Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatsblad 2018, 437Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 12 november 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 27 maart 2017, houdende wijziging van het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie (Stb. 2017, 168)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 19 oktober 2018, nr. 2018-0000177144;

Gelet op artikel II van het Besluit houdende wijziging van het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie (Stb. 2017, 168);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit houdende wijziging van het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie (Stb. 2017, 168) treedt in werking met ingang van 1 november 2018. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 november 2018, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 1 november 2018.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 12 november 2018

Willem-Alexander

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

Uitgegeven de achtentwintigste november 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Gelet op aanwijzing voor de regelgeving 4.17, vijfde lid, onderdeel a, is niet gekozen voor de inwerkingtreding op 1 januari of 1 juli, maar voor de datum waarop COVRA daadwerkelijk invulling kan gaan geven aan hun beleggingsstatuut. Dat statuut is in oktober goedgekeurd, waarbij termijnen zijn afgesproken om hun gelden uit de schatkist te kunnen gaan onttrekken, en geleidelijk een beleggingsportefeuille op te bouwen. De eerste termijn is het vierde kwartaal van 2018, waardoor de datum van 1 november 2018 gerechtvaardigd is om hiermee te starten. COVRA is de enige begunstigde van dit besluit, waar geen andere partijen voor- en/of nadelen zullen ondervinden.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra