Besluit van 19 april 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel B, van het Besluit van 9 oktober 2015 tot wijziging van artikel 3:5 van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten (Stb. 2015, 374)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 april 2018, nr. 2018-0000071595;

Gelet op artikel II, onder 1, van het Besluit van 9 oktober 2015 tot wijziging van artikel 3:5 van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten (Stb. 2015, 374);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel I, onderdeel B, van het Besluit van 9 oktober 2015 tot wijziging van artikel 3:5 van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten (Stb. 2015, 374) treedt in werking met ingang van 1 mei 2018.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 19 april 2018

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

Uitgegeven de dertigste april 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Naar boven