Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 2015, 531AMvB

Besluit van 14 december 2015 tot wijziging van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, het Algemeen Rijksambtenarenreglement, het Ambtenarenreglement Staten-Generaal, het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken en het Besluit personenchauffeurs Rijksdienst in verband met wijzigingen van de rechtspositie van het Rijkspersoneel vanwege het Uitvoeringsakkoord Sectoroverleg Rijk van 24 april 2015 en de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk (2015–2016) van 2 oktober 2015 en in verband met de rechtspositie van het schoonmaakpersoneel dat in dienst van het Rijk wordt aangesteld alsmede in verband met enkele wijzigingen van technische aard

Wij, Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst van 3 november 2015, nr. 2015-0000638573;

Gelet op artikel 125, eerste lid, onderdelen c en j, van de Ambtenarenwet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 9 december 2015, No. W04.15.0384/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst van 10 december 2015, nr. 2015-0000728260;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

 • 1. In oktober 2015 wordt de Eenmalige uitkering 2015 uitgekeerd aan ambtenaren die op 1 september 2015 zijn aangesteld bij het Rijk.

 • 2. De Eenmalige uitkering 2015 bedraagt € 500 vermenigvuldigd met de voor de ambtenaar geldende arbeidsduurfactor, bedoeld in artikel 2, onderdeel h, van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

 • 3. Indien de ambtenaar slechts een gedeelte van zijn bezoldiging geniet heeft dit geen invloed op de hoogte van de Eenmalige uitkering 2015.

 • 4. Geen Eenmalige uitkering 2015 ontvangen de ambtenaren die in verband met buitengewoon verlof geen bezoldiging op 1 september 2015 ontvingen, tenzij het een buitengewoon verlof van maximaal zes weken betreft.

ARTIKEL II

Het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 17, vijfde lid, komt te luiden:

 • 5. De toelage, bedoeld in het vierde lid, wordt vastgesteld op het bedrag dat de ambtenaar over de zesendertig kalendermaanden voorafgaande aan de maand waarin hij de leeftijd van 55 jaar bereikt gemiddeld per maand aan toelage als bedoeld in het eerste lid heeft genoten. Dit bedrag wordt aangepast aan de algemene salariswijzigingen. De toelage wordt naar rato aangepast bij een vermindering van de arbeidsduurfactor.

B

In artikel 21, tweede lid, wordt «€ 156,73» vervangen door: € 157,98.

C

In artikel 21, tweede lid, wordt «€ 157,98» vervangen door: € 159,95.

D

In artikel 21, tweede lid, wordt «€ 159,95» vervangen door: € 164,75.

E

Artikel 22d vervalt.

F

Na Hoofdstuk VI wordt een hoofdstuk ingevoegd, luidende:

Hoofdstuk VIa Rijksschoonmaakorganisatie

Artikel 25a
 • 1. In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

  a. Rijksschoonmaakorganisatie:

  organisatie waarin de schoonmaakwerkzaamheden bij het Rijk in eigen beheer worden uitgevoerd;

  b. overkomst:

  aanstelling als ambtenaar bij de Rijksschoonmaakorganisatie van een werknemer van een schoonmaakbedrijf als gevolg van de verplaatsing van zijn werkzaamheden van het schoonmaakbedrijf naar de Rijksschoonmaakorganisatie;

  c. CAO:

  Collectieve Arbeidsovereenkomst Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf 2014–2016.

 • 2. Voor de ambtenaar, die is aangesteld bij de Rijksschoonmaakorganisatie en wiens functie is genoemd in bijlage C van dit besluit geldt het in die bijlage bij de genoemde functie, leeftijd en dienstjaren van de ambtenaar behorende salaris.

 • 3. Voor de hoogte van het salaris tellen voor de ambtenaar na zijn overkomst mee de als werknemer doorgebrachte tijd in dienst van een schoonmaakbedrijf vóór die overkomst conform artikel 38, derde lid, van de CAO.

 • 4. Als diensttijd voor een gratificatie bij een ambtsjubileum of een diensttijdgratificatie als bedoeld in artikel 79 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement telt voor de ambtenaar na zijn overkomst, mee de als werknemer doorgebrachte tijd in dienst van een schoonmaakbedrijf vóór die overkomst conform artikel 38, derde lid, van de CAO.

 • 5. De ambtenaar die niet naar de Rijksschoonmaakorganisatie is overgekomen vanuit een schoonmaakbedrijf, de ambtenaar die niet aantoonbaar de basis(vak)- en taalopleidingen met succes heeft afgerond of de ambtenaar die wordt aangesteld binnen zes maanden nadat hij de schoonmaakbranche heeft verlaten en die niet kan aantonen dat de inleerperiode op het moment van het verlaten van die branche niet op hem van toepassing was, wordt gedurende de eerste twaalf maanden van de aanstelling als ambtenaar bij de Rijksschoonmaakorganisatie bezoldigd conform de salarissen per functie en leeftijd, zoals genoemd onder inleerperiode in bijlage C van dit besluit.

 • 6. Artikel 5, eerste tot en met derde lid, is niet van toepassing op de ambtenaar wiens functie is vermeld in de bijlage C van dit besluit.

 • 7. De ambtenaar die voor de overkomst op grond van artikel 38, derde lid, van de CAO vóór 31 december 2007 aanspraak had op een van de CAO afwijkende reiskostenvergoeding, heeft na de overkomst overeenkomstig deze afspraken recht op deze reiskostenvergoeding. De tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen per openbaar vervoer tussen de woning en de plaats van tewerkstelling wordt op deze reiskostenvergoeding in mindering gebracht. Het recht op deze reiskostenvergoeding vervalt op het moment dat de ambtenaar gebruik maakt van de Rijksmobiliteitkaart.

 • 8. De ambtenaar die voor de overkomst recht had op een vereenvoudigingstoeslag op basis van artikel 38, derde lid, van de CAO, heeft na de overkomst recht op een vereenvoudigingstoeslag overeenkomstig hetgeen daarover in de CAO is bepaald. Deze vereenvoudigingstoeslag is een periodieke toeslag als bedoeld in artikel 22a van het BBRA 1984.

Artikel 25b

In afwijking van artikel 20a, eerste en tweede lid, heeft de ambtenaar die is aangesteld bij de Rijksschoonmaakorganisatie en wiens functie is genoemd in bijlage C, recht op een eindejaarsuitkering van 2,2% van het door hem genoten bruto salaris over twaalf maanden die wordt betaald in november. Voorts wordt 6,5% van het genoten bruto salaris maandelijks uitgekeerd boven op het salaris.

Artikel 25c

De algemene salarismaatregelen die op de bijlagen A en B worden toegepast worden niet toegepast op de bijlage C.

G

Na artikel 25c wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 25d

Indien vanaf 1 januari 2017 de som van het salaris, de vakantie-uitkering en de eindejaarsuitkering van ambtenaren na de overkomst netto lager is dan de som van het salaris, de vakantie-uitkering en de eindejaarsuitkering die zij bij een schoonmaakbedrijf ontvingen vóór de overkomst, draagt het bevoegd gezag er zorg voor dat zij een toeslag op basis van artikel 22a ontvangen, die dit verschil wegneemt.

H

Artikel 25c vervalt.

I

In Bijlage A. van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 bevattende een aantal ambten en het daaraan verbonden salaris (maandbedragen in euro), wordt «€ 9.098,26» telkens vervangen door: € 9.414,69.

J

In Bijlage A. van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 bevattende een aantal ambten en het daaraan verbonden salaris (maandbedragen in euro), wordt «€ 9.414,69» telkens vervangen door: € 9.532,37.

K

In Bijlage A. van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 bevattende een aantal ambten en het daaraan verbonden salaris (maandbedragen in euro), wordt «€ 9.532,37» telkens vervangen door: € 9.818,34.

L

Bijlage B. van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 bevattende de indelingsstructuur (hoofd- en niveaugroepen) waarbinnen de zwaarte van de functies wordt bepaald, alsmede de daarbij behorende salarisschalen voor de ambtenaren komt te luiden:

Bijlage B. van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, bevattende de indelingsstructuur (hoofd- en niveaugroepen) waarbinnen de zwaarte van de functies wordt bepaald, alsmede de daarbij behorende salarisschalen voor de ambtenaren

Hoofdgroep I

Niveaugroep Ia

Niveaugroep Ib

Niveaugroep Ic

Schaal 1

Schaal 2

Schaal 3

(maandbedragen in euro)

 
       

 0

1.574,79

   

 0

1.509,67

 1

1.611,22

   

 1

1.540,42

 2

1.646,58

 0

1.478,90

 2

1.574,79

 3

1.682,99

 1

1.509,67

 3

1.611,22

 4

1.719,93

 2

1.540,42

 4

1.646,58

 5

1.757,33

 3

1.574,79

 5

1.682,99

 6

1.794,79

 4

1.611,22

 6

1.719,93

 7

1.833,24

 5

1.646,58

 7

1.757,33

 8

1.891,20

 6

1.682,99

 8

1.794,79

 9

1.949,65

 7

1.719,93

 9

1.833,24

10

2.008,11

 8

1.757,33

10

1.891,20

11

2.063,50

 9

1.794,79

11

1.949,65

12

2.122,98

10

1.833,24

12

2.008,11

13

2.181,44

Hoofdgroep II

Niveaugroep IIa

Niveaugroep IIb

Niveaugroep IIc

Schaal 3

Schaal 4

Schaal 5

(maandbedragen in euro)

 

 0

1.574,79

       

 1

1.611,22

 0

1.682,99

 0

1.757,33

 2

1.646,58

 1

1.719,93

 1

1.794,79

 3

1.682,99

 2

1.757,33

 2

1.833,24

 4

1.719,93

 3

1.794,79

 3

1.891,20

 5

1.757,33

 4

1.833,24

 4

1.949,65

 6

1.794,79

 5

1.891,20

 5

2.008,11

 7

1.833,24

 6

1.949,65

 6

2.063,50

 8

1.891,20

 7

2.008,11

 7

2.122,98

 9

1.949,65

 8

2.063,50

 8

2.181,44

10

2.008,11

 9

2.122,98

 9

2.239,91

11

2.063,50

10

2.181,44

10

2.298,88

12

2.122,98

11

2.239,91

11

2.357,35

13

2.181,44

12

2.298,88

12

2.415,79

Hoofdgroep II

Niveaugroep IId

Schaal 6

(maandbedragen in euro)

 

 0

1.891,20

       

 1

1.949,65

       

 2

2.008,11

       

 3

2.063,50

       

 4

2.122,98

       

 5

2.181,44

       

 6

2.239,91

       

 7

2.298,88

       

 8

2.357,35

       

 9

2.415,79

       

10

2.475,31

       

11

2.533,76

       
Hoofdgroep III

Niveaugroep IIIa

Niveaugroep IIIb

Niveaugroep IIIc

Schaal 5

Schaal 6

Schaal 7

(maandbedragen in euro)

 

 0

1.757,33

       

 1

1.794,79

 0

1.891,20

   

 2

1.833,24

 1

1.949,65

 0

2.122,98

 3

1.891,20

 2

2.008,11

 1

2.181,44

 4

1.949,65

 3

2.063,50

 2

2.239,91

 5

2.008,11

 4

2.122,98

 3

2.298,88

 6

2.063,50

 5

2.181,44

 4

2.357,35

 7

2.122,98

 6

2.239,91

 5

2.415,79

 8

2.181,44

 7

2.298,88

 6

2.475,31

 9

2.239,91

 8

2.357,35

 7

2.533,76

10

2.298,88

 9

2.415,79

 8

2.592,21

11

2.357,35

10

2.475,31

 9

2.673,75

12

2.415,79

11

2.533,76

10

2.767,07

Hoofdgroep III

Niveaugroep IIId

Niveaugroep IIIe

 

Schaal 8

Schaal 9

 

(maandbedragen in euro)

 
   

 0

2.298,88

 0

2.475,31

   

 1

2.357,35

 1

2.533,76

   

 2

2.415,79

 2

2.592,21

   

 3

2.475,31

 3

2.673,75

   

 4

2.533,76

 4

2.767,07

   

 5

2.592,21

 5

2.873,73

   

 6

2.673,75

 6

2.989,62

   

 7

2.767,07

 7

3.107,58

   

 8

2.873,73

 8

3.236,29

   

 9

2.989,62

 9

3.367,05

   

10

3.107,58

10

3.497,33

   
Hoofdgroep IV

Niveaugroep IVa

Niveaugroep IVb

Niveaugroep IVc

Schaal 8

Schaal 9

Schaal 10

(maandbedragen in euro)

 

 0

2.298,88

 0

2.475,31

 0

2.415,79

 1

2.357,35

 1

2.533,76

 1

2.533,76

 2

2.415,79

 2

2.592,21

 2

2.673,75

 3

2.475,31

 3

2.673,75

 3

2.873,73

 4

2.533,76

 4

2.767,07

 4

3.107,58

 5

2.592,21

 5

2.873,73

 5

3.236,29

 6

2.673,75

 6

2.989,62

 6

3.367,05

 7

2.767,07

 7

3.107,58

 7

3.497,33

 8

2.873,73

 8

3.236,29

 8

3.621,41

 9

2.989,62

 9

3.367,05

 9

3.752,20

10

3.107,58

10

3.497,33

10

3.882,95

Hoofdgroep IV

Niveaugroep IVd

Niveaugroep IVe

 

Schaal 11

Schaal 12

 

(maandbedragen in euro)

 
   

 0

2.873,73

 0

3.367,05

   

 1

3.107,58

 1

3.497,33

   

 2

3.236,29

 2

3.621,41

   

 3

3.367,05

 3

3.752,20

   

 4

3.497,33

 4

3.882,95

   

 5

3.621,41

 5

4.051,14

   

 6

3.752,20

 6

4.233,71

   

 7

3.882,95

 7

4.415,77

   

 8

4.051,14

 8

4.609,60

   

 9

4.233,71

 9

4.807,03

   

10

4.415,77

10

5.004,48

   
Hoofdgroep V

Niveaugroep Va

Niveaugroep Vb

Niveaugroep Vc

Schaal 10

Schaal 11

Schaal 12

(maandbedragen in euro)

 

 0

2.415,79

 0

2.873,73

 0

3.367,05

 1

2.533,76

 1

3.107,58

 1

3.497,33

 2

2.673,75

 2

3.236,29

 2

3.621,41

 3

2.873,73

 3

3.367,05

 3

3.752,20

 4

3.107,58

 4

3.497,33

 4

3.882,95

 5

3.236,29

 5

3.621,41

 5

4.051,14

 6

3.367,05

 6

3.752,20

 6

4.233,71

 7

3.497,33

 7

3.882,95

 7

4.415,77

 8

3.621,41

 8

4.051,14

 8

4.609,60

 9

3.752,20

 9

4.233,71

 9

4.807,03

10

3.882,95

10

4.415,77

10

5.004,48

Hoofdgroep V

Niveaugroep Vd

Niveaugroep Ve

Niveaugroep Vf

Schaal 13

Schaal 14

Schaal 15

(maandbedragen in euro)

 

 0

3.752,20

 0

4.233,71

 0

4.807,03

 1

3.882,95

 1

4.415,77

 1

5.004,48

 2

4.051,14

 2

4.609,60

 2

5.202,40

 3

4.233,71

 3

4.807,03

 3

5.400,35

 4

4.415,77

 4

5.004,48

 4

5.597,78

 5

4.609,60

 5

5.202,40

 5

5.792,66

 6

4.807,03

 6

5.400,35

 6

5.990,60

 7

5.004,48

 7

5.597,78

 7

6.188,03

 8

5.202,40

 8

5.792,66

 8

6.383,40

 9

5.400,35

 9

5.990,60

 9

6.581,87

10

5.597,78

10

6.188,03

10

6.779,82

Hoofdgroep VI

Niveaugroep VIa

Niveaugroep VIb

Niveaugroep Vic

Schaal 13

Schaal 14

Schaal 15

(maandbedragen in euro)

 

 0

3.752,20

 0

4.233,71

 0

4.807,03

 1

3.882,95

 1

4.415,77

 1

5.004,48

 2

4.051,14

 2

4.609,60

 2

5.202,40

 3

4.233,71

 3

4.807,03

 3

5.400,35

 4

4.415,77

 4

5.004,48

 4

5.597,78

 5

4.609,60

 5

5.202,40

 5

5.792,66

 6

4.807,03

 6

5.400,35

 6

5.990,60

 7

5.004,48

 7

5.597,78

 7

6.188,03

 8

5.202,40

 8

5.792,66

 8

6.383,40

 9

5.400,35

 9

5.990,60

 9

6.581,87

10

5.597,78

10

6.188,03

10

6.779,82

Hoofdgroep VI

Niveaugroep VId

Niveaugroep VIe

Niveaugroep Vif

Schaal 16

Schaal 17

Schaal 18

(maandbedragen in euro)

 

 0

5.400,35

 0

5.990,60

 0

6.581,87

 1

5.597,78

 1

6.188,03

 1

6.779,82

 2

5.792,66

 2

6.383,40

 2

6.974,15

 3

5.990,60

 3

6.581,87

 3

7.172,11

 4

6.188,03

 4

6.779,82

 4

7.388,48

 5

6.383,40

 5

6.974,15

 5

7.610,59

 6

6.581,87

 6

7.172,11

 6

7.833,29

 7

6.779,82

 7

7.388,48

 7

8.055,43

 8

6.974,15

 8

7.610,59

 8

8.297,74

 9

7.172,11

 9

7.833,29

 9

8.540,04

10

7.388,48

10

8.055,43

10

8.782,93

M

Bijlage B. van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 bevattende de indelingsstructuur (hoofd- en niveaugroepen) waarbinnen de zwaarte van de functies wordt bepaald, alsmede de daarbij behorende salarisschalen voor de ambtenaren komt te luiden:

Bijlage B. van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 bevattende de indelingsstructuur (hoofd- en niveaugroepen) waarbinnen de zwaarte van de functies wordt bepaald, alsmede de daarbij behorende salarisschalen voor de ambtenaren

Hoofdgroep I

Niveaugroep Ia

Niveaugroep Ib

Niveaugroep Ic

Schaal 1

Schaal 2

Schaal 3

(maandbedragen in euro)

 
       

 0

1.594,47

   

 0

1.528,54

 1

1.631,36

   

 1

1.559,68

 2

1.667,16

 0

1.497,39

 2

1.594,47

 3

1.704,03

 1

1.528,54

 3

1.631,36

 4

1.741,43

 2

1.559,68

 4

1.667,16

 5

1.779,30

 3

1.594,47

 5

1.704,03

 6

1.817,22

 4

1.631,36

 6

1.741,43

 7

1.856,16

 5

1.667,16

 7

1.779,30

 8

1.914,84

 6

1.704,03

 8

1.817,22

 9

1.974,02

 7

1.741,43

 9

1.856,16

10

2.033,21

 8

1.779,30

10

1.914,84

11

2.089,29

 9

1.817,22

11

1.974,02

12

2.149,52

10

1.856,16

12

2.033,21

13

2.208,71

Hoofdgroep II

Niveaugroep IIa

Niveaugroep IIb

Niveaugroep Iic

Schaal 3

Schaal 4

Schaal 5

(maandbedragen in euro)

 

 0

1.594,47

       

 1

1.631,36

 0

1.704,03

 0

1.779,30

 2

1.667,16

 1

1.741,43

 1

1.817,22

 3

1.704,03

 2

1.779,30

 2

1.856,16

 4

1.741,43

 3

1.817,22

 3

1.914,84

 5

1.779,30

 4

1.856,16

 4

1.974,02

 6

1.817,22

 5

1.914,84

 5

2.033,21

 7

1.856,16

 6

1.974,02

 6

2.089,29

 8

1.914,84

 7

2.033,21

 7

2.149,52

 9

1.974,02

 8

2.089,29

 8

2.208,71

10

2.033,21

 9

2.149,52

 9

2.267,91

11

2.089,29

10

2.208,71

10

2.327,62

12

2.149,52

11

2.267,91

11

2.386,82

13

2.208,71

12

2.327,62

12

2.445,99

Hoofdgroep II

Niveaugroep Iid

Schaal 6

(maandbedragen in euro)

 

 0

1.914,84

       

 1

1.974,02

       

 2

2.033,21

       

 3

2.089,29

       

 4

2.149,52

       

 5

2.208,71

       

 6

2.267,91

       

 7

2.327,62

       

 8

2.386,82

       

 9

2.445,99

       

10

2.506,25

       

11

2.565,43

       
Hoofdgroep III

Niveaugroep IIIa

Niveaugroep IIIb

Niveaugroep IIIc

Schaal 5

Schaal 6

Schaal 7

(maandbedragen in euro)

 

 0

1.779,30

       

 1

1.779,30

 0

1.914,84

   

 2

1.817,22

 1

1.974,02

 0

2.149,52

 3

1.856,16

 2

2.033,21

 1

2.208,71

 4

1.914,84

 3

2.089,29

 2

2.267,91

 5

1.974,02

 4

2.149,52

 3

2.327,62

 6

2.033,21

 5

2.208,71

 4

2.386,82

 7

2.089,29

 6

2.267,91

 5

2.445,99

 8

2.149,52

 7

2.327,62

 6

2.506,25

 9

2.208,71

 8

2.386,82

 7

2.565,43

10

2.267,91

 9

2.445,99

 8

2.624,61

11

2.327,62

10

2.506,25

 9

2.707,17

12

2.386,82

11

2.565,43

10

2.801,66

Hoofdgroep III

Niveaugroep IIId

Niveaugroep IIIe

 

Schaal 8

Schaal 9

 

(maandbedragen in euro)

 
   

 0

2.327,62

 0

2.506,25

   

 1

2.386,82

 1

2.565,43

   

 2

2.445,99

 2

2.624,61

   

 3

2.506,25

 3

2.707,17

   

 4

2.565,43

 4

2.801,66

   

 5

2.624,61

 5

2.909,65

   

 6

2.707,17

 6

3.026,99

   

 7

2.801,66

 7

3.146,42

   

 8

2.909,65

 8

3.276,74

   

 9

3.026,99

 9

3.409,14

   

10

3.146,42

10

3.541,05

   
Hoofdgroep IV

Niveaugroep IVa

Niveaugroep IVb

Niveaugroep Ivc

Schaal 8

Schaal 9

Schaal 10

(maandbedragen in euro)

 

 0

2.327,62

 0

2.506,25

 0

2.445,99

 1

2.386,82

 1

2.565,43

 1

2.565,43

 2

2.445,99

 2

2.624,61

 2

2.707,17

 3

2.506,25

 3

2.707,17

 3

2.909,65

 4

2.565,43

 4

2.801,66

 4

3.146,42

 5

2.624,61

 5

2.909,65

 5

3.276,74

 6

2.707,17

 6

3.026,99

 6

3.409,14

 7

2.801,66

 7

3.146,42

 7

3.541,05

 8

2.909,65

 8

3.276,74

 8

3.666,68

 9

3.026,99

 9

3.409,14

 9

3.799,10

10

3.146,42

10

3.541,05

10

3.931,49

Hoofdgroep IV

Niveaugroep IVd

Niveaugroep IVe

 

Schaal 11

Schaal 12

 

(maandbedragen in euro)

 
   

 0

2.909,65

 0

3.409,14

   

 1

3.146,42

 1

3.541,05

   

 2

3.276,74

 2

3.666,68

   

 3

3.409,14

 3

3.799,10

   

 4

3.541,05

 4

3.931,49

   

 5

3.666,68

 5

4.101,78

   

 6

3.799,10

 6

4.286,63

   

 7

3.931,49

 7

4.470,97

   

 8

4.101,78

 8

4.667,22

   

 9

4.286,63

 9

4.867,12

   

10

4.470,97

10

5.067,04

   
Hoofdgroep V

Niveaugroep Va

Niveaugroep Vb

Niveaugroep Vc

Schaal 10

Schaal 11

Schaal 12

(maandbedragen in euro)

 

 0

2.445,99

 0

2.909,65

 0

3.409,14

 1

2.565,43

 1

3.146,42

 1

3.541,05

 2

2.707,17

 2

3.276,74

 2

3.666,68

 3

2.909,65

 3

3.409,14

 3

3.799,10

 4

3.146,42

 4

3.541,05

 4

3.931,49

 5

3.276,74

 5

3.666,68

 5

4.101,78

 6

3.409,14

 6

3.799,10

 6

4.286,63

 7

3.541,05

 7

3.931,49

 7

4.470,97

 8

3.666,68

 8

4.101,78

 8

4.667,22

 9

3.799,10

 9

4.286,63

 9

4.867,12

10

3.931,49

10

4.470,97

10

5.067,04

Hoofdgroep V

Niveaugroep Vd

Niveaugroep Ve

Niveaugroep Vf

Schaal 13

Schaal 14

Schaal 15

(maandbedragen in euro)

           

 0

3.799,10

 0

4.286,63

 0

4.867,12

 1

3.931,49

 1

4.470,97

 1

5.067,04

 2

4.101,78

 2

4.667,22

 2

5.267,43

 3

4.286,63

 3

4.867,12

 3

5.467,85

 4

4.470,97

 4

5.067,04

 4

5.667,75

 5

4.667,22

 5

5.267,43

 5

5.865,07

 6

4.867,12

 6

5.467,85

 6

6.065,48

 7

5.067,04

 7

5.667,75

 7

6.265,38

 8

5.267,43

 8

5.865,07

 8

6.463,19

 9

5.467,85

 9

6.065,48

 9

6.664,14

10

5.667,75

10

6.265,38

10

6.864,57

Hoofdgroep VI

Niveaugroep VIa

Niveaugroep VIb

Niveaugroep Vic

Schaal 13

Schaal 14

Schaal 15

(maandbedragen in euro)

           

 0

3.799,10

 0

4.286,63

 0

4.867,12

 1

3.931,49

 1

4.470,97

 1

5.067,04

 2

4.101,78

 2

4.667,22

 2

5.267,43

 3

4.286,63

 3

4.867,12

 3

5.467,85

 4

4.470,97

 4

5.067,04

 4

5.667,75

 5

4.667,22

 5

5.267,43

 5

5.865,07

 6

4.867,12

 6

5.467,85

 6

6.065,48

 7

5.067,04

 7

5.667,75

 7

6.265,38

 8

5.267,43

 8

5.865,07

 8

6.463,19

 9

5.467,85

 9

6.065,48

 9

6.664,14

10

5.667,75

10

6.265,38

10

6.864,57

Hoofdgroep VI

Niveaugroep VId

Niveaugroep VIe

Niveaugroep Vif

Schaal 16

Schaal 17

Schaal 18

(maandbedragen in euro)

           

 0

5.467,85

 0

6.065,48

 0

6.664,14

 1

5.667,75

 1

6.265,38

 1

6.864,57

 2

5.865,07

 2

6.463,19

 2

7.061,33

 3

6.065,48

 3

6.664,14

 3

7.261,76

 4

6.265,38

 4

6.864,57

 4

7.480,84

 5

6.463,19

 5

7.061,33

 5

7.705,72

 6

6.664,14

 6

7.261,76

 6

7.931,21

 7

6.864,57

 7

7.480,84

 7

8.156,12

 8

7.061,33

 8

7.705,72

 8

8.401,46

 9

7.261,76

 9

7.931,21

 9

8.646,79

10

7.480,84

10

8.156,12

10

8.892,72

N

Bijlage B. van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 bevattende de indelingsstructuur (hoofd- en niveaugroepen) waarbinnen de zwaarte van de functies wordt bepaald, alsmede de daarbij behorende salarisschalen voor de ambtenaren komt te luiden:

Bijlage B. van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, bevattende de indelingsstructuur (hoofd- en niveaugroepen) waarbinnen de zwaarte van de functies wordt bepaald, alsmede de daarbij behorende salarisschalen voor de ambtenaren

Hoofdgroep I

Niveaugroep Ia

Niveaugroep Ib

Niveaugroep Ic

Schaal 1

Schaal 2

Schaal 3

(maandbedragen in euro)

           
       

 0

1.642,30

   

 0

1.574,40

 1

1.680,30

   

 1

1.606,47

 2

1.717,17

 0

1.542,31

 2

1.642,30

 3

1.755,15

 1

1.574,40

 3

1.680,30

 4

1.793,67

 2

1.606,47

 4

1.717,17

 5

1.832,68

 3

1.642,30

 5

1.755,15

 6

1.871,74

 4

1.680,30

 6

1.793,67

 7

1.911,84

 5

1.717,17

 7

1.832,68

 8

1.972,29

 6

1.755,15

 8

1.871,74

 9

2.033,24

 7

1.793,67

 9

1.911,84

10

2.094,21

 8

1.832,68

10

1.972,29

11

2.151,29

 9

1.871,74

11

2.033,24

12

2.214,01

10

1.911,84

12

2.094,21

13

2.274,97

Hoofdgroep II

Niveaugroep IIa

Niveaugroep IIb

Niveaugroep Iic

Schaal 3

Schaal 4

Schaal 5

(maandbedragen in euro)

           

 0

1.642,30

       

 1

1.680,30

 0

1.755,15

 0

1.832,68

 2

1.717,17

 1

1.793,67

 1

1.871,74

 3

1.755,15

 2

1.832,68

 2

1.911,84

 4

1.793,67

 3

1.871,74

 3

1.972,29

 5

1.832,68

 4

1.911,84

 4

2.033,24

 6

1.871,74

 5

1.972,29

 5

2.094,21

 7

1.911,84

 6

2.033,24

 6

2.151,29

 8

1.972,29

 7

2.094,21

 7

2.214,01

 9

2.033,24

 8

2.151,29

 8

2.274,97

10

2.094,21

 9

2.214,01

 9

2.335,95

11

2.151,29

10

2.274,97

10

2.397,45

12

2.214,01

11

2.335,95

11

2.458,42

13

2.274,97

12

2.397,45

12

2.519,37

Hoofdgroep II

Niveaugroep Iid

Schaal 6

(maandbedragen in euro)

           

 0

1.972,29

       

 1

2.033,24

       

 2

2.094,21

       

 3

2.151,29

       

 4

2.214,01

       

 5

2.274,97

       

 6

2.335,95

       

 7

2.397,45

       

 8

2.458,42

       

 9

2.519,37

       

10

2.581,44

       

11

2.642,39

       
Hoofdgroep III

Niveaugroep IIIa

Niveaugroep IIIb

Niveaugroep IIIc

Schaal 5

Schaal 6

Schaal 7

(maandbedragen in euro)

           

 0

1.832,68

       

 1

1.871,74

 0

1.972,29

   

 2

1.911,84

 1

2.033,24

 0

2.214,01

 3

1.972,29

 2

2.094,21

 1

2.274,97

 4

2.033,24

 3

2.151,29

 2

2.335,95

 5

2.094,21

 4

2.214,01

 3

2.397,45

 6

2.151,29

 5

2.274,97

 4

2.458,42

 7

2.214,01

 6

2.335,95

 5

2.519,37

 8

2.274,97

 7

2.397,45

 6

2.581,44

 9

2.335,95

 8

2.458,42

 7

2.642,39

10

2.397,45

 9

2.519,37

 8

2.703,35

11

2.458,42

10

2.581,44

 9

2.788,39

12

2.519,37

11

2.642,39

10

2.885,71

Hoofdgroep III

Niveaugroep IIId

Niveaugroep IIIe

 

Schaal 8

Schaal 9

 

(maandbedragen in euro)

 
           

 0

2.397,45

 0

2.581,44

   

 1

2.458,42

 1

2.642,39

   

 2

2.519,37

 2

2.703,35

   

 3

2.581,44

 3

2.788,39

   

 4

2.642,39

 4

2.885,71

   

 5

2.703,35

 5

2.996,94

   

 6

2.788,39

 6

3.117,80

   

 7

2.885,71

 7

3.240,81

   

 8

2.996,94

 8

3.375,04

   

 9

3.117,80

 9

3.511,41

   

10

3.240,81

10

3.647,28

   
Hoofdgroep IV

Niveaugroep IVa

Niveaugroep IVb

Niveaugroep Ivc

Schaal 8

Schaal 9

Schaal 10

(maandbedragen in euro)

           

 0

2.397,45

 0

2.581,44

 0

2.519,37

 1

2.458,42

 1

2.642,39

 1

2.642,39

 2

2.519,37

 2

2.703,35

 2

2.788,39

 3

2.581,44

 3

2.788,39

 3

2.996,94

 4

2.642,39

 4

2.885,71

 4

3.240,81

 5

2.703,35

 5

2.996,94

 5

3.375,04

 6

2.788,39

 6

3.117,80

 6

3.511,41

 7

2.885,71

 7

3.240,81

 7

3.647,28

 8

2.996,94

 8

3.375,04

 8

3.776,68

 9

3.117,80

 9

3.511,41

 9

3.913,07

10

3.240,81

10

3.647,28

10

4.049,43

Hoofdgroep IV

Niveaugroep IVd

Niveaugroep IVe

 

Schaal 11

Schaal 12

 

(maandbedragen in euro)

 
           

 0

2.996,94

 0

3.511,41

   

 1

3.240,81

 1

3.647,28

   

 2

3.375,04

 2

3.776,68

   

 3

3.511,41

 3

3.913,07

   

 4

3.647,28

 4

4.049,43

   

 5

3.776,68

 5

4.224,83

   

 6

3.913,07

 6

4.415,23

   

 7

4.049,43

 7

4.605,10

   

 8

4.224,83

 8

4.807,24

   

 9

4.415,23

 9

5.013,13

   

10

4.605,10

10

5.219,05

   
Hoofdgroep V

Niveaugroep Va

Niveaugroep Vb

Niveaugroep Vc

Schaal 10

Schaal 11

Schaal 12

(maandbedragen in euro)

           

 0

2.519,37

 0

2.996,94

 0

3.511,41

 1

2.642,39

 1

3.240,81

 1

3.647,28

 2

2.788,39

 2

3.375,04

 2

3.776,68

 3

2.996,94

 3

3.511,41

 3

3.913,07

 4

3.240,81

 4

3.647,28

 4

4.049,43

 5

3.375,04

 5

3.776,68

 5

4.224,83

 6

3.511,41

 6

3.913,07

 6

4.415,23

 7

3.647,28

 7

4.049,43

 7

4.605,10

 8

3.776,68

 8

4.224,83

 8

4.807,24

 9

3.913,07

 9

4.415,23

 9

5.013,13

10

4.049,43

10

4.605,10

10

5.219,05

Hoofdgroep V

Niveaugroep Vd

Niveaugroep Ve

Niveaugroep Vf

Schaal 13

Schaal 14

Schaal 15

(maandbedragen in euro)

           

 0

3.913,07

 0

4.415,23

 0

5.013,13

 1

4.049,43

 1

4.605,10

 1

5.219,05

 2

4.224,83

 2

4.807,24

 2

5.425,45

 3

4.415,23

 3

5.013,13

 3

5.631,89

 4

4.605,10

 4

5.219,05

 4

5.837,78

 5

4.807,24

 5

5.425,45

 5

6.041,02

 6

5.013,13

 6

5.631,89

 6

6.247,44

 7

5.219,05

 7

5.837,78

 7

6.453,34

 8

5.425,45

 8

6.041,02

 8

6.657,09

 9

5.631,89

 9

6.247,44

 9

6.864,05

10

5.837,78

10

6.453,34

10

7.070,51

Hoofdgroep VI

Niveaugroep VIa

Niveaugroep VIb

Niveaugroep Vic

Schaal 13

Schaal 14

Schaal 15

(maandbedragen in euro)

           

 0

3.913,07

 0

4.415,23

 0

5.013,13

 1

4.049,43

 1

4.605,10

 1

5.219,05

 2

4.224,83

 2

4.807,24

 2

5.425,45

 3

4.415,23

 3

5.013,13

 3

5.631,89

 4

4.605,10

 4

5.219,05

 4

5.837,78

 5

4.807,24

 5

5.425,45

 5

6.041,02

 6

5.013,13

 6

5.631,89

 6

6.247,44

 7

5.219,05

 7

5.837,78

 7

6.453,34

 8

5.425,45

 8

6.041,02

 8

6.657,09

 9

5.631,89

 9

6.247,44

 9

6.864,05

10

5.837,78

10

6.453,34

10

7.070,51

Hoofdgroep VI

Niveaugroep VId

Niveaugroep VIe

Niveaugroep Vif

Schaal 16

Schaal 17

Schaal 18

(maandbedragen in euro)

           

 0

5.631,89

 0

6.247,44

 0

6.864,05

 1

5.837,78

 1

6.453,34

 1

7.070,51

 2

6.041,02

 2

6.657,09

 2

7.273,71

 3

6.247,44

 3

6.864,05

 3

7.479,61

 4

6.453,34

 4

7.070,51

 4

7.705,27

 5

6.657,09

 5

7.273,71

 5

7.936,89

 6

6.864,05

 6

7.479,61

 6

8.169,15

 7

7.070,51

 7

7.705,27

 7

8.400,80

 8

7.273,71

 8

7.936,89

 8

8.653,50

 9

7.479,61

 9

8.169,15

 9

8.906,19

10

7.705,27

10

8.400,80

10

9.159,50

O

Na Bijlage B. van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, bevattende de indelingsstructuur (hoofd- en niveaugroepen) waarbinnen de zwaarte van de functies wordt bepaald, alsmede de daarbij behorende salarisschalen wordt de volgende bijlage ingevoegd:

Bijlage C. van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, bevattende een aantal functies in de Rijksschoonmaakorganisatie en het daaraan verbonden salaris (maandbedragen in euro) per 1 januari 2016

Schaal

Functie

Leeftijd

Tijdens inleerperiode

Na inleerperiode

1

Medewerker algemeen schoonmaakonderhoud I

< 17 jr

545

667

 

Medewerker schoonmaakonderhoud transportmiddelen I

18 jr

726

844

 

Schoonmaakmedewerker keuken/catering I

19 jr

874

1.010

   

20 jr

1.022

1.179

   

21 jr

1.168

1.347

   

> 22 jr

1.389

 
 

Salaris 0 tot en met 7 dienstjaren

   

1.575

 

Salaris 8 dienstjaren en meer

   

1.621

1-plus

Medewerker algemeen schoonmaakonderhoud II

< 17 jr

n.v.t.

710

 

Medewerker schoonmaakonderhoud en services I

18 jr

n.v.t.

888

 

Medewerker schoonmaakonderhoud transportmiddelen II

19 jr

n.v.t.

1.065

 

Medewerker schoonmaakonderhoud vloeren I

20 jr

n.v.t.

1.241

 

Schoonmaakmedewerker keuken/catering II

21 jr

n.v.t.

1.437

   

> 22 jr

n.v.t.

 
 

Salaris 0 tot en met 7 dienstjaren

   

1.648

 

Salaris 8 dienstjaren en meer

   

1.697

2

Medewerker schoonmaakonderhoud transportmiddelen III

< 17 jr

628

752

 

Medewerker schoonmaakonderhoud en services II

18 jr

809

938

 

Medewerker schoonmaakonderhoud vloeren II

19 jr

970

1.124

 

Meewerkend voorman/-vrouw alg. schoonmaakonderhoud I

20 jr

1.131

1.308

   

21 jr

1.293

1.488

   

> 22 jr

1.521

 
 

Salaris 0 tot en met 7 dienstjaren

   

1.730

 

Salaris 8 dienstjaren en meer

   

1.780

2-plus

Medewerker schoonmaakonderhoud en services III

< 17 jr

n.v.t.

795

 

Medewerker schoonmaakonderhoud vloeren III

18 jr

n.v.t.

988

 

Meewerkend voorman/-vrouw alg. schoonmaakonderhoud II

19 jr

n.v.t.

1.183

   

20 jr

n.v.t.

1.377

   

21 jr

n.v.t.

1.550

   

> 22 jr

n.v.t.

 
 

Salaris 0 tot en met 7 dienstjaren

   

1.820

 

Salaris 8 dienstjaren en meer

   

1.877

3

(Ambulant) objectleider algemeen schoonmaakonderhoud I

< 17 jr

710

829

   

18 jr

888

1.031

   

19 jr

1.065

1.234

   

20 jr

1.241

1.445

   

21 jr

1.437

1.612

   

> 22 jr

1.648

 
 

Salaris 0 tot en met 7 dienstjaren

   

1.898

 

Salaris 8 dienstjaren en meer

   

1.951

3-plus

(Ambulant) objectleider algemeen schoonmaakonderhoud II

< 17 jr

n.v.t.

874

 

(Ambulant) objectleider algemeen schoonmaakonderhoud III

18 jr

n.v.t.

1.088

   

19 jr

n.v.t.

1.300

   

20 jr

n.v.t.

1.504

   

21 jr

n.v.t.

1.688

   

> 22 jr

n.v.t.

 
 

Salaris 0 tot en met 7 dienstjaren

   

1.999

 

Salaris 8 dienstjaren en meer

   

2.050

P

Bijlage C. van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, bevattende een aantal functies en het daaraan verbonden salaris (salaris per maand in euro) per 1 januari 2016, komt te luiden:

Bijlage C. van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, bevattende een aantal functies en het daaraan verbonden salaris (salaris per maand in euro) per 1 juli 2016

Schaal

Functie

Leeftijd

Tijdens inleerperiode

Na inleerperiode

1

Medewerker algemeen schoonmaakonderhoud I

< 17 jr

561

686

 

Medewerker schoonmaakonderhoud transportmiddelen I

18 jr

745

863

 

Schoonmaakmedewerker keuken/catering I

19 jr

895

1.035

   

20 jr

1.045

1.205

   

21 jr

1.196

1.377

   

> 22 jr

1.440

 
 

Salaris 0 tot en met 7 dienstjaren

   

1.608

 

Salaris 8 dienstjaren en meer

   

1.653

1-plus

Medewerker algemeen schoonmaakonderhoud II

< 17 jr

n.v.t.

727

 

Medewerker schoonmaakonderhoud en services I

18 jr

n.v.t.

911

 

Medewerker schoonmaakonderhoud transportmiddelen II

19 jr

n.v.t.

1.091

 

Medewerker schoonmaakonderhoud vloeren I

20 jr

n.v.t.

1.270

 

Schoonmaakmedewerker keuken/catering II

21 jr

n.v.t.

1.456

   

> 22 jr

n.v.t.

 
 

Salaris 0 tot en met 7 dienstjaren

   

1.686

 

Salaris 8 dienstjaren en meer

   

1.732

2

Medewerker schoonmaakonderhoud transportmiddelen III

< 17 jr

650

771

 

Medewerker schoonmaakonderhoud en services II

18 jr

828

960

 

Medewerker schoonmaakonderhoud vloeren II

19 jr

992

1.149

 

Meewerkend voorman/-vrouw alg. schoonmaakonderhoud I

20 jr

1.157

1.338

   

21 jr

1.322

1.515

   

> 22 jr

1.549

 
 

Salaris 0 tot en met 7 dienstjaren

   

1.770

 

Salaris 8 dienstjaren en meer

   

1.819

2-plus

Medewerker schoonmaakonderhoud en services III

< 17 jr

n.v.t.

813

 

Medewerker schoonmaakonderhoud vloeren III

18 jr

n.v.t.

1.012

 

Meewerkend voorman/-vrouw alg. schoonmaakonderhoud II

19 jr

n.v.t.

1.210

   

20 jr

n.v.t.

1.428

   

21 jr

n.v.t.

1.584

   

> 22 jr

n.v.t.

 
 

Salaris 0 tot en met 7 dienstjaren

   

1.863

 

Salaris 8 dienstjaren en meer

   

1.920

3

(Ambulant) objectleider algemeen schoonmaakonderhoud I

< 17 jr

727

849

   

18 jr

909

1.056

   

19 jr

1.089

1.263

   

20 jr

1.269

1.470

   

21 jr

1.455

1.644

   

> 22 jr

1.682

 
 

Salaris 0 tot en met 7 dienstjaren

   

1.945

 

Salaris 8 dienstjaren en meer

   

1.995

3-plus

(Ambulant) objectleider algemeen schoonmaakonderhoud II

< 17 jr

n.v.t.

895

 

(Ambulant) objectleider algemeen schoonmaakonderhoud III

18 jr

n.v.t.

1.112

   

19 jr

n.v.t.

1.354

   

20 jr

n.v.t.

1.529

   

21 jr

n.v.t.

1.721

   

> 22 jr

n.v.t.

 
 

Salaris 0 tot en met 7 dienstjaren

   

2.040

 

Salaris 8 dienstjaren en meer

   

2.094

ARTIKEL III

Het Algemeen Rijksambtenarenreglement wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 21, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel d vervalt.

2. Onderdeel e wordt geletterd d.

B

In artikel 37b, eerste lid, vervalt: die voor 1 januari 2015 is herplaatst,.

C

Artikel 38, elfde lid, vervalt.

D

Artikel 49ss, derde lid, komt te luiden:

 • 3. De in het eerste en tweede lid bedoelde bijdrage wordt bij leven van de VWNW-kandidaat twee jaar na verlening van het ontslag uitbetaald, voor zover de ambtenaar in die periode geen aanspraak heeft gemaakt op de in artikel 49ff bedoelde voorziening van een bovenwettelijke uitkering bij werkloosheid voor de sector Rijk, voor zover de ambtenaar gedurende die twee jaar niet in dienst is geweest bij een organisatie die aangesloten is bij het ABP.

E

Artikel 58a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «€ 220,00» vervangen door «€ 221,76», «€ 440,00» vervangen door «€ 443,52» en «€ 660,00» vervangen door «€ 665,28».

2. In het vierde lid wordt «€ 360,00» vervangen door «€ 362,88», «€ 440,00» vervangen door «€ 443,52» en «€ 525,00» vervangen door «€ 529,20».

F

Artikel 58a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «€221,76», vervangen door «€ 224,53»,«€ 443,52» vervangen door «€ 449,52» en «€ 665,28» vervangen door «€ 673,60».

2. In het vierde lid wordt «€ 362,88» vervangen door «€ 367,42», «€ 443,52» vervangen door «€ 449,06»en «€ 529,20» vervangen door «€ 535,82».

G

Artikel 58a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «€ 224,53» vervangen door «€ 231,27», «€ 449,06» vervangen door «€ 462,53» en «€ 673,60» vervangen door «€ 693,81».

2. In het vierde lid wordt «€ 367,42» vervangen door «€ 378,44», «€ 449,06» vervangen door «€ 462,53» en «€ 535,82» vervangen door «€ 551,89».

H

Artikel 94a vervalt.

ARTIKEL IV

Het Ambtenarenreglement Staten-Generaal wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2 wordt na «63a,» ingevoegd: 68a,.

B

Artikel 5 komt te luiden:

 • 1. De ambtenaar die de functie van griffier uitoefent, ontvangt een maandelijkse tegemoetkoming van € 538,13 in verband met representatiekosten.

 • 2. De ambtenaar die de functie van plaatsvervangend griffier uitoefent of de functie van griffier ten minste drie maanden waarneemt, ontvangt een maandelijkse tegemoetkoming van 75% van het in het eerste lid genoemde bedrag in verband met representatiekosten.

 • 3. De ambtenaar die een andere functie dan de in het tweede lid genoemde functie uitoefent waaraan representatiekosten zijn verbonden, ontvangt indien deze functie is vermeld op een daartoe door het bevoegd gezag vastgestelde lijst een maandelijkse tegemoetkoming ter hoogte van het op die lijst bij die functie vermelde bedrag dat maximaal 25% van het in het eerste lid genoemde bedrag kan zijn.

 • 4. In deze bepaling wordt onder representatiekosten verstaan de door de ambtenaar gemaakte of te maken kosten in verband met de eisen die de uitoefening van de functie stelt ten aanzien van het onderhouden van externe contacten en het verrichten van representatieve activiteiten, waaronder worden begrepen de kosten in verband met:

  • a. huur of aanschaf van kleding en schoeisel of andere persoonlijke attributen;

  • b. aanpassing en inrichting van de eigen woning;

  • c. persoonlijke verzorging;

  • d. contributies en lidmaatschappen;

  • e. ontvangsten van bescheiden omvang in de eigen woning;

  • f. het aanbieden van lunches, diners en overige consumpties, persoonlijke attenties en geschenken, en

  • g. fooien.

 • 5. De tegemoetkoming wordt niet uitbetaald vanaf de eerste dag van de kalendermaand volgend op die waarin de ambtenaar in het geheel geen dienst heeft verricht, tenzij het niet verrichten van de dienst het gevolg is van vakantieverlof of ziekte voor zover het de eerste vier weken van de ziekte betreft. De uitbetaling wordt hervat in de kalendermaand volgend op die waarin de ambtenaar zijn dienst heeft hervat.

 • 6. De ambtenaar die een tegemoetkoming als bedoeld in het eerste lid ontvangt, kan geen representatiekosten declareren.

 • 7. Aan de ambtenaar die geen tegemoetkoming als bedoeld in het eerste lid ontvangt, of de ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, die kosten voor representatieve activiteiten heeft gemaakt, die niet zijn genoemd in het vierde lid, kunnen daadwerkelijk gemaakte representatiekosten geheel of gedeeltelijk worden vergoed, indien:

  • a. het onderhouden van externe contacten en het verrichten van representatieve activiteiten plaatsvindt met voorafgaande toestemming van of in opdracht van het bevoegd gezag;

  • b. de declaratie van representatiekosten is ingediend binnen zes maanden na de kalendermaand waarin de kosten zijn gemaakt, en

  • c. daarbij door de ambtenaar bewijsstukken worden overgelegd waaruit blijkt dat de kosten daadwerkelijk zijn gemaakt.

 • 8. Het bedrag, bedoeld in het eerste lid, wordt per 1 januari van elk jaar bij regeling van Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst aangepast voor zover de consumentenprijsindex van het Centraal bureau voor de statistiek, geldend voor de maand september van het voorafgaande jaar, daartoe aanleiding geeft.

ARTIKEL V

Het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 37, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

Onder wijziging van de puntkomma achter onderdeel c in een punt, vervalt onderdeel d.

B

In artikel 54ab, eerste lid, vervalt: die voor 1 januari 2015 herplaatst is,.

C

Artikel 54b, elfde lid, vervalt.

D

Artikel 66 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «€ 220,00» vervangen door «€ 221,76», «€ 440,00» vervangen door «€ 443,52» en «€ 660,00» vervangen door «€ 665,28».

2. In het vierde lid wordt «€ 360,00» vervangen door «€ 362,88», «€ 440,00» vervangen door «€ 443,52» en «€ 525,00» vervangen door «€ 529,20».

E

Artikel 66 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «€221,76», vervangen door «€ 224,53», «€ 443,52» vervangen door «€ 449,52» en «€ 665,28» vervangen door «€ 673,60».

2. In het vierde lid wordt «€ 362,88» vervangen door «€ 367,42», «€ 443,52» vervangen door «€ 449,06» en «€ 529,20» vervangen door «€ 535,82».

F

Artikel 66 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «€ 224,53» vervangen door «€ 231,27», «€ 449,06» vervangen door «€ 462,53» en «€ 673,60» vervangen door «€ 693,81».

2. In het vierde lid wordt «€ 367,42» vervangen door «€ 378,44», «€ 449,06» vervangen door «€ 462,53» en «€ 535,82» vervangen door «€ 551,89».

G

Artikel 97 vervalt.

ARTIKEL VI

Het Besluit personenchauffeurs Rijksdienst wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 7, eerste lid, wordt € 151,23» vervangen door: € 152,44.

B

In artikel 7, eerste lid, wordt «€ 152,44» vervangen door: € 154,35.

C

In artikel 7, eerste lid, wordt «€ 154,35» vervangen door: € 158,98.

ARTIKEL VII

 • 1. Dit besluit treedt met uitzondering van artikel II, onderdelen G, H en P, in werking met ingang van 1 januari 2016, met dien verstande dat artikel I terugwerkt tot en met 1 oktober 2015, de artikelen II, de onderdelen B, I en L, III, de onderdelen B, D, en E, IV, V, onderdelen B en D, en VI, onderdeel A, terugwerken tot en met 1 januari 2015 en dat de artikelen II, onderdelen C, J en M, III, onderdeel F, V, onderdeel E, en VI, onderdeel B, terugwerken tot en met 1 september 2015.

 • 2. Artikel II, onderdeel P, treedt in werking op 1 juli 2016.

 • 3. Artikel II, onderdelen G en H, treden in werking op 1 januari 2017.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot

Wassenaar, 14 december 2015

Willem-Alexander

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok

Uitgegeven de tweeëntwintigste december 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

1. Inleiding

Dit besluit strekt tot wijziging van het Besluit Bezoldiging Rijksambtenaren 1984 (BBRA 1984) ter formalisering van de afspraken uit het Uitvoeringsakkoord Sectoroverleg Rijk van 24 april 2015, de Overeenkomst Arbeidsvoorwaarden Rijksschoonmaakorganisatie van 6 februari 2015 en van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk (2015–2016) van 2 oktober 2015. In dit besluit wordt de Eenmalige uitkering 2015 geregeld, worden de bijlagen A en B van het BBRA 1984 aangepast aan de nieuwe salarisbedragen zoals die zijn overeengekomen in het Uitvoeringsakkoord Sectoroverleg Rijk van 24 april 2015, en worden enkele andere bedragen (de minimale vakantie-uitkering en de toelage voor de bedrijfshulpverleners), en het Besluit personenchauffeurs Rijksdienst als gevolg van deze algemene salarisverhoging aangepast. Tevens wordt een bijlage C geïntroduceerd voor de schoonmakers die vanaf 1 januari 2016 worden aangesteld als ambtenaar bij de Rijksschoonmaakorganisatie. Deze bijlage C geldt voor alle schoonmakers, ook als ze niet al eerder bij een schoonmaakbedrijf hebben gewerkt maar wel bij de Rijksschoonmaakorganisatie in dienst treden.

Tot slot worden het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) het Ambtenarenreglement Staten-Generaal (ARSG) en het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken (RDBZ) op een andere afspraak uit het Uitvoeringsakkoord Sectoroverleg Rijk aangepast en op enkele meer technische punten aangepast.

2. Verhoging salarissen vanwege het vrijvallen van werkgeverspremies pensioenen

De besparing vanwege de verlaging van de werkgeverspremie van de pensioenen is per 1 januari 2015 ingezet voor een salarisverhoging. Dit betreft de verlaging van de werkgeverspremies vanwege het Pensioenakkoord Pensioenkamer Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid over de wijzigingen van de ABP-pensioenregeling naar aanleiding van de aanpassing van het fiscale pensioenkader «Witteveen 2015». Dit betekent dat de pensioenopbouw tot een percentage van 1,875 van het pensioengevend loon wordt beperkt. Daarnaast wordt het vrijvallen van de werkgeverspremies, vanwege het beperken van de pensioenopbouw tot een inkomen van maximaal € 100.000 per jaar, aan de salarisbedragen toegevoegd naar de mate waarin de vrijval daar optreedt. Als gevolg van beide maatregelen worden de salarisbedragen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 met 0,8% verhoogd en met een hoger percentage voor degenen met een inkomen van meer dan € 100.000 per jaar.

Beide maatregelen hebben een algemeen karakter en werken door in de berekening van de pensioengrondslag. Zij zijn in de salaristabellen per 1 januari 2015 verwerkt en zijn in juni 2015 met terugwerkende kracht tot uitbetaling gekomen.

3. Inkomensmaatregelen vanwege het Arbeidsvoorwaardenakkoord

Op 2 oktober 2015 hebben de minister voor Wonen en Rijksdienst en het Ambtenarencentrum, CNV en CMHF de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk (2015–2016) gesloten. Daarin is afgesproken de salarisbedragen van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (BBRA 1984) met ingang van 1 september 2015 met 1,25% te verhogen en met ingang van 1 januari 2016 met 3% te verhogen. Tevens wordt een eenmalige uitkering van € 500 bruto uitgekeerd aan alle ambtenaren met een arbeidsduur van gemiddeld 36 uur per week die op 1 september 2015 in dienst waren. Ambtenaren met een andere arbeidsduur ontvangen de uitkering naar rato. Ingeval van PAS en SBF-verlof en omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte, ouderschapsverlof, waarbij sprake is van gedeeltelijke doorbetaling van de bezoldiging, zonder dat de formele arbeidsduur wijzigt, hebben geen invloed op de hoogte van de eenmalige uitkering. Ambtenaren die op 1 september 2015 geen bezoldiging ontvingen, hebben geen aanspraak op de eenmalige uitkering, tenzij er sprake is van buitengewoon verlof van maximaal zes weken. De eenmalige uitkering wordt in de maand oktober 2015 uitbetaald.

4. De Rijksschoonmaakorganisatie

De Rijksoverheid gaat de schoonmaakwerkzaamheden bij het Rijk in eigen beheer uitvoeren. Daartoe is de Rijksschoonmaakorganisatie opgericht. Op 6 februari 2015 is de Overeenkomst Arbeidsvoorwaarden Rijksschoonmaakorganisatie (hierna: de overeenkomst) gesloten tussen de minister voor Wonen en Rijksdienst en enkele vakcentrales1. De minister voor Wonen en Rijksdienst is betrokken bij de rechtspositionele regelingen omdat de schoonmakers een aanstelling krijgen als ambtenaar. Het tot aanstellen bevoegd gezag voor de Rijksschoonmaakorganisatie is de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De overeenkomst volgt op het op 20 juni 2014 door de ministerraad verleende mandaat om afspraken te maken met de bonden over de overname van schoonmaakpersoneel en op het op 31 oktober 2014 verleende akkoord van de ministerraad met het inpassingsvoorstel voor de arbeidsvoorwaarden van het schoonmaakpersoneel binnen de ambtelijke rechtspositie.

De overeenkomst geldt tot 1 januari 2020. De tijdelijke afspraken voor inpassing van de arbeidsvoorwaarden gelden in beginsel tot 1 januari 2017. Aangesloten is bij de looptijd2 van de huidige CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf 2014–2016 (hierna de CAO). Na het aflopen van de daarin gemaakte loonafspraken op 31 december 2016 moet structurele inpassing in het BBRA 1984 gerealiseerd zijn. De intentie bestaat om per 1 januari 2017 de schoonmaakfuncties ingepast te hebben in de indelingsstructuur van bijlage B bij het BBRA 1984. Mocht dit niet lukken, dan zullen onderhavige maatregelen op basis van de overeenkomst van kracht blijven tot een nieuwe overeenkomst is bereikt. Wanneer een nieuwe overeenkomst uitblijft zullen de algemene salarismaatregelen die tot wijzigingen in de bijlagen A en B leiden, vanaf 1 januari 2017 eveneens tot wijziging in bijlage C leiden. De eventuele nieuwe afspraken moeten financieel passen binnen de voorwaarde van budgettaire neutraliteit die door het kabinet aan het inbesteden van de schoonmaak is gesteld. Belangrijke indicatoren daarvoor zijn de ontwikkeling van het contractuele uurloon in de schoonmaakbranche en de ontwikkeling van het relevante prijsindexcijfer van de materiële overheidsconsumptie.

Uitgangspunt in de overeenkomst is dat de arbeidsvoorwaarden volgens de CAO gedurende de looptijd van die CAO worden gerespecteerd. De betrokken schoonmakers zullen er voor wat betreft de hoogte van het salaris niet op achteruit gaan bij de overgang naar het Rijk. Uitvoering van de gemaakte afspraken vergt enige aanpassing van de bestaande arbeidsvoorwaardelijke regelgeving. De loonvergelijking tussen het netto oude jaarsalaris en het netto nieuwe jaarsalaris leidt ertoe dat inpassing in het bestaande loongebouw van het Rijk niet mogelijk is. Totdat een structurele oplossing is gerealiseerd, is gekozen om een bijlage C aan het BBRA 1984 toe te voegen met een tijdelijke salaristabel voor het schoonmaakpersoneel. Enkele artikelen van het BBRA 1984 moeten worden aangepast of aangevuld om artikelen in het BBRA 1984 buiten toepassing te verklaren voor het schoonmaakpersoneel als gevolg van de afspraken die daarover zijn gemaakt in de overeenkomst. Voor de overzichtelijkheid en de eenvoud is ervoor gekozen om de afspraken met betrekking tot het schoonmaakpersoneel op te nemen in een apart nieuw hoofdstuk VIa in het BBRA 1984. Dit heeft als voordeel dat dit hoofdstuk eenvoudig kan aangepast wanneer een structurele inpassing in het loongebouw Rijk is gerealiseerd.

Omdat is afgesproken dat gedurende de looptijd van de CAO de arbeidsvoorwaarden die daarin zijn geregeld, gerespecteerd zullen worden, zijn de geplande salarisverhogingen op basis van de CAO reeds opgenomen in salaristabellen die voor de schoonmakers gelden vanaf respectievelijk 1 januari 20163 en 1 juli 2016. De eventuele algemene salarisverhogingen van het Rijk worden in ieder geval over de periode tot 1 januari 2017 voor deze medewerkers niet gevolgd. Bij het vaststellen van de salaristabellen van bijlage C, geldend tot 1 januari 2017, is reeds voorzien in gelijkblijvend inkomensniveau voor de medewerkers, zodat zij geen achteruitgang in salaris zullen ervaren door de overkomst. Als na 1 januari 2017 de tijdelijke maatregelen van kracht blijven omdat nog geen structurele voorziening is getroffen en geen nieuwe overeenkomst wordt gesloten, zullen de salarismaatregelen van het Rijk ook op de bijlage C van toepassing zijn. Mocht er na 1 januari 2017, gezien onvoorziene verschillen in de loonontwikkeling tussen de CAO Schoonmaak en het Rijk, verschil in (netto)salaris ontstaan voor de medewerkers die na 1 januari 2017 overkomen, dan wordt gestreefd naar een nieuwe salaristabel waarin wordt voorzien in compensatie voor het verschil. Mochten deze verschillen niet overbrugd worden in een nieuwe salaristabel, dan staan andere middelen in het BBRA 1984 ter beschikking om gevolg te geven aan de afspraak dat de medewerkers er bij overkomst in (netto-)salaris niet op achteruit gaan: een toeslag op basis van artikel 22a BBRA 1984.

In de overeenkomst zijn afwijkende afspraken gemaakt ten aanzien van de eindejaarsuitkering. Om die reden is een apart artikel (artikel 25b) over de uitbetaling van de eindejaarsuitkering opgenomen. Het schoonmaakpersoneel waarvan de functie is opgenomen in bijlage C ontvangt een deel van de eindejaarsuitkering (6,5% van het door hen genoten bruto jaarsalaris) bij het salaris. Dit is overeengekomen om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan het op peil blijven van het maandelijkse inkomen voor de schoonmakers. De afspraak dat de schoonmakers er in salaris niet op achteruit gaan, is gebaseerd op de vaste inkomenscompomenten salaris, vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering; netto op jaarbasis. Het aandeel van de eindejaarsuitkering in het totaal van deze drie inkomenscompomenten is bij het Rijk veel hoger dan die van de CAO. Bij reguliere éénjaarlijkse betaling van de eindejaarsuitkering in november, zou het maandsalaris van het schoonmaakpersoneel daarom aanzienlijk lager uitvallen dan bij het schoonmaakbedrijf, vandaar dat een deel van de eindejaarsuitkering wordt aangewend om het maandelijkse inkomensniveau te verhogen. Daarnaast wordt 2,2% van het genoten jaarsalaris uitbetaald bij de salarisbetaling van november. De eindejaarsuitkering maakt onderdeel uit van de loonvergelijking tussen het netto oude jaarsalaris en het netto nieuwe jaarsalaris. Voor zover er in onderhavige regeling niet van is afgeweken, is de bestaande rechtspositie voor rijksambtenaren met de inwerkingtreding van dit besluit eveneens voor het intredende schoonmaakpersoneel van toepassing.

5. Overige wijzigingen

Er zijn enkele aanpassingen van technische aard in het BBRA 1984, ARAR, ARSG en RDBZ doorgevoerd. Dit betreft deels de reeds aangekondigde en overeengekomen wijzigingen en deels de wijzigingen zoals in het uitvoeringsakkoord Sectoroverleg Rijk (SOR) van 24 april 2014 zijn afgesproken. Er kan geen aanspraak op de FPU-regeling (FPU: flexibel pensioen en uitreden) meer worden gedaan, omdat deze gold voor personen die voor 1950 zijn geboren. Deze personen hebben op zijn laatst op 1 april 2015 allen de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a van de Algemene Ouderdomswet van 65 jaar en drie maanden (voor het jaar 2015) bereikt. Daarom zijn enkele bepalingen in het BBRA 1984, het ARAR en het RDBZ overbodig geworden. Deze bepalingen komen daarom te vervallen. Het betreft de artikelen 22d van het BBRA 1984, artikel 21, tweede lid, onderdeel d, van het ARAR en artikel 37, van het RDBZ (afwijzing uitbreiding arbeidsduur tot meer dan gemiddeld 36 uur per week na gedeeltelijk FPU-ontslag), artikel 38, elfde lid, van het ARAR en artikel 54b, elfde lid, van het RDBZ (doorbetaling bij ziekte na FPU-ontslag) artikel 94a van het ARAR en artikel 97 van het RDBZ (FPU-ontslag).

Artikel 49ss, derde lid, van het ARAR is aangepast omdat een bijdrage aan een pensioenvoorziening van een Van werk naar werk-kandidaat wegens gewijzigde wetgeving niet langer op een rekening van een pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij, of op een rekening voor banksparen gestort mag worden. De aanspraak op en uitbetaling van voorwaardelijk pensioen blijft bestaan, de specifieke uitkeringsvormen komen te vervallen. De daarbij behorende voorwaarden, die vanwege deze uitkeringsvormen gelden voor de aanspraak op pensioenbijdrage, blijven van kracht en zijn daarom in de tekst van het artikel opgenomen en verduidelijkt. Deze wijzigingen werken door in zowel het ARSG (op grond van artikel 2 van dat besluit) als in het RDBZ op grond van 57a van dat besluit).

Artikel 37b, eerste lid, van het ARAR en artikel 54ab, eerste lid, van het RDBZ zijn aangepast vanwege de afspraak in het Uitvoeringsakkoord SOR van 24 april 2015 dat de tijdelijke regeling uit 2006 voor compensatie van gedeeltelijk arbeidsongeschikten die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn, structureel gemaakt wordt.

Daarnaast is een omissie hersteld ten aanzien van de regeling omtrent vaste Toelage Onregelmatige Dienst (TOD). Deze is geregeld in artikel 17, het vierde en vijfde lid, van het BBRA 1984. Nagelaten was om in dat artikel expliciet te bepalen dat de vaste toelage onregelmatige diensten naar evenredigheid vermindert op het moment dat de arbeidsduur van een ambtenaar vermindert, bijvoorbeeld omdat hij met deeltijdontslag gaat. Voor de volledigheid en duidelijkheid is dit alsnog expliciet geregeld door middel van de toevoeging in het vijfde lid dat deze toelage aangepast wordt aan een eventuele verminderde arbeidsduurfactor.

Artikelsgewijs

Artikel I

In dit artikel vindt de eenmalige uitkering die in oktober 2015 is uitgekeerd, haar grondslag. Deze is toegelicht in de algemene toelichting in paragraaf 3.

Artikel II

Wijziging van het BBRA 1984
A

Aan artikel 17, vijfde lid is toegevoegd dat de vaste toelage onregelmatige dienst die aan een ambtenaar wordt toegekend die de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt, naar rato wordt verminderd als de arbeidsduur van de ambtenaar vermindert, bijvoorbeeld bij deeltijdontslag.

B, C en D

Als gevolg van algemene salariswijzigingen per 1 januari 2015, respectievelijk per 1 september 2015 en per 1 januari 2016 is in artikel 21 het bedrag van de minimale vakantie-uitkering aangepast.

E

Artikel 22d vervalt vanwege het einde van de regeling voor vervroegde uittreding: de regeling flexibel pensioen en uittreden (FPU-regeling). Van deze regeling kan geen gebruik meer gemaakt worden. De bonus waarop men bij doorwerken na de leeftijd van 62 jaar aanspraak kon maken, komt daarom te vervallen.

F

Een nieuw hoofdstuk VIa is ingevoegd met de afwijkende regeling voor het personeel van de Rijksschoonmaakorganisatie. Het vormt een aanvulling op het bestaande BBRA 1984 voor de specifiek omschreven doelgroep van het (overgenomen) schoonmaakpersoneel totdat deze is ingepast in het functiegebouw Rijk. Voor alle andere ambtenaren blijft het BBRA 1984 ongewijzigd van kracht. Voor het schoonmaakpersoneel geldt het BBRA 1984 voor zover daar in hoofdstuk VIa niet van is afgeweken.

Artikel 25a

In artikel 25a zijn de afspraken die in de overeenkomst tussen de bonden en de minister voor Wonen en Rijksdienst zijn gemaakt geformaliseerd. Het uitgangspunt is dat de afspraken uit de CAO worden gerespecteerd bij de overgang. Daarom is ook het begrip overkomst gedefinieerd in artikel 25a, eerste lid, onder b. Duidelijk moet zijn dat sommige regelingen slechts diegenen betreffen die als gevolg van de verplaatsing van hun werk naar de Rijksschoonmaakorganisatie (de zogenoemde inbesteding) in dienst treden (zie ook de tabel op de volgende pagina). De aanspraak op deze regelingen geldt zolang deze schoonmakers in dienst blijven van de Rijksschoonmaakorganisatie.

Bijlage C geldt voor alle schoonmakers, ongeacht of zij worden aangesteld na overkomst of anderszins (artikel 25a, tweede lid).

In artikel 25a, derde lid, is geregeld dat de opgebouwde dienstjaren van de schoonmaker in dienst van het schoonmaakbedrijf dat zijn werkzaamheden aan de Rijksschoonmaakorganisatie overdraagt, meetellen voor de hoogte van het salaris. De via gevolgde opleidingen aantoonbare vakbekwaamheid en taalbeheersing zijn eveneens van invloed op de hoogte van het salaris.

Het aantal opgebouwde dienstjaren in de schoonmaakbranche voor de ambtenaren die op basis van de overeenkomst overkomen naar de Rijksschoonmaakorganisatie tellen eveneens mee voor de gratificatie bij ambtsjubileum of diensttijdgratificatie bij de Rijksschoonmaakorganisatie op basis van artikel 79 van het ARAR (artikel 25a, vierde lid).

In artikel 25a, vijfde lid, wordt uiteengezet wanneer en voor wie een inleerperiode van toepassing is en welke salarissen bij deze inleerperiode gelden.

Artikel 25a, zesde lid, verklaart het systeem van salarisschalen, functiewaardering en loopbaanvorming zoals omschreven in artikel 5, eerste tot en met derde lid, en die gelden voor de ambtenaren met de salarissen genoemd in bijlage B, niet van toepassing op de ambtenaren van de Rijksschoonmaakorganisatie die vallen onder bijlage C.

Zowel de reiskostenvergoedingen die vóór 2007 zijn overeengekomen (artikel 25a, zevende lid), als de vereenvoudigingstoeslag (artikel 25a, achtste lid) blijven gelden voor de ambtenaren die op basis van de overeenkomst overkomen naar de Rijksschoonmaakorganisatie. De vereenvoudigingstoeslag is indertijd verstrekt toen er met het oog op een eenvoudiger regeling verschillende toelagen zijn afgeschaft. Deze vereenvoudigingen zijn gecompenseerd met een hoger uurloon.

 

Aanstelling bij RSO na overkomst

Andere aanstellingen RSO

Bijlage C van toepassing

Ja

Ja

Dienstjaren bij het schoonmaakbedrijf dat zijn werkzaamheden aan de Rijksschoonmaakorganisatie overdraagt tellen mee voor de bepaling van de hoogte van het salaris

Ja

Nee

Behoud afwijkende reiskostenvergoeding

Ja, als wordt voldaan aan voorwaarden

Nee

Behoud recht op vereenvoudigingstoeslag

Ja, als wordt voldaan aan voorwaarden

Nee

Dienstjaren bij het schoonmaakbedrijf dat zijn werkzaamheden aan de Rijksschoonmaakorganisatie overdraagt tellen mee voor ambtsjubilea

Ja

Nee

Eindejaarsuitkering van 2,2% in november en 6,5% per maand bij het salaris

Ja

Ja

Artikel 25b

In dit artikel is een andere uitbetalingsmethodiek gekozen voor de eindejaarsuitkering dan in artikel 20a BBRA 1984 is vastgelegd. De eindejaarsuitkering wordt voor het schoonmaakpersoneel in 12 maandelijkse termijnen van totaal 6,5% van het jaarsalaris uitgekeerd bij het salaris. Bij de salarisbetaling van november wordt 2,2% van het jaarsalaris uitbetaald als eindejaarsuitkering. De berekeningen zijn gebaseerd op gelijkblijvend netto jaarinkomen. Gezien de hoogte van de eindejaarsuitkering bij het Rijk zou dit voor het schoonmaakpersoneel betekenen dat het maandsalaris dat zij gewend waren voor de overkomst niet bereikt kan worden. Om het maandinkomen van de schoonmakers zoveel mogelijk gelijk te laten blijven aan de situatie van voor de overkomst, wordt een deel van eindejaarsuitkering maandelijks uitbetaald.

Artikel 25c

Dit artikel bepaalt dat de algemene salarismaatregelen die in 2016 leiden tot aanpassingen van de bijlagen A en B niet op bijlage C van toepassing zijn. De bijlagen C worden tot 1 januari 2017 niet meer aangepast. Dit is nader toegelicht in paragraaf 4.

G

In artikel 25d is geregeld dat er in 2017, indien er onverhoopt verschillen ontstaan tussen de loonontwikkeling bij het Rijk en die bij de CAO en deze verschillen niet overbrugd worden in een nieuwe salaristabel, voor de schoonmakers die vanaf 1 januari 2017 overkomen naar de Rijksschoonmaakorganisatie een toeslag op grond van artikel 22a van het BBRA 1984 wordt toegekend om dit verschil weg te nemen. Hiermee wordt gevolg gegeven aan de afspraak dat de medewerkers er bij overkomst in (netto-)salaris niet op achteruit gaan.

H

Dit artikel geeft de opdracht om artikel 25c te schrappen: als de inpassing van de schoonmaakfuncties in de indelingsstructuur van bijlage B bij het BBRA 1984 niet tijdig voor 1 januari 2017 is gerealiseerd en geen nieuwe overeenkomst is bereikt, zullen algemene salarisaanpassingen vanaf 1 januari 2017 wél effect hebben op bijlage C. Bijlage C blijft dan van kracht tot een nieuwe overeenkomst is bereikt. De algemene salarismaatregelen die tot wijzigingen van bijlagen A en B leiden, zullen na 1 januari 2017 eveneens tot wijziging in bijlage C leiden.

I, J en K

Als gevolg van algemene salariswijzigingen per 1 januari 2015, respectievelijk 1 september 2015 en 1 januari 2016 zijn in bijlage A de salarisbedragen aangepast. Dit is nader toegelicht in paragraaf 2 en 3.

L, M en N

Als gevolg van algemene salariswijzigingen per 1 januari 2015, respectievelijk 1 september 2015 en 1 januari 2016 zijn in bijlage B de salarisbedragen aangepast. Dit is nader toegelicht in paragraaf 2 en 3.

O

In dit onderdeel is toegevoegd bijlage C, de salaristabel waarin de salarissen per 1 januari 2016 van het schoonmaakpersoneel zijn opgenomen. De salarisbedragen zijn gebaseerd op een volledige arbeidsduur van gemiddeld 36 uur per week. Het is de intentie om de salarisschalen 1 tot en met 3 van de bijlage C per 1 januari 2017 in bijlage B, in te passen in het loongebouw Rijk. Daarmee kan bijlage C kan komen te vervallen en komen de schoonmakers in de reguliere salaristabellen van bijlage B te vallen. In de overeenkomst is afgesproken dat de loonstijgingen van de huidige CAO worden gevolgd, zodat het schoonmaakpersoneel geen nadeel ondervindt van de overgang. Bij de inwerkingtreding van dit besluit per 1 januari 2016, is de salaristabel die sinds 1 juli 2015 van kracht is geworden conform de huidige CAO, van toepassing.

P

Per 1 juli 2016 wordt de bijlage C aangepast conform de bij de CAO afgesproken verhogingen.

Artikelen III en V

Wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en van het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken
A, C en H van het ARAR en A, C, en G van het RDBZ

Artikel 21, tweede lid, onderdeel d, artikel 38, elfde lid, en artikel 94a van het ARAR vervallen omdat er op deze regelingen vanwege het eindigen van de FPU-regeling geen beroep meer gedaan kan worden. Ook artikel 37, tweede lid, onderdeel d, artikel 54b, elfde lid, en artikel 97 van het RDBZ vervallen om dezelfde reden. Dit is nader toegelicht in paragraaf 5 van de Algemene toelichting.

B van het ARAR en het RDBZ

Artikel 37b, eerste lid, van het ARAR en artikel 54ab, eerste lid, van het RDBZ wordt aangepast vanwege de afspraak in het Uitvoeringsakkoord van 24 april 2015 dat de tijdelijke regeling uit 2006 voor compensatie van gedeeltelijk arbeidsongeschikten die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn, met ingang van 1 januari 2015 structureel gemaakt wordt. Deze regeling, die gedeeltelijk arbeidsongeschikten aanspraak gaf op een compensatie van 70% van het inkomensverlies vanwege het niet in aanmerking komen voor een WGA-uitkering (uitkering bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid), gold in eerste instantie tot en met 2010 en is sindsdien steeds verlengd.

D van het ARAR

Artikel 49ss, derde lid, is aangepast omdat een bijdrage aan een pensioenvoorziening van een Van werk naar werk-kandidaat (VWNW-kandidaat) wegens gewijzigde wetgeving niet langer op een rekening van een pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij, of op een rekening voor banksparen gestort mogen worden. De aanspraak op en uitbetaling van voorwaardelijk pensioen blijft bestaan, de specifieke uitkeringsvormen komen te vervallen. De daarbij behorende voorwaarden, die vanwege deze uitkeringsvormen gelden voor de aanspraak op pensioenbijdrage, bijvoorbeeld dat de voormalige VWNW-kandidaat gedurende twee jaar niet in dienst is geweest bij een organisatie die is aangesloten bij het ABP, omdat binnen die termijn bij terugkeer naar het ABP de pensioenrechten herleven, blijven van kracht en zijn daarom in de tekst van het artikel opgenomen. Bovendien is toegevoegd dat uitkering van de bijdrage alleen plaats kan vinden als de voormalig VWNW-kandidaat in leven is.

E, F en G van het ARAR en D,E en F van het RDBZ

In artikel 58a van het ARAR en artikel 66 van het RDBZ zijn als gevolg van de algemene salariswijzigingen per 1 januari 2015, respectievelijk 1 september 2015 en 1 januari 2016 , de vergoedingen voor de bedrijfshulpverleners aangepast.

Artikel IV

Wijziging van het Ambtenarenreglement Staten-Generaal
A en B

Deze wijzigingen herstellen een omissie. Bij de wijziging van het ARSG (Stb.2014, nr. 498) is de tegemoetkoming in de representatiekosten van artikel 68a van het ARAR van overeenkomstige toepassing verklaard voor de Staten-Generaal. Gebleken is dat deze regeling niet geheel sluitend is. In onderdeel D is artikel 68a van het ARAR niet langer van overeenkomstige toepassing verklaard, en in onderdeel B is nu in artikel 5 van het ARSG een zelfstandige regeling voor deze tegemoetkoming voor de griffiers of plaatsvervangend-griffiers, die lid zijn van het management team, vastgesteld.

Artikel VI

Als gevolg van de algemene salariswijzigingen per 1 januari 2015, respectievelijk 1 september 2015 en 1 januari 2016, is in het Besluit personenchauffeurs de vaste toelage voor het werken op onregelmatige uren aangepast.

Artikel VII

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt inwerking met ingang van 1 januari 2016.

De wijzigingen die betrekking hebben op de eenmalige uitkering en de algemene salariswijzigingen werken terug tot en met 1 oktober 2015 respectievelijk 1 januari 2015 of 1 september 2015. Het betreft de minimale vakantie-uitkering per maand, de salarisbijlagen A en B, de bedragen voor de bedrijfshulpverlening en de vaste toelage voor personenchauffeurs bij het Rijk voor het werken op onregelmatige uren. Wijzigingen in verband met einde FPU en de wijzigingen in het ARSG in Artikel IV, werken ook terug tot en met 1 januari 2015. Voor de laatste wijziging geldt dat zo de omissie in de vorige wijziging vanaf de inwerkingtreding van dat besluit wordt gecorrigeerd.

Artikel II, onderdeel P, dat betrekking heeft op de bijlage C met de salarissen voor het rijksschoonmaakpersoneel, treedt in werking met ingang van 1 juli 2016. Deze verhoging volgt de verhoging zoals afgesproken in de CAO.

Artikel II, de onderdelen G en H, die betrekking hebben op het rijksschoonmaakpersoneel treden in werking met ingang van 1 januari 2017.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok


X Noot
1

FNV

CNV Vakmensen

CNV Overheid en Publieke Diensten

X Noot
2

Dicta 1 en 2 verklaren de CAO algemeen verbindend voor een periode van twee jaar na inwerkingtreding van het besluit tot algemeen verbindend verklaring van 9 september 2014. Een aantal artikelen mbt vakopleidingen en de branche-organisatie geldt tot 31 december 2018.

X Noot
3

De relevante loonsverhogingen hebben reeds op grond van de overeengekomen CAO per 1 juli 2015 plaatsgevonden. Echter, voor de tijdelijke bijlage C geldt de datum van 1 januari 2016, omdat per die datum de onderhavige wijziging van het BBRA 1984 inwerking is getreden.

XHistnoot
histnoot

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 26, zesde lid j° vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, omdat het zonder meer instemmend luidt.