Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatsblad 2019, 30Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 15 januari 2019, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 14 november 2016, tot wijziging van de Gezondheidswet en de Jeugdwet teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen (Stb. 2016, 448) en het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 januari 2019, kenmerk 1455037-184844-WJZ;

Gelet op artikel IV van de wet van 14 november 2016, tot wijziging van de Gezondheidswet en de Jeugdwet teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen (Stb. 2016, 448) en artikel 8 van het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet (Stb. 2019, 9);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1. De wet van 14 november 2016, tot wijziging van de Gezondheidswet en de Jeugdwet teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen, treedt in werking met ingang van 1 februari 2019.

  • 2. Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet, treedt in werking op 1 februari 2019, met uitzondering van onderdeel I van de bijlage.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 15 januari 2019

Willem-Alexander

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

Uitgegeven de eenendertigste januari 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de wet van 14 november 2016, tot wijziging van de Gezondheidswet en de Jeugdwet en het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet op basis waarvan openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving openbaar gemaakt zal gaan worden. Deze openbaarmakingsregels treden voor wat betreft openbaarmaking door de IGJ in werking op 1 februari 2019. Omdat de systemen van de NVWA nog niet gereed zijn om de openbaarmaking op grond van deze regelgeving in de praktijk te brengen, is onderdeel I van de bijlage bij het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet uitgezonderd van inwerkingtreding. Verwacht wordt dat dit onderdeel van de bijlage dat ziet op de openbaarmaking door de NVWA in de loop van 2019 in werking kan treden.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge