Besluit van 4 december 2017 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen 5 tot en met 8 van de Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity en van het Besluit meldplicht cybersecurity

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en Veiligheid van 28 november 2017, directie Wetgeving en Juridische Zaken, 2159361;

Gelet op artikel 10 van de Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity en artikel 2 van het Besluit meldplicht cybersecurity;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 1 januari 2018 treden in werking:

  • a. de artikelen 5 tot en met 8 van de Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity;

  • b. het Besluit meldplicht cybersecurity.

Onze Minister van Justitie en Veiligheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 4 december 2017

Willem-Alexander

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Uitgegeven de veertiende december 2017

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

De Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity (Wgmc) is in werking getreden op 1 oktober 2017, met uitzondering van de bepalingen over de meldplicht (Stb. 2017, 347). De inwerkingtreding van die bepalingen wachtte op de totstandkoming van het Besluit meldplicht cybersecurity (Bmc), waarin de aanbieders, producten en diensten worden aangewezen waarvoor de meldplicht gaat gelden. Inmiddels is het Bmc tot stand gekomen en kan de meldplicht in werking treden. De artikelen 5 tot en met 8 Wgmc en het Bmc treden in werking op 1 januari 2018, het eerstvolgende vaste verandermoment.1

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Zie Kamerstukken II 2009/10, 29 515, nr. 309, en aanwijzing 174 van de Aanwijzingen voor de regelgeving.

Naar boven