met 10b8, 10b9, eerste en tweede lid, en 10b10 tot en met 10b21 van overeenkomstige toepassing voor zover het betreft het voorbereidend beroepsonderwijs».

I

Na artikel 96s wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 96t. Overdracht bekostiging in het kader van een doorlopende leerroute vmbo-mbo

In afwijking van artikel 99 kan het bevoegd gezag van de school met het bevoegd gezag van de instelling voor beroepsonderwijs waarmee het een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten als bedoeld in artikel 10b11, tweede lid, overeenkomen om vanwege een doorlopende leerroute vmbo-mbo als bedoeld in artikel 10b10, tweede lid, of de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding, bedoeld in artikel 10b21, tweede lid, een deel van de bekostiging over te dragen aan dat andere bevoegd gezag.

J

Artikel 103b, zevende lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het slot van de eerste zin wordt toegevoegd «of ten behoeve van het volgen van onderwijs in een doorlopende leerroute vmbo-mbo als bedoeld in artikel 10b10 of de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding, bedoeld in artikel 10b21».

2. De laatste zin vervalt.

ARTIKEL II WIJZIGING VAN DE WET EDUCATIE EN BEROEPSONDERWIJS

De Wet educatie en beroepsonderwijs wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1.1.1 wordt een begripsbepaling toegevoegd, luidende:

bb. doorlopende leerroute vmbo-mbo:

route als bedoeld in artikel 8.5a.2, tweede lid;

B

In artikel 1.1.3, eerste en tweede lid, wordt na « 8.4.2,» telkens ingevoegd «8.4.3» en wordt na «8.5.2,» telkens ingevoegd «8.5.3, 8.5.4, 8.5a.1 tot en met 8.5a.17».

C

Na artikel 1.4.1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 1.4.2. Samenwerking met onbekostigd vo t.b.v. doorlopende leerroute vmbo-mbo en geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding

 • 1. Het bevoegd gezag van een andere dan in artikel 1.1.1, onderdeel b, bedoelde instelling of van een instelling, kan wat betreft een beroepsopleiding ten aanzien waarvan toepassing is gegeven aan artikel 1.4.1, eerste lid, een doorlopende leerroute vmbo-mbo of de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding als bedoeld in artikel 10b21 van de Wet op het voortgezet onderwijs aanbieden.

 • 2. Toepassing van het eerste lid berust op een samenwerkingsovereenkomst, gesloten tussen het bevoegd gezag, bedoeld in het eerste lid, en het bevoegd gezag van een ingevolgde artikel 56 van de Wet op het voortgezet onderwijs aangewezen school.

 • 3. De artikelen 8.4.3, 8.5a.2, 8.5a.3, met uitzondering van het tweede lid wat betreft artikel 10b11, tweede lid, onderdeel e, van de Wet op het voortgezet onderwijs, 8.5a.4 tot en met 8.5a.7, 8.5a.8, eerste en tweede lid, 8.5a.9, 8.5a.11, 8.5a.12, 8.5a.15 en 8.5a.17 zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor «school» telkens wordt gelezen «school aangewezen ingevolge artikel 56 van de Wet op het voortgezet onderwijs».

D

In artikel 2.5.5a, negende lid, wordt aan het slot van de eerste volzin toegevoegd: , een doorlopende leerroute vmbo-mbo, de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding, bedoeld in artikel 8.4.3 of artikel 8.5.3, of een doorlopende leerroute als bedoeld in artikel 8.5.4.

Da

In artikel 4.2.1, zesde lid, wordt «4 klokuren» vervangen door «6 klokuren».

E

In artikel 6.2.2, eerste lid, onderdeel b, wordt na «aan artikel 1.4.1, zesde lid, onderdelen a tot en met c,» ingevoegd «aan artikel 1.4.2,».

F

Artikel 8.0.1, derde lid, komt te luiden:

 • 3. Dit artikel is niet van toepassing op een deelnemer die zich aanmeldt bij een andere beroepsopleiding dan die waar hij oorspronkelijk was ingeschreven en kan aantonen dat de aanmelding het gevolg is van een beëindiging van de inschrijving op grond van artikel 8.1.7a, op een zodanig tijdstip dat hij zich niet kon aanmelden uiterlijk 1 april voorafgaand aan het studiejaar waarvoor hij zich wenst in te schrijven.

G

Het opschrift van Titel 4 van Hoofdstuk 8 komt te luiden:

TITEL 4. SAMENWERKING IN VERBAND MET LEER-WERKTRAJECTEN VMBO, ENTREEOPLEIDING IN HET VMBO EN GEÏNTEGREERDE ROUTE VMBO-BASISBEROEPSOPLEIDING

H

Na artikel 8.4.2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 8.4.3. Samenwerkingsovereenkomst geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding

 • 1. De geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding, bedoeld in artikel 10b21 van de Wet op het voortgezet onderwijs, wordt verzorgd op grond van een samenwerkingsovereenkomst tussen het bevoegd gezag van een instelling en het bevoegd gezag van een school voor voorbereidend beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 10a van de Wet op het voortgezet onderwijs.

 • 2. Een samenwerkingsovereenkomst als bedoeld in het eerste lid, voldoet aan artikel 10b21 in samenhang met artikel 10b11 van de Wet op het voortgezet onderwijs.

 • 3. Titel 8.5a van overeenkomstige toepassing op een geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding.

I

Het opschrift van Titel 5 van Hoofdstuk 8 komt te luiden:

TITEL 5. SAMENWERKING IN VERBAND MET LEER-WERKTRAJECTEN VSO, ENTREEOPLEIDING IN HET VSO, GEÏNTEGREERDE ROUTE VSO-BASISBEROEPSOPLEIDING EN DOORLOPENDE LEERROUTE VSO-MBO

J

Na artikel 8.5.2 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 8.5.3. Samenwerkingsovereenkomst geïntegreerde route VSO-basisberoepsopleiding

 • 1. De geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding ingevolge artikel 14a, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra dan wel artikel 59a van de Wet op het voortgezet onderwijs, in samenhang met artikel 10b21, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, wordt verzorgd op grond van een samenwerkingsovereenkomst tussen het bevoegd gezag van een instelling en het bevoegd gezag van een school waar voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra wordt verzorgd.

 • 2. Een samenwerkingsovereenkomst als bedoeld in het eerste lid, voldoet aan artikel 14a, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra in samenhang met artikel 10b11 van de Wet op het voortgezet onderwijs.

 • 3. Titel 8.5a van overeenkomstige toepassing op de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 8.5.4. Samenwerkingsovereenkomst doorlopende leerroute VSO-mbo

 • 1. De doorlopende leerroute ingevolge artikel 14a, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra dan wel artikel 59a van de Wet op het voortgezet onderwijs, in samenhang met artikel 10b10, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, wordt verzorgd op grond van een samenwerkingsovereenkomst tussen het bevoegd gezag van een instelling en het bevoegd gezag van een school waar voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra wordt verzorgd.

 • 2. Een samenwerkingsovereenkomst als bedoeld in het eerste lid, voldoet aan artikel 14a, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra in samenhang met artikel 10b11 van de Wet op het voortgezet onderwijs.

 • 3. Titel 8.5a is van overeenkomstige toepassing op een doorlopende leerroute als bedoeld in het eerste lid.

K

In Hoofdstuk 8 wordt na Titel 5 een nieuwe titel ingevoegd, luidende:

TITEL 5A. DOORLOPENDE LEERROUTE VMBO-MBO

Artikel 8.5a.1. Begripsbepalingen

In deze titel wordt verstaan onder:

school:

school voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 9 van de Wet op het voortgezet onderwijs of school voor voorbereidend beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 10a van die wet.

Artikel 8.5a.2. Doorlopende leerroutes vmbo-mbo
 • 1. Het bevoegd gezag van een instelling kan een beroepsopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel b, c en d, aanbieden in een doorlopende leerroute vmbo-mbo.

 • 2. Een doorlopende leerroute vmbo-mbo is een onderwijsprogramma vanaf het derde leerjaar aan een school, dat opleidt tot zowel een diploma voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 29, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs als het diploma van een basisberoepsopleiding, vakopleiding of middenkaderopleiding.

 • 3. In een doorlopende leerroute vmbo-mbo worden tot één onderwijsprogramma geïntegreerd:

  • a. de basisberoepsgerichte leerweg en een basisberoepsopleiding in een aanverwant opleidingsdomein of een aanverwante kwalificatie;

  • b. de kaderberoepsgerichte leerweg en een vakopleiding in een aanverwant opleidingsdomein of een aanverwante kwalificatie;

  • c. de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg en een middenkaderopleiding in een aanverwant opleidingsdomein of een aanverwante kwalificatie.

Artikel 8.5a.3. Samenwerkingsovereenkomst instelling en school doorlopende leerroute vmbo-mbo
 • 1. Een doorlopende leerroute vmbo-mbo wordt verzorgd door het bevoegd gezag van een instelling en het bevoegd gezag van een school gezamenlijk op grond van een samenwerkingsovereenkomst.

 • 2. Een samenwerkingsovereenkomst als bedoeld in het eerste lid voldoet aan artikel 10b11, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs.

 • 3. Indien de doorlopende leerroute vmbo-mbo volledig wordt verzorgd binnen een scholengemeenschap als bedoeld in artikel 2.6, eerste lid, of een agrarisch opleidingscentrum regelt het bevoegd gezag op overeenkomstige wijze de onderwerpen, genoemd in artikel 10b11, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, met uitzondering van de onderdelen h en i van dat lid.

Artikel 8.5a.4. Melden doorlopende leerroute vmbo-mbo
 • 1. Het bevoegd gezag van een instelling en het bevoegd gezag van een school melden gezamenlijk aan Onze Minister dat zij een doorlopende leerroute vmbo-mbo aanbieden.

 • 2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een agrarisch opleidingscentrum dat een doorlopende leerroute vmbo-mbo aanbiedt.

Artikel 8.5a.5. Inrichting doorlopende leerroute
 • 1. Aan een leerling van een school kunnen delen van het onderwijsprogramma van de doorlopende leerroute vmbo-mbo en examens worden aangeboden die behoren tot de beroepsopleiding die deel uitmaakt van die doorlopende leerroute, zonder inschrijving als bedoeld in artikel 8.1.1, eerste lid.

 • 2. Een deelnemer in de doorlopende leerroute vmbo-mbo kan in de gelegenheid worden gesteld om delen van het onderwijsprogramma te volgen en examens af te leggen die behoren tot het voortgezet onderwijs dat deel uitmaakt van die doorlopende leerroute.

Artikel 8.5a.6. Overeenkomst instelling en leerling

Voordat een leerling van een school in een doorlopende leerroute voor de eerste keer een deel van het onderwijsprogramma volgt dat behoort tot de beroepsopleiding die deel uitmaakt van die doorlopende leerroute, sluiten het bevoegd gezag van de instelling en de leerling een overeenkomst waarop artikel 8.1.3, tweede en derde lid, van overeenkomstige toepassing is.

Artikel 8.5a.7. Inschrijving bij de instelling

De leerling van een school die een doorlopende leerroute vmbo-mbo volgt wordt met ingang van het derde studiejaar van die doorlopende leerroute vmbo-mbo ingeschreven als deelnemer aan de instelling die het beroepsonderwijs binnen de doorlopende leerroute vmbo-mbo verzorgt. De overeenkomst, bedoeld in artikel 8.5a.6, wordt gezien als overeenkomst, bedoeld in artikel 8.1.3. In afwijking van artikel 8.1.1a, eerste lid, eerste volzin, overlegt de school de gegevens, bedoeld in die volzin.

Artikel 8.5a.8. Verantwoordelijkheid van de instelling
 • 1. Het bevoegd gezag van de instelling draagt de gehele studieduur van de doorlopende leerroute vmbo-mbo zorg voor:

  • a. de uitvoering van delen van het onderwijsprogramma die behoren tot de beroepsopleiding die deel uitmaakt van de doorlopende leerroute vmbo-mbo, met inbegrip van de beroepspraktijkvorming;

  • b. de examinering en diplomering betreffende de beroepsopleiding die deel uitmaakt van de doorlopende leerroute vmbo-mbo.

 • 2. Ten aanzien van de onderdelen van een doorlopende leerroute vmbo-mbo, bedoeld in het eerste lid, die in het eerste of tweede studiejaar van die route plaatsvinden, is van overeenkomstige toepassing hetgeen is bepaald bij of krachtens de artikelen 2.5.5 en 2.5.5a, eerste, vierde, negende, tiende en twaalfde tot en met vijftiende lid, alsmede het bepaalde bij of krachtens de artikelen 10, 12, 14, 15 en 25 van de Wet register onderwijsdeelnemers.

 • 3. Artikel 7.4.8a is van overeenkomstige toepassing op klachten over met de doorlopende leerroute vmbo-mbo verband houdende gedragingen van het bevoegd gezag van de school waarmee een samenwerkingsovereenkomst als bedoeld in artikel is 8.5a.3 is gesloten, of van de ten behoeve van die school met taken belaste personen. Onverminderd artikel 7.4.8a, derde lid, maken de leden van de klachtencommissie geen deel uit van het bevoegd gezag van de school en is de voorzitter van de klachtencommissie niet werkzaam voor of bij dat bevoegd gezag.

Artikel 8.5a.9. Onderwijs- en examenregeling
 • 1. In het kader van de onderwijs- en examenregeling, bedoeld in artikel 7.4.8, tweede lid, die wordt opgesteld ten aanzien van een doorlopende leerroute, beschrijft het bevoegd gezag van de instelling samen met het bevoegd gezag van de school voor de gehele doorlopende leerroute vmbo-mbo het onderwijsprogramma en de examinering per studiejaar. Daarbij wordt vermeld welke onderdelen van het onderwijsprogramma en van het examen:

  • a. voortgezet onderwijs betreffen, en welk deel daarbinnen vakoverstijgend is;

  • b. beroepsonderwijs betreffen;

  • c. een combinatie van voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs betreffen, en welk deel daarbinnen voortgezet onderwijs onderscheidenlijk beroepsonderwijs betreft.

 • 2. Bij de beschrijving van het onderwijsprogramma wordt tevens vermeld bij welk deel gebruik wordt gemaakt van de teambevoegdheid, bedoeld in artikel 8.5a.13.

Artikel 8.5a.10. Studieduur doorlopende leerroute vmbo-mbo
 • 1. In afwijking van de artikelen 9 en 10a van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 7.2.4a, derde lid, onderdelen b tot en met d, en vierde lid, bedraagt de studieduur van een doorlopende leerroute vmbo-mbo vanaf het derde leerjaar aan een school:

  • a. voor een doorlopende leerroute vmbo-mbo die opleidt tot het diploma van een eenjarige basisberoepsopleiding ten minste twee en ten hoogste drie volledige studiejaren;

  • b. voor een doorlopende leerroute vmbo-mbo die opleidt tot het diploma van een tweejarige basisberoepsopleiding of tweejarige vakopleiding ten minste drie en ten hoogste vier volledige studiejaren;

  • c. voor een doorlopende leerroute vmbo-mbo die opleidt tot het diploma van een driejarige vakopleiding of de middenkaderopleiding ten minste vier en ten hoogste vijf volledige studiejaren;

  • d. voor een doorlopende leerroute vmbo-mbo die opleidt tot het diploma van een middenkaderopleiding als bedoeld in artikel 7.2.4a, vierde lid, ten minste vijf en ten hoogste zes volledige studiejaren.

 • 2. Ten aanzien van de opleiding voorbereidend beroepsonderwijs of middelbaar algemeen voortgezet onderwijs die deel uitmaakt van een doorlopende leerroute vmbo-mbo wordt onder «studieduur» mede verstaan «cursusduur als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs» en wordt onder «volledig studiejaar» mede verstaan «jaar».

Artikel 8.5a.11. Onderwijstijd doorlopende leerroute vmbo-mbo (BOL)
 • 1. In afwijking van artikel 6g, derde en vierde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 7.2.7, derde lid, onderdelen b, c en d, en achtste lid omvat het gehele onderwijsprogramma van een doorlopende leerroute vmbo-mbo waarvan een beroepsopleiding in de beroepsopleidende leerweg deel uitmaakt:

  • a. bij een studieduur van twee volledige studiejaren ten minste 2.000 klokuren, waarvan ten minste 1.400 begeleide onderwijsuren en ten minste 250 klokuren aan beroepspraktijkvorming;

  • b. bij een studieduur van drie volledige studiejaren ten minste 3.000 klokuren, waarvan ten minste 2.400 begeleide onderwijsuren en ten minste 250 klokuren aan beroepspraktijkvorming;

  • c. bij een studieduur van vier volledige studiejaren ten minste 4.000 klokuren, waarvan ten minste 2.950 begeleide onderwijsuren en ten minste 450 klokuren aan beroepspraktijkvorming;

  • d. bij een studieduur van vijf volledige studiejaren ten minste 5.000 klokuren, waarvan ten minste 3.500 begeleide onderwijsuren en ten minste 900 klokuren aan beroepspraktijkvorming;

  • e. bij een studieduur van zes volledige studiejaren ten minste 6.000 klokuren, waarvan ten minste 4.050 begeleide onderwijsuren en ten minste 1.350 klokuren aan beroepspraktijkvorming.

 • 2. Het bevoegd gezag van de instelling en het bevoegd gezag van de school kunnen gezamenlijk een onderwijsprogramma verzorgen dat minder uren omvat dan de in het eerste lid, onderdelen a tot en met e, genoemde aantallen mits de opleiding aantoonbaar van voldoende kwaliteit is. In het geval het onderwijsprogramma minder uren omvat, legt het bevoegd gezag hierover verantwoording af in het bestuursverslag, bedoeld in artikel 2.5.4 dan wel, bij toepassing van artikel 1.4.1, eerste lid, in het verslag, bedoeld in artikel 1.4.1, zevende lid.

 • 3. Ten aanzien van het derde studiejaar van een doorlopende leerroute vmbo-mbo wordt onder begeleide onderwijsuren mede verstaan: onderwijstijd als bedoeld in artikel 6g van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Artikel 8.5a.12. Onderwijstijd doorlopende leerroute vmbo-mbo (BBL)
 • 1. In afwijking van artikel 6g, derde en vierde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 7.2.7, vierde lid, eerste volzin, en onverminderd artikel 8.1.1, derde lid, omvat het gehele onderwijsprogramma van een doorlopende leerroute vmbo-mbo waarvan een beroepsopleiding in de beroepsbegeleidende leerweg deel uitmaakt:

  • a. bij een studieduur van twee volledige studiejaren ten minste 1.850 klokuren, waarvan ten minste 900 begeleide onderwijsuren en ten minste 610 klokuren aan beroepspraktijkvorming;

  • b. bij een studieduur van drie volledige studiejaren ten minste 2.850 klokuren, waarvan ten minste 2.200 begeleide onderwijsuren en ten minste 610 klokuren aan beroepspraktijkvorming;

  • c. bij een studieduur van vier volledige studiejaren 3.700 klokuren, waarvan ten minste 2.400 begeleide onderwijsuren en ten minste 1.220 klokuren aan beroepspraktijkvorming;

  • d. bij een studieduur van vijf volledige studiejaren ten minste 4.550 klokuren, waarvan ten minste 2.600 begeleide onderwijsuren en ten minste 1.830 klokuren aan beroepspraktijkvorming;

  • e. bij een studieduur van zes volledige studiejaren ten minste 5.400 klokuren, waarvan ten minste 2.800 begeleide onderwijsuren en ten minste 2.300 klokuren aan beroepspraktijkvorming.

 • 2. Het bevoegd gezag van de instelling en het bevoegd gezag van de school kunnen gezamenlijk een onderwijsprogramma verzorgen dat minder uren omvat dan de in het eerste lid, onderdelen a tot en met e, genoemde aantallen mits de opleiding aantoonbaar van voldoende kwaliteit is. In het geval het onderwijsprogramma minder uren omvat, legt het bevoegd gezag hierover verantwoording af in het bestuursverslag, bedoeld in artikel 2.5.4 dan wel, bij toepassing van artikel 1.4.1, eerste lid, in het verslag, bedoeld in artikel 1.4.1, zevende lid.

 • 3. Ten aanzien van het derde studiejaar van een doorlopende leerroute vmbo-mbo wordt onder begeleide onderwijsuren mede verstaan: onderwijstijd als bedoeld in artikel 6g van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Artikel 8.5a.13. Teambevoegdheid

Voor de vakoverstijgende delen van het onderwijsprogramma, bedoeld in artikel 8.5a.9, eerste lid, onderdeel a, en voor de delen van het onderwijsprogramma die een combinatie van voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs betreffen, bedoeld 8.5a.9, eerste lid, onderdeel c, kan, voor zover wordt voldaan aan artikel 33, lid 5a en 5b, van de Wet op het voortgezet onderwijs, worden gewerkt met teams die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van dat deel van het onderwijsprogramma.

Artikel 8.5a.14. Verwijdering

Op een deelnemer aan een doorlopende leerroute op wie de Leerplichtwet 1969 niet van toepassing is, is artikel 8.1.3, vijfde lid, van overeenkomstige toepassing, indien hij nog geen vmbo-diploma heeft behaald.

Artikel 8.5a.15. Overstapoptie
 • 1. Indien deelname van de deelnemer aan een doorlopende leerroute vmbo-mbo wordt beëindigd voordat hij deze met succes heeft afgerond wordt hij door het bevoegd gezag van de instelling en het bevoegd gezag van de school in staat gesteld een vmbo-diploma of het diploma van een beroepsopleiding te behalen, passend bij het naar het gezamenlijk oordeel van beide betrokken bevoegde gezagsorganen bereikte onderwijsniveau en de leeftijd van de deelnemer.

 • 2. Indien de deelnemer ingevolge het eerste lid een diploma van een beroepsopleiding wil behalen bij dezelfde instelling, zijn de artikelen 8.1.1c, 8.2.1, 8.2.2 en 8.2.2a niet van toepassing.

 • 3. Het eerste lid is niet van toepassing indien de deelnemer definitief van de instelling wordt verwijderd.

Artikel 8.5a.16. Overdracht bekostiging in het kader van een doorlopende leerroute vmbo-mbo

Het bevoegd gezag van de instelling kan met het bevoegd gezag van de school waarmee een samenwerkingsovereenkomst is gesloten als bedoeld in artikel 8.5a.3, overeenkomen om vanwege een doorlopende leerroute vmbo-mbo een deel van de rijksbijdrage over te dragen aan dat andere bevoegd gezag.

Artikel 8.5a.17. Artikelen die buiten toepassing blijven voor de doorlopende leerroute vmbo-mbo

De artikelen 8.0.1, 8.0.3, 8.0.4, 8.1.1c, 8.1.7a, 8.2.1, 8.2.2 en 8.2.2a zijn niet van toepassing op een doorlopende leerroute vmbo-mbo.

ARTIKEL III WIJZIGING VAN DE WET OP DE EXPERTISECENTRA

De Wet op de expertisecentra wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 14a wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef van het tweede lid wordt na «10b9, eerste en tweede lid,» ingevoegd «10b10 tot en met 10b21,».

2. In het tweede lid, onderdeel f, wordt «artikel 6g, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs» vervangen door «de artikelen 6g, eerste tot en met vierde lid, 10b17 en 10b18 van de Wet op het voortgezet onderwijs».

B

Na artikel 143 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 143a. Overdracht bekostiging in het kader van een doorlopende leerroute vmbo-mbo

In afwijking van artikel 143 kan het bevoegd gezag van de school met het bevoegd gezag van de instelling voor beroepsonderwijs waarmee het een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten als bedoeld in artikel 10b11, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs overeenkomen om vanwege een doorlopende leerroute vmbo-mbo als bedoeld in artikel 10b10, tweede lid, van die wet of de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding, bedoeld in artikel 10b21, tweede lid, van die wet een deel van de bekostiging over te dragen aan dat andere bevoegd gezag.

C

In artikel 164a, zevende lid, wordt «en bij het overleggen van het onderwijskundig rapport, bedoeld in artikel 43» vervangen door «, bij het overleggen van het onderwijskundig rapport, bedoeld in artikel 43 en ten behoeve van het onderwijs in een doorlopende leerroute vmbo-mbo als bedoeld in artikel 10b10 van de Wet op het voortgezet onderwijs of de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding, bedoeld in artikel 10b21 van die wet».

ARTIKEL IV WIJZIGING VAN DE LEERPLICHTWET 1969

De Leerplichtwet 1969 wordt als volgt gewijzigd:

A

In de aanhef van artikel 4a, eerste lid, wordt «, een onderwijsprogramma als bedoeld in artikel 25a, derde lid, onderdeel d, van de Wet op het voortgezet onderwijs, dan wel een onderwijsprogramma als bedoeld in artikel 58a, derde lid, onderdeel d, van de Wet op het voortgezet onderwijs verzorgt» vervangen door «of een onderwijsprogramma als bedoeld in artikel 10b10, tweede lid, 10b21, tweede lid, 25a, derde lid, onderdeel d, of 58a, derde lid, onderdeel d, van de Wet op het voortgezet onderwijs».

B

In artikel 4c, eerste lid, wordt «, het onderwijsprogramma, bedoeld in artikel 25a, derde lid, onderdeel d, van de Wet op het voortgezet onderwijs, respectievelijk het onderwijsprogramma, bedoeld in artikel 58a, derde lid, onderdeel d, van de Wet op het voortgezet onderwijs» vervangen door «respectievelijk het onderwijsprogramma, bedoeld in artikel 10b10, tweede lid, 10b21, tweede lid, 25a, derde lid, onderdeel d, of 58a, derde lid, onderdeel d, van de Wet op het voortgezet onderwijs».

ARTIKEL V WIJZIGING VAN DE WET VOORTGEZET ONDERWIJS BES

De Wet voortgezet onderwijs BES wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de alfabetische volgorde worden de volgende begripsbepalingen ingevoegd:

assistentopleiding:

assistentopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel a, van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES;

basisberoepsopleiding:

basisberoepsopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel b, van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES;

beroepsopleiding:

opleiding als bedoeld in artikel 7.1.2, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES;

beroepspraktijkvorming:

beroepspraktijkvorming als bedoeld in artikel 7.2.7, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES;

instelling voor beroepsonderwijs:

instelling als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES, waaraan beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 1.2.1, tweede lid, van die wet wordt verzorgd;

middenkaderopleiding:

middenkaderopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel d, van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES;

kwalificatie:

de kwalificatie, bedoeld in artikel 7.1.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES;

opleidingsdomein:

opleidingsdomein als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES.

vakopleiding:

vakopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel c, van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES.

2. In de alfabetische volgorde wordt de volgende begripsbepaling ingevoegd:

begeleide onderwijsuren:

begeleide onderwijsuren als bedoeld in artikel 7.2.6, zesde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES, met dien verstande dat ten aanzien van het eerste en tweede leerjaar van een doorlopende leerroute vmbo-mbo onder «begeleide onderwijsuren» mede wordt verstaan «onderwijstijd» als bedoeld in artikel 12a.

B

Artikel 12a wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vernummering van het vijfde lid tot zesde lid, wordt na het vierde lid een lid ingevoegd, luidende:

 • 5. Het bevoegd gezag kan de uren, bedoeld in het derde of vierde lid, invullen met activiteiten die worden verzorgd in het onderwijsprogramma als bedoeld in artikel 27a, tweede lid, of 27l, tweede lid, voor zover het leerlingen betreft die een doorlopende leerroute vmbo-mbo of een geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding volgen.

2. Het vijfde lid vervalt, onder vernummering van het zesde lid tot vijfde lid.

C

In artikel 24, eerste lid, onderdeel e, vervalt «, bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs BES».

D

In artikel 26, eerste lid, vervallen «, bedoeld in artikel 18, eerste lid,» en «als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onder a, van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES» en wordt «met inachtneming van de artikelen 7.2.6 en 8.1.1, zesde lid, van laatstgenoemde wet» vervangen door «met inachtneming van de artikelen 7.2.6 en 8.1.1, zesde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES».

E

In artikel 27, eerste en vierde lid, wordt «een instelling als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel b, van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES» vervangen door «een instelling voor beroepsonderwijs».

F

Na artikel 27 worden twaalf artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 27a. Doorlopende leerroute vmbo-mbo

 • 1. Het bevoegd gezag van een school voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs of een school voor voorbereidend beroepsonderwijs kan leerlingen een doorlopende leerroute vmbo-mbo aanbieden, met inachtneming van de artikelen 27b tot en met 27k.

 • 2. Een doorlopende leerroute vmbo-mbo is een onderwijsprogramma vanaf het derde leerjaar aan een school voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs of een school voor voorbereidend beroepsonderwijs, dat opleidt tot zowel een diploma voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 72, derde lid, als het diploma van een basisberoepsopleiding, vakopleiding of middenkaderopleiding.

 • 3. In een doorlopende leerroute vmbo-mbo worden tot één onderwijsprogramma geïntegreerd:

  • a. de basisberoepsgerichte leerweg en een basisberoepsopleiding in een aanverwant opleidingsdomein of een aanverwante kwalificatie;

  • b. de kaderberoepsgerichte leerweg en een vakopleiding in een aanverwant opleidingsdomein of een aanverwante kwalificatie;

  • c. de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg en een middenkaderopleiding in een aanverwant opleidingsdomein of een aanverwante kwalificatie.

 • 4. Een doorlopende leerroute vmbo-mbo stemt wat betreft het daarvan onderdeel uitmakende voortgezet onderwijs overeen met een of meer van de profielen, bedoeld in artikel 16, 18 of 29, die aan de school worden verzorgd.

Artikel 27b. Samenwerking tussen VO-scholen en MBO-instellingen in het kader van doorlopende leerroutes vmbo-mbo

 • 1. Een doorlopende leerroute vmbo-mbo wordt op grond van een samenwerkingsovereenkomst gezamenlijk verzorgd door het bevoegd gezag van een school en het bevoegd gezag van een instelling voor beroepsonderwijs.

 • 2. In de samenwerkingsovereenkomst zijn in elk geval afspraken opgenomen over:

  • a. het profiel en het aanverwante opleidingsdomein of de aanverwante kwalificatie waarin de doorlopende leerroute vmbo-mbo wordt aangeboden;

  • b. de vormgeving van de leiding over de doorlopende leerroute vmbo-mbo, waaronder de samenstelling en de wijze van benoeming van die leiding en de taken en bevoegdheden die door de bevoegde gezagsorganen van de school en de instelling voor beroepsonderwijs zijn opgedragen aan die leiding;

  • c. de wijze waarop de leiding over de doorlopende leerroute vmbo-mbo inlichtingen verstrekt en verantwoording aflegt aan de bevoegde gezagsorganen van de school en de instelling voor beroepsonderwijs;

  • d. de organisatorische en onderwijskundige inrichting van de doorlopende leerroute, waaronder de inzet van personeel en het gebruik van faciliteiten van de partijen die deelnemen aan de overeenkomst;

  • e. in geval van overdracht van een deel van de bekostiging met toepassing van artikel 170a respectievelijk artikel 8.4a.15 WEB BES, de omvang en de bestemming van de over te dragen middelen;

  • f. de inhoud van de overstapoptie, bedoeld in artikel 27k en artikel 8.4a.14 WEB BES;

  • g. de wijze waarop het bedrijfsleven zal worden betrokken bij de invulling van de doorlopende leerroute vmbo-mbo;

  • h. de wijze van geschilbeslechting tussen de deelnemende partijen over de uitvoering van de overeenkomst;

  • i. de voorwaarden waaronder een andere school of een andere instelling voor beroepsonderwijs partij kan worden bij de overeenkomst, de voorwaarden waaronder de overeenkomst kan worden opgezegd of ontbonden, alsmede de wijze waarop de overeenkomst in andere gevallen kan worden gewijzigd, telkens met het oog op het zoveel mogelijk beperken van de gevolgen voor de leerlingen en deelnemers; en

  • j. de inrichting van de medezeggenschap door de medezeggenschapsorganen van de school onderscheidenlijk de instelling voor beroepsonderwijs.

 • 3. Het tweede lid is niet van toepassing indien het bevoegd gezag zowel de school als de instelling voor beroepsonderwijs in stand houdt waarbinnen de doorlopende leerroute vmbo-mbo wordt verzorgd. In plaats daarvan regelt het bevoegd gezag op overeenkomstige wijze de onderwerpen, genoemd in het tweede lid, met uitzondering van de onderdelen h tot en met j van dat lid.

Artikel 27c. Melden inrichting doorlopende leerroute vmbo-mbo

Het bevoegd gezag van een school en het bevoegd gezag van een instelling voor beroepsonderwijs melden aan Onze Minister dat zij gezamenlijk een doorlopende leerroute vmbo-mbo aanbieden.

Artikel 27d. Inrichting doorlopende leerroutes vmbo-mbo

 • 1. Een doorlopende leerroute vmbo-mbo wordt aangeboden op de locatie van de school of van de instelling voor beroepsonderwijs die de doorlopende leerroute vmbo-mbo verzorgt.

 • 2. Het bevoegd gezag van de school en het bevoegd gezag van de instelling voor beroepsonderwijs beschrijven voor de gehele doorlopende leerroute vmbo-mbo het onderwijsprogramma en de examinering per leerjaar. Daarbij wordt vermeld welke delen van het onderwijsprogramma en van het examen:

  • a. voortgezet onderwijs betreffen, en welk deel daarbinnen vakoverstijgend is;

  • b. beroepsonderwijs betreffen;

  • c. een combinatie van voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs betreffen, en welk deel daarbinnen voortgezet onderwijs onderscheidenlijk beroepsonderwijs betreft.

 • 3. Bij de beschrijving van het onderwijsprogramma wordt tevens vermeld bij welk deel daarvan gebruik wordt gemaakt van een team als bedoeld in artikel 80, negende lid.

 • 4. De leerling in een doorlopende leerroute vmbo-mbo kan in staat gesteld worden om aan de school delen van het onderwijsprogramma te volgen en examens af te leggen die behoren tot de van die doorlopende leerroute deel uitmakende beroepsopleiding.

 • 5. De school kan aan een voormalige leerling, nadat die ingevolge artikel 27e, tweede lid, als deelnemer is ingeschreven aan een instelling voor beroepsonderwijs, delen van het onderwijsprogramma van een doorlopende leerroute vmbo-mbo aanbieden, die behoren tot het van die doorlopende leerroute deel uitmakende middelbaar algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend beroepsonderwijs.

Artikel 27e. Inschrijving doorlopende leerroute vmbo-mbo

 • 1. Een leerling die een doorlopende leerroute vmbo-mbo volgt, wordt gedurende de eerste twee leerjaren van die doorlopende leerroute vmbo-mbo aangemerkt als leerling van de leerweg en het profiel, bedoeld in artikel 16, 18 of 29, die deel uitmaken van de door die leerling gevolgde doorlopende leerroute vmbo-mbo.

 • 2. Een leerling in een doorlopende leerroute vmbo-mbo wordt met ingang van het derde leerjaar van die doorlopende leerroute vmbo-mbo uitgeschreven als leerling aan de school en ingeschreven als deelnemer aan de instelling voor beroepsonderwijs, die het beroepsonderwijs binnen de doorlopende leerroute vmbo-mbo verzorgt. Het bevoegd gezag van de school overlegt daartoe aan het bevoegd gezag van de instelling voor beroepsonderwijs de gegevens van die leerling, bedoeld in artikel 8.1.3, eerste lid, eerste volzin, WEB BES.

Artikel 27f. Verantwoordelijkheid van de school

 • 1. Het bevoegd gezag van de school draagt de gehele cursusduur van een doorlopende leerroute vmbo-mbo zorg voor:

  • a. de uitvoering van delen van het onderwijsprogramma die behoren tot het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend beroepsonderwijs dat deel uitmaakt van het onderwijsprogramma van die doorlopende leerroute vmbo-mbo; en

  • b. de examinering en diplomering betreffende het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend beroepsonderwijs dat deel uitmaakt van het onderwijsprogramma van die doorlopende leerroute vmbo-mbo.

 • 2. Ten aanzien van de onderdelen van een doorlopende leerroute vmbo-mbo, bedoeld in het eerste lid, die in het derde leerjaar van die route plaatsvinden, is het bepaalde bij of krachtens de artikelen 176 en 179, eerste, vierde, zevende, tiende en twaalfde tot en met vijftiende lid, alsmede het bepaalde bij of krachtens de artikelen 10, 12, 14, 15 en 25 van de Wet register onderwijsdeelnemers van overeenkomstige toepassing.

 • 3. Artikel 52 is van overeenkomstige toepassing op klachten over met de doorlopende leerroute vmbo-mbo verband houdende gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag van de instelling voor beroepsonderwijs waarmee een samenwerkingsovereenkomst als bedoeld in artikel is 27b, tweede lid, is gesloten, of van de ten behoeve van die instelling voor beroepsonderwijs met taken belaste personen. Onverminderd artikel 52, vierde lid, maken de leden van de klachtencommissie geen deel uit van het bevoegd gezag van de instelling voor beroepsonderwijs en is de voorzitter van de klachtencommissie niet werkzaam voor of bij dat bevoegd gezag.

Artikel 27g. Cursusduur van een doorlopende leerroute vmbo-mbo

 • 1. In afwijking van de artikelen 15 en 17 en artikel 7.2.4a, derde lid, onderdelen b tot en met d, en vierde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES bedraagt de cursusduur van een doorlopende leerroute vmbo-mbo vanaf het derde leerjaar aan een school voor middelbaar algemeen voorgezet onderwijs of een school voor voorbereidend beroepsonderwijs of:

  • a. voor een doorlopende leerroute vmbo-mbo die opleidt tot het diploma van een eenjarige basisberoepsopleiding ten minste twee en ten hoogste drie jaren;

  • b. voor een doorlopende leerroute vmbo-mbo die opleidt tot het diploma van een tweejarige basisberoepsopleiding of tweejarige vakopleiding ten minste drie en ten hoogste vier jaren;

  • c. voor een doorlopende leerroute vmbo-mbo die opleidt tot het diploma van een driejarige vakopleiding of de middenkaderopleiding ten minste vier en ten hoogste vijf jaren;

  • d. voor een doorlopende leerroute vmbo-mbo die opleidt tot het diploma van een middenkaderopleiding als bedoeld in artikel 7.2.4a, vierde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES ten minste vijf en ten hoogste zes jaren.

 • 2. Ten aanzien van de basisberoepsopleiding, vakopleiding of middenkaderopleiding die deel uitmaakt van een doorlopende leerroute vmbo-mbo wordt onder «cursusduur» mede verstaan «studieduur als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs BES» en wordt onder «jaar» mede verstaan «volledig studiejaar als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES».

Artikel 27h. Onderwijstijd doorlopende leerroute vmbo-mbo (BOL)

 • 1. In afwijking van artikel 12a, derde en vierde lid, en artikel 7.2.6, derde lid, onderdelen b, c en d, en achtste lid van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES omvat het onderwijsprogramma van een doorlopende leerroute vmbo-mbo waarvan een beroepsopleiding in de beroepsopleidende leerweg, bedoeld in artikel 7.2.6, derde lid, van die wet deel uitmaakt:

  • a. bij een cursusduur van twee jaren ten minste 2.000 klokuren, waarvan ten minste 1.400 begeleide onderwijsuren en ten minste 250 klokuren aan beroepspraktijkvorming;

  • b. bij een cursusduur van drie jaren ten minste 3.000 klokuren, waarvan ten minste 2.400 begeleide onderwijsuren en ten minste 250 klokuren aan beroepspraktijkvorming;

  • c. bij een cursusduur van vier jaren ten minste 4.000 klokuren, waarvan ten minste 2.950 begeleide onderwijsuren en ten minste 450 klokuren aan beroepspraktijkvorming;

  • d. bij een cursusduur van vijf jaren ten minste 5.000 klokuren, waarvan ten minste 3.500 begeleide onderwijsuren en ten minste 900 klokuren aan beroepspraktijkvorming; en

  • e. bij een cursusduur van zes jaren ten minste 6.000 klokuren, waarvan ten minste 4.050 begeleide onderwijsuren en ten minste 1.350 klokuren aan beroepspraktijkvorming.

 • 2. Het bevoegd gezag van de school en het bevoegd gezag van de instelling voor beroepsonderwijs kunnen gezamenlijk een onderwijsprogramma verzorgen dat minder uren omvat dan de in het eerste lid, onderdelen a tot en met e, genoemde aantallen mits de doorlopende leerroute vmbo-mbo aantoonbaar van voldoende kwaliteit is. In het geval dat het onderwijsprogramma minder uren omvat, legt het bevoegd gezag dit vast in het schoolplan, bedoeld in artikel 50, eerste lid, en neemt dit op in de schoolgids, bedoeld in artikel 51, eerste lid.

Artikel 27i. Onderwijstijd doorlopende leerroute vmbo-mbo (BBL)

 • 1. In afwijking van artikel 12a, derde en vierde lid, en artikel 7.2.6, vierde lid, eerste volzin, van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES, en onverminderd artikel 8.1.1, vijfde lid, van die wet omvat het onderwijsprogramma van een doorlopende leerroute vmbo-mbo waarvan een beroepsopleiding in de beroepsbegeleidende leerweg, bedoeld in artikel 7.2.6, vierde lid, van die wet deel uitmaakt:

  • a. bij een cursusduur van twee jaren ten minste 1.850 klokuren, waarvan ten minste 900 begeleide onderwijsuren en ten minste 610 klokuren aan beroepspraktijkvorming;

  • b. bij een cursusduur van drie jaren ten minste 2.850 klokuren, waarvan ten minste 2.200 begeleide onderwijsuren en ten minste 610 klokuren aan beroepspraktijkvorming;

  • c. bij een cursusduur van vier jaren 3.700 klokuren, waarvan ten minste 2.400 begeleide onderwijsuren en ten minste 1.220 klokuren aan beroepspraktijkvorming;

  • d. bij een cursusduur van vijf jaren ten minste 4.550 klokuren, waarvan ten minste 2.600 begeleide onderwijsuren en ten minste 1.830 klokuren aan beroepspraktijkvorming; en

  • e. bij een cursusduur van zes jaren ten minste 5.400 klokuren, waarvan ten minste 2.800 begeleide onderwijsuren en ten minste 2.300 klokuren aan beroepspraktijkvorming.

 • 2. Het bevoegd gezag van de school en het bevoegd gezag van de instelling voor beroepsonderwijs kunnen gezamenlijk een onderwijsprogramma verzorgen dat minder uren omvat dan de in het eerste lid, onderdelen a tot en met e, genoemde aantallen mits de doorlopende leerroute vmbo-mbo aantoonbaar van voldoende kwaliteit is. In het geval dat het onderwijsprogramma minder uren omvat, legt het bevoegd gezag dit vast in het schoolplan, bedoeld in artikel 50, eerste lid, en neemt dit op in de schoolgids, bedoeld in artikel 51, eerste lid.

Artikel 27j. Examinering en diplomering VO binnen een doorlopende leerroute vmbo-mbo

 • 1. Afhankelijk van de inrichting van de doorlopende leerroute vmbo-mbo door het bevoegd gezag vallen het eerste en tweede tijdvak van het centraal examen van het eindexamen, bedoeld in artikel 72, eerste lid, in het tweede of derde leerjaar van die doorlopende leerroute vmbo-mbo. Het bevoegd gezag kan leerlingen in de gelegenheid stellen om in het eerste leerjaar van de doorlopende leerroute vmbo-mbo centraal examen af te leggen in een of meer vakken van het eindexamen.

 • 2. Het derde tijdvak van het centraal eindexamen wordt afgenomen door het College voor toetsen en examens aansluitend aan het leerjaar waarin de kandidaat centraal examen heeft afgelegd in het eerste of tweede tijdvak.

 • 3. Het bepaalde bij of krachtens artikel 72 is van overeenkomstige toepassing op het derde leerjaar van een doorlopende leerroute vmbo-mbo.

 • 4. Indien een voormalige leerling van de school, nadat die ingevolge artikel 27e, derde lid, als deelnemer is ingeschreven aan de instelling voor beroepsonderwijs waarmee de school gezamenlijk een doorlopende leerroute vmbo-mbo verzorgt nog geen volledig eindexamen vmbo heeft afgelegd, meldt het bevoegd gezag van de school hem in het derde leerjaar van de doorlopende leerroute vmbo-mbo aan als kandidaat voor het eindexamen. Het eindexamen wordt afgenomen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag van de school. De directeur en de secretaris van de school stellen de uitslag van het eindexamen vast. De directeur reikt de kandidaat die geslaagd is voor het eindexamen een diploma van de betreffende leerweg uit.

 • 5. Indien de leerling in het eerste of tweede leerjaar van de doorlopende leerroute vmbo-mbo in één of meer vakken centraal examen heeft afgelegd, en niet is bevorderd tot het volgende leerjaar, vervallen de met dit centrale examen behaalde resultaten en treedt de overstapoptie, bedoeld in artikel 27k in werking.

 • 6. Indien de leerling is afgewezen voor het eindexamen, treedt de overstapoptie, bedoeld in artikel 27k in werking.

Artikel 27k. Overstapoptie

 • 1. Indien deelname van de leerling aan een doorlopende leerroute vmbo-mbo wordt beëindigd voordat hij deze met succes heeft afgerond wordt hij door het bevoegd gezag van de school of het bevoegd gezag van de instelling voor beroepsonderwijs in staat gesteld een vmbo-diploma of het diploma van een beroepsopleiding te behalen, passend bij het naar het gezamenlijk oordeel van beide betrokken bevoegde gezagsorganen bereikte onderwijsniveau en de leeftijd van de leerling.

 • 2. Indien de leerling ingevolge het eerste lid een diploma van een beroepsopleiding wil behalen bij dezelfde instelling voor beroepsonderwijs, zijn de artikelen 8.1.1b, 8.2.1, 8.2.2 en 8.2.2a WEB BES niet van toepassing.

 • 3. Het eerste lid is niet van toepassing indien de leerling definitief van de school wordt verwijderd als bedoeld in artikel 64, eerste lid.

Artikel 27l. Geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding

 • 1. In overleg met de leerling en diens ouders kan het bevoegd gezag van een school voor voorbereidend beroepsonderwijs leerlingen die daarbij naar zijn oordeel gebaat zijn in de gelegenheid stellen om in plaats van de basisberoepsgerichte leerweg een geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding te volgen. Het bevoegd gezag besluit hiertoe slechts na overleg met het bevoegd gezag van de instelling voor beroepsonderwijs waarmee het een samenwerkingsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.4.3 WEB BES heeft gesloten.

 • 2. De geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding is een onderwijsprogramma vanaf het derde leerjaar aan een school voor voorbereidend beroepsonderwijs, dat opleidt tot het diploma van een basisberoepsopleiding in een aanverwant opleidingsdomein of een aanverwante kwalificatie.

 • 3. De geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding stemt wat betreft het daarvan onderdeel uitmakende voortgezet onderwijs overeen met een of meer van de profielen, bedoeld in artikel 18, derde lid, die aan de school worden verzorgd.

 • 4. Het bevoegd gezag is niet gehouden leerlingen die de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding volgen gelegenheid te geven om aan de school een eindexamen in de basisberoepsgerichte leerweg af te leggen als bedoeld in artikel 72, eerste lid.

 • 5. De artikelen 27b tot en met 27k zijn van overeenkomstige toepassing.

G

In artikel 31, derde lid, vervalt «, bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel a, van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES».

H

Artikel 80 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vernummering van het negende tot en met achttiende lid tot tiende tot en met negentiende lid wordt na het negende lid een lid ingevoegd, luidende:

 • 9. Indien in het onderwijsprogramma van een doorlopende leerroute vmbo-mbo als bedoeld in artikel 27a of de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding, bedoeld in artikel 27l sprake is van vak- en sectoroverstijgende programmaonderdelen kan worden gewerkt met teams die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijsprogramma voor die vak- en sectoroverstijgende programmaonderdelen voorzover wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • a. leraren en docenten die deel uitmaken van een team voldoen ieder aan bekwaamheidseisen als bedoeld in artikel 86, eerste lid, of artikel 4.2.3, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES, waarbij de leraren en docenten in het team als geheel beschikken over de bekwaamheidseisen voor alle vak- of sectoroverstijgende onderdelen van het onderwijsprogramma van de doorlopende leerroute vmbo-mbo of de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding, en

  • b. leraren en docenten die deel uitmaken van een team zijn ieder verantwoordelijk voor de kwaliteit van dat deel van het onderwijs in het desbetreffende vak- en sectoroverstijgende programmaonderdeel waarvoor zij voldoen aan de bekwaamheidseisen, bedoeld in artikel 86, eerste lid, of artikel 4.2.3, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES.

2. In het tiende lid (nieuw) wordt na «het achtste lid» ingevoegd «of negende lid».

3. In het achttiende lid (nieuw) wordt «4 klokuren» vervangen door «6 klokuren».

I

Na artikel 114a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 114b. Samenwerking met onbekostigd mbo t.b.v. doorlopende leerroute vmbo-mbo

 • 1. Het bevoegd gezag van een ingevolge artikel 112 aangewezen school kan leerlingen in de gelegenheid stellen in het kader van het onderwijs waarvoor zij aan de school zijn ingeschreven een doorlopende leerroute vmbo-mbo als bedoeld in artikel 27a of de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding, bedoeld in artikel 27l te volgen.

 • 2. Toepassing van het eerste lid berust op een samenwerkingsovereenkomst, gesloten tussen het bevoegd gezag, bedoeld in het eerste lid, en het bevoegd gezag van instelling voor beroepsonderwijs, wat betreft een beroepsopleiding ten aanzien waarvan een erkenning is verkregen op grond van artikel 1.4.1 WEB BES.

 • 3. De artikelen 27a, 27b, met uitzondering van het tweede lid, onderdeel e, 27c tot en met 27e, 27f, eerste en tweede lid, 27g en 27j tot en met 27l zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor «instelling voor beroepsonderwijs» telkens wordt gelezen «instelling voor beroepsonderwijs, wat betreft een beroepsopleiding ten aanzien waarvan een erkenning is verkregen op grond van artikel 1.4.1 WEB BES».

J

Na artikel 170 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 170a. Overdracht bekostiging in het kader van een doorlopende leerroute vmbo-mbo

In afwijking van artikel 172 kan het bevoegd gezag van de school met het bevoegd gezag van de instelling voor beroepsonderwijs waarmee het een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten als bedoeld in artikel 27b, tweede lid, overeenkomen om vanwege een doorlopende leerroute vmbo-mbo als bedoeld in artikel 27a, tweede lid, of de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding, bedoeld in artikel 27l, tweede lid, een deel van de bekostiging over te dragen aan dat andere bevoegd gezag.

K

Artikel 179, zevende lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het slot van de eerste zin wordt de volgende zinsnede toegevoegd: of ten behoeve van het volgen van onderwijs in een doorlopende leerroute vmbo-mbo als bedoeld in artikel 27a of de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding, bedoeld in artikel 27l.

2. De laatste zin vervalt.

ARTIKEL VI WIJZIGING WET EDUCATIE EN BEROEPSONDERWIJS BES

De Wet educatie en beroepsonderwijs BES wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1.1.1 wordt in de alfabetische volgorde een onderdeel ingevoegd, luidende:

doorlopende leerroute vmbo-mbo:

route als bedoeld in artikel 8.4a.2, tweede lid;

B

In artikel 1.1.2, eerste en tweede lid, wordt «en 8.4.2» telkens vervangen door «, 8.4.2, 8.4.3 en 8.4a.1 tot en met 8.4a.16».

C

Na artikel 1.4.2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 1.4.3. Samenwerking met onbekostigd vo t.b.v. doorlopende leerroute vmbo-mbo en geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding

 • 1. Het bevoegd gezag kan een beroepsopleiding ten aanzien waarvan een erkenning is verkregen op grond van artikel 1.4.1 een doorlopende leerroute vmbo-mbo of de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding als bedoeld in artikel 27l van de Wet voortgezet onderwijs BES aanbieden.

 • 2. Toepassing van het eerste lid berust op een samenwerkingsovereenkomst, gesloten tussen het bevoegd gezag, bedoeld in het eerste lid, en het bevoegd gezag van een ingevolgde artikel 112 van de Wet voortgezet onderwijs BES aangewezen school.

 • 3. De artikelen 8.4.3, 8.4a.2, 8.4a.3, met uitzondering van het tweede lid wat betreft artikel 27b, tweede lid, onderdeel e, van de Wet voortgezet onderwijs BES, 8.4a.4 tot en met 8.4a.7, 8.4a.8, eerste en tweede lid, 8.4a.9, 8.4a.11, 8.4a.12, 8.4a.14 en 8.4a.16 zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor «school» telkens wordt gelezen «school aangewezen ingevolge artikel 112 van de Wet voortgezet onderwijs BES».

D

In artikel 2.3.4, achtste lid, wordt aan het slot van de eerste volzin toegevoegd: of ten behoeve van het volgen een doorlopende leerroute vmbo-mbo of de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding, bedoeld in artikel 27l van de Wet voortgezet onderwijs BES.

Da

In artikel 4.2.1, vijfde lid, wordt «4 klokuren» vervangen door «6 klokuren».

E

In artikel 6.2.1, tweede lid, onderdeel b, wordt aan het slot ingevoegd «, of aan artikel 1.4.3».

F

Artikel 7.2.6, vierde lid, komt te luiden:

 • 4. Het in instellingstijd verzorgde onderwijsprogramma, bedoeld in het derde lid, omvat:

  • a. alle onderwijsactiviteiten, gericht op het bereiken van de onderwijs- en vormingsdoelen van de opleiding, waaraan door de deelnemer wordt deelgenomen onder verantwoordelijkheid en toezicht van het bevoegd gezag, of

  • b. alle onderwijsactiviteiten, gericht op het bereiken van de onderwijs- en vormingsdoelen van de doorlopende leerroute vmbo-mbo en de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding.

G

Het opschrift van Titel 4 van Hoofdstuk 8 komt te luiden:

TITEL 4. SAMENWERKING IN VERBAND MET LEER-WERKTRAJECTEN VMBO, ASSISTENTOPLEIDING IN HET VMBO EN GEÏNTEGREERDE ROUTE VMBO-BASISBEROEPSOPLEIDING

H

Na artikel 8.4.2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 8.4.3. Samenwerkingsovereenkomst geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding

 • 1. De geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding, bedoeld in artikel 27l van de Wet voortgezet onderwijs BES, wordt verzorgd op grond van een samenwerkingsovereenkomst tussen het bevoegd gezag van een instelling en het bevoegd gezag van een school voor voorbereidend beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 17 van de Wet voortgezet onderwijs BES.

 • 2. Een samenwerkingsovereenkomst als bedoeld in het eerste lid, voldoet aan artikel 27l in samenhang met artikel 27b van de Wet voortgezet onderwijs BES.

 • 3. Titel 8.4a van overeenkomstige toepassing op een geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding.

I

Aan Hoofdstuk 8 wordt een nieuwe titel toegevoegd, luidende:

TITEL 4A. DOORLOPENDE LEERROUTE VMBO-MBO

Artikel 8.4a.1. Begripsbepalingen

In deze titel wordt verstaan onder:

school:

school voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 15 van de Wet voortgezet onderwijs BES of school voor voorbereidend beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 17 van die wet.

Artikel 8.4a.2. Doorlopende leerroutes vmbo-mbo
 • 1. Het bevoegd gezag van een instelling kan een beroepsopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel b, c en d, aanbieden in een doorlopende leerroute vmbo-mbo.

 • 2. Een doorlopende leerroute vmbo-mbo is een onderwijsprogramma vanaf het derde leerjaar aan een school, dat opleidt tot zowel een diploma voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 72, derde lid, van de Wet voortgezet onderwijs BES als het diploma van een basisberoepsopleiding, vakopleiding of middenkaderopleiding.

 • 3. In een doorlopende leerroute vmbo-mbo worden tot één onderwijsprogramma geïntegreerd:

  • a. de basisberoepsgerichte leerweg en een basisberoepsopleiding in een aanverwant opleidingsdomein BES of een aanverwante kwalificatie;

  • b. de kaderberoepsgerichte leerweg en een vakopleiding in een aanverwant opleidingsdomein BES of een aanverwante kwalificatie;

  • c. de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg en een middenkaderopleiding in een aanverwant opleidingsdomein BES of een aanverwante kwalificatie.

Artikel 8.4a.3. Samenwerkingsovereenkomst instelling en school doorlopende leerroute vmbo-mbo
 • 1. Een doorlopende leerroute vmbo-mbo wordt verzorgd door het bevoegd gezag van een instelling en het bevoegd gezag van een school gezamenlijk op grond van een samenwerkingsovereenkomst.

 • 2. Een samenwerkingsovereenkomst als bedoeld in het eerste lid voldoet aan artikel 27b, tweede lid, van de Wet voortgezet onderwijs BES.

 • 3. Indien het bevoegd gezag zowel de instelling als de school in stand houdt, regelt het bevoegd gezag op overeenkomstige wijze de onderwerpen, genoemd in artikel 27b, tweede lid, van de Wet voortgezet onderwijs BES, met uitzondering van de onderdelen h en i van dat lid.

Artikel 8.4a.4. Melden doorlopende leerroute vmbo-mbo

Het bevoegd gezag van een instelling en het bevoegd gezag van een school melden gezamenlijk aan Onze Minister dat zij een doorlopende leerroute vmbo-mbo aanbieden.

Artikel 8.4a.5. Inrichting doorlopende leerroute
 • 1. Aan een leerling van een school kunnen delen van het onderwijsprogramma van de doorlopende leerroute vmbo-mbo en examens worden aangeboden die behoren tot de beroepsopleiding die deel uitmaakt van die doorlopende leerroute, zonder inschrijving als bedoeld in artikel 8.1.1, eerste lid.

 • 2. Een deelnemer in de doorlopende leerroute vmbo-mbo kan in de gelegenheid worden gesteld om delen van het onderwijsprogramma te volgen en examens af te leggen die behoren tot het voortgezet onderwijs dat deel uitmaakt van die doorlopende leerroute.

Artikel 8.4a.6. Overeenkomst instelling en leerling

Voordat een leerling van een school in een doorlopende leerroute voor de eerste keer een deel van het onderwijsprogramma volgt dat behoort tot de beroepsopleiding die deel uitmaakt van die doorlopende leerroute, sluiten het bevoegd gezag van de instelling en de leerling een overeenkomst waarop artikel 8.1.5, tweede en derde lid, van overeenkomstige toepassing is.

Artikel 8.4a.7. Inschrijving bij de instelling

De leerling van een school die een doorlopende leerroute vmbo-mbo volgt wordt met ingang van het derde studiejaar van die doorlopende leerroute vmbo-mbo ingeschreven als deelnemer aan de instelling die het beroepsonderwijs binnen de doorlopende leerroute vmbo-mbo verzorgt. De overeenkomst, bedoeld in artikel 8.4a.6, wordt gezien als overeenkomst, bedoeld in artikel 8.1.5. In afwijking van artikel 8.1.3, eerste lid, eerste volzin, overlegt de school de gegevens, bedoeld in die volzin.

Artikel 8.4a.8. Verantwoordelijkheid van de instelling
 • 1. Het bevoegd gezag van de instelling draagt de gehele studieduur van de doorlopende leerroute vmbo-mbo zorg voor:

  • a. de uitvoering van delen van het onderwijsprogramma die behoren tot de beroepsopleiding die deel uitmaakt van de doorlopende leerroute vmbo-mbo, met inbegrip van de beroepspraktijkvorming;

  • b. de examinering en diplomering betreffende de beroepsopleiding die deel uitmaakt van de doorlopende leerroute vmbo-mbo.

 • 2. Ten aanzien van de onderdelen van een doorlopende leerroute vmbo-mbo, bedoeld in het eerste lid, die in het eerste of tweede studiejaar van die route plaatsvinden, is van overeenkomstige toepassing hetgeen is bepaald bij of krachtens de artikelen 2.3.3 en 2.3.4, eerste, vierde en achtste tot en met twaalfde lid, alsmede het bepaalde bij of krachtens de artikelen 10, 12, 14, 15 en 25 van de Wet register onderwijsdeelnemers.

 • 3. Artikel 7.4.10a is van overeenkomstige toepassing op klachten over met de doorlopende leerroute vmbo-mbo verband houdende gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag van de school waarmee een samenwerkingsovereenkomst als bedoeld in artikel is 8.4a.3 is gesloten, of van het personeel van dat bevoegd gezag. Onverminderd artikel 7.4.10a, vierde lid, onderdeel a, maakt de voorzitter van de klachtencommissie geen deel uit van dat bevoegd gezag en is hij niet werkzaam voor of bij dat bevoegd gezag.

Artikel 8.4a.9. Onderwijs- en examenregeling
 • 1. In het kader van de onderwijs- en examenregeling, bedoeld in artikel 7.4.9, eerste lid, die wordt opgesteld ten aanzien van een doorlopende leerroute, beschrijft het bevoegd gezag van de instelling samen met het bevoegd gezag van de school voor de gehele doorlopende leerroute vmbo-mbo het onderwijsprogramma en de examinering per studiejaar. Daarbij wordt vermeld welke onderdelen van het onderwijsprogramma en van het examen:

  • a. voortgezet onderwijs betreffen, en welk deel daarbinnen vakoverstijgend is;

  • b. beroepsonderwijs betreffen;

  • c. een combinatie van voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs betreffen, en welk deel daarbinnen voortgezet onderwijs onderscheidenlijk beroepsonderwijs betreft.

 • 2. Bij de beschrijving van het onderwijsprogramma wordt tevens vermeld bij welk deel gebruik wordt gemaakt van de teambevoegdheid, bedoeld in artikel 8.4a.13.

Artikel 8.4a.10. Studieduur doorlopende leerroute vmbo-mbo
 • 1. In afwijking van artikel 7.2.4a, derde lid, onderdelen b tot en met d, en vierde lid, en van de artikelen 15 en 17 van de Wet voortgezet onderwijs BES bedraagt de studieduur van een doorlopende leerroute vmbo-mbo vanaf het derde leerjaar aan een school:

  • a. voor een doorlopende leerroute vmbo-mbo die opleidt tot het diploma van een eenjarige basisberoepsopleiding ten minste twee en ten hoogste drie volledige studiejaren;

  • b. voor een doorlopende leerroute vmbo-mbo die opleidt tot het diploma van een tweejarige basisberoepsopleiding of tweejarige vakopleiding ten minste drie en ten hoogste vier volledige studiejaren;

  • c. voor een doorlopende leerroute vmbo-mbo die opleidt tot het diploma van een driejarige vakopleiding of de middenkaderopleiding ten minste vier en ten hoogste vijf volledige studiejaren;

  • d. voor een doorlopende leerroute vmbo-mbo die opleidt tot het diploma van een middenkaderopleiding als bedoeld in artikel 7.2.4a, vierde lid, ten minste vijf en ten hoogste zes volledige studiejaren.

 • 2. Ten aanzien van de opleiding voorbereidend beroepsonderwijs of middelbaar algemeen voortgezet onderwijs die deel uitmaakt van een doorlopende leerroute vmbo-mbo wordt onder «studieduur» mede verstaan «cursusduur als bedoeld in de Wet voortgezet onderwijs BES» en wordt onder «volledig studiejaar» mede verstaan «jaar».

Artikel 8.4a.11. Onderwijstijd doorlopende leerroute vmbo-mbo (BOL)
 • 1. In afwijking van artikel 12a, derde en vierde lid, van de Wet voortgezet onderwijs BES en artikel 7.2.6, derde lid, onderdelen b, c en d, en achtste lid, omvat het gehele onderwijsprogramma van een doorlopende leerroute vmbo-mbo waarvan een beroepsopleiding in de beroepsopleidende leerweg deel uitmaakt:

  • a. bij een studieduur van twee volledige studiejaren ten minste 2.000 klokuren, waarvan ten minste 1.400 begeleide onderwijsuren en ten minste 250 klokuren aan beroepspraktijkvorming;

  • b. bij een studieduur van drie volledige studiejaren ten minste 3.000 klokuren, waarvan ten minste 2.400 begeleide onderwijsuren en ten minste 250 klokuren aan beroepspraktijkvorming;

  • c. bij een studieduur van vier volledige studiejaren ten minste 4.000 klokuren, waarvan ten minste 2.950 begeleide onderwijsuren en ten minste 450 klokuren aan beroepspraktijkvorming;

  • d. bij een studieduur van vijf volledige studiejaren ten minste 5.000 klokuren, waarvan ten minste 3.500 begeleide onderwijsuren en ten minste 900 klokuren aan beroepspraktijkvorming;

  • e. bij een studieduur van zes volledige studiejaren ten minste 6.000 klokuren, waarvan ten minste 4.050 begeleide onderwijsuren en ten minste 1.350 klokuren aan beroepspraktijkvorming.

 • 2. Het bevoegd gezag van de instelling en het bevoegd gezag van de school kunnen gezamenlijk een onderwijsprogramma verzorgen dat minder uren omvat dan de in het eerste lid, onderdelen a tot en met e, genoemde aantallen mits de opleiding aantoonbaar van voldoende kwaliteit is. In het geval het onderwijsprogramma minder uren omvat, legt het bevoegd gezag hierover verantwoording af in het jaarverslag, bedoeld in artikel 2.3.2, dan wel, bij toepassing van artikel 1.4.1, eerste lid, in het verslag, bedoeld in artikel 1.4.1, zevende lid.

 • 3. Ten aanzien van het derde studiejaar van een doorlopende leerroute vmbo-mbo wordt onder begeleide onderwijsuren mede verstaan: onderwijstijd als bedoeld in artikel 12a van de Wet voortgezet onderwijs BES.

Artikel 8.4a.12. Onderwijstijd doorlopende leerroute vmbo-mbo (BBL)
 • 1. In afwijking van artikel 12a, derde en vierde lid, van de Wet voortgezet onderwijs BES en artikel 7.2.6, vierde lid, eerste volzin, en onverminderd artikel 8.1.1, vijfde lid, omvat het gehele onderwijsprogramma van een doorlopende leerroute vmbo-mbo waarvan een beroepsopleiding in de beroepsbegeleidende leerweg deel uitmaakt:

  • a. bij een studieduur van twee volledige studiejaren ten minste 1.850 klokuren, waarvan ten minste 900 begeleide onderwijsuren en ten minste 610 klokuren aan beroepspraktijkvorming;

  • b. bij een studieduur van drie volledige studiejaren ten minste 2.850 klokuren, waarvan ten minste 2.200 begeleide onderwijsuren en ten minste 610 klokuren aan beroepspraktijkvorming;

  • c. bij een studieduur van vier volledige studiejaren 3.700 klokuren, waarvan ten minste 2.400 begeleide onderwijsuren en ten minste 1.220 klokuren aan beroepspraktijkvorming;

  • d. bij een studieduur van vijf volledige studiejaren ten minste 4.550 klokuren, waarvan ten minste 2.600 begeleide onderwijsuren en ten minste 1.830 klokuren aan beroepspraktijkvorming;

  • e. bij een studieduur van zes volledige studiejaren ten minste 5.400 klokuren, waarvan ten minste 2.800 begeleide onderwijsuren en ten minste 2.300 klokuren aan beroepspraktijkvorming.

 • 2. Het bevoegd gezag van de instelling en het bevoegd gezag van de school kunnen gezamenlijk een onderwijsprogramma verzorgen dat minder uren omvat dan de in het eerste lid, onderdelen a tot en met e, genoemde aantallen mits de opleiding aantoonbaar van voldoende kwaliteit is. In het geval het onderwijsprogramma minder uren omvat, legt het bevoegd gezag hierover verantwoording af in het jaarverslag, bedoeld in artikel 2.3.2, dan wel, bij toepassing van artikel 1.4.1, eerste lid, in het verslag, bedoeld in artikel 1.4.1, zevende lid.

 • 3. Ten aanzien van het derde studiejaar van een doorlopende leerroute vmbo-mbo wordt onder begeleide onderwijsuren mede verstaan: onderwijstijd als bedoeld in artikel 12a van de Wet voortgezet onderwijs BES.

Artikel 8.4a.13. Teambevoegdheid

Voor de vakoverstijgende delen van het onderwijsprogramma, bedoeld in artikel 8.4a.9, eerste lid, onderdeel a, en voor de delen van het onderwijsprogramma die een combinatie van voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs betreffen, als bedoeld 8.4a.9, onderdeel c, kan, voor zover wordt voldaan aan artikel 80, negende en tiende lid, van de Wet voortgezet onderwijs BES, worden gewerkt met teams die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van dat deel van het onderwijsprogramma.

Artikel 8.4a.14. Overstapoptie
 • 1. Indien deelname van de deelnemer aan een doorlopende leerroute vmbo-mbo wordt beëindigd voordat hij deze met succes heeft afgerond wordt hij door het bevoegd gezag van de instelling en het bevoegd gezag van de school in staat gesteld een vmbo-diploma of het diploma van een beroepsopleiding te behalen, passend bij het naar het gezamenlijk oordeel van beide betrokken bevoegde gezagsorganen bereikte onderwijsniveau en de leeftijd van de deelnemer.

 • 2. Indien de deelnemer ingevolge het eerste lid een diploma van een beroepsopleiding wil behalen bij dezelfde instelling, zijn de artikelen 8.1.1b, 8.2.1, 8.2.2 en 8.2.2a niet van toepassing.

 • 3. Het eerste lid is niet van toepassing indien de deelnemer definitief van de instelling wordt verwijderd.

Artikel 8.4a.15. Overdracht bekostiging in het kader van een doorlopende leerroute vmbo-mbo

Het bevoegd gezag van de instelling kan met het bevoegd gezag van de school waarmee een samenwerkingsovereenkomst is gesloten als bedoeld in artikel 8.4a.3, overeenkomen om vanwege een doorlopende leerroute vmbo-mbo een deel van de rijksbijdrage over te dragen aan dat andere bevoegd gezag.

Artikel 8.4a.16. Artikelen die buiten toepassing blijven voor de doorlopende leerroute vmbo-mbo

De artikelen 8.0.1, 8.0.3, 8.0.4, 8.1.1b, 8.1.7a, 8.2.1, 8.2.2 en 8.2.2a zijn niet van toepassing op een doorlopende leerroute vmbo-mbo.

ARTIKEL VII WIJZIGING LEERPLICHTWET BES

De Leerplichtwet BES wordt als volgt gewijzigd:

A

In de aanhef van artikel 11, eerste lid, wordt «, een onderwijsprogramma als bedoeld in artikel 62, derde lid, onderdeel d, van de Wet voortgezet onderwijs BES, dan wel een onderwijsprogramma als bedoeld in artikel 114a, derde lid, onderdeel d, van de Wet voortgezet onderwijs BES» vervangen door «of een onderwijsprogramma als bedoeld in artikel 27a, tweede lid, 27l, tweede lid, 62, derde lid, onderdeel d, of 114a, derde lid, onderdeel d, van de Wet voortgezet onderwijs BES».

B

In artikel 13, eerste lid, wordt «, het onderwijsprogramma, bedoeld in artikel 62, derde lid, onderdeel d, van de Wet voortgezet onderwijs BES, respectievelijk het onderwijsprogramma, bedoeld in artikel 114a, derde lid, onderdeel d, van de Wet voortgezet onderwijs BES» vervangen door «respectievelijk het onderwijsprogramma, bedoeld in artikel 27a, tweede lid, 27l, tweede lid, 62, derde lid, onderdeel d, of 114a, derde lid, onderdeel d, van de Wet voortgezet onderwijs BES».

ARTIKEL VIII. SAMENLOOP MET DE WET DOELMATIGE LEERWEGEN (STB. 2013, 288)

1. Indien artikel V, onderdeel J, van de Wet van 26 juni 2013 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs (Stb. 2013, 288) eerder in werking treedt of is getreden dan artikel V, onderdeel A, van deze wet, wordt in artikel V, onderdeel A, onder 1, van deze wet telkens «assistentopleiding» vervangen door «entreeopleiding».

2. Indien artikel V, onderdeel J, van de Wet van 26 juni 2013 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs (Stb. 2013, 288) later in werking treedt dan artikel V, onderdeel A, van deze wet, wordt in artikel VI van die wet voor onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:

aA

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. De begripsbepaling van het begrip «assistentopleiding» vervalt.

2. In de alfabetische volgorde wordt de volgende begripsbepaling ingevoegd:

entreeopleiding:

entreeopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel a, van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES;.

3. Indien artikel V, onderdeel L, van de Wet van 26 juni 2013 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs (Stb. 2013, 288) eerder in werking treedt of is getreden dan artikel VI, onderdeel F, van deze wet, vervalt artikel VI, onderdeel F, van deze wet.

4. Indien artikel V, onderdeel U, van de Wet van 26 juni 2013 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs (Stb. 2013, 288) eerder in werking treedt of is getreden dan artikel VI, onderdeel G, van deze wet, wordt in artikel VI, onderdeel G, van deze wet «assistentopleiding« vervangen door «entreeopleiding».

5. Indien artikel V, onderdeel U, van de Wet van 26 juni 2013 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs (Stb. 2013, 288) later in werking treedt dan artikel VI, onderdeel G, van deze wet, komt artikel V, onderdeel U, van die wet te luiden:

U

In het opschrift van Hoofdstuk 8, Titel 4, wordt «assistentopleiding» vervangen door «entreeopleiding».

6. Indien artikel VI, onderdeel B, van de Wet van 26 juni 2013 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs (Stb. 2013, 288) eerder in werking treedt of is getreden dan artikel V, onderdeel D, van deze wet, wordt in artikel V, onderdeel D, van deze wet «8.1.1, zesde lid» telkens vervangen door «8.1.1, vijfde lid».

ARTIKEL IX. SAMENLOOP MET DE WET SAMENWERKINGSCOLLEGE EN UNIEKE BEROEPSOPLEIDINGEN (STB. 2018, 50)

1. Indien artikel II, onderdeel B, van de Wet van 14 februari 2018 tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES vanwege met name de wettelijke verankering van het samenwerkingscollege en de instandhouding van unieke beroepsopleidingen (samenwerkingscollege en unieke beroepsopleidingen) (Stb. 2018, 50) eerder in werking treedt of is getreden dan artikel VI, onderdeel B, van deze wet, komt artikel VI, onderdeel B, van deze wet te luiden:

B

In artikel 1.1.2, eerste en tweede lid, wordt na «8.4.2» ingevoegd «, 8.4.3, 8.4a.1 tot en met 8.4a.16».

2. Indien artikel II, onderdeel B, van de Wet van 14 februari 2018 tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES vanwege met name de wettelijke verankering van het samenwerkingscollege en de instandhouding van unieke beroepsopleidingen (samenwerkingscollege en unieke beroepsopleidingen) (Stb. 2018, 50) later in werking treedt dan artikel VI, onderdeel B, van deze wet, komt artikel II, onderdeel B, van die wet te luiden:

B

In artikel 1.1.2, eerste en tweede lid, wordt «en 8.4a.1 tot en met 8.4a.16» vervangen door «, 8.4a.1 tot en met 8.4a.16 en 8.6.1 tot en met 8.6.3».

ARTIKEL X. SAMENLOOP MET WETSVOORSTEL VERSTERKING POSITIE MBO-STUDENTEN (KAMERSTUKKEN 35 252)

1. Indien het bij koninklijke boodschap van 10 juli 2019 ingediende voorstel van wet tot Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en een aantal andere wetten in verband met diverse maatregelen gericht op het versterken van de positie van mbo-studenten (Wet versterken positie mbo-studenten) (Kamerstukken 35 252) tot wet is of wordt verheven en artikel I, onderdeel A, van die wet eerder in werking treedt of is getreden dan artikel II, onderdeel K, artikel 8.5a.2, van deze wet, wordt deze wet als volgt gewijzigd:

A

Artikel I, onderdeel D, wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 10b11, tweede lid, onder i, wordt «deelnemers» vervangen door «mbo-studenten».

2. In de artikelen 10b13, vijfde lid, 10b14, tweede lid, en 10b19, vierde lid, wordt «deelnemer» vervangen door «mbo-student».

B

In artikel II, onderdelen F en K, wordt «deelnemer» vervangen door «student».

C

Artikel V, onderdeel F, wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 27b, tweede lid, onder i, wordt «deelnemers» vervangen door «mbo-studenten».

2. In de artikelen 27d, vijfde lid, 27e, tweede lid, en 27j, vierde lid, wordt «deelnemer» vervangen door «mbo-student».

D

In artikel VI, onderdelen F en I, wordt «deelnemer» vervangen door «student».

2. Indien het bij koninklijke boodschap van 10 juli 2019 ingediende voorstel van wet tot Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en een aantal andere wetten in verband met diverse maatregelen gericht op het versterken van de positie van mbo-studenten (Wet versterken positie mbo-studenten) (Kamerstukken 35 252) tot wet is of wordt verheven en artikel I, onderdeel A, van die wet later in werking treedt dan artikel II, onderdeel K, artikel 8.5a.2, van deze wet, wordt die wet als volgt gewijzigd:

A

In rij 42 van de tabel van artikel XVII vervalt in kolom E «a», en in de tabel van artikel XVIII vervalt rij 33.

B

In de rijen 130 tot en met 133 van de tabel van artikel XXXVIII wordt in kolom D «13» vervangen doo «14».

C

De tabel van artikel XXXIX wordt als volgt gewijzigd:

1. In de rijen 46 en 47 wordt in kolom D «13» vervangen door «14».

2. In rij 48 wordt in kolom D «14» vervangen door «15».

D

Na artikel LXIII wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL LXIIIa

A

De Wet op het voortgezet onderwijs wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 10b11, tweede lid, onder i, wordt «deelnemers» vervangen door «mbo-studenten».

2. In de artikelen 10b13, vijfde lid, 10b14, tweede lid, en 10b19, vierde lid, wordt «deelnemer» vervangen door «mbo-student».

B

In de Wet educatie en beroepsonderwijs wordt in de artikelen 8.5a.5, tweede lid, 8.5a.7, 8.5a.14 en 8.5a.15, eerste, tweede en derde lid, «deelnemer» vervangen door «student».

C

De Wet voortgezet onderwijs BES wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 27b, tweede lid, onder i, wordt «deelnemers» vervangen door «mbo-studenten».

2. In de artikelen 27d, vijfde lid, 27e, tweede lid, en 27j, vierde lid, wordt «deelnemer» vervangen door «mbo-student».

D

In de Wet educatie en beroepsonderwijs BES wordt in de artikelen 7.2.6, vierde lid, onder a, 8.4a.5, tweede lid, 8.4a.7 en 8.4a.14, eerste, tweede en derde lid, «deelnemer» vervangen door «student».

ARTIKEL XI. SAMENLOOP MET WETSVOORSTEL WET VOORTGEZET ONDERWIJS 20XX (KAMERSTUKKEN 35 297)

1. Indien het bij koninklijke boodschap van 4 oktober 2019 ingediende voorstel van wet houdende Regels over het voortgezet onderwijs (Wet voortgezet onderwijs 20xx) (Kamerstukken 35 297) tot wet is of wordt verheven en artikel 13.5, eerste lid, van die wet eerder in werking treedt of is getreden dan artikel I van deze wet, komt artikel I van deze wet als volgt te luiden:

ARTIKEL I WIJZIGING VAN DE WET VOORTGEZET ONDERWIJS 20XX

De Wet voortgezet onderwijs 20xx wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de alfabetische volgorde worden de volgende begripsbepalingen ingevoegd:

basisberoepsopleiding:

basisberoepsopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel b, WEB of artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel b, WEB BES;

begeleide onderwijsuren:

begeleide onderwijsuren als bedoeld in artikel 7.2.7, zesde lid, WEB, met dien verstande dat ten aanzien van het eerste en tweede leerjaar van een doorlopende leerroute vmbo-mbo onder «begeleide onderwijsuren» mede wordt verstaan «onderwijstijd» als bedoeld in artikel 2.38;

beroepsopleiding:

opleiding als bedoeld in artikel 7.1.2, tweede lid, WEB of artikel 7.1.2, tweede lid, WEB BES;

beroepspraktijkvorming:

het onderricht in de praktijk van het beroep, bedoeld in artikel 7.2.8, eerste lid, WEB, of artikel 7.2.7, eerste lid, WEB BES;

instelling voor beroepsonderwijs:

instelling als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel b, WEB, waaraan beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 1.2.1, tweede lid, WEB wordt verzorgd, of instelling als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel b, WEB BES, waaraan beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 1.2.1, tweede lid, WEB BES wordt verzorgd;

kwalificatie:

de kwalificatie, bedoeld in artikel 7.1.3, eerste lid, WEB of artikel 7.1.3, eerste lid, WEB BES;

middenkaderopleiding:

middenkaderopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel d, WEB of artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel d, WEB BES;

opleidingsdomein:

opleidingsdomein als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel t2, WEB of artikel 1.1.1 WEB BES;

vakopleiding:

vakopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel c, WEB of artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel c, WEB BES;.

2. In de begripsbepaling van het begrip «begeleide onderwijsuren» wordt na «artikel 7.2.7, zesde lid, WEB,» ingevoegd «of artikel 7.2.6, zesde lid, WEB BES,».

B

In artikel 2.47, tiende lid, wordt «een instelling als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel b, WEB» vervangen door «een instelling voor beroepsonderwijs».

C

Artikel 2.71 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na «2.109» ingevoegd «2.109a».

2. In het tweede lid, onderdeel b, wordt «2.107» vervangen door «2.107, 2.107a tot en met 2.107l».

D

Artikel 2.102 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vijfde lid wordt «een instelling als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel b, WEB of artikel 1.1.1 WEB BES» vervangen door «een instelling voor beroepsonderwijs».

2. In het zevende lid, onderdeel b, wordt «de instelling, bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel b, WEB of bedoeld in artikel 1.1.1 WEB BES» vervangen door «de instelling voor beroepsonderwijs».

E

Na artikel 2.107 worden twaalf artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 2.107a. Doorlopende leerroute vmbo-mbo
 • 1. Het bevoegd gezag van een school voor mavo of een school voor vbo kan leerlingen een doorlopende leerroute vmbo-mbo aanbieden, met inachtneming van de artikelen 2.107b tot en met 2.107k.

 • 2. Een doorlopende leerroute vmbo-mbo is een onderwijsprogramma vanaf het derde leerjaar aan een school voor mavo of een school voor vbo, dat opleidt tot zowel een diploma vmbo als bedoeld in artikel 2.58, tweede lid, als het diploma van een basisberoepsopleiding, vakopleiding of middenkaderopleiding.

 • 3. In een doorlopende leerroute vmbo-mbo worden tot één onderwijsprogramma geïntegreerd:

  • a. de basisberoepsgerichte leerweg en een basisberoepsopleiding in een aanverwant opleidingsdomein of een aanverwante kwalificatie;

  • b. de kaderberoepsgerichte leerweg en een vakopleiding in een aanverwant opleidingsdomein of een aanverwante kwalificatie;

  • c. de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg en een middenkaderopleiding in een aanverwant opleidingsdomein of een aanverwante kwalificatie.

 • 4. Een doorlopende leerroute vmbo-mbo stemt wat betreft het daarvan onderdeel uitmakende voortgezet onderwijs overeen met een of meer van de profielen, bedoeld in artikel 2.25, 2.26 of 2.27, die aan de school worden verzorgd.

 • 5. Het eerste tot en met vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing op een aoc wat betreft het vbo dat daaraan wordt verzorgd.

Artikel 2.107b. Samenwerking tussen VO-scholen en MBO-instellingen in het kader van doorlopende leerroutes vmbo-mbo
 • 1. Een doorlopende leerroute vmbo-mbo wordt op grond van een samenwerkingsovereenkomst gezamenlijk verzorgd door het bevoegd gezag van een school en het bevoegd gezag van een instelling voor beroepsonderwijs.

 • 2. In de samenwerkingsovereenkomst zijn in elk geval afspraken opgenomen over:

  • a. het profiel en het aanverwante opleidingsdomein of de aanverwante kwalificatie waarin de doorlopende leerroute vmbo-mbo wordt aangeboden;

  • b. de vormgeving van de leiding over de doorlopende leerroute vmbo-mbo, waaronder de samenstelling en de wijze van benoeming van die leiding en de taken en bevoegdheden die door de bevoegde gezagsorganen van de school en de instelling voor beroepsonderwijs zijn opgedragen aan die leiding;

  • c. de wijze waarop de leiding over de doorlopende leerroute vmbo-mbo inlichtingen verstrekt en verantwoording aflegt aan de bevoegde gezagsorganen van de school en de instelling voor beroepsonderwijs;

  • d. de organisatorische en onderwijskundige inrichting van de doorlopende leerroute, waaronder de inzet van personeel en het gebruik van faciliteiten van de aan de overeenkomst deelnemende partijen;

  • e. in geval van overdracht van een deel van de door de school of instelling voor beroepsonderwijs ontvangen bekostiging met toepassing van artikel 5.42a respectievelijk artikel 8.5a.16 WEB of artikel 8.4a.15 WEB BES, de omvang en de bestemming van de over te dragen middelen;

  • f. de inhoud van de overstapoptie, bedoeld in artikel 2.107k en artikel 8.5a.15 WEB of artikel 8.4a.14 WEB BES;

  • g. de wijze waarop het bedrijfsleven zal worden betrokken bij de invulling van de doorlopende leerroute vmbo-mbo;

  • h. de wijze van geschilbeslechting tussen de deelnemende partijen over de uitvoering van de overeenkomst;

  • i. de voorwaarden waaronder een andere school of een andere instelling voor beroepsonderwijs partij kan worden bij de overeenkomst, de voorwaarden waaronder de overeenkomst kan worden opgezegd of ontbonden, alsmede de wijze waarop de overeenkomst in andere gevallen kan worden gewijzigd, telkens met het oog op het zoveel mogelijk beperken van de gevolgen voor de leerlingen en deelnemers; en

  • j. de inrichting van de medezeggenschap door de medezeggenschapsorganen van de school onderscheidenlijk de instelling voor beroepsonderwijs.

 • 3. Het tweede lid is niet van toepassing indien de doorlopende leerroute vmbo-mbo volledig wordt verzorgd binnen een verticale scholengemeenschap of een aoc. In plaats daarvan regelt het bevoegd gezag van de verticale scholengemeenschap of van het aoc op overeenkomstige wijze de onderwerpen, genoemd in het tweede lid, met uitzondering van de onderdelen h tot en met j van dat lid.

Artikel 2.107c. Melden doorlopende leerroute vmbo-mbo
 • 1. Het bevoegd gezag van een school en het bevoegd gezag van een instelling voor beroepsonderwijs melden gezamenlijk aan Onze Minister dat zij een doorlopende leerroute vmbo-mbo aanbieden.

 • 2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een aoc dat een doorlopende leerroute vmbo-mbo aanbiedt.

Artikel 2.107d. Inrichting doorlopende leerroutes vmbo-mbo
 • 1. Een doorlopende leerroute vmbo-mbo wordt aangeboden op de locatie van de school of van de instelling voor beroepsonderwijs die de doorlopende leerroute vmbo-mbo verzorgt.

 • 2. Het bevoegd gezag van de school en het bevoegd gezag van de instelling voor beroepsonderwijs beschrijven voor de gehele doorlopende leerroute vmbo-mbo het onderwijsprogramma en de examinering per leerjaar. Daarbij wordt vermeld welke delen van het onderwijsprogramma en van het examen:

  • a. voortgezet onderwijs betreffen, en welk deel daarbinnen vakoverstijgend is;

  • b. beroepsonderwijs betreffen;

  • c. een combinatie van voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs betreffen, en welk deel daarbinnen voortgezet onderwijs onderscheidenlijk beroepsonderwijs betreft.

 • 3. Bij de beschrijving van het onderwijsprogramma wordt tevens vermeld bij welk deel daarvan gebruik wordt gemaakt van een team als bedoeld in artikel 7.13a.

 • 4. De leerling in een doorlopende leerroute vmbo-mbo kan in de gelegenheid gesteld worden om delen van het onderwijsprogramma te volgen en examens af te leggen die behoren tot de van die doorlopende leerroute deel uitmakende beroepsopleiding.

 • 5. De school kan aan een voormalige leerling, nadat die ingevolge artikel 2.107e, tweede lid, als deelnemer is ingeschreven aan een instelling voor beroepsonderwijs, delen van het onderwijsprogramma van een doorlopende leerroute vmbo-mbo aanbieden, die behoren tot het van die doorlopende leerroute deel uitmakende mavo of vbo.

Artikel 2.107e. Inschrijving doorlopende leerroute vmbo-mbo
 • 1. Een leerling die een doorlopende leerroute vmbo-mbo volgt, wordt gedurende de eerste twee leerjaren van die doorlopende leerroute vmbo-mbo aangemerkt als leerling van de leerweg, bedoeld in artikel 2.21, en het profiel, bedoeld in artikel 2.25, 2.26 of 2.27, die deel uitmaken van de door die leerling gevolgde doorlopende leerroute vmbo-mbo.

 • 2. Een leerling in een doorlopende leerroute vmbo-mbo wordt met ingang van het derde leerjaar van die doorlopende leerroute vmbo-mbo uitgeschreven als leerling aan de school en wordt ingeschreven als deelnemer bij de instelling voor beroepsonderwijs die het beroepsonderwijs binnen de doorlopende leerroute vmbo-mbo verzorgt. Het bevoegd gezag van de school overlegt daartoe aan het bevoegd gezag van de instelling voor beroepsonderwijs de gegevens van die leerling, bedoeld in artikel 8.1.1a, eerste lid, eerste volzin, WEB of artikel 8.1.3, eerste lid, eerste volzin, WEB BES.

Artikel 2.107f. Verantwoordelijkheid van de school
 • 1. Het bevoegd gezag van de school draagt de gehele cursusduur van een doorlopende leerroute vmbo-mbo zorg voor:

  • a. de uitvoering van delen van het onderwijsprogramma die behoren tot het mavo of vbo dat deel uitmaakt van het onderwijsprogramma van die doorlopende leerroute vmbo-mbo; en

  • b. de examinering en diplomering betreffende het mavo of vbo dat deel uitmaakt van het onderwijsprogramma van die doorlopende leerroute vmbo-mbo.

 • 2. Ten aanzien van de onderdelen van een doorlopende leerroute vmbo-mbo, bedoeld in het eerste lid, die in het derde leerjaar van die route plaatsvinden, is het bepaalde bij of krachtens de artikelen 5.48, eerste tot en met derde lid en 8.17, eerste, tweede, vijfde, zevende en negende tot en met twaalfde lid, alsmede het bepaalde bij of krachtens de artikelen 10, 12, 14, 15 en 25 van de Wet register onderwijsdeelnemers van overeenkomstige toepassing.

 • 3. De artikelen 3.35 en 3.36 zijn van overeenkomstige toepassing op klachten over met de doorlopende leerroute vmbo-mbo verband houdende gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag van de instelling voor beroepsonderwijs waarmee een samenwerkingsovereenkomst als bedoeld in artikel is 2.107b, tweede lid, is gesloten, of van het personeel van dat bevoegd gezag. Onverminderd artikel 3.35, tweede lid, is de voorzitter van de klachtencommissie niet werkzaam voor of bij dat bevoegd gezag.

Artikel 2.107g. Cursusduur van een doorlopende leerroute vmbo-mbo
 • 1. In afwijking van de artikelen 2.6, derde lid, en 2.7, derde lid, en artikel 7.2.4a, derde lid, onderdelen b tot en met d, en vierde lid, WEB of artikel 7.2.4a, derde lid, onderdelen b tot en met d, en vierde lid, WEB BES bedraagt de cursusduur van een doorlopende leerroute vmbo-mbo vanaf het derde leerjaar aan een school voor mavo of een school voor vbo:

  • a. voor een doorlopende leerroute vmbo-mbo die opleidt tot het diploma van een eenjarige basisberoepsopleiding ten minste twee en ten hoogste drie jaren;

  • b. voor een doorlopende leerroute vmbo-mbo die opleidt tot het diploma van een tweejarige basisberoepsopleiding of tweejarige vakopleiding ten minste drie en ten hoogste vier jaren;

  • c. voor een doorlopende leerroute vmbo-mbo die opleidt tot het diploma van een driejarige vakopleiding of de middenkaderopleiding ten minste vier en ten hoogste vijf jaren;

  • d. voor een doorlopende leerroute vmbo-mbo die opleidt tot het diploma van een middenkaderopleiding als bedoeld in artikel 7.2.4a, vierde lid, WEB of artikel 7.2.4a, vierde lid, WEB BES ten minste vijf en ten hoogste zes jaren.

 • 2. Ten aanzien van de basisberoepsopleiding, vakopleiding of middenkaderopleiding die deel uitmaakt van een doorlopende leerroute vmbo-mbo wordt onder «cursusduur» mede verstaan «studieduur als bedoeld in de WEB of WEB BES» en wordt onder «jaar» mede verstaan «studiejaar als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel r, WEB, of artikel 1.1.1 WEB BES».

Artikel 2.107h. Onderwijstijd doorlopende leerroute vmbo-mbo (BOL)
 • 1. In afwijking van artikel 2.38, derde en vierde lid, en artikel 7.2.7, derde lid, onderdelen b, c en d, en achtste lid, WEB omvat het onderwijsprogramma van een doorlopende leerroute vmbo-mbo waarvan een beroepsopleiding in de beroepsopleidende leerweg, bedoeld in artikel 7.2.7, derde lid, WEB deel uitmaakt:

  • a. bij een cursusduur van twee jaren ten minste 2.000 klokuren, waarvan ten minste 1.400 begeleide onderwijsuren en ten minste 250 klokuren aan beroepspraktijkvorming;

  • b. bij een cursusduur van drie jaren ten minste 3.000 klokuren, waarvan ten minste 2.400 begeleide onderwijsuren en ten minste 250 klokuren aan beroepspraktijkvorming;

  • c. bij een cursusduur van vier jaren ten minste 4.000 klokuren, waarvan ten minste 2.950 begeleide onderwijsuren en ten minste 450 klokuren aan beroepspraktijkvorming;

  • d. bij een cursusduur van vijf jaren ten minste 5.000 klokuren, waarvan ten minste 3.500 begeleide onderwijsuren en ten minste 900 klokuren aan beroepspraktijkvorming; en

  • e. bij een cursusduur van zes jaren ten minste 6.000 klokuren, waarvan ten minste 4.050 begeleide onderwijsuren en ten minste 1.350 klokuren aan beroepspraktijkvorming.

 • 2. Het bevoegd gezag van de school en het bevoegd gezag van de instelling voor beroepsonderwijs kunnen gezamenlijk een onderwijsprogramma verzorgen dat minder uren omvat dan de in het eerste lid, onderdelen a tot en met e, genoemde aantallen mits de doorlopende leerroute vmbo-mbo aantoonbaar van voldoende kwaliteit is. In het geval dat het onderwijsprogramma minder uren omvat, legt het bevoegd gezag dit vast in het schoolplan, bedoeld in artikel 2.88 en neemt dit op in de schoolgids, bedoeld in artikel 2.92.

Artikel 2.107i. Onderwijstijd doorlopende leerroute vmbo-mbo (BBL)

In afwijking van artikel 2.38, derde en vierde lid, en artikel 7.2.7, vierde lid, eerste volzin, WEB, en onverminderd artikel 8.1.1, derde lid, WEB omvat het onderwijsprogramma van een doorlopende leerroute vmbo-mbo waarvan een beroepsopleiding in de beroepsbegeleidende leerweg, bedoeld in artikel 7.2.7, vierde lid, WEB deel uitmaakt:

 • a. bij een cursusduur van twee jaren ten minste 1.850 klokuren, waarvan ten minste 900 begeleide onderwijsuren en ten minste 610 klokuren aan beroepspraktijkvorming;

 • b. bij een cursusduur van drie jaren ten minste 2.850 klokuren, waarvan ten minste 2.200 begeleide onderwijsuren en ten minste 610 klokuren aan beroepspraktijkvorming;

 • c. bij een cursusduur van vier jaren 3.700 klokuren, waarvan ten minste 2.400 begeleide onderwijsuren en ten minste 1.220 klokuren aan beroepspraktijkvorming;

 • d. bij een cursusduur van vijf jaren ten minste 4.550 klokuren, waarvan ten minste 2.600 begeleide onderwijsuren en ten minste 1.830 klokuren aan beroepspraktijkvorming; en

 • e. bij een cursusduur van zes jaren ten minste 5.400 klokuren, waarvan ten minste 2.800 begeleide onderwijsuren en ten minste 2.300 klokuren aan beroepspraktijkvorming.

 • 2. Het bevoegd gezag van de school en het bevoegd gezag van de instelling voor beroepsonderwijs kunnen gezamenlijk een onderwijsprogramma verzorgen dat minder uren omvat dan de in het eerste lid, onderdelen a tot en met e, genoemde aantallen mits de doorlopende leerroute vmbo-mbo aantoonbaar van voldoende kwaliteit is. In het geval dat het onderwijsprogramma minder uren omvat, legt het bevoegd gezag dit vast in het schoolplan, bedoeld in artikel 2.88 en neemt dit op in de schoolgids, bedoeld in artikel 2.92.

Artikel 2.107j. Examinering en diplomering VO binnen een doorlopende leerroute vmbo-mbo
 • 1. In afwijking van artikel 2.56, tweede lid, vallen het eerste en tweede tijdvak van het centraal examen, voor leerlingen die een doorlopende leerroute vmbo-mbo volgen, afhankelijk van de inrichting van de doorlopende leerroute vmbo-mbo door het bevoegd gezag, in het tweede of derde leerjaar van die doorlopende leerroute vmbo-mbo. Het bevoegd gezag kan leerlingen in de gelegenheid stellen om in het eerste leerjaar van de doorlopende leerroute vmbo-mbo centraal examen af te leggen in een of meer vakken van het eindexamen.

 • 2. Het derde tijdvak van het centraal examen wordt afgenomen door het College voor toetsen en examens aansluitend aan het leerjaar waarin de kandidaat centraal examen heeft afgelegd in het eerste of tweede tijdvak.

 • 3. Het bepaalde bij of krachtens Hoofdstuk 2, Paragraaf 5, is van overeenkomstige toepassing op het derde leerjaar van een doorlopende leerroute vmbo-mbo.

 • 4. Indien een voormalige leerling van de school, nadat die ingevolge artikel 2.107e, tweede lid, als deelnemer is ingeschreven aan de instelling voor beroepsonderwijs waarmee de school gezamenlijk een doorlopende leerroute vmbo-mbo verzorgt nog geen volledig eindexamen vmbo heeft afgelegd, meldt het bevoegd gezag van de school hem in het derde leerjaar van de doorlopende leerroute vmbo-mbo aan als kandidaat voor het eindexamen. Het eindexamen wordt afgenomen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag van de school. De directeur en de secretaris van de school stellen de uitslag van het eindexamen vast. De directeur reikt de kandidaat die geslaagd is voor het eindexamen een diploma van de betreffende leerweg uit.

 • 5. Indien de leerling in het eerste of tweede leerjaar van de doorlopende leerroute vmbo-mbo in één of meer vakken centraal examen heeft afgelegd, en niet is bevorderd tot het volgende leerjaar, vervallen de met dit centrale examen behaalde resultaten.

 • 6. Indien de leerling is afgewezen voor het eindexamen, treedt de overstapoptie, bedoeld in artikel 2.107k in werking.

Artikel 2.107k. Overstapoptie
 • 1. Indien deelname van de leerling aan een doorlopende leerroute vmbo-mbo wordt beëindigd voordat hij deze met succes heeft afgerond wordt hij door het bevoegd gezag van de school of het bevoegd gezag van de instelling voor beroepsonderwijs in staat gesteld een vmbo-diploma of het diploma van een beroepsopleiding te behalen, passend bij het naar het gezamenlijk oordeel van beide betrokken bevoegde gezagsorganen bereikte onderwijsniveau en de leeftijd van de leerling.

 • 2. Indien de leerling ingevolge het eerste lid een diploma van een beroepsopleiding wil behalen bij dezelfde instelling voor beroepsonderwijs, zijn de artikelen 8.1.1c, 8.2.1, 8.2.2 en 8.2.2a WEB en de artikelen 8.1.1b, 8.2.1, 8.2.2 en 8.2.2a WEB BES niet van toepassing.

 • 3. Het eerste lid is niet van toepassing indien de leerling definitief van de school wordt verwijderd als bedoeld in artikel 8.15.

Artikel 2.107l. Geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding
 • 1. In overleg met de leerling en diens ouders kan het bevoegd gezag van een school voor voorbereidend beroepsonderwijs leerlingen die daarbij naar zijn oordeel gebaat zijn in de gelegenheid stellen om in plaats van de basisberoepsgerichte leerweg een geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding te volgen. Het bevoegd gezag besluit hiertoe slechts na overleg met het bevoegd gezag van de instelling voor beroepsonderwijs waarmee het een samenwerkingsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.4.3 WEB of artikel 8.4.3 WEB BES heeft gesloten.

 • 2. De geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding is een onderwijsprogramma vanaf het derde leerjaar aan een school voor voorbereidend beroepsonderwijs, dat opleidt tot het diploma van een basisberoepsopleiding in een aanverwant opleidingsdomein of een aanverwante kwalificatie.

 • 3. De geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding stemt wat betreft het daarvan onderdeel uitmakende voortgezet onderwijs overeen met een of meer van de profielen, bedoeld in artikel 10b, derde lid, die aan de school worden verzorgd.

 • 4. Het bevoegd gezag is niet gehouden leerlingen die de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding volgen gelegenheid te geven om aan de school een eindexamen in de basisberoepsgerichte leerweg af te leggen als bedoeld in artikel 2.51, eerste lid.

 • 5. De artikelen 2.107b tot en met 2.107k zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 6. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op een aoc wat betreft het vbo dat daaraan wordt verzorgd.

F

In artikel 2.107h, eerste lid, wordt «en artikel 7.2.7, derde lid, onderdelen b, c en d, en achtste lid, WEB» vervangen door «artikel 7.2.7, derde lid, onderdelen b, c en d, en achtste lid, WEB en artikel 7.2.7, derde lid, onderdelen b, c en d, en achtste lid, WEB BES « en wordt na «artikel 7.2.7, derde lid, WEB» ingevoegd «of artikel 7.2.6, derde lid, WEB BES».

G

In artikel 2.107i wordt «en artikel 7.2.7, vierde lid, eerste volzin, WEB» vervangen door «artikel 7.2.7, vierde lid, eerste volzin, WEB en artikel 7.2.6, vierde lid, WEB BES», wordt na «artikel 8.1.1, derde lid, WEB» ingevoegd «en artikel 8.1.1, vijfde lid, WEB BES» en wordt na «artikel 7.2.7, vierde lid, WEB» ingevoegd «of artikel 7.2.7, vierde lid, WEB BES».

H

Na artikel 2.109 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2.109a. Samenwerking met onbekostigd mbo t.b.v. doorlopende leerroute vmbo-mbo
 • 1. Het bevoegd gezag van een ingevolge artikel 2.66 aangewezen school kan leerlingen in het kader van het onderwijs waarvoor zij aan die school zijn ingeschreven in de gelegenheid stellen een doorlopende leerroute vmbo-mbo als bedoeld in artikel 2.107a of de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding, bedoeld in artikel 2.107l te volgen.

 • 2. Toepassing van het eerste lid berust op een samenwerkingsovereenkomst, gesloten tussen het bevoegd gezag, bedoeld in het eerste lid, en het bevoegd gezag van een instelling als bedoeld in artikel 1.4.1, eerste lid, WEB of artikel 1.4.1, eerste lid, WEB BES.

 • 3. De artikelen 2.107a, 2.107b, met uitzondering van het tweede lid, onderdeel e, 2.107c tot en met 2.107e, 2.107f, eerste en tweede lid, 2.107g en 2.107j tot en met 2.107l zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor «instelling voor beroepsonderwijs» telkens wordt gelezen «instelling als bedoeld in artikel 1.4.1, eerste lid, WEB of artikel 1.4.1, eerste lid, WEB BES».

I

Na artikel 5.42 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5.42a. Overdracht bekostiging in het kader van een doorlopende leerroute vmbo-mbo

In afwijking van artikel 5.39 kan het bevoegd gezag van de school met het bevoegd gezag van de instelling voor beroepsonderwijs waarmee het een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten als bedoeld in artikel 2.107b, tweede lid, overeenkomen om vanwege een doorlopende leerroute vmbo-mbo als bedoeld in artikel 2.107a, tweede lid, of de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding, bedoeld in artikel 2.107l, tweede lid, een deel van de bekostiging over te dragen aan dat andere bevoegd gezag.

J

Na artikel 7.13 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 7.13a. Werken in teams bij vak- en sectoroverstijgende programmaonderdelen in doorlopende leerroutes vmbo-mbo
 • 1. Indien in het onderwijsprogramma van een doorlopende leerroute vmbo-mbo als bedoeld in artikel 2.107a of de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding, bedoeld in artikel 2.107l sprake is van vak- en sectoroverstijgende programmaonderdelen als bedoeld in artikel 2.107d, tweede lid, onderdeel a, respectievelijk c, kan worden gewerkt met teams die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijsprogramma voor die vak- en sectoroverstijgende programmaonderdelen.

 • 2. Elk lid van het team beschikt over een bevoegdheid voor voortgezet onderwijs in ten minste een van de vakken binnen het vak- of secoroverstijgende programmaonderdeel of voldoet aan de vereisten voor benoeming of tewerkstelling als docent als bedoeld in artikel 4.2.1 WEB en artikel 4.2.1 WEB BES.

 • 3. De leraren en docenten van het team beschikken samen over de bevoegdheden voor alle vakken en programmaonderdelen binnen het vak- en sectoroverstijgende programmaonderdeel.

 • 4. De leraren en docenten van het team zijn ieder verantwoordelijk voor de kwaliteit van dat deel van het onderwijs in het desbetreffende vak- en sectoroverstijgende programmaonderdeel waarvoor zij beschikken over een bevoegdheid.

Ja

In artikel 7.19, tweede lid, wordt «vier uur per week» vervangen door «zes uur per week».

K

Artikel 8.17, vijfde lid wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het slot van de eerste volzin wordt toegevoegd «of ten behoeve van het volgen van onderwijs in een doorlopende leerroute vmbo-mbo als bedoeld in artikel 2.107a of de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding, bedoeld in artikel 2.107l».

2. De laatste volzin vervalt.

L

Na artikel 11.10 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 11.10a Meetellen onderwijstijd doorlopende leerroute vmbo-mbo

Het bevoegd gezag kan de uren, bedoeld in artikel 2.38, derde of vierde lid, invullen met activiteiten die worden verzorgd in het onderwijsprogramma als bedoeld in artikel 2.107a, tweede lid, of 2.107l, tweede lid, voor zover het leerlingen betreft die een doorlopende leerroute vmbo-mbo of een geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding volgen.

M

Artikel 11.10a vervalt.

2. Indien het bij koninklijke boodschap van 4 oktober 2019 ingediende voorstel van wet houdende Regels over het voortgezet onderwijs (Wet voortgezet onderwijs 20xx) (Kamerstukken 35 297) tot wet is of wordt verheven en artikel 13.5, tweede lid, van die wet eerder in werking treedt of is getreden dan artikel V van deze wet, vervalt artikel V van deze wet.

3. Indien het bij koninklijke boodschap van 4 oktober 2019 ingediende voorstel van wet houdende Regels over het voortgezet onderwijs (Wet voortgezet onderwijs 20xx) (Kamerstukken 35 297) tot wet is of wordt verheven en artikel 13.5 van die wet later in werking treedt dan de artikelen I en V van deze wet, wordt die wet als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de alfabetische volgorde worden de volgende begripsbepalingen ingevoegd:

basisberoepsopleiding:

basisberoepsopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel b, WEB of artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel b, WEB BES;

begeleide onderwijsuren:

begeleide onderwijsuren als bedoeld in artikel 7.2.7, zesde lid, WEB, met dien verstande dat ten aanzien van het eerste en tweede leerjaar van een doorlopende leerroute vmbo-mbo onder «begeleide onderwijsuren» mede wordt verstaan «onderwijstijd» als bedoeld in artikel 2.38;

beroepsopleiding:

opleiding als bedoeld in artikel 7.1.2, tweede lid, WEB of artikel 7.1.2, tweede lid, WEB BES;

beroepspraktijkvorming:

het onderricht in de praktijk van het beroep, bedoeld in artikel 7.2.8, eerste lid, WEB, of artikel 7.2.7, eerste lid, WEB BES;

instelling voor beroepsonderwijs:

instelling als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel b, WEB, waaraan beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 1.2.1, tweede lid, WEB wordt verzorgd, of instelling als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel b, WEB BES, waaraan beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 1.2.1, tweede lid, WEB BES wordt verzorgd;

kwalificatie:

de kwalificatie, bedoeld in artikel 7.1.3, eerste lid, WEB of artikel 7.1.3, eerste lid, WEB BES;

middenkaderopleiding:

middenkaderopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel d, WEB of artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel d, WEB BES;

opleidingsdomein:

opleidingsdomein als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel t2, WEB of artikel 1.1.1 WEB BES;

vakopleiding:

vakopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel c, WEB of artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel c, WEB BES;.

2. In de begripsbepaling van het begrip «begeleide onderwijsuren» wordt na «artikel 7.2.7, zesde lid, WEB,» ingevoegd «of artikel 7.2.6, zesde lid, WEB BES,».

B

In artikel 2.47, tiende lid, wordt «een instelling als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel b, WEB» vervangen door «een instelling voor beroepsonderwijs».

C

Artikel 2.71 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na «2.109» ingevoegd «2.109a».

2. In het tweede lid, onderdeel b, wordt «2.107» vervangen door «2.107, 2.107a tot en met 2.107l».

D

Artikel 2.102 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vijfde lid wordt «een instelling als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel b, WEB of artikel 1.1.1 WEB BES» vervangen door «een instelling voor beroepsonderwijs».

2. In het zevende lid, onderdeel b, wordt «de instelling, bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel b, WEB of bedoeld in artikel 1.1.1 WEB BES» vervangen door «de instelling voor beroepsonderwijs».

E

Na artikel 2.107 worden twaalf artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 2.107a. Doorlopende leerroute vmbo-mbo

 • 1. Het bevoegd gezag van een school voor mavo of een school voor vbo kan leerlingen een doorlopende leerroute vmbo-mbo aanbieden, met inachtneming van de artikelen 2.107b tot en met 2.107k.

 • 2. Een doorlopende leerroute vmbo-mbo is een onderwijsprogramma vanaf het derde leerjaar aan een school voor mavo of een school voor vbo, dat opleidt tot zowel een diploma vmbo als bedoeld in artikel 2.58, tweede lid, als het diploma van een basisberoepsopleiding, vakopleiding of middenkaderopleiding.

 • 3. In een doorlopende leerroute vmbo-mbo worden tot één onderwijsprogramma geïntegreerd:

  • a. de basisberoepsgerichte leerweg en een basisberoepsopleiding in een aanverwant opleidingsdomein of een aanverwante kwalificatie;

  • b. de kaderberoepsgerichte leerweg en een vakopleiding in een aanverwant opleidingsdomein of een aanverwante kwalificatie;

  • c. de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg en een middenkaderopleiding in een aanverwant opleidingsdomein of een aanverwante kwalificatie.

 • 4. Een doorlopende leerroute vmbo-mbo stemt wat betreft het daarvan onderdeel uitmakende voortgezet onderwijs overeen met een of meer van de profielen, bedoeld in artikel 2.25, 2.26 of 2.27, die aan de school worden verzorgd.

 • 5. Het eerste tot en met vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing op een aoc wat betreft het vbo dat daaraan wordt verzorgd.

Artikel 2.107b. Samenwerking tussen VO-scholen en MBO-instellingen in het kader van doorlopende leerroutes vmbo-mbo

 • 1. Een doorlopende leerroute vmbo-mbo wordt op grond van een samenwerkingsovereenkomst gezamenlijk verzorgd door het bevoegd gezag van een school en het bevoegd gezag van een instelling voor beroepsonderwijs.

 • 2. In de samenwerkingsovereenkomst zijn in elk geval afspraken opgenomen over:

  • a. het profiel en het aanverwante opleidingsdomein of de aanverwante kwalificatie waarin de doorlopende leerroute vmbo-mbo wordt aangeboden;

  • b. de vormgeving van de leiding over de doorlopende leerroute vmbo-mbo, waaronder de samenstelling en de wijze van benoeming van die leiding en de taken en bevoegdheden die door de bevoegde gezagsorganen van de school en de instelling voor beroepsonderwijs zijn opgedragen aan die leiding;

  • c. de wijze waarop de leiding over de doorlopende leerroute vmbo-mbo inlichtingen verstrekt en verantwoording aflegt aan de bevoegde gezagsorganen van de school en de instelling voor beroepsonderwijs;

  • d. de organisatorische en onderwijskundige inrichting van de doorlopende leerroute, waaronder de inzet van personeel en het gebruik van faciliteiten van de aan de overeenkomst deelnemende partijen;

  • e. in geval van overdracht van een deel van de door de school of instelling voor beroepsonderwijs ontvangen bekostiging met toepassing van artikel 5.42a respectievelijk artikel 8.5a.16 WEB of artikel 8.4a.15 WEB BES, de omvang en de bestemming van de over te dragen middelen;

  • f. de inhoud van de overstapoptie, bedoeld in artikel 2.107k en artikel 8.5a.15 WEB of artikel 8.4a.14 WEB BES;

  • g. de wijze waarop het bedrijfsleven zal worden betrokken bij de invulling van de doorlopende leerroute vmbo-mbo;

  • h. de wijze van geschilbeslechting tussen de deelnemende partijen over de uitvoering van de overeenkomst;

  • i. de voorwaarden waaronder een andere school of een andere instelling voor beroepsonderwijs partij kan worden bij de overeenkomst, de voorwaarden waaronder de overeenkomst kan worden opgezegd of ontbonden, alsmede de wijze waarop de overeenkomst in andere gevallen kan worden gewijzigd, telkens met het oog op het zoveel mogelijk beperken van de gevolgen voor de leerlingen en deelnemers; en

  • j. de inrichting van de medezeggenschap door de medezeggenschapsorganen van de school onderscheidenlijk de instelling voor beroepsonderwijs.

 • 3. Het tweede lid is niet van toepassing indien de doorlopende leerroute vmbo-mbo volledig wordt verzorgd binnen een verticale scholengemeenschap of een aoc. In plaats daarvan regelt het bevoegd gezag van de verticale scholengemeenschap of van het aoc op overeenkomstige wijze de onderwerpen, genoemd in het tweede lid, met uitzondering van de onderdelen h tot en met j van dat lid.

Artikel 2.107c. Melden doorlopende leerroute vmbo-mbo

 • 1. Het bevoegd gezag van een school en het bevoegd gezag van een instelling voor beroepsonderwijs melden gezamenlijk aan Onze Minister dat zij een doorlopende leerroute vmbo-mbo aanbieden.

 • 2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een aoc dat een doorlopende leerroute vmbo-mbo aanbiedt.

Artikel 2.107d. Inrichting doorlopende leerroutes vmbo-mbo

 • 1. Een doorlopende leerroute vmbo-mbo wordt aangeboden op de locatie van de school of van de instelling voor beroepsonderwijs die de doorlopende leerroute vmbo-mbo verzorgt.

 • 2. Het bevoegd gezag van de school en het bevoegd gezag van de instelling voor beroepsonderwijs beschrijven voor de gehele doorlopende leerroute vmbo-mbo het onderwijsprogramma en de examinering per leerjaar. Daarbij wordt vermeld welke delen van het onderwijsprogramma en van het examen:

  • a. voortgezet onderwijs betreffen, en welk deel daarbinnen vakoverstijgend is;

  • b. beroepsonderwijs betreffen;

  • c. een combinatie van voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs betreffen, en welk deel daarbinnen voortgezet onderwijs onderscheidenlijk beroepsonderwijs betreft.

 • 3. Bij de beschrijving van het onderwijsprogramma wordt tevens vermeld bij welk deel daarvan gebruik wordt gemaakt van een team als bedoeld in artikel 7.13a.

 • 4. De leerling in een doorlopende leerroute vmbo-mbo kan in de gelegenheid gesteld worden om delen van het onderwijsprogramma te volgen en examens af te leggen die behoren tot de van die doorlopende leerroute deel uitmakende beroepsopleiding.

 • 5. De school kan aan een voormalige leerling, nadat die ingevolge artikel 2.107e, tweede lid, als deelnemer is ingeschreven aan een instelling voor beroepsonderwijs, delen van het onderwijsprogramma van een doorlopende leerroute vmbo-mbo aanbieden, die behoren tot het van die doorlopende leerroute deel uitmakende mavo of vbo.

Artikel 2.107e. Inschrijving doorlopende leerroute vmbo-mbo

 • 1. Een leerling die een doorlopende leerroute vmbo-mbo volgt, wordt gedurende de eerste twee leerjaren van die doorlopende leerroute vmbo-mbo aangemerkt als leerling van de leerweg, bedoeld in artikel 2.21, en het profiel, bedoeld in artikel 2.25, 2.26 of 2.27, die deel uitmaken van de door die leerling gevolgde doorlopende leerroute vmbo-mbo.

 • 2. Een leerling in een doorlopende leerroute vmbo-mbo wordt met ingang van het derde leerjaar van die doorlopende leerroute vmbo-mbo uitgeschreven als leerling aan de school en wordt ingeschreven als deelnemer bij de instelling voor beroepsonderwijs die het beroepsonderwijs binnen de doorlopende leerroute vmbo-mbo verzorgt. Het bevoegd gezag van de school overlegt daartoe aan het bevoegd gezag van de instelling voor beroepsonderwijs de gegevens van die leerling, bedoeld in artikel 8.1.1a, eerste lid, eerste volzin, WEB of artikel 8.1.3, eerste lid, eerste volzin, WEB BES.

Artikel 2.107f. Verantwoordelijkheid van de school

 • 1. Het bevoegd gezag van de school draagt de gehele cursusduur van een doorlopende leerroute vmbo-mbo zorg voor:

  • a. de uitvoering van delen van het onderwijsprogramma die behoren tot het mavo of vbo dat deel uitmaakt van het onderwijsprogramma van die doorlopende leerroute vmbo-mbo; en

  • b. de examinering en diplomering betreffende het mavo of vbo dat deel uitmaakt van het onderwijsprogramma van die doorlopende leerroute vmbo-mbo.

 • 2. Ten aanzien van de onderdelen van een doorlopende leerroute vmbo-mbo, bedoeld in het eerste lid, die in het derde leerjaar van die route plaatsvinden, is het bepaalde bij of krachtens de artikelen 5.48, eerste tot en met derde lid en 8.17, eerste, tweede, vijfde, zevende en negende tot en met twaalfde lid, alsmede het bepaalde bij of krachtens de artikelen 10, 12, 14, 15 en 25 van de Wet register onderwijsdeelnemers van overeenkomstige toepassing.

 • 3. De artikelen 3.35 en 3.36 zijn van overeenkomstige toepassing op klachten over met de doorlopende leerroute vmbo-mbo verband houdende gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag van de instelling voor beroepsonderwijs waarmee een samenwerkingsovereenkomst als bedoeld in artikel is 2.107b, tweede lid, is gesloten, of van het personeel van dat bevoegd gezag. Onverminderd artikel 3.35, tweede lid, is de voorzitter van de klachtencommissie niet werkzaam voor of bij dat bevoegd gezag.

Artikel 2.107g. Cursusduur van een doorlopende leerroute vmbo-mbo

 • 1. In afwijking van de artikelen 2.6, derde lid, en 2.7, derde lid, en artikel 7.2.4a, derde lid, onderdelen b tot en met d, en vierde lid, WEB of artikel 7.2.4a, derde lid, onderdelen b tot en met d, en vierde lid, WEB BES bedraagt de cursusduur van een doorlopende leerroute vmbo-mbo vanaf het derde leerjaar aan een school voor mavo of een school voor vbo:

  • a. voor een doorlopende leerroute vmbo-mbo die opleidt tot het diploma van een eenjarige basisberoepsopleiding ten minste twee en ten hoogste drie jaren;

  • b. voor een doorlopende leerroute vmbo-mbo die opleidt tot het diploma van een tweejarige basisberoepsopleiding of tweejarige vakopleiding ten minste drie en ten hoogste vier jaren;

  • c. voor een doorlopende leerroute vmbo-mbo die opleidt tot het diploma van een driejarige vakopleiding of de middenkaderopleiding ten minste vier en ten hoogste vijf jaren;

  • d. voor een doorlopende leerroute vmbo-mbo die opleidt tot het diploma van een middenkaderopleiding als bedoeld in artikel 7.2.4a, vierde lid, WEB of artikel 7.2.4a, vierde lid, WEB BES ten minste vijf en ten hoogste zes jaren.

 • 2. Ten aanzien van de basisberoepsopleiding, vakopleiding of middenkaderopleiding die deel uitmaakt van een doorlopende leerroute vmbo-mbo wordt onder «cursusduur» mede verstaan «studieduur als bedoeld in de WEB of WEB BES» en wordt onder «jaar» mede verstaan «studiejaar als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel r, WEB, of artikel 1.1.1 WEB BES».

Artikel 2.107h. Onderwijstijd doorlopende leerroute vmbo-mbo (BOL)

 • 1. In afwijking van artikel 2.38, derde en vierde lid, en artikel 7.2.7, derde lid, onderdelen b, c en d, en achtste lid, WEB omvat het onderwijsprogramma van een doorlopende leerroute vmbo-mbo waarvan een beroepsopleiding in de beroepsopleidende leerweg, bedoeld in artikel 7.2.7, derde lid, WEB deel uitmaakt:

  • a. bij een cursusduur van twee jaren ten minste 2.000 klokuren, waarvan ten minste 1.400 begeleide onderwijsuren en ten minste 250 klokuren aan beroepspraktijkvorming;

  • b. bij een cursusduur van drie jaren ten minste 3.000 klokuren, waarvan ten minste 2.400 begeleide onderwijsuren en ten minste 250 klokuren aan beroepspraktijkvorming;

  • c. bij een cursusduur van vier jaren ten minste 4.000 klokuren, waarvan ten minste 2.950 begeleide onderwijsuren en ten minste 450 klokuren aan beroepspraktijkvorming;

  • d. bij een cursusduur van vijf jaren ten minste 5.000 klokuren, waarvan ten minste 3.500 begeleide onderwijsuren en ten minste 900 klokuren aan beroepspraktijkvorming; en

  • e. bij een cursusduur van zes jaren ten minste 6.000 klokuren, waarvan ten minste 4.050 begeleide onderwijsuren en ten minste 1.350 klokuren aan beroepspraktijkvorming.

 • 2. Het bevoegd gezag van de school en het bevoegd gezag van de instelling voor beroepsonderwijs kunnen gezamenlijk een onderwijsprogramma verzorgen dat minder uren omvat dan de in het eerste lid, onderdelen a tot en met e, genoemde aantallen mits de doorlopende leerroute vmbo-mbo aantoonbaar van voldoende kwaliteit is. In het geval dat het onderwijsprogramma minder uren omvat, legt het bevoegd gezag dit vast in het schoolplan, bedoeld in artikel 2.88 en neemt dit op in de schoolgids, bedoeld in artikel 2.92.

Artikel 2.107i. Onderwijstijd doorlopende leerroute vmbo-mbo (BBL)

 • 1. In afwijking van artikel 2.38, derde en vierde lid, en artikel 7.2.7, vierde lid, eerste volzin, WEB, en onverminderd artikel 8.1.1, derde lid, WEB omvat het onderwijsprogramma van een doorlopende leerroute vmbo-mbo waarvan een beroepsopleiding in de beroepsbegeleidende leerweg, bedoeld in artikel 7.2.7, vierde lid, WEB deel uitmaakt:

  • a. bij een cursusduur van twee jaren ten minste 1.850 klokuren, waarvan ten minste 900 begeleide onderwijsuren en ten minste 610 klokuren aan beroepspraktijkvorming;

  • b. bij een cursusduur van drie jaren ten minste 2.850 klokuren, waarvan ten minste 2.200 begeleide onderwijsuren en ten minste 610 klokuren aan beroepspraktijkvorming;

  • c. bij een cursusduur van vier jaren 3.700 klokuren, waarvan ten minste 2.400 begeleide onderwijsuren en ten minste 1.220 klokuren aan beroepspraktijkvorming;

  • d. bij een cursusduur van vijf jaren ten minste 4.550 klokuren, waarvan ten minste 2.600 begeleide onderwijsuren en ten minste 1.830 klokuren aan beroepspraktijkvorming; en

  • e. bij een cursusduur van zes jaren ten minste 5.400 klokuren, waarvan ten minste 2.800 begeleide onderwijsuren en ten minste 2.300 klokuren aan beroepspraktijkvorming.

 • 2. Het bevoegd gezag van de school en het bevoegd gezag van de instelling voor beroepsonderwijs kunnen gezamenlijk een onderwijsprogramma verzorgen dat minder uren omvat dan de in het eerste lid, onderdelen a tot en met e, genoemde aantallen mits de doorlopende leerroute vmbo-mbo aantoonbaar van voldoende kwaliteit is. In het geval dat het onderwijsprogramma minder uren omvat, legt het bevoegd gezag dit vast in het schoolplan, bedoeld in artikel 2.88 en neemt dit op in de schoolgids, bedoeld in artikel 2.92.

Artikel 2.107j. Examinering en diplomering VO binnen een doorlopende leerroute vmbo-mbo

 • 1. In afwijking van artikel 2.56, tweede lid, vallen het eerste en tweede tijdvak van het centraal examen, voor leerlingen die een doorlopende leerroute vmbo-mbo volgen, afhankelijk van de inrichting van de doorlopende leerroute vmbo-mbo door het bevoegd gezag, in het tweede of derde leerjaar van die doorlopende leerroute vmbo-mbo. Het bevoegd gezag kan leerlingen in de gelegenheid stellen om in het eerste leerjaar van de doorlopende leerroute vmbo-mbo centraal examen af te leggen in een of meer vakken van het eindexamen.

 • 2. Het derde tijdvak van het centraal examen wordt afgenomen door het College voor toetsen en examens aansluitend aan het leerjaar waarin de kandidaat centraal examen heeft afgelegd in het eerste of tweede tijdvak.

 • 3. Het bepaalde bij of krachtens Hoofdstuk 2, Paragraaf 5, is van overeenkomstige toepassing op het derde leerjaar van een doorlopende leerroute vmbo-mbo.

 • 4. Indien een voormalige leerling van de school, nadat die ingevolge artikel 2.107e, tweede lid, als deelnemer is ingeschreven aan de instelling voor beroepsonderwijs waarmee de school gezamenlijk een doorlopende leerroute vmbo-mbo verzorgt nog geen volledig eindexamen vmbo heeft afgelegd, meldt het bevoegd gezag van de school hem in het derde leerjaar van de doorlopende leerroute vmbo-mbo aan als kandidaat voor het eindexamen. Het eindexamen wordt afgenomen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag van de school. De directeur en de secretaris van de school stellen de uitslag van het eindexamen vast. De directeur reikt de kandidaat die geslaagd is voor het eindexamen een diploma van de betreffende leerweg uit.

 • 5. Indien de leerling in het eerste of tweede leerjaar van de doorlopende leerroute vmbo-mbo in één of meer vakken centraal examen heeft afgelegd, en niet is bevorderd tot het volgende leerjaar, vervallen de met dit centrale examen behaalde resultaten.

 • 6. Indien de leerling is afgewezen voor het eindexamen, treedt de overstapoptie, bedoeld in artikel 2.107k in werking.

Artikel 2.107k. Overstapoptie

 • 1. Indien deelname van de leerling aan een doorlopende leerroute vmbo-mbo wordt beëindigd voordat hij deze met succes heeft afgerond wordt hij door het bevoegd gezag van de school of het bevoegd gezag van de instelling voor beroepsonderwijs in staat gesteld een vmbo-diploma of het diploma van een beroepsopleiding te behalen, passend bij het naar het gezamenlijk oordeel van beide betrokken bevoegde gezagsorganen bereikte onderwijsniveau en de leeftijd van de leerling.

 • 2. Indien de leerling ingevolge het eerste lid een diploma van een beroepsopleiding wil behalen bij dezelfde instelling voor beroepsonderwijs, zijn de artikelen 8.1.1c, 8.2.1, 8.2.2 en 8.2.2a WEB en de artikelen 8.1.1b, 8.2.1, 8.2.2 en 8.2.2a WEB BES niet van toepassing.

 • 3. Het eerste lid is niet van toepassing indien de leerling definitief van de school wordt verwijderd als bedoeld in artikel 8.15.

Artikel 2.107l. Geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding

 • 1. In overleg met de leerling en diens ouders kan het bevoegd gezag van een school voor voorbereidend beroepsonderwijs leerlingen die daarbij naar zijn oordeel gebaat zijn in de gelegenheid stellen om in plaats van de basisberoepsgerichte leerweg een geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding te volgen. Het bevoegd gezag besluit hiertoe slechts na overleg met het bevoegd gezag van de instelling voor beroepsonderwijs waarmee het een samenwerkingsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.4.3 WEB of artikel 8.4.3 WEB BES heeft gesloten.

 • 2. De geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding is een onderwijsprogramma vanaf het derde leerjaar aan een school voor voorbereidend beroepsonderwijs, dat opleidt tot het diploma van een basisberoepsopleiding in een aanverwant opleidingsdomein of een aanverwante kwalificatie.

 • 3. De geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding stemt wat betreft het daarvan onderdeel uitmakende voortgezet onderwijs overeen met een of meer van de profielen, bedoeld in artikel 10b, derde lid, die aan de school worden verzorgd.

 • 4. Het bevoegd gezag is niet gehouden leerlingen die de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding volgen gelegenheid te geven om aan de school een eindexamen in de basisberoepsgerichte leerweg af te leggen als bedoeld in artikel 2.51, eerste lid.

 • 5. De artikelen 2.107b tot en met 2.107k zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 6. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op een aoc wat betreft het vbo dat daaraan wordt verzorgd.

F

In artikel 2.107h, eerste lid, wordt «en artikel 7.2.7, derde lid, onderdelen b, c en d, en achtste lid, WEB» vervangen door «artikel 7.2.7, derde lid, onderdelen b, c en d, en achtste lid, WEB en artikel 7.2.7, derde lid, onderdelen b, c en d, en achtste lid, WEB BES « en wordt na «artikel 7.2.7, derde lid, WEB» ingevoegd «of artikel 7.2.6, derde lid, WEB BES».

G

In artikel 2.107i wordt «en artikel 7.2.7, vierde lid, eerste volzin, WEB» vervangen door «artikel 7.2.7, vierde lid, eerste volzin, WEB en artikel 7.2.6, vierde lid, WEB BES», wordt na «artikel 8.1.1, derde lid, WEB» ingevoegd «en artikel 8.1.1, vijfde lid, WEB BES» en wordt na «artikel 7.2.7, vierde lid, WEB» ingevoegd «of artikel 7.2.7, vierde lid, WEB BES».

H

Na artikel 2.109 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2.109a. Samenwerking met onbekostigd mbo t.b.v. doorlopende leerroute vmbo-mbo

 • 1. Het bevoegd gezag van een ingevolge artikel 2.66 aangewezen school kan leerlingen in het kader van het onderwijs waarvoor zij aan die school zijn ingeschreven in de gelegenheid stellen een doorlopende leerroute vmbo-mbo als bedoeld in artikel 2.107a of de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding, bedoeld in artikel 2.107l te volgen.

 • 2. Toepassing van het eerste lid berust op een samenwerkingsovereenkomst, gesloten tussen het bevoegd gezag, bedoeld in het eerste lid, en het bevoegd gezag van een instelling als bedoeld in artikel 1.4.1, eerste lid, WEB of artikel 1.4.1, eerste lid, WEB BES.

 • 3. De artikelen 2.107a, 2.107b, met uitzondering van het tweede lid, onderdeel e, 2.107c tot en met 2.107e, 2.107f, eerste en tweede lid, 2.107g en 2.107j tot en met 2.107l zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor «instelling voor beroepsonderwijs» telkens wordt gelezen «instelling als bedoeld in artikel 1.4.1, eerste lid, WEB of artikel 1.4.1, eerste lid, WEB BES».

I

Na artikel 5.42 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5.42a. Overdracht bekostiging in het kader van een doorlopende leerroute vmbo-mbo

In afwijking van artikel 5.39 kan het bevoegd gezag van de school met het bevoegd gezag van de instelling voor beroepsonderwijs waarmee het een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten als bedoeld in artikel 2.107b, tweede lid, overeenkomen om vanwege een doorlopende leerroute vmbo-mbo als bedoeld in artikel 2.107a, tweede lid, of de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding, bedoeld in artikel 2.107l, tweede lid, een deel van de bekostiging over te dragen aan dat andere bevoegd gezag.

J

Na artikel 7.13 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 7.13a. Werken in teams bij vak- en sectoroverstijgende programmaonderdelen in doorlopende leerroutes vmbo-mbo

 • 1. Indien in het onderwijsprogramma van een doorlopende leerroute vmbo-mbo als bedoeld in artikel 2.107a of de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding, bedoeld in artikel 2.107l sprake is van vak- en sectoroverstijgende programmaonderdelen als bedoeld in artikel 2.107d, tweede lid, onderdeel a, respectievelijk c, kan worden gewerkt met teams die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijsprogramma voor die vak- en sectoroverstijgende programmaonderdelen.

 • 2. Elk lid van het team beschikt over een bevoegdheid voor voortgezet onderwijs in ten minste een van de vakken binnen het vak- of secoroverstijgende programmaonderdeel of voldoet aan de vereisten voor benoeming of tewerkstelling als docent als bedoeld in artikel 4.2.1 WEB en artikel 4.2.1 WEB BES.

 • 3. De leraren en docenten van het team beschikken samen over de bevoegdheden voor alle vakken en programmaonderdelen binnen het vak- en sectoroverstijgende programmaonderdeel.

 • 4. De leraren en docenten van het team zijn ieder verantwoordelijk voor de kwaliteit van dat deel van het onderwijs in het desbetreffende vak- en sectoroverstijgende programmaonderdeel waarvoor zij beschikken over een bevoegdheid.

Ja

In artikel 7.19, tweede lid, wordt «vier uur per week» vervangen door «zes uur per week».

K

Artikel 8.17, vijfde lid wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het slot van de eerste volzin wordt toegevoegd «of ten behoeve van het volgen van onderwijs in een doorlopende leerroute vmbo-mbo als bedoeld in artikel 2.107a of de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding, bedoeld in artikel 2.107l».

2. De laatste volzin vervalt.

L

Na artikel 11.10 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 11.10a Meetellen onderwijstijd doorlopende leerroute vmbo-mbo

Het bevoegd gezag kan de uren, bedoeld in artikel 2.38, derde of vierde lid, invullen met activiteiten die worden verzorgd in het onderwijsprogramma als bedoeld in artikel 2.107a, tweede lid, of 2.107l, tweede lid, voor zover het leerlingen betreft die een doorlopende leerroute vmbo-mbo of een geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding volgen.

M

Artikel 11.10a vervalt.

ARTIKEL XIa. EVALUATIEBEPALING

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk, waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan de effecten van deze wet op de voorkoming en bestrijding van voortijdig schoolverlaten.

ARTIKEL XII. INWERKINGTREDING

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 20 mei 2020

Willem-Alexander

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

Uitgegeven de vijfde juni 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 35 336

Naar boven