Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734552 nr. 26

34 552 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2017)

Nr. 26 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN AUKJE DE VRIES EN GROOT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 24

Ontvangen 8 november 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt na onderdeel Dc een onderdeel ingevoegd, luidende:

Dd

Het percentage, genoemd in artikel 3.42, derde lid, wordt verlaagd met 2 procentpunt.

II

Artikel XI, onderdeel 1, vervalt.

Toelichting

Dit amendement zorgt ervoor dat de in het wetsvoorstel opgenomen verhoging van het tarief van de afvalstoffenbelasting met € 1,15 per 1.000 kilogram met ingang van 1 januari 2017 geen doorgang vindt. De verhoging was het gevolg van het op € 0 zetten van de exportheffing. Hierdoor worden onze afvalverwerkers feitelijk twee keer benadeeld, namelijk door het schrappen van de exportheffing en de verhoging van de afvalstoffenheffing. Dat is onwenselijk. Het niet door laten gaan van deze verhoging betekent een derving van € 8 miljoen per jaar. Deze derving wordt gedekt door het budget van de energie-investeringsaftrek (EIA) structureel met € 8 miljoen te verlagen. Deze verlaging wordt ingevuld door het percentage van de EIA per 1 januari 2017 met 2 procentpunt te verlagen. Het budget voor de EIA was vorig jaar fors verhoogd. Er wordt op dit moment gezocht naar een oplossing voor de exportheffing. Indien er een oplossing wordt gevonden gaat het hier dus om een tijdelijk voorstel.

Aukje de Vries Groot