Besluit van 6 juni 2017, houdende gedeeltelijke inwerkingtreding van de wet van 10 februari 2017 tot wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van de elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde kruidenproducten (Stb. 2017, 72)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 mei 2017, kenmerk 1135426-163941-WJZ;

Gelet op artikel II van de wet van 10 februari 2017 tot wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van de elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde kruidenproducten (Stb. 2017, 72);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel I, onderdeel A, subonderdelen 1 en 7, Artikel I, onderdeel E, subonderdelen 1, 2 en 4, artikel I, onderdelen H, I, J en L, en artikel IA van de wet van 10 februari 2017 tot wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van de elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde kruidenproducten (Stb. 2017, 72) treden in werking met ingang van 1 juli 2017.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 6 juni 2017

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn

Uitgegeven de zestiende juni 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok

NOTA VAN TOELICHTING

Door dit inwerkingtredingsbesluit gaat met ingang van 1 juli 2017 het reclameverbod voor elektronische sigaretten zonder nicotine, navulverpakkingen zonder nicotine en voor roken bestemde kruidenproducten gelden.

Voorts gaat hiermee op die datum de leeftijdsgrens van 18 jaar gelden voor de verkoop van de hiervoor genoemde producten.

Daarnaast treden met ingang van 1 juli 2017 aan de Tabaks- en rookwarenwet en de Warenwet toegevoegde delegatiegrondslagen in werking, op grond waarvan betalingsvoorwaarden kunnen worden gesteld aan werkzaamheden die op grond van de Tabaks- en rookwarenwet en de Warenwet worden verricht.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn

Naar boven