Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2019, 217Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 27 mei 2019, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van onderdelen van de Wet van 11 december 2013 tot wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs) (Stb. 2014, 13) en onderdelen van het Toetsbesluit PO

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 20 mei 2019, nr. WJZ/8281230 (10474), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel X, van de Wet van 11 december 2013 tot wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs) (Stb. 2014, 13), artikel 16 van het Toetsbesluit PO en artikel 9b, negende lid van de Wet op het primair onderwijs;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

Artikel I, onderdeel D, artikel II, onderdelen C, D, Fa, G, en H, en artikel III, onderdeel C, van de Wet van 11 december 2013 tot wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs) (Stb. 2014, 13) treden in werking met ingang van 1 augustus 2019.

Artikel II

Artikel 3 en artikel 4, onderdeel e, van het Toetsbesluit PO treden in werking met ingang van 1 augustus 2019.

Artikel III

De datum, bedoeld in artikel 9b, negende lid, van de Wet op het primair onderwijs, wordt bepaald op 1 augustus 2019.

Onze Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 27 mei 2019

Willem-Alexander

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

Uitgegeven de negentiende juni 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Deze inwerkingtreding richt zich op twee onderdelen: referentieniveaus en verplichting eindtoets in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs.

Referentieniveaus

De artikelen die betrekking hebben op het meten en het geven van een indicatie van de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen (artikel I, onderdeel D, artikel II, onderdeel D, artikel III, onderdeel C van de Wet centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs (Stb. 2014,13) en de artikelen 3 en 4, onder e, van het Toetsbesluit PO) zijn in eerste instantie niet in werking getreden omdat het nog enige voorbereidingstijd vergde voordat de diverse eindtoetsen daarover konden rapporteren. De eindtoetsen moeten over de functionaliteit beschikken om de toets aan de referentieniveaus te ijken. Omdat de eindtoetsen hier nu aan voldoen treden de artikelen in werking met ingang van 1 augustus 2019.

Verplichting eindtoets in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs

Sinds het schooljaar 2014–2015 maken alle leerlingen in het regulier basisonderwijs verplicht een eindtoets. De eindtoets is een tweede gegeven naast het schooladvies en samen leveren zij een advies voor het best passende vervolgonderwijs op. Het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs zijn inmiddels ook klaar voor de verplichte afname van de eindtoets. Dat betekent dat artikel II, onderdelen C, Fa, G en H van de Wet centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem nu in werking kan treden. De inwerkingtreding is in oktober 2018 aangekondigd bij alle scholen voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Zij hebben het schooljaar 2018–2019 kunnen gebruiken om meer vertrouwd te raken met de eindtoets. Met ingang van schooljaar 2019–2020 zal de verplichting van de eindtoets ook voor leerlingen in het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs gelden. De artikelen treden daarom in werking op 1 augustus 2019.

De inwerkingtreding van de verplichte eindtoets in het speciaal basisonderwijs maakt tevens dat de datum kan wordt bepaald waarop de uitzondering van artikel 9b, negende lid, WPO komt te vervallen.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob