Wet van 23 december 2015 tot wijziging van het Belastingplan 2016

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is enkele maatregelen uit het bij koninklijke boodschap van 15 september 2015 ingediende voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016) (Kamerstukken 34 302) aan te passen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Indien het bij koninklijke boodschap van 15 september 2015 ingediende voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016) (Kamerstukken 34 302) tot wet wordt verheven, wordt die wet als volgt gewijzigd:

A

ARTIKEL I wordt als volgt gewijzigd:

1. De in onderdeel B opgenomen tarieftabel wordt vervangen door:

Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan

maar niet meer dan

bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat

I

II

III

IV

€ 19.922

8,40%

€ 19.922

€ 33.715

€ 1.673

12,25%

€ 33.715

€ 66.421

€ 3.362

40,40%

€ 66.421

€ 16.575

52,00%

2. De in onderdeel C opgenomen tarieftabel wordt vervangen door:

Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan

maar niet meer dan

bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat

I

II

III

IV

€ 19.922

8,40%

€ 19.922

€ 34.027

€ 1.673

12,25%

€ 34.027

€ 66.421

€ 3.400

40,40%

€ 66.421

€ 16.487

52,00%

3. Na onderdeel E wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ea. Het in artikel 5.5 vermelde bedrag wordt vervangen door: € 24.437.

B

ARTIKEL II wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel A wordt «0,3%-punt» vervangen door: 0,4%-punt.

2. Onderdeel H komt te luiden:

H. Artikel 8.11, tweede lid, eerste volzin, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel b wordt het als tweede vermelde bedrag verhoogd met € 23.

2. Het in onderdeel c vermelde percentage wordt verlaagd met 0,4%-punt.

3. In onderdeel I wordt «€ 168» vervangen door: € 114.

C

ARTIKEL XVII wordt als volgt gewijzigd:

1. De in onderdeel A opgenomen tarieftabel wordt vervangen door:

Bij een belastbaar loon van meer dan

maar niet meer dan

bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare loon dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat

I

II

III

IV

€ 19.922

8,40%

€ 19.922

€ 33.715

€ 1.673

12,25%

€ 33.715

€ 66.421

€ 3.362

40,40%

€ 66.421

€ 16.575

52,00%

2. De in onderdeel B opgenomen tarieftabel wordt vervangen door:

Bij een belastbaar loon van meer dan

maar niet meer dan

bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare loon dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat

I

II

III

IV

€ 19.922

8,40%

€ 19.922

€ 34.027

€ 1.673

12,25%

€ 34.027

€ 66.421

€ 3.400

40,40%

€ 66.421

€ 16.487

52,00%

D

ARTIKEL XVIII wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel A wordt «0,3%-punt» vervangen door: 0,4%-punt.

2. Onderdeel B komt te luiden:

B. Artikel 22a, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel b wordt het als tweede vermelde bedrag verhoogd met € 23.

2. Het in onderdeel c vermelde percentage wordt verlaagd met 0,4%-punt.

3. In onderdeel C wordt «€ 168» vervangen door: € 114.

E

In ARTIKEL LII, eerste lid, wordt, onder verlettering van de onderdelen b tot en met k tot onderdelen c tot en met l, na onderdeel a een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • b. artikel I, onderdeel Ea, eerst toepassing vindt nadat artikel 10.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 bij het begin van het kalenderjaar 2016 is toegepast;.

ARTIKEL II

Indien het bij koninklijke boodschap van 15 september 2015 ingediende voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016) (Kamerstukken 34 302) tot wet is of wordt verheven en die wet in werking treedt, treedt deze wet onder toepassing van artikel 12 van de Wet raadgevend referendum op hetzelfde tijdstip in werking.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 23 december 2015

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes

Uitgegeven de dertigste december 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 34 360

Naar boven