Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatsblad 2019, 98Wet

Wet van 19 december 2018 tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2019

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2019 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 19 december 2018

Willem-Alexander

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok

Uitgegeven de twaalfde maart 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2019

Departementale begrotingsstaat (V) behorende bij de Wet van 19 december 2018, Stb. 98

Begroting 2019 Ministerie van Buitenlandse Zaken

 

(bedragen in EUR 1.000)

(1)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

9.742.702

9.976.656

459.511

         
 

Beleidsartikelen

8.953.058

9.210.048

433.061

1

Versterkte internationale rechtsorde

105.487

123.487

 

2

Veiligheid en stabiliteit

275.449

291.000

1.242

3

Effectieve Europese samenwerking

8.520.360

8.745.255

383.929

4

Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden

51.762

50.306

47.890

         

Niet-beleidsartikelen

789.644

766.608

26.450

5

Geheim

0

0

 

6

Nominaal en onvoorzien

25.868

25.868

 

7

Apparaat

763.776

740.740

26.450


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 35 000 V