Besluit van 20 december 2017 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 15 december 2017, 2017-0000235815, directie Financiële Markten;

Gelet op artikel X van de Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 treedt in werking met ingang van 3 januari 2018. Indien het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 2 januari 2018, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 20 december 2017

Willem-Alexander

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

Uitgegeven de achtentwintigste december 2017

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014. Op grond van de richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 dienen de bepalingen ter implementatie van die richtlijn met ingang van 3 januari 2018 te worden toegepast. De wet zal daarom met ingang van 3 januari 2018 in werking treden. Indien de wet na 2 januari 2018 in het Staatsblad wordt geplaatst, zal de wet met ingang van de dag na publicatie in werking treden.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

Naar boven