Besluit van 6 maart 2017 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Veegwet wonen (Stb. 2017, 25)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 februari 2017, nr. 2017-0000099365, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving;

Gelet op artikel XI van de Veegwet wonen (Stb. 2017, 25);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1. De Veegwet wonen (Stb. 2017, 25) treedt in werking met ingang van 1 juli 2017, met uitzondering van de artikelen VI en IX, onderdeel Z, onder 2.

  • 2. Artikel VI van de Veegwet wonen (Stb. 2017, 25) treedt in werking met ingang van 27 maart 2017 en werkt terug tot en met 1 januari 2017.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 6 maart 2017

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

Uitgegeven de vierentwintigste maart 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit voorziet in de inwerkingtreding van de Veegwet wonen. In artikel XI van die wet is bepaald dat de inwerkingtreding van die wet geschiedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. Voorts is daarin bepaald dat aan artikel VI terugwerkende kracht kan worden verleend.

Er wordt gebruikgemaakt van de mogelijkheid om aan de inwerkingtreding van artikel VI van de Veegwet wonen terugwerkende kracht te verlenen. Dat artikel wijzigt in de Wet op de huurtoeslag de wijze van vaststelling of sprake is van een meerpersoonshuishouden of van een meerpersoonsouderenhuishouden. Het betreft een voor alle betrokkenen begunstigende wijziging. Om deze wijziging reeds ten behoeve van het huidige toeslagenjaar door te kunnen voeren, is met de derde nota van wijziging bij de Veegwet wonen voorzien in de mogelijkheid om aan de inwerkingtreding van deze wijziging terugwerkende kracht te verlenen.1

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


X Noot
1

Kamerstukken II 2016/17, 34 468, 10.

Naar boven