Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-12-2016 gepubliceerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2016-550".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2016-12-20
Datum van uitgifte 2016-12-29
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel IV van de wet van 26 oktober 2016, houdende wijziging van de Vreemdelingenwet 2000, de Algemene wet bestuursrecht en het Wetboek van Strafrecht in verband met rechtsbescherming bij toegangsweigering, uitzonderingen op Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU 2008, L 348) en het herstel van enkele wetstechnische gebreken (Stb. 2016, 415) Artikel 2, tweede lid, van het Tijdelijk besluit uitzonderingen terugkeerrichtlijn
Identifier stb-2016-550
Jaargang 2016
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2016-12-29
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 550
Publicerende organisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 20 december 2016 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 26 oktober 2016, houdende wijziging van de Vreemdelingenwet 2000, de Algemene wet bestuursrecht en het Wetboek van Strafrecht in verband met rechtsbescherming bij toegangsweigering, uitzonderingen op Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU 2008, L 348) en het herstel van enkele wetstechnische gebreken (Stb. 2016, 415), alsmede tot intrekking van het Tijdelijk besluit uitzonderingen terugkeerrichtlijn
Uitgever Ministerie van Justitie