Besluit van 15 september 2017 tot vaststelling van het moment van inwerkingtreding van artikel VI het Besluit van 27 oktober 2016 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en enkele andere besluiten met name in verband met reparaties van de vierde tranche wijziging en tot intrekking van het Besluit kleiduivenschieten milieubeheer (Stb. 2016, 425)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 12 september 2017, nr. IenM/BSK-2017/215275, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel VII van het Besluit van 27 oktober 2016 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en enkele andere besluiten met name in verband met reparaties van de vierde tranche wijziging en tot intrekking van het Besluit kleiduivenschieten milieubeheer (Stb. 2016, nr. 425);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel VI van het Besluit van 27 oktober 2016 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en enkele andere besluiten met name in verband met reparaties van de vierde tranche wijziging en tot intrekking van het Besluit kleiduivenschieten milieubeheer (Stb. 2016, nr. 425) treedt in werking met ingang van 1 oktober 2017.

Onze Minister van Infrastructuur en Milieu is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 15 september 2017

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma

Uitgegeven de negenentwintig september 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok

NOTA VAN TOELICHTING

Artikel VI van het Besluit van 27 oktober 2016 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en enkele andere besluiten met name in verband met reparaties van de vierde tranche wijziging en tot intrekking van het Besluit kleiduivenschieten milieubeheer (Stb. 2016, nr. 425) trekt het Besluit kleiduivenschieten milieubeheer in. Het onderhavige besluit laat dit artikel per 1 oktober 2017 in werking treden. Hierdoor vallen de milieuaspecten van het kleiduivenschieten vanaf dat moment geheel onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Hiermee vindt een verandering plaats in de systematiek met betrekking tot de bescherming van de bodem. Onder het Besluit kleiduivenschieten milieubeheer was het schieten op kleiduiven met lood- en zinkhagelpatronen verboden tenzij er een ontheffing was verleend. Tevens was het gebruik van kleiduiven die bepaalde concentraties van bepaalde milieugevaarlijke stoffen bevatten verboden. Aangezien het instrument van de ontheffing echter geen permanente oplossing bood voor de bescherming van de bodem – er ontstond immers geen plicht tot het treffen van bodembeschermende voorzieningen of maatregelen – en omdat het inherente tijdelijke karakter van de ontheffingen tevens geen zekerheid bood voor het op lange termijn voortbestaan in Nederland van de sport op Olympisch niveau, is aansluiting gezocht bij de wijze waarop andere buitenschietbanen gereguleerd zijn. Dit betekent dat er geen verbod meer geldt op de stoffen die in patronen en kleiduiven verwerkt zijn, mits voorgeschreven maatregelen worden getroffen. De betreffende bodembeschermende voorzieningen en de bodembeschermende maatregelen zijn opgenomen in de Activiteitenregeling milieubeheer. Momenteel is voor een drietal topsporters op één baan een ontheffing verleend tot 1 oktober 2017. Het onderhavige besluit sluit aan bij deze datum.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma

Naar boven