Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatsblad 2016, 518Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 14 december 2016, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 5 oktober 2016, houdende wijziging van de Wet wegvervoer goederen in verband met omvorming van de Stichting NIWO tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (Stb. 2016, 376)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 12 december 2016, nr. IENM/BSK-2016/279183, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op Artikel VI van de Wet van 5 oktober 2016, houdende wijziging van de Wet wegvervoer goederen in verband met omvorming van de Stichting NIWO tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (Stb. 2016, 376);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 5 oktober 2016, houdende wijziging van de Wet wegvervoer goederen in verband met omvorming van de Stichting NIWO tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (Stb. 2016, 376) treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

Onze Minister van Infrastructuur en Milieu is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 14 december 2016

Willem-Alexander

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de twintigste december 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de Wet wegvervoer goederen in verband met omvorming van de Stichting NIWO tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (Stb. 2016, 376) per 1 januari 2017. Dit is in overeenstemming met het kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten (Kamerstukken II 2009/10, 29 515, nr. 309). Van de vereiste termijn van twee maanden tussen bekendmaking en inwerkingtreding is in dit besluit afgeweken in verband met de nadelen die een latere inwerkingtreding van de wet zou hebben voor de NIWO en het Rijk. Latere inwerkingtreding zou ertoe leiden dat de NIWO extra, onnodige kosten maakt voor het beheren van pensioenen en het voldoen aan fiscale verplichtingen. Ten slotte kan de NIWO als publiekrechtelijk zbo op een efficiëntere manier informatie uitwisselen met andere overheidsorganisaties. Daarmee kan zij de haar opgedragen taak sneller op een meer efficiënte manier verrichten.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus