Besluit van 5 november 2018, houdende vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke inwerkingtreding van de Verzamelwet VWS 2018

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onze Minister voor Medische Zorg en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 oktober 2018, kenmerk 1433761-182717-WJZ;

Gelet op artikel XXII, eerste lid, van de Verzamelwet VWS 2018;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De artikelen I, onderdelen A, B, C, D en E, II, onderdelen aA, bA, A en C, III, IV, V, VI, X, onderdeel B, XI, XIIA, XV, XVII, onderdeel I, XXI, XXIA en XXII, tweede lid, van de Verzamelwet VWS 2018, treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 5 november 2018

Willem-Alexander

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

Uitgegeven de zestiende november 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de gedeeltelijke inwerkingtreding van de Verzamelwet VWS 2018. Omdat het hier om reparatiewetgeving gaat, wordt voor deze onderdelen gekozen voor een datum van inwerkingtreding waarbij wordt aangesloten bij de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst. Omdat het gaat om reparatiewetgeving, is een afwijking van de vaste verandermomenten, in overeenstemming met de Aanwijzingen voor de regelgeving nr. 4.17, gerechtvaardigd.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

Naar boven