Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734677 nr. 15

34 677 Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten op het terrein van accountantsorganisaties en het accountantsberoep in verband met het versterken van de governance van accountantsorganisaties (Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties)

Nr. 15 AMENDEMENT VAN DE LEDEN NIJBOER EN AUKJE DE VRIES

Ontvangen 7 september 2017

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel III, onderdeel A, wordt «vervalt: binnen» vervangen door «vervalt «binnen» en wordt voor de punt aan het slot ingevoegd: » en wordt «zes jaar» vervangen door: tien jaar.

Toelichting

Op grond van artikel 22, eerste lid, van de Wet tuchtrechtspraak accountants kan een ieder die vermoedt dat een accountant zich heeft gedragen in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving een klacht indienen bij de accountantskamer. Dit amendement regelt dat de accountskamer een klacht niet in behandeling neemt ingeval tussen het moment van het handelen of nalaten en het moment van indiening van de klacht een periode van tien jaar is verstreken. Op dit moment geldt een periode van zes jaar.

Verlenging van deze termijn is gewenst omdat het soms lang duurt voordat financiële fraude of misleiding aan het licht komt.

Nijboer Aukje de Vries