Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2018, 100Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 23 maart 2018, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 20 december 2017 tot wijziging van enige onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele aanpassingen met beperkte beleidsmatige gevolgen en enkele technische wijzigingen met betrekking tot onder andere de bekostiging van passend onderwijs en de invoering van het lerarenregister (Stb. 2018, 12)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 20 maart 2018, nr. WJZ/1331742(6872), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel VI, van de Wet van 20 december 2017 tot wijziging van enige onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele aanpassingen met beperkte beleidsmatige gevolgen en enkele technische wijzigingen met betrekking tot onder andere de bekostiging van passend onderwijs en de invoering van het lerarenregister (Stb. 2018, 12);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1. De Wet van 20 december 2017 tot wijziging van enige onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele aanpassingen met beperkte beleidsmatige gevolgen en enkele technische wijzigingen met betrekking tot onder andere de bekostiging van passend onderwijs en de invoering van het lerarenregister (Stb. 2018, 12) treedt, met uitzondering van artikel II, onderdeel G, en artikel V, in werking met ingang van 1 augustus 2018.

  • 2. Artikel II, onderdeel G, van de Wet van 20 december 2017 tot wijziging van enige onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele aanpassingen met beperkte beleidsmatige gevolgen en enkele technische wijzigingen met betrekking tot onder andere de bekostiging van passend onderwijs en de invoering van het lerarenregister (Stb. 2018, 12), treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Onze Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 23 maart 2018

Willem-Alexander

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

Uitgegeven de twaalfde april 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

De wet treedt voor het merendeel in werking met ingang van 1 augustus 2018, het eerstvolgende vaste verandermoment voor de onderwijsregelgeving. De wet voorziet in de mogelijkheid van gedifferentieerde inwerkingtreding en daarvan wordt gebruikgemaakt om artikel II, onderdeel G, op 1 januari 2019 in werking te laten treden. Deze wijziging, die ziet op aansluiting van de samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs bij de wachtgeldvereveningsregeling, is namelijk van invloed op de hoogte van de bekostiging, die per kalenderjaar wordt toegekend.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob