Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2017, 335Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 4 september 2017, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 9 juni 2017, houdende wijziging van diverse uitvoeringsbesluiten voor het voortgezet onderwijs in verband met onder meer deeleindexamens vmbo (Stb. 2017, 288)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 augustus 2017, nr. WJZ/1234823 (7625), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel VIII, eerste lid, van het Besluit van 9 juni 2017, houdende wijziging van diverse uitvoeringsbesluiten voor het voortgezet onderwijs in verband met onder meer deeleindexamens vmbo (Stb. 2017, 288);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De artikelen I, II, III, IV en VII van het Besluit van 9 juni 2017, houdende wijziging van diverse uitvoeringsbesluiten voor het voortgezet onderwijs in verband met onder meer deeleindexamens vmbo (Stb. 2017, 288) treden in werking met ingang van 1 januari 2018, met dien verstande dat:

  • a. artikel III, onderdeel B, onder 3 tot en met 6 in werking treden met ingang van 1 januari 2019;

  • b. artikel III, onderdeel JJ, voor het havo in werking treedt met ingang van 1 januari 2019 en voor het vwo met ingang van 1 januari 2020;

  • c. artikel III, onderdeel OO, terugwerkt tot en met 1 januari 2016;

  • d. artikel IV, onderdeel EE, voor het havo in werking treedt met ingang van 1 januari 2019 en voor het vwo met ingang van 1 januari 2020;

  • e. artikel VII, derde lid, terugwerkt tot en met 1 augustus 2014.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 4 september 2017

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

Uitgegeven de veertiende september 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok