Besluit van 17 maart 2017, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 10 februari 2017 tot wijziging van de Tracéwet, de Wet milieubeheer en de Wet geluidhinder in verband met de verruiming van de mogelijkheid om fouten in het geluidregister te herstellen en enkele technische verduidelijkingen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 9 maart 2017, nr. IENM/BSK-2017/46022, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel V van de wet van 10 februari 2017 tot wijziging van de Tracéwet, de Wet milieubeheer en de Wet geluidhinder in verband met de verruiming van de mogelijkheid om fouten in het geluidregister te herstellen en enkele technische verduidelijkingen (Stb. 2017, 57);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 1 mei 2017 treedt de wet van 10 februari 2017 tot wijziging van de Tracéwet, de Wet milieubeheer en de Wet geluidhinder in verband met de verruiming van de mogelijkheid om fouten in het geluidregister te herstellen en enkele technische verduidelijkingen in werking.

Onze Minister van Infrastructuur en Milieu is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 17 maart 2017

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma

Uitgegeven de derde april 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit bevat de vaststelling van het tijdstip van de inwerkingtreding van de wet van 10 februari 2017 tot wijziging van de Tracéwet, de Wet milieubeheer en de Wet geluidhinder in verband met de verruiming van de mogelijkheid om fouten in het geluidregister te herstellen en enkele technische verduidelijkingen.

Beheerders van rijkswegen en hoofdspoorwegen hebben er belang bij om de gewijzigde procedure van artikel 11.47 van de Wet milieubeheer op een zo vroeg mogelijk moment toe te kunnen passen en onjuistheden in geluidregister te herstellen. Ook voor gemeenten en provincies is het voor de ontwikkeling en toetsing van ruimtelijke plannen van groot belang dat zij zo spoedig mogelijk van juiste gegevens uit kunnen gaan. Om deze reden zal worden afgeweken van de systematiek van de vaste verandermomenten voor inwerkingtreding omdat anders mogelijke aanmerkelijke ongewenste publieke nadelen zouden kunnen ontstaan (Ar 174, vierde lid, aanhef en onder a).

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma

Naar boven