Besluit van 27 november 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wijzigingswet financiële markten 2018 en van artikel III, onderdeel A, van de Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 20 november 2018, 2018-0000179210, directie Financiële Markten;

Gelet op de artikelen XII van de Wijzigingswet financiële markten 2018 en VII van de Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 1 januari 2019 treden in werking:

  • a. de Wijzigingswet financiële markten 2018, met uitzondering van artikel I, onderdeel Ga;

  • b. artikel III, onderdeel A, van de Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 27 november 2018

Willem-Alexander

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

Uitgegeven de negentiende december 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding per 1 januari 2019 van de Wijzigingswet financiële markten 2018 alsmede van artikel III, onderdeel A, van de Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties. Dat onderdeel bepaalt dat de vervaltermijn voor tuchtklachten tegen accountants wordt verlengd naar tien jaar.1 In artikel XIA van de Wijzigingswet financiële markten 2018 is overgangsrecht opgenomen met betrekking tot deze verlenging van de vervaltermijn.2 Hiermee wordt voorkomen dat klachten die naar huidig recht reeds «verjaard» zijn, door de verlenging van de vervaltermijn weer zouden kunnen herleven. Met het oog op de benodigde voorbereidingen zal in de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel Ga, van de Wijzigingswet financiële markten 2018 op een later moment worden voorzien.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra


X Noot
1

Kamerstukken II 2016/17, 34 677, nr. 15.

X Noot
2

Kamerstukken II 2017/18, 34 859, nr. 5.

Naar boven