Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 2015, 386Wet

Wet van 23 september 2015 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV), van de begrotingsstaat inzake het agentschap van dit ministerie, alle voor het jaar 2015 en vastgesteld bij de wet van 10 december 2014, Stb. 12;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake het agentschap voor het jaar 2015 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 23 september 2015

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Uitgegeven de dertigste oktober 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (x € 1.000)

Departementale suppletoire begrotingsstaat (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van 23 september 2015, Stb. 386

Begroting 2015

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

Bedragen x € 1.000

   

(1)

   

(2)

   

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

32.349.692

32.421.680

1.685.276

– 835.975

– 956.075

133.083

               
 

Beleidsartikelen

           
               

1

Arbeidsmarkt

17.072

17.150

33.748

– 179

121

0

2

Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening

           
 

inclusief aanpak jeugdwerkloosheid

6.457.735

6.529.723

500

94.917

– 25.768

26.000

3

Arbeidsongeschiktheid

604

604

0

0

0

0

4

Jonggehandicapten

3.113.430

3.113.430

0

– 60.200

– 60.200

0

5

Werkloosheid inclusief aanpak ouderenwerkloosheid

41.859

41.859

0

2.912

2.912

0

6

Ziekte en zwangerschap

6.743

6.743

0

0

0

0

7

Kinderopvang

2.408.446

2.408.446

1.408.866

– 239.802

– 239.802

97.913

8

Oudedagsvoorziening

31.890

31.890

0

76.355

76.355

0

9

Nabestaanden

829

829

0

0

0

0

10

Tegemoetkoming ouders

5.389.722

5.389.722

237.589

– 10.566

– 10.566

– 330

11

Uitvoeringskosten

462.130

462.130

0

2.487

2.487

10.000

12

Rijksbijdragen

13.952.163

13.952.163

0

– 744.610

– 744.610

0

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

123.166

123.166

1.000

25.223

25.223

0

               
 

Niet-beleidsartikelen

           

96

Apparaatsuitgaven kerndepartement

278.491

278.491

3.573

11.565

11.565

– 500

97

Aflopende regelingen

0

0

0

0

0

0

98

Algemeen

46.404

46.326

0

– 6.574

– 6.289

0

99

Nominaal en onvoorzien

19.008

19.008

0

12.497

12.497

0

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (x € 1.000)

Suppletoire begrotingsstaat inzake het agentschap (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van 23 september 2015, Stb. 386

Begroting 2015

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

Bedragen x € 1.000

 

(1)

   

(2)

   
 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo van baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo van baten en lasten

Agentschap SZW

22.158

22.158

0

– 3.853

– 3.403

– 450

Totaal

22.158

22.158

0

– 3.853

– 3.403

– 450

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN

   

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Agentschap SZW

 

750

0

 

0

0

Totaal

 

750

0

 

0

0


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 34 210 XV