Besluit van 15 januari 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 23 oktober 2017, houdende vaststelling van regels ter bescherming van personen tegen de gevaren van blootstelling aan ioniserende straling (Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming) (Stb 404)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 10 januari 2018, nr. IenM/BSK-2017/288943, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 14.3 van het Besluit van 23 oktober 2017, houdende vaststelling van regels ter bescherming van personen tegen de gevaren van blootstelling aan ioniserende straling (Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming) (Stb 404);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1. Het Besluit van 23 oktober 2017, houdende vaststelling van regels ter bescherming van personen tegen de gevaren van blootstelling aan ioniserende straling (Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming) (Stb 404) treedt in werking met ingang van 6 februari 2018.

  • 2. Indien het Staatsblad, waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 5 februari 2018, treedt het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming in afwijking van het eerste lid in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 15 januari 2018

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer

Uitgegeven de vierentwintigste januari 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) implementeert Richtlijn 2013/59/Euratom (basisveiligheidsnormen stralingsbescherming). De richtlijn dient uiterlijk op 6 februari 2018 te zijn geïmplementeerd. Omdat het implementatie betreft wordt afgeweken van de systematiek van de vaste verandermomenten (met name: het vaste verandermoment; voor algemene maatregelen van bestuur is dat 1 januari of 1 juli van elk jaar).

In het tweede lid is een voorziening opgenomen indien publicatie van het koninklijk besluit in het Staatsblad onverhoopt na 5 februari 2018 zou plaatsvinden en daardoor een inwerkingtreding met ingang van 6 februari niet meer mogelijk zou zijn. In dat geval treedt het Bbs in werking met ingang van de dag na uitgifte van het Staatsblad waarin het koninklijk besluit wordt geplaatst.

Gelet op aanwijzing voor de regelgeving 204 en het krappe tijdschema worden de voordracht en het koninklijk besluit enkel door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat ondertekend.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer

Naar boven