Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 2016, 39Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 18 januari 2016, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 4 november 2015 houdende wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen) (Stb. 2015, 426)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 januari 2016, nr. 2015-0000644339,

Gelet op artikel V van de wet van 4 november 2015 houdende wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen) (Stb. 2015, 426);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet van 4 november 2015 houdende wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen) (Stb. 2015, 426) treedt in werking met ingang van 1 februari 2016.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 18 januari 2016

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

Uitgegeven de achtentwintigste januari 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit bepaalt het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 4 november 2015 houdende wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen) (Stb. 2015, 426) op 1 februari 2016. Op dit tijdstip zal tevens het besluit houdende wijziging van de Ambtsinstructie commissaris van de Koning in verband met een uitbreiding van het aantal rijkstaken (Stb. 2015, 427) in werking treden.

Met de keuze voor de datum van 1 februari 2016 wordt afgeweken van het kabinetsbeleid inzake de vaste verandermomenten. De betrokken partijen, waaronder de Kring van commissarissen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, hechten groot belang aan spoedige inwerkingtreding. Om deze reden kan de inwerkingtreding geen uitstel lijden tot 1 juli 2016.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk