Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 375

Gepubliceerd op 22 oktober 2015 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken over dossierBesluit van 30 september 2015 houdende wijziging van het Mediabesluit 2008 in verband met aanpassing van de evenementenlijst

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 22 juni 2015, nr. WJZ/782114 (10516), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 5.1, eerste lid, en 5.2 van de Mediawet 2008;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 24 juli 2015, nr. W05.15.0196/I);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 september 2015, nr. WJZ/814386 (10516), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Mediabesluit 2008 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 19, derde lid, komt te luiden:

 • 3. In afwijking van het eerste lid behoeven wedstrijden die deel uitmaken van de in dat lid bedoelde evenementen en die gelijktijdig plaatsvinden niet alle door middel van volledige rechtstreekse verslaggeving te worden verspreid, als ten minste een van deze wedstrijden wordt verspreid door middel van volledige rechtstreekse verslaggeving op een open televisiekanaal.

B

De bijlage, bedoeld in artikel 18 van het Mediabesluit 2008, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel A wordt als volgt gewijzigd:

a. In nummer 1, onderdeel c, wordt «UEFA CUP» vervangen door: Europa League.

b. Nummer 3 komt te luiden:

 • 3. Tennis (dames en heren):

  Wimbledon en Roland Garros: de finales enkelspel.

2. In onderdeel C, nummer 4, wordt «Volleybal (heren)» vervangen door «Zwemmen (dames en heren)» en wordt «het Nederlandse team» vervangen door: de Nederlandse deelnemers.

ARTIKEL II

Onze Minister zendt binnen acht jaar na de inwerkingtreding van dit besluit aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de evenementenlijst in de praktijk.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot

Wassenaar, 30 september 2015

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

Uitgegeven de tweeëntwintigste oktober 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen deel

1. Aanpassing van de evenementenlijst

Dit besluit wijzigt het Mediabesluit 2008 in verband met aanpassing van de evenementenlijst uit de bijlage bij artikel 18 van dat besluit. De wijzigingen vloeien voort uit het verslag over de doeltreffendheid en de effecten in de praktijk van de evenementenlijst (hierna: evaluatieverslag) dat aan de Tweede Kamer is uitgebracht op grond van artikel III van de wet van 8 juni 2000 tot wijziging van de Mediawet en de Tabakswet (implementatie wijziging richtlijn «Televisie zonder grenzen») (Stb. 252).1

Doelstelling van de evenementenlijst is het waarborgen van een adequate toegang van het publiek, tegen een betaalbare prijs, tot verslaggeving van culturele evenementen en sportevenementen van aanzienlijk belang voor de samenleving. Dit zijn evenementen die – ingevolge artikel 5.1, tweede lid, Mediawet 2008 – in ieder geval voldoen aan twee van de volgende voorwaarden:

 • a. het evenement is van algemeen belang voor de Nederlandse samenleving;

 • b. het evenement is van bijzondere culturele betekenis;

 • c. het evenement werd in het verleden ook al op een open televisieprogrammakanaal uitgezonden en kon rekenen op een grote kijkdichtheid; en

 • d. het gaat om een groot internationaal sportevenement waaraan een nationaal team deelneemt.

De hierboven genoemde criteria worden in bijlage 2 van het evaluatieverslag als volgt uitgewerkt:

Ad a. Een evenement is, binnen het kader van de evenementenlijst, te beschouwen als van algemeen belang voor Nederland indien:

 • 1. Nederland door het evenement internationaal wordt gepromoot;

 • 2. het evenement de Nederlandse samenleving samenbindt en voor saamhorigheid zorgt; of

 • 3. grote internationale belangstelling voor het evenement bestaat.

Internationale promotie

Van internationale promotie van Nederland is sprake bij internationale sportevenementen of culturele evenementen waaruit blijkt dat:

 • Nederland uitmuntend heeft gepresteerd; en

 • waarvoor veel belangstelling bestaat vanuit zowel Nederland als de andere landen die deelnemen aan het evenement.

Hierbij kan worden gedacht aan kwartfinales, halve en hele finales met Nederlandse deelname. Of Europese kampioenschappen en Wereldkampioenschappen (verder: EK’s en WK’s) van sporten waarvoor internationale belangstelling bestaat en waarbij Nederland bekend staat om zijn uitmuntende prestaties. Voor uitmuntend presteren tijdens sportevenementen geldt als criterium het minimaal twee keer winnen van een gouden medaille tijdens de Olympische Spelen in de afgelopen acht jaar.

Saamhorigheid en samenbinding in de Nederlandse samenleving

Evenementen zorgen voor saamhorigheid en samenbinding in de Nederlandse samenleving indien:

 • Nederlandse teams bestaande uit een grote etnische culturele diversiteit deelnemen aan een evenement waarvoor veel Nederlandse belangstelling bestaat; of

 • voor een evenement grote belangstelling bestaat vanuit diverse hoeken, culturen en opleidingscategorieën binnen de Nederlandse samenleving.

Grote internationale belangstelling

Van grote internationale belangstelling is sprake bij evenementen die wereldwijd of binnen Europa algemene bekendheid en media-aandacht genieten. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de (halve) finales van de vier grote grand slam tennistoernooien, de EK’s en WK’s voetbal en de finales van de Champions en Europa League.

Ad b. Het gaat hierbij om evenementen met een traditioneel karakter of evenementen met historische betekenis. Cultureel belang kan ook voor sport gelden.

Ad c. Voor de bepaling of een bepaald evenement een relatief grote kijkdichtheid genoot in het verleden, wordt uitsluitend de absolute kijkdichtheid (dat wil zeggen het aantal kijkers ten opzichte van alle Nederlanders) van sportevenementen of culturele evenementen vergeleken.

Ad d. Dit criterium spreekt voor zich. Aangenomen kan worden dat Olympische spelen, EK’s en WK’s hier typische voorbeelden van zijn. Daarnaast zijn er sporten die geen WK/EK-constructie kennen, maar waarbij bepaalde toernooien gelijk staan aan EK’s en WK’s.

2. Consultatie

Het evaluatieverslag is tot stand gekomen op basis van een consultatie onder een groot aantal belanghebbenden waaronder de publieke omroepen, de commerciële omroepen en organisaties uit de sectoren sport en cultuur. Gelet op deze brede consultatie en de beperkte omvang van de wijzigingen is besloten geen openbare internetconsultatie plaats te laten vinden.

3. Administratieve lasten

Dit besluit heeft geen gevolgen voor de administratieve lasten.

4. Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid

Dit besluit is voor een uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets voorgelegd aan het Commissariaat voor de Media. Het Commissariaat heeft laten weten het besluit als uitvoerbaar en handhaafbaar te beoordelen.

5. Financiële gevolgen

Dit besluit heeft geen gevolgen voor de Rijksbegroting.

Artikelsgewijs deel

Artikel I

Onderdeel A (artikel 19)

Op grond van het oude artikel mocht, indien twee evenementen tegelijk plaatsvonden, één van deze twee evenementen alleen op een gesloten net worden uitgezonden indien ten minste een samenvatting van dit evenement dezelfde dag op een open net werd uitgezonden. Uit het evaluatieverslag bleek dat dit laatste veelal niet gebeurde, wat ertoe leidde dat deze evenementen in het geheel niet konden worden uitgezonden. Omdat dit het doel van de lijst tegenwerkte, is besloten deze verplichting te laten vervallen.

Onderdeel B (Bijlage, onderdelen A en C)

Naar aanleiding van het evaluatieverslag is de lijst met evenementen van aanzienlijk belang voor de samenleving op de volgende punten gewijzigd:

Europa League

Het begrip UEFA Cup in de evenementenlijst is vervangen door Europa League. De UEFA Cup is met ingang van het seizoen 2009/2010 gewijzigd in de Europa League.

Roland Garros en Wimbledon

Voor Roland Garros en Wimbledon is de verplichting tot rechtstreekse en volledige verslaglegging beperkt tot uitsluitend de finales enkelspel, ongeacht Nederlandse deelname. De halve finales enkelspel met Nederlandse deelname van deze twee evenementen vallen nu onder onderdeel C, nummer 6, van de evenementenlijst. Uit het evaluatieverslag bleek dat er tijdens de consultatie bezwaren zijn geuit tegen het integraal uitzenden van de halve finales enkelspel met Nederlandse deelname. Deze bezwaren hebben te maken met onduidelijkheid over de waarde van de uitzendrechten. Bij de verkoop van deze rechten is immers nog niet duidelijk of er sprake zal zijn van Nederlandse deelname.

EK’s en WK’s volleybal en zwemmen

De EK’s en WK’s volleybal (heren) zijn vervangen door de EK’s en WK’s zwemmen (dames en heren). Uit het evaluatieverslag bleek dat de populariteit van volleybal is afgenomen. Ook zijn ook de prestaties van het Nederlandse volleybalteam teruggelopen. De afgelopen acht jaar heeft Nederland uitmuntend gepresteerd tijdens de EK’s en WK’s zwemmen. Daarnaast is zowel in Nederland als in andere landen de belangstelling in zwemmen fors toegenomen.

Artikel II

In dit besluit is een verplichting tot evaluatie van de evenementenlijst opgenomen. Doel van deze evaluatiebepaling is het actueel houden van de lijst. Er is gekozen voor een evaluatietermijn van acht jaar. Hiermee wordt aangesloten bij het criterium voor uitmuntend presteren bij sportevenementen (zie ook het algemeen deel van deze toelichting).

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker


X Noot
1

Kamerstukken II 2013/14, 32 033, nr. 14.

XHistnoot
histnoot

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt met de daarbijbehorende stukken openbaar gemaakt door publicatie in de Staatscourant.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl