Besluit van 19 juni 2017 tot inwerkingtreding van de artikelen I, onderdeel Dd, en IVA van het Belastingplan 2017

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 16 juni 2017, nr. 2017-0000116358;

Gelet op artikel XVI, vijfde lid, van het Belastingplan 2017;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De artikelen I, onderdeel Dd, en IVA van het Belastingplan 2017 treden in werking met ingang van 1 juli 2017 en werken terug tot en met 1 januari 2017.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 19 juni 2017

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes

Uitgegeven de achtentwintigste juni 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de wijzigingen die ingevolge het amendement Dijkgraaf c.s.1 zijn opgenomen in het Belastingplan 2017. Door deze wijzigingen wordt, met inachtneming van de overige voorwaarden van afdeling 2.3 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb 1969), ook als kwalificerend immaterieel activum in de zin van de innovatiebox aangemerkt een immaterieel activum ter zake waarvan de belastingplichtige is toegelaten een niet-chemische methode als bedoeld in artikel 18 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden te verhandelen en te gebruiken. De Nederlandse innovatiebox is aangepast aan de internationaal afgesproken nexusbenadering en is door de Europese Gedragscodegroep als niet schadelijk is aangemerkt.2 Zodoende kunnen de wijzigingen die ingevolge het amendement Dijkgraaf c.s. zijn opgenomen in het Belastingplan 2017 in werking treden. Naast de aanpassing van de innovatiebox treedt met dit besluit eveneens de op dat punt voorziene dekkingsmaatregel in werking. Vanwege een bij de verwerking van de verschillende amendementen ontstane omissie in het Belastingplan 2017 treedt hiermee eveneens een dekkingsmaatregel in werking die was opgenomen in het aangenomen amendement Aukje de Vries en Groot3, doordat de inwerkingtreding van dat amendement is gekoppeld aan de in het onderhavige besluit opgenomen datum van inwerkingtreding en – anders dan beoogd – niet aan de datum van inwerkingtreding van het Belastingplan 2017. Op basis van deze amendementen wordt het percentage van de energie-investeringsaftrek (EIA) in artikel 3.42 van de Wet inkomstenbelasting 2001 in totaal verlaagd met 2,5 procentpunt tot 55%. Artikel XVI, vijfde lid, van het Belastingplan 2017 voorziet erin om de wijzigingen terug te laten werken tot en met 1 januari 2017. In onderhavig besluit wordt van deze mogelijkheid gebruikgemaakt.

Tot slot voorziet artikel IVB van het Belastingplan 2017 erin dat indien als gevolg van de inwerkingtreding van artikel IVA van het Belastingplan 2017 enkele verwijzingen in de Wet Vpb 1969 niet meer juist of volledig zijn deze bij ministeriële regeling kunnen worden gewijzigd of aangevuld. Bedoelde ministeriële regeling zal op korte termijn in de Staatscourant worden gepubliceerd.

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes


X Noot
1

Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 68.

X Noot
2

Verslag van de Gedragscodegroep aan de Raad van 12 juni 2017, doc. 10047/17.

X Noot
3

Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 26.

Naar boven