Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Algemene ZakenStaatsblad 2018, 77Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 21 februari 2018, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Rechtspositiebesluit toetsingscommissie inzet bevoegdheden en commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken d.d. 16 februari 2018, kenmerk 3217043;

Gelet op artikel 9 van het Rechtspositiebesluit toetsingscommissie inzet bevoegdheden en commissie van toezicht inlichtingen- en veiligheidsdiensten;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Rechtspositiebesluit toetsingscommissie inzet bevoegdheden en commissie van toezicht inlichtingen- en veiligheidsdiensten treedt in werking met ingang van 1 april 2018.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 21 februari 2018

Willem Alexander

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte

Uitgegeven de eenentwintigste maart 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Bij besluit van 19 augustus 2017 (Stb. 318) tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 is bepaald dat de artikelen 1, 32, eerste lid, 33, 34, 35, 97, eerste en tweede lid, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106 en 170 per 1 september 2017 in werking zijn getreden. De reden hiervoor was dat in de wet wordt voorzien in de instelling van een nieuwe commissie, de toetsingscommissie inzet bevoegdheden (TIB) en een uitbreiding van de Commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Tevens wordt deze commissie onderverdeeld in twee afdelingen: de afdeling toezicht en de afdeling klachtbehandeling.

In de instelling en bemensing van de TIB en het daarvoor werkzame secretariaat alsmede de uitbreiding van de CTIVD met een lid en de bemensing van de afdeling klachtbehandeling en het daarvoor werkzame secretariaat wordt inmiddels voorzien. De leden van beide commissies en de ambtelijke ondersteuning worden met ingang van 1 april 2018 benoemd, ten einde de TIB en de afdeling klachtbehandeling van de CTIVD en de secretariaten van deze commissies in staat te stellen om zich voor de inwerkingtreding van de wet een periode in te werken. In het Rechtspositiebesluit toetsingscommissie inzet bevoegdheden en commissie van toezicht inlichtingen- en veiligheidsdiensten is de rechtspositie van de voorzitters en de leden van beide commissies geregeld. Dit besluit treedt met ingang van 1 april 2018, het beoogde tijdstip van ingang van de benoeming van de leden, in werking.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte