Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatsblad 2015, 554Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 21 december 2015, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit van 29 oktober 2015, tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen en het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet (Stb. 2015, 416)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Staatssecretaris van Economische Zaken van 18 december 2015, nr. WJZ / 15172014;

Gelet op artikel III van het besluit van 29 oktober 2015, tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen en het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet (Stb. 2015, 416);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit van 29 oktober 2015 tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen en het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet (Stb. 416) treedt in werking als volgt:

  • 1. Artikel I, onderdelen A tot en met I, K, M en N en artikel II, onderdeel C, treden met ingang van 1 januari 2016 in werking.

  • 2. Artikel I, onderdeel J, treedt in werking met ingang van 1 januari 2016 en werkt terug tot en met 1 augustus 2015.

  • 3. Artikel I, onderdelen L en O, treden in werking met ingang van 1 januari 2016 en werken terug tot en met 1 juni 2015.

  • 4. Artikel II, onderdeel A, treedt in werking met ingang van 1 januari 2016 en werkt terug tot en met 1 april 2015.

  • 5. Artikel II, onderdeel B, treedt in werking met ingang van 1 januari 2016 en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 21 december 2015

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam

Uitgegeven de eenendertigste december 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

NOTA VAN TOELICHTING

De artikelen en de verschillende onderdelen daarvan van het Besluit van 29 oktober 2015 tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen en het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet (Stb. 2015, 416) (hierna: het wijzigingsbesluit) treden met dit besluit op 1 januari 2016 in werking. Aan een aantal onderdelen wordt terugwerkende kracht toegekend conform hetgeen hierover is aangekondigd in de nota van toelichting bij het wijzigingsbesluit.

Met dit besluit wordt afgeweken van het kabinetsbeleid inzake de vaste verandermomenten. Afwijking is in dit geval echter gerechtvaardigd, omdat de wijzigingen aanmerkelijke nadelen voor landbouwers voorkomen.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam