Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2015, 423Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 12 november 2015, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 24 augustus 2015 tot wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO, het Inrichtingsbesluit WVO BES, het Eindexamenbesluit VO, het Eindexamenbesluit VO BES, het Staatsexamenbesluit VO en het Staatsexamenbesluit VO BES in verband met opnemen van het vak Chinese taal en cultuur en vermelding van het judicium cum laude op het diploma (Stb. 2015, 340)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 november 2015, nr. WJZ/845450 (6753), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel VII van het Besluit van 24 augustus 2015 tot wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO, het Inrichtingsbesluit WVO BES, het Eindexamenbesluit VO, het Eindexamenbesluit VO BES, het Staatsexamenbesluit VO en het Staatsexamenbesluit VO BES in verband met opnemen van het vak Chinese taal en cultuur en vermelding van het judicium cum laude op het diploma;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit van 24 augustus 2015 tot wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO, het Inrichtingsbesluit WVO BES, het Eindexamenbesluit VO, het Eindexamenbesluit VO BES, het Staatsexamenbesluit VO en het Staatsexamenbesluit VO BES in verband met opnemen van het vak Chinese taal en cultuur en vermelding van het judicium cum laude op het diploma (Stb. 2015, 340) treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 augustus 2015.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 12 november 2015

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

Uitgegeven de drieëntwintigste november 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

NOTA VAN TOELICHTING

Door de inwerkingtreding van het Besluit van 24 augustus 2015 tot wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO, het Inrichtingsbesluit WVO BES, het Eindexamenbesluit VO, het Eindexamenbesluit VO BES, het Staatsexamenbesluit VO en het Staatsexamenbesluit VO BES in verband met opnemen van het vak Chinese taal en cultuur en vermelding van het judicium cum laude op het diploma (Stb. 2015, 340) zijn de volgende twee onderwerpen geregeld:

  • 1. de introductie van het vak Chinese taal en cultuur en het vak Chinese taal en cultuur (elementair) als eindexamenvak in het vwo;

  • 2. de mogelijke vermelding van het judicium cum laude op het diploma van excellente leerlingen (vwo, havo, vmbo). Daartoe worden de uitslagregelingen aangevuld met criteria om te bepalen wanneer aan een eindexamenresultaat het judicium cum laude wordt verleend.

Zoals in artikel VII van bovengenoemd besluit is bepaald zal het besluit terugwerken tot 1 augustus 2015, zodat het besluit van toepassing is vanaf het schooljaar 2015–2016.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker