Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 2015, 374AMvB

Besluit van 9 oktober 2015 tot wijziging van artikel 3:5 van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 september 2015, nr. 2015-0000245019;

Gelet op de artikelen 1b, tiende lid, en 47, tweede lid, van de Werkloosheidswet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord 30 september 2015, no. W12.15.0322/III;

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 oktober 2015, nr. 2015-0000262829;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3:5 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het zevende lid komt te luiden:

  • 7. In afwijking van het vierde lid, onderdeel a, wordt niet tot het inkomen in verband met arbeid gerekend een uitkering die door de uitkeringsgerechtigde wordt ontvangen en die betrekking heeft op een andere dienstbetrekking dan de dienstbetrekking, waaruit de werkloosheid is ontstaan en die dienstbetrekkingen op enig moment naast elkaar werden vervuld.

2. Het achtste lid vervalt.

B

Artikel 3:5 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het zevende lid komt te luiden:

  • 7. In afwijking van het vierde lid, onderdeel a, wordt niet tot inkomen in verband met arbeid gerekend een uitkering die door de uitkeringsgerechtigde reeds werd ontvangen voorafgaand aan het ontstaan van de dienstbetrekking waaruit het recht op uitkering op grond van de Werkloosheidswet is ontstaan.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 8. In afwijking van het vierde lid, onderdeel a, wordt niet tot inkomen in verband met arbeid gerekend het inkomen dat op grond van de Werkloosheidswet reeds in aanmerking genomen is voor een uitkering op grond van de Werkloosheidswet.

ARTIKEL II

  • 1. Dit besluit treedt, met uitzondering van artikel I, onderdeel A, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

  • 2. Artikel I, onderdeel A, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2015.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot

Wassenaar, 9 oktober 2015

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Uitgegeven de dertigste oktober 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

NOTA VAN TOELICHTING

In de artikelsgewijze toelichting op artikel I, onderdeel E, van het Besluit van 28 januari 2015 tot wijziging van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten in verband met het introduceren van inkomensverrekening in de Werkloosheidswet (Stb. 2015, 43) (hierna: Wijzigingsbesluit AIB) is opgenomen dat artikel I, onderdeel E, dat een wijziging van artikel 3:5 van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten (hierna: AIB) bevat, omwille van de uitvoerbaarheid voor het UWV – vanwege de grote hoeveelheid wetswijzigingen is het UWV niet in staat om deze wijziging per 1 juli 2015 in de praktijk uit te voeren – pas later in werking zal treden. In het inwerkingtredingsbesluit van 4 mei 20151 is dit onderdeel niettemin per abuis niet uitgezonderd van inwerkingtreding per 1 juli 2015. Om deze omissie te herstellen wordt de in artikel I, onderdeel E, opgenomen wijziging van artikel 3:5 van het AIB met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt, zodat de tekst van dat artikel met terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2015 komt te luiden zoals oorspronkelijk was bedoeld.

In artikel 3:5, vierde lid, van het AIB wordt bepaald wat voor de Werkloosheidswet onder inkomen uit arbeid moet worden verstaan. In de daarop volgende leden zijn uitzonderingen op dat begrip opgenomen. De wijziging in artikel I, onderdeel A, van onderhavig besluit heeft als gevolg dat het zevende lid per 1 juli 2015 komt te luiden zoals opgenomen in artikel I, onderdeel D, van het Wijzigingsbesluit AIB en dat de uitzondering opgenomen in het achtste lid (tijdelijk) met terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2015 vervalt. Dit betekent dat in meer situaties de in artikel 3:5, vierde lid, bedoelde uitkeringen als inkomen in verband met arbeid moeten worden beschouwd. Het is evident dat deze wijziging nog niet in werking had moeten treden. Door het UWV wordt vanaf 1 juli 2015 al geanticipeerd op de inwerkingtreding van het onderhavige besluit.

De wijziging die was opgenomen in het per abuis inwerkinggetreden artikel I, onderdeel E, van het Wijzigingsbesluit AIB is thans opgenomen in artikel I, onderdeel B, van onderhavig besluit. Deze wijziging zal, zoals bedoeld, op een later moment in werking treden. Voor een inhoudelijke toelichting op deze wijziging wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting op artikel I, onderdeel E, van het Wijzigingsbesluit AIB.

Voor de inwerkingtreding wordt afgeweken van de systematiek van vaste verandermomenten omdat hier sprake is van reparatiewetgeving die zo snel mogelijk in werking moet treden. Artikel I van onderhavig besluit krijgt dan ook terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2015. Daarbij is sprake van een uitzonderlijk geval als bedoeld in artikel 167, derde lid, van de Aanwijzingen voor de regelgeving. Zoals reeds is aangegeven is het duidelijk niet de bedoeling geweest dat deze wijziging per 1 juli 2015 in werking zou treden. Hierdoor kan in deze situatie dan ook niet worden gesproken van verwachtingen die gewekt zouden kunnen bij uitkeringsgerechtigden.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Besluit van 4 mei 2015 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit passende arbeid WW en ZW, het Besluit conversie WW, het Besluit van 28 januari 2015 tot wijziging van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten in verband met het introduceren van inkomensverrekening in de Werkloosheidswet (Stb. 2015, 43) en het Besluit van 9 april 2015 tot wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen in verband met de wijziging van de Werkloosheidswet door de Wet werk en zekerheid (Stb. 2015, 152).

XHistnoot
histnoot

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 26, zesde lid j° vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, omdat het zonder meer instemmend luidt.