Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatStaatsblad 2018, 183AMvB

Besluit van 6 juni 2018 tot wijziging van het Besluit aanwijzing verdragen Wet havenstaatcontrole in verband met implementatie van de havenstaatcontrolebepalingen uit het Internationaal Verdrag van Hongkong voor het veilig en milieuvriendelijk recyclen van schepen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 23 april 2018, nr. IENW/BSK-2018/74859, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op het op 15 mei 2009 te Hongkong tot stand gekomen Internationaal verdrag voor het veilig en milieuvriendelijk recyclen van schepen (Trb. 2010, 227 en 2017, 29) en artikel 1, onderdeel b, onder 10, van de Wet havenstaatcontrole;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 2 mei 2018, nr. W17.18.0099/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 4 juni 2018, nr. IENW/BSK-2018/102410, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Aan artikel 1 van het Besluit aanwijzing verdragen Wet havenstaatcontrole, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

d. het op 15 mei 2009 te Hongkong tot stand gekomen Internationaal verdrag voor het veilig en milieuvriendelijk recyclen van schepen (Trb. 2010, 227 en 2017, 29) alsmede de daarbij behorende Nederland bindende protocollen, bijlagen en aanhangsels.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot

Wassenaar, 6 juni 2018

Willem-Alexander

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Uitgegeven de eenentwintigste juni 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Door middel van deze wijziging wordt het op 15 mei 2009 te Hongkong tot stand gekomen Internationaal verdrag voor het veilig en milieuvriendelijk recyclen van schepen (Trb. 2010, 227 en 2017, 29) aangewezen als verdrag als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, onder 10, van de Wet havenstaatcontrole. Op grond van de Wet havenstaatcontrole kunnen buitenlandse schepen die een Nederlandse haven aandoen worden gecontroleerd op de naleving van internationale verdragen. In de wet zelf worden geen inhoudelijke normen opgelegd aan buitenlandse schepen; bewerkstelligd wordt dat kan worden toegezien op naleving door buitenlandse schepen van normen uit andere regelgeving.

Artikel 1, onderdeel b, onder 10, van de Wet havenstaatcontrole biedt een grondslag om de in de wet opgenomen lijst van verdragen bij algemene maatregel van bestuur uit te breiden met nieuwe voor Nederland bindende en internationaal in werking getreden verdragen op het gebied van onder meer de voorkoming van verontreiniging van schepen. Met de toevoeging van het Internationaal verdrag voor het veilig en milieuvriendelijk recyclen van schepen wordt bewerkstelligd dat op de naleving van de in dit verdrag opgenomen voorschriften havenstaatcontrole kan worden uitgeoefend.

Het Internationaal verdrag voor het veilig en milieuvriendelijk recyclen van schepen beoogt scheepsrecycling op een meer milieuverantwoorde wijze en onder betere arbeidsomstandigheden te laten plaatsvinden. Hiertoe dienen schepen aan boord te beschikken over een Internationaal certificaat betreffende de inventarisatie van gevaarlijke materialen. Daarnaast dient een schip over een Internationaal certificaat betreffende de gereedheid voor recycling te beschikken, alvorens tot recycling van het schip kan worden overgegaan. Voor een uitgebreide toelichting op het verdrag wordt verwezen naar de toelichtende nota bij de stilzwijgende goedkeuring van het verdrag.1

De toevoeging van het bovengenoemde verdrag aan het Besluit aanwijzing verdragen Wet havenstaatcontrole heeft concreet tot gevolg dat ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving en Transport voortaan ook op de aanwezigheid van de bovengenoemde certificaten kunnen controleren aan boord van buitenlandse schepen. Deze bevoegdheid geldt voor geheel Nederland, derhalve met inbegrip van Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

De ILT heeft een handhaafbaarheids-, uitvoerbaarheids- en fraudebestendigheidstoets uitgevoerd. Hierbij is de aanpassing handhaafbaar en uitvoerbaar bevonden.

Voor het onderhavige besluit is van internetconsultatie afgezien, omdat sprake is van implementatieregelgeving waarbij geen nationale beleidsruimte bestaat.

De inwerkingtreding van het besluit wordt vastgesteld bij koninklijk besluit. Daarbij zal worden aangesloten bij de inwerkingtreding van het verdrag. Het verdrag treedt in werking 24 maanden na de datum waarop aan drie voorwaarden wordt voldaan. Allereerst hebben ten minste 15 staten het ondertekend zonder voorbehoud ten aanzien van de bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring, of de vereiste akte van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding in overeenstemming met artikel 16 van het verdrag nedergelegd. Daarnaast dienen de gezamenlijke koopvaardijvloten van deze staten tezamen ten minste 40 procent van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot te vormen. Ten slotte vormt het gezamenlijk maximum volume aan gerecyclede schepen per jaar van deze staten gedurende de voorafgaande tien jaar niet minder dan drie procent van de brutotonnage van de gezamenlijke koopvaardijvloten van deze staten.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga


X Noot
1

Kamerstukken 2017/18, 34839-(R2094), A/1.

XHistnoot
histnoot

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt met de daarbij behorende stukken openbaar gemaakt door publicatie in de Staatscourant.