Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 2020, 179Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 11 juni 2020, houdende wijziging van het Besluit van 17 november 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet invoering extra geboorteverlof (Stb. 2018, 452) in verband met de toevoeging van een artikel

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 juni 2020, nr. 2020-0000063106;

Gelet op artikel XI van de Wet invoering extra geboorteverlof;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

In het tweede lid van het enig artikel van het Besluit van 17 november 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet invoering extra geboorteverlof (Stb. 2018, 452) wordt na artikel VII ingevoegd «, VIIA».

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 11 juni 2020

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

Uitgegeven de negentiende juni 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Met de Verzamelwet SZW 2020 is via artikel XV (Wet invoering extra geboorteverlof) een bepaling toegevoegd aan laatstgenoemde wet. Dit betreft onderdeel 5, zijnde artikel VIIA (wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering). Deze wijziging moet met ingang van 1 juli 2020 in werking treden. Om die reden wordt dit artikel toegevoegd aan het tweede lid van het enig artikel van het Besluit van 17 november 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet invoering extra geboorteverlof (Stb. 2018, 452).

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees