Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatsblad 2019, 275Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 18 juli 2019 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 3 juli 2019 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het nader regelen van het gebruik van het burgerservicenummer bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel (Stb. 2019, 276)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 12 juli 2019, 2019-0000110146, directie Financiële Markten;

Gelet op artikel II van de Wet van 3 juli 2019 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het nader regelen van het gebruik van het burgerservicenummer bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel (Stb. 2019, 276);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 3 juli 2019 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het nader regelen van het gebruik van het burgerservicenummer bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel (Stb. 2019, 276) treedt in werking met ingang van de eerste dag van de eerste kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 18 juli 2019

Willem-Alexander

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

Uitgegeven de dertigste juli 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het gebruik van het burgerservicenummer bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel. Gekozen is voor een spoedige inwerkingtreding, omdat het gebruik van het burgerservicenummer noodzakelijk om te kunnen blijven voldoen aan de termijn voor uitkering die is voorgeschreven in de richtlijn depositogarantiestelsels.1

De nieuwe voorschriften richten zich uitsluitend tot banken. Zij bereiden zich al geruime tijd voor op de nieuwe wetgeving, samen met De Nederlandsche Bank. De Nederlandse Vereniging van Banken heeft namens hen aangedrongen op spoedige inwerkingtreding van deze wetswijziging.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra


X Noot
1

Richtlijn 2014/49/EU van het Europees parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake de depositogarantiestelsels (PbEU 2014, L 173).