Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 2016, 38Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 20 januari 2016 tot wijziging van het besluit van 2 december 2015 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet SZW 2016 (Stb. 2015, 465)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 januari 2016, nr. 2016-0000002236

Gelet op artikel XXXVI van de Verzamelwet SZW 2016;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ENIG ARTIKEL

In het vierde lid van het enig artikel van het besluit van 2 december 2015 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet SZW 2016 (Stb. 2015, 465) wordt «Artikel I, onderdeel D, onder 1» vervangen door: Artikel II, onderdeel A, onder 1.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 20 januari 2016

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Uitgegeven de achtentwintigste januari 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

NOTA VAN TOELICHTING

Per abuis is in het vierde lid van het enig artikel van het besluit van 2 december 2015 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet SZW 2016 (Stb. 2015, 465) een verwijzing opgenomen naar artikel I, onderdeel D, onder 1, in plaats van naar artikel II, onderdeel A, onder 1. Hierdoor is er geen inwerkingtredingsdatum vastgesteld voor artikel II, onderdeel A, onder 1. Met dit wijzigingsbesluit wordt dit hersteld en wordt de datum van inwerkingtreding van artikel II, onderdeel A, onder 1, op 1 januari 2017 bepaald. Dit is conform de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2016.1

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Kamerstukken II 2015/16, 34 273, nr. 3, blz. 15.