Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatsblad 2018, 186Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 19 juni 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties, het Besluit aanvullende maatregelen accountantsorganisaties en de Wet transparant toezicht financiële markten

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 12 juni 2018, 2018-0000095931, directie Financiële Markten;

Gelet op artikel VII van de Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties, artikel III van het Besluit aanvullende maatregelen accountantsorganisaties en artikel IV van de Wet transparant toezicht financiële markten;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 1 juli 2018 treden in de hieronder aangegeven volgorde in werking:

  • a. de Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties, met uitzondering van artikel III, onderdeel A;

  • b. het Besluit aanvullende maatregelen accountantsorganisaties;

  • c. de Wet transparant toezicht financiële markten.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 19 juni 2018

Willem-Alexander

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

Uitgegeven de zesentwintigste juni 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties, het Besluit aanvullende maatregelen accountantsorganisaties en de Wet transparant toezicht financiële markten.

Deze wetten en het besluit treden in werking per 1 juli 2018, met uitzondering van artikel III, onderdeel A, van de Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties. Dit onderdeel regelt dat de vervaltermijn voor tuchtklachten tegen accountants wordt verlengd naar tien jaar.1 Bij nota van wijziging is in artikel XIA van de Wet financiële markten 2018 overgangsrecht opgenomen met betrekking tot deze verlenging van de vervaltermijn.2 Dit overgangsrecht voorkomt dat klachten die naar huidig recht reeds «verjaard» zijn, door de verlenging van de vervaltermijn weer zouden kunnen herleven. Artikel III, onderdeel A van de Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties zal tegelijk in werking treden met de Wet financiële markten 2018, die momenteel wordt behandeld in de Tweede Kamer.

Omdat de Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties en de Wet transparantie toezicht financiële markten beide een wijziging van artikel 48a van de Wet toezicht accountantsorganisaties bevatten, is in dit besluit ook de volgorde van inwerkingtreding geregeld.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra


X Noot
1

Kamerstukken II 2016/17, 34 677, nr. 15.

X Noot
2

Kamerstukken II 2017/18, 34 859, nr. 5.