Wet van 11 februari 2015 tot wijziging van de Wet Justitie-subsidies, de Kaderwet overige BZK-subsidies en de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met samenvoeging van de Halt-bureaus en departementale herindeling

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het gewenst is de Wet Justitie-subsidies in overeenstemming te brengen met de samenvoeging van de Halt-bureaus en die wet alsmede de Kaderwet overige BZK-subsidies aan te passen aan de meest recente departementale herindeling;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet Justitie-subsidies wordt als volgt gewijzigd:

A

Na hoofdstuk 4 wordt een hoofdstuk ingevoegd, luidende:

Hoofdstuk 4A Immigratie en asiel

Artikel 48a
  • 1. Onze Minister kan subsidie verstrekken ten behoeve van activiteiten inzake immigratie en asiel.

  • 2. Afdeling 4.2.8 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing.

  • 3. Onze Minister kan een subsidieplafond vaststellen. Hij bepaalt daarbij hoe het beschikbare bedrag wordt verdeeld.

  • 4. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld omtrent het bepaalde in het eerste lid.

B

Artikel 48f wordt gewijzigd als volgt:

1. Onderdeel c komt te luiden:

c. Halt-bureau:

een door Onze Minister aangewezen rechtspersoon die in elk geval voorziet in de coördinatie en uitvoering van Halt-afdoeningen;.

2. Na onderdeel c wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

d. Halt-module:

onderdeel van een Halt-afdoening.

C

In het opschrift van afdeling 2 van hoofdstuk 4D wordt «Halt-bureaus» vervangen door: Het Halt-bureau.

D

Artikel 48g wordt gewijzigd als volgt:

1. in het eerste lid wordt «de door Onze minister aangewezen Halt-bureaus» vervangen door: het Halt-bureau.

2. Het vierde lid komt te luiden:

  • 4. De artikelen 11, 13 en 15 zijn van overeenkomstige toepassing.

3. In het zesde lid wordt «een Halt-bureau» vervangen door: het Halt-bureau.

E

Artikel 48h wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid komt te luiden:

  • 1. De subsidie aan het Halt-bureau bedraagt de som van de kosten van iedere in dat jaar uitgevoerde Halt-afdoening en de kosten voor de reguliere bedrijfsvoering van het Halt-bureau.

2. Het tweede lid vervalt, onder vernummering van het derde lid tot tweede lid.

F

In artikel 48i, eerste lid, wordt «de onderscheiden categorieën Halt-afdoeningen of onderdelen daarvan» vervangen door: de onderscheiden Halt-modules.

G

Artikel 48k komt te luiden:

Artikel 48k

Het Halt-bureau behoeft de toestemming van Onze Minister voor de handelingen, bedoeld in artikel 4:71 van de Algemene wet bestuursrecht.

H

Artikel 48m wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid vervallen de aanduiding «1.» en de zinsnede «die niet de ondersteuning van het Halt-bureau ten doel hebben,».

2. Het tweede tot en met vierde lid vervallen.

I

Afdeling 3 van hoofdstuk 4D vervalt.

ARTIKEL II

De Kaderwet overige BZK-subsidies wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 1 wordt «Onze Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel» vervangen door: Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst.

B

Artikel 2 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt de puntkomma aan het slot van onderdeel e vervangen door een punt en vervallen de onderdelen f en g.

2. In het tweede lid wordt «de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties» vervangen door: de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties of de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst.

ARTIKEL III

In onderdeel 3 van de rubriek «Ministerie van Veiligheid en Justitie» van bijlage 1 bij artikel 1.3, eerste lid, onderdeel d, van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector wordt «De rechtspersoon, bedoeld in artikel 48n, eerste lid, van de Wet Justitie-subsidies» vervangen door: Het Halt-bureau, bedoeld in artikel 48f, onderdeel c, van de Wet Justitie-subsidies.

ARTIKEL IV

Ministeriële regelingen die voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet een grondslag vonden in bepalingen, gesteld bij of krachtens artikel 3 en 4 van de Wet overige BZK-subsidies, berusten, voor zover zij voorzien in subsidies binnen het toepassingsgebied van hoofdstuk 4A van de Wet Justitie-subsidies, vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet op artikel 48a van de Wet Justitie-subsidies of mede op dat artikel.

ARTIKEL V

Deze wet is niet van toepassing op subsidies die voor de inwerkingtreding van deze wet zijn verstrekt.

ARTIKEL VI

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, en kan terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 11 februari 2015

Willem-Alexander

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok

Uitgegeven de vierde maart 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 960

Naar boven