Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatsblad 2017, 119Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 15 maart 2017, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 8 december 2016, houdende wijziging van enkele besluiten in verband met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming (Stb. 2016, 513)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 13 maart 2017, nr. WJZ/17030330;

Gelet op artikel IV van het Besluit van 8 december 2016, houdende wijziging van enkele besluiten in verband met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming (Stb. 2016, 513);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit van 8 december 2016, houdende wijziging van enkele besluiten in verband met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming (Stb. 2016, 513) treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2017.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 15 maart 2017

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam

Uitgegeven de zevenentwintigste maart 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok

NOTA VAN TOELICHTING

Het Besluit van 8 december 2016, houdende wijziging van enkele besluiten in verband met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming (Stb. 2016, 513) (hierna: het Besluit) treedt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 in werking, omdat op die datum de Wet natuurbescherming in werking is getreden. Gelet op het technische karakter van het Besluit en het belang van actualiteit van de verwijzingen in wetteksten voor burgers en bedrijven, wordt afgeweken van het beleid inzake de vaste verandermomenten.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam