Besluit van 11 mei 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van bepalingen van het Besluit beheer verpakkingen 2014 in verband met het invoeren van statiegeld op kunststof drankflessen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 24 april 2020, nr. IENW/BSK-2020/38430, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 20, derde lid, van het Besluit beheer verpakkingen 2014;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Op 1 juli 2021 treden in werking de artikelen 11, 12, 14 en 15 van het Besluit beheer verpakkingen 2014.

Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 11 mei 2020

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer

Uitgegeven de vijftiende mei 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

In de kamerbrief «Naar een Circulaire Verpakkingsketen» van 10 maart 20181 is aangegeven dat met het verpakkende bedrijfsleven prestatieafspraken zijn gemaakt over de reductie van kleine plastic flessen in het zwerfafval alsmede de recycling daarvan en dat regelgeving zal worden voorbereid zodat een landelijk dekkend uniform inzamelsysteem met statiegeld voor plastic flessen voor water en frisdrank in werking kan treden als het verpakkend bedrijfsleven de prestatieafspraken niet heeft gehaald.

Op 22 april 2020 is tijdens een bestuurlijk overleg tussen de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en het verpakkend bedrijfsleven, mede op basis van de behaalde resultaten op de prestatieafspraken, besloten om per 1 juli 2021 het wettelijk vastgelegde statiegeldstelsel voor kunststof drankflessen voor water of frisdrank van 3 liter of minder in werking te laten treden.

Met dit besluit treden op 1 juli 2021 in werking de artikelen 11, 12, 14 en 15 van het Besluit beheer verpakkingen 2014. Als gevolg hiervan geldt per die datum voor een producent of importeur die water of frisdrank in een kunststof fles met een inhoud van 3 liter of minder in Nederland in de handel brengt, onder andere de verplichting om op die fles statiegeld in rekening te brengen en de fles na gebruik, met terugbetaling van het statiegeld, weer in te nemen.

Tegelijkertijd met de inwerkingtreding van artikel 12 van het Besluit beheer verpakkingen 2014 treedt in werking de Regeling van de Minister voor Milieu en Wonen van 2 maart 2020, nr. IENW/BSK-2020/13053, tot wijziging van de Regeling beheer verpakkingen ten behoeve van het invoeren van statiegeld op kunststof drankflessen. Met deze regeling wordt de minimale hoogte van het statiegeld vastgelegd in de Regeling beheer verpakkingen.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer


X Noot
1

Kamerstukken II 2017/18, 28 694, nr. 135

Naar boven