Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2015, 4Wet

Wet van 10 december 2014, houdende vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat voor het jaar 2015 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2015 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 10 december 2014

Willem-Alexander

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

Uitgegeven de negende januari 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 (bedragen x € 1.000)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (VIII)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

36.032.123

1.256.715

         
 

Beleidsartikelen

 

35.793.716

1.256.148

01

Primair onderwijs

9.963.954

9.963.954

1.661

03

Voortgezet onderwijs

7.502.074

7.480.508

1.361

04

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

4.063.888

4.107.238

0

06

Hoger beroepsonderwijs

2.778.940

2.770.109

1.213

07

Wetenschappelijk onderwijs

4.126.980

4.139.632

16

08

Internationaal beleid

6.582

11.235

99

09

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

257.146

249.541

6.000

11

Studiefinanciering

4.246.402

4.246.402

804.481

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

89.214

89.214

3.709

13

Lesgelden

7.515

7.515

246.227

14

Cultuur

892.898

733.744

780

15

Media

996.075

996.406

190.500

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

951.909

973.046

101

25

Emancipatie

7.605

15.172

0

         
 

Niet-beleidsartikelen

 

248.407

567

91

Nominaal en onvoorzien

1.355

1.355

0

95

Apparaatskosten

247.052

247.052

567

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2015 (bedragen x € 1.000)

Naam baten-lastendienst

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

263.983

263.983

0

Nationaal Archief (NA)

43.238

43.238

0

Totaal

307.221

307.221

0

Naam baten-lastendienst

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

– 6.314

0

Nationaal Archief (NA)

– 3.410

0

Totaal

– 9.724

0


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 34 000 VIII