Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatsblad 2015, 278Wet

Wet van 24 juni 2015 tot wijziging van de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II en de Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I ter implementatie van de richtlijn 2014/51/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van de Richtlijnen 2003/71/EU en 2009/138/EG alsmede de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009, (EU) nr. 1094/2010 en (EU) nr. 1095/2010 wat de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) betreft (PbEU 2014, L 153) (Wet implementatie Omnibus II-richtlijn)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter uitvoering van richtlijn 2014/51/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van de Richtlijnen 2003/71/EG en 2009/138/EG, alsmede de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009, (EU) nr. 1094/2010 en (EU) nr. 1095/2010 wat de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) betreft (PbEU 2014, L 153) noodzakelijk is de Wet op het financieel toezicht met die richtlijn in overeenstemming te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel A vervallen in subonderdeel 6 de definities van «financiële holding», «gemengde financiële holding», «gemengde holding», «intragroepsovereenkomsten en -posities», «richtlijngroep» en «richtlijngroepslid» en komen achtereenvolgens de definities van «verzekeraar met beperkte risico-omvang» en «verzekeringsrichtlijngroep» te luiden:

verzekeraar met beperkte risico-omvang:

een verzekeraar die ingevolge artikel 4, 7 of 10 van de richtlijn solvabiliteit II is uitgesloten van het toepassingsgebied van die richtlijn en geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid, bedoeld in artikel 4, vijfde lid, van die richtlijn om een vergunning aan te vragen of te behouden;

verzekeringsrichtlijngroep:

een richtlijngroep als bedoeld in artikel 213, tweede lid, onderdelen a tot en met d, van de richtlijn solvabiliteit II;.

2. Onderdeel C komt te luiden:

C

Artikel 1:10, onderdeel a, vervalt onder vernummering van de onderdelen b en c tot a en b.

3. Onderdeel H vervalt.

4. Onderdeel J komt te luiden:

J

Artikel 1:56 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «Indien het een bijkantoor van een bank of beleggingsonderneming in de zin van de verordening kapitaalvereisten betreft, kan de toezichthoudende instantie van de andere lidstaat tevens een onderzoek verrichten» vervangen door: Indien het een bijkantoor van een bank of beleggingsonderneming in de zin van de verordening kapitaalvereisten of een bijkantoor van een herverzekeraar, levensverzekeraar of schadeverzekeraar in de zin van de richtlijn solvabiliteit II betreft, kan de toezichthoudende instantie van de andere lidstaat tevens een onderzoek verrichten.

2. Onder vernummering van het vijfde, zesde en zevende lid tot zesde, zevende en achtste lid wordt na het vierde lid een lid ingevoegd, luidende:

 • 5. Indien een toezichthoudende instantie van een andere lidstaat ten behoeve van het toezicht op een verzekeringsrichtlijngroep gegevens of inlichtingen wenst te verifiëren bij een onderneming met zetel in Nederland die deel uitmaakt van die verzekeringsrichtlijngroep, verricht de Nederlandsche Bank een door die toezichthoudende instantie verzochte verificatie of doet zij die verificatie verrichten binnen het kader van haar bevoegdheden of verleent zij toestemming aan die toezichthoudende instantie om de verificatie zelf te verrichten of te doen verrichten. De toezichthoudende instantie van de andere lidstaat kan aan de verificatie deelnemen indien zij die niet zelf verricht. De Nederlandsche Bank stelt de groepstoezichthouder in kennis van het gevolg dat aan het verzoek tot verificatie is gegeven.

3. In het achtste lid (nieuw) wordt «Het eerste, tweede en vijfde lid» vervangen door: Het eerste, tweede en zesde lid.

4. Er worden twee leden toegevoegd, luidende:

 • 9. Het eerste, tweede en vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing op verzekeraars met zetel in een andere lidstaat die werkzaamheden hebben uitbesteed aan een persoon die in Nederland is gevestigd.

 • 10. Indien twee of meer toezichthoudende instanties gezamenlijk bij een herverzekeraar, levensverzekeraar of schadeverzekeraar gegevens of inlichtingen verifiëren of een onderzoek verrichten als bedoeld in het eerste lid, kan de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen deelnemen aan een inspectie ter plaatse.

5. Onderdeel K vervalt.

6. In onderdeel N, subonderdeel 2, wordt in het tweede lid «2:27, eerste lid, onderdeel a» vervangen door: 2:27, eerste lid.

7. Na onderdeel S worden de volgende onderdelen ingevoegd, luidende:

Sa

Aan artikel 1:90 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 8. De toezichthouder verstrekt op verzoek, in afwijking van artikel 1:89, eerste lid, vertrouwelijke gegevens of inlichtingen verkregen bij de uitvoering van zijn taak op grond van deze wet, aan een tijdelijke enquêtecommissie van het Europees Parlement, bedoeld in artikel 226 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Sb

In artikel 1:93, eerste lid, onderdeel a, wordt «voorzover de gegevens of inlichtingen dienstig zijn voor de uitoefening van haar wettelijke taken en de uitoefening van toezicht op betalings-, clearing- en afwikkelingssystemen en de waarborging van de stabiliteit van het financiële stelsel» vervangen door: voor zover de gegevens of inlichtingen dienstig zijn voor de uitoefening van haar wettelijke taken, waaronder de monetaire taak en de daarmee samenhangende beschikbaarstelling van liquide middelen, de uitoefening van toezicht op betalings- clearing- en afwikkelsystemen en de waarborging van de stabiliteit van het financiële stelsel, of voor de taakuitoefening van een andere buitenlandse instantie die is belast met het toezicht op betalingssystemen;.

8. Na onderdeel U worden de volgende onderdelen ingevoegd, luidende:

Ua

Het opschrift van afdeling 1.6.1a komt te luiden:

AFDELING 1.6.1A. VERKLARINGEN VAN GEEN BEZWAAR ALS BEDOELD IN DE ARTIKELEN 3:95 TOT EN MET 3:97

Ub

In artikel 1:106a wordt «de artikelen 3:95 en 3:96» vervangen door: de artikelen 3:95 tot en met 3:97.

9. In onderdeel V komen de subonderdelen 1 en 2 te luiden:

 • 1. In het tweede lid, onderdeel a, wordt onder 13° na de puntkomma ingevoegd: en.

 • 2. In het tweede lid, onderdeel a, vervalt onder 14° aan het slot «en» en vervalt onder 15°.

10. Na onderdeel W worden de volgende onderdelen ingevoegd, luidende:

Wa

In artikel 2:26d, derde lid, vervalt de tweede volzin.

Wb

Onder vernummering van paragraaf 2.2.3.1. tot 2.2.3.1a. wordt in afdeling 2.2.3. een paragraaf ingevoegd, luidende:

§ 2.2.3.1. Algemeen

Artikel 2:26h

Deze afdeling is uitsluitend van toepassing op levensverzekeraars en schadeverzekeraars die onder die onder het toepassingsbereik van de richtlijn solvabiliteit II vallen.

11. Onderdeel X wordt als volgt gewijzigd:

a. Subonderdeel 1 vervalt.

b. In subonderdeel 2 wordt in het vierde lid «vergunning als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a,» vervangen door «vergunning als bedoeld in het eerste lid» en wordt «een vergunning als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b» vervangen door «een vergunning als bedoeld in artikel 2:48, eerste lid».

c. In subonderdeel 2 wordt in het vijfde lid «vergunning als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a,» vervangen door: vergunning als bedoeld in het eerste lid.

12. Onderdeel Y komt te luiden:

Y

In artikel 2:32, eerste lid, wordt «een vergunning voor de uitoefening van het bedrijf van schadeverzekeraar» vervangen door: een vergunning als bedoeld in artikel 2:27, eerste lid, voor de uitoefening van het bedrijf van schadeverzekeraar.

13. Onderdeel Z vervalt.

14. Onderdeel AB vervalt.

15. Onderdeel AD komt te luiden:

AD

Aan artikel 2:40 worden twee leden toegevoegd, luidende:

 • 3. Een verleende vergunning als bedoeld in het eerste lid kan op aanvraag van de betreffende levensverzekeraar of schadeverzekeraar, indien hij voldoet aan de voorwaarden van artikel 4, vierde lid, onderdelen a en b, van de richtlijn solvabiliteit II, door de Nederlandsche Bank worden omgezet in een vergunning als bedoeld in artikel 2:48, eerste lid, tenzij artikel 4, vierde lid, laatste volzin, van de richtlijn van toepassing is.

 • 4. Op aanvraag kan een vergunning als bedoeld in het eerste lid worden verleend, niettegenstaande dat artikel 4, eerste lid, van de richtlijn solvabiliteit II op de verzekeraar van toepassing is.

16. Na onderdeel AD worden de volgende onderdelen ingevoegd, luidende:

ADa

Het opschrift van afdeling 2.2.4. komt te luiden:

AFDELING 2.2.4. UITOEFENEN VAN BEDRIJF VAN VERZEKERAAR MET BEPERKTE RISICO-OMVANG

ADb

Artikel 2:48 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «natura-uitvaartverzekeraar» vervangen door: levensverzekeraar, natura-uitvaartverzekeraar of schadeverzekeraar met beperkte risico-omvang.

2. Onder vernummering van het tweede lid tot derde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

 • 2. De vergunning vermeldt de beperkingen die gelden voor een verzekeraar met beperkte risico-omvang.

3. Het derde lid (nieuw) komt te luiden:

 • 3. Het verbod van het eerste lid ten aanzien van het zonder vergunning uitoefenen van het bedrijf van natura-uitvaartverzekeraar is niet van toepassing op financiële ondernemingen met zetel in Nederland die voor het uitoefenen van het bedrijf van levensverzekeraar een door de Nederlandsche Bank op grond van dit deel verleende vergunning hebben.

4. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 4. Het bedrijf van levensverzekeraar en het bedrijf van schadeverzekeraar worden onderscheiden in de branches die zijn genoemd in de bij deze wet behorende Bijlage branches.

ADc

Na artikel 2:49 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2:49a

De artikelen 2:28, eerste en tweede lid, 2:29, 2:30 en 2:33 zijn van overeenkomstige toepassing.

17. Onderdeel AE komt te luiden:

AE

Na artikel 2:49a wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:

§ 2.2.4.1A. Vrijstelling

Artikel 2:49b

Bij ministeriële regeling kan vrijstelling worden verleend van artikel 2:48, eerste lid. Aan deze vrijstelling kunnen voorschriften worden verbonden.

18. Na onderdeel AE worden de volgende onderdelen ingevoegd, luidende:

AEa

Het opschrift van paragraaf 2.2.4.2. komt te luiden:

§ 2.2.4.2. Vergunningplicht en -eisen voor verzekeraars met beperkte risico-omvang met zetel buiten Nederland

AEb

Artikel 2:50 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «natura-uitvaartverzekeraar» vervangen door: levensverzekeraar, natura-uitvaartverzekeraar of schadeverzekeraar met beperkte risico-omvang.

2. In het tweede lid wordt «natura-uitvaartverzekeraars» vervangen door «levensverzekeraars, natura-uitvaartverzekeraars of schadeverzekeraars met beperkte risico-omvang» en wordt «natura-uitvaartverzekeraar» vervangen door: levensverzekeraar, natura-uitvaartverzekeraar of schadeverzekeraar.

3. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. Het verbod van het eerste lid ten aanzien van het zonder vergunning uitoefenen van het bedrijf van natura-uitvaartverzekeraar is niet van toepassing op levensverzekeraars die een vergunning als bedoeld in artikel 2:36, 2:40 of het eerste lid hebben voor de branche Levensverzekering algemeen.

4. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 4. Het bedrijf van levensverzekeraar en het bedrijf van schadeverzekeraar worden onderscheiden in de branches die zijn genoemd in de bij deze wet behorende Bijlage branches.

AEc

In artikel 2:51, eerste lid, komt de zinsnede «alsmede dat de aanvrager» tot en met «een staat die geen lidstaat is».» te luiden: alsmede dat de aanvrager zal voldoen aan artikel 3:24 met betrekking tot de rechtspersoonlijkheid, de bevoegdheid tot uitoefening van het bedrijf van levensverzekeraar, natura-uitvaartverzekeraar of schadeverzekeraar en de uitoefening van die bevoegdheid, met dien verstande dat voor de toepassing van de onderdelen a tot en met d, f en g in de in die onderdelen genoemde artikelen de daarin gestelde eisen betrekking hebben op het in Nederland gelegen bijkantoor van een verzekeraar met beperkte risico-omvang met zetel buiten Nederland.

AEd

Na artikel 2:51 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2:51a

De artikelen 2:28, eerste en tweede lid, 2:29, 2:30 en 2:33 zijn van overeenkomstige toepassing op verzekeraars met beperkte risico-omvang met zetel buiten Nederland.

AEe

Artikel 2:52 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «natura-uitvaartverzekeraar» vervangen door: levensverzekeraar, natura-uitvaartverzekeraar of schadeverzekeraar met beperkte risico-omvang.

2. In het tweede lid wordt «natura-uitvaartverzekeraars» vervangen door: verzekeraars met beperkte risico-omvang.

AEf

In artikel 2:53, tweede lid, wordt «natura-uitvaartverzekeraar» vervangen door: levensverzekeraar, natura-uitvaartverzekeraar of schadeverzekeraar met beperkte risico-omvang.

AEg

In artikel 2:54, eerste, tweede, derde en vierde lid, wordt telkens «natura-uitvaartverzekeraar» vervangen door: levensverzekeraar, natura-uitvaartverzekeraar of schadeverzekeraar met beperkte risico-omvang.

AEh

Na paragraaf 2.2.4.2. wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:

§ 2.2.4.2A. Vrijstelling

Artikel 2:54.0a

Bij ministeriële regeling kan vrijstelling worden verleend van artikel 2:50. Aan deze vrijstelling kunnen voorschriften worden verbonden.

19. In onderdeel AF wordt onder vernummering van de subonderdelen 1 en 2 tot 2 en 3 een subonderdeel ingevoegd, luidende:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. De Nederlandsche Bank verleent op aanvraag een vergunning als bedoeld in artikel 2:54a, eerste lid, indien de aanvrager aantoont dat zal worden voldaan aan het bepaalde ingevolge artikel 211, tweede lid, van de richtlijn solvabiliteit II, voor zover nodig aangevuld met het bepaalde ingevolge:

  • a. artikel 3:8 met betrekking tot de geschiktheid van de in dat artikel bedoelde personen;

  • b. artikel 3:9 met betrekking tot de betrouwbaarheid van de in dat artikel genoemde personen;

  • c. artikel 3:10, eerste en tweede lid, met betrekking tot het beleid met betrekking tot de integere bedrijfsuitoefening;

  • d. artikel 3:16, eerste en tweede lid, met betrekking tot de zeggenschapsstructuur;

  • e. artikel 3:17, eerste en tweede lid, met betrekking tot de inrichting van de bedrijfsvoering;

  • f. artikel 3:19, eerste lid, met betrekking tot het minimumaantal leden van de raad van commissarissen; en

  • g. artikel 3:70, eerste lid, met betrekking tot het boekjaar.

20. Onderdeel AG komt te luiden:

AG

In artikel 2:115, eerste lid, wordt «Een levensverzekeraar of schadeverzekeraar met zetel in Nederland» vervangen door: Een levensverzekeraar of schadeverzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang, met zetel in Nederland.

21. Onderdeel AI komt te luiden:

AI

In artikel 2:117, eerste lid, wordt «Een levensverzekeraar of schadeverzekeraar met zetel in Nederland» vervangen door: Een levensverzekeraar of schadeverzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang, met zetel in Nederland.

22. Onderdeel AJ komt te luiden:

AJ

In artikel 2:118, eerste lid, wordt «Een levensverzekeraar of schadeverzekeraar met zetel in een staat die geen lidstaat is» vervangen door: Een levensverzekeraar of schadeverzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang, met zetel in een staat die geen lidstaat is.

23. Onderdeel AL komt te luiden:

AL

In artikel 2:120, eerste lid, wordt «Een levensverzekeraar of schadeverzekeraar met zetel in Nederland» vervangen door: Een levensverzekeraar of schadeverzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang, met zetel in Nederland.

24. Na onderdeel AL worden de volgende onderdelen ingevoegd, luidende:

ALa

Het opschrift van afdeling 2.3.4. komt te luiden:

AFDELING 2.3.4. UITOEFENEN VAN BEDRIJF VAN VERZEKERAAR MET BEPERKTE RISICO-OMVANG

ALb

In artikel 2:121, eerste lid, wordt «Een natura-uitvaartverzekeraar met zetel in Nederland» vervangen door «Een levensverzekeraar, natura-uitvaartverzekeraar of schadeverzekeraar met zetel in Nederland» en wordt «het bedrijf van natura-uitvaartverzekeraar uit te oefenen» vervangen door «het bedrijf van levensverzekeraar, natura-uitvaartverzekeraar onderscheidenlijk schadeverzekeraar uit te oefenen».

25. Onderdeel AP komt te luiden:

AP

In artikel 3:12 wordt «Artikel 3:10 is» vervangen door «De artikelen 3:8, 3:9 en 3:10 zijn» en wordt «levensverzekeraars of schadeverzekeraars» vervangen door: levensverzekeraars of schadeverzekeraars, niet zijnde verzekeraars met beperkte risico-omvang,.

26. Onderdeel AQ komt te luiden:

AQ

In artikel 3:14 wordt «Artikel 3:10 is» vervangen door «De artikelen 3:8, 3:9 en 3:10 zijn» en wordt «natura-uitvaartverzekeraars» vervangen door «verzekeraars met beperkte risico-omvang».

27. Na onderdeel AQ worden de volgende onderdelen ingevoegd, luidende:

AQa

In artikel 3:20b wordt «levensverzekeraar of schadeverzekeraar» vervangen door: levensverzekeraar of schadeverzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang,.

AQb

Aan artikel 3:23, eerste lid, wordt «levensverzekeraars of schadeverzekeraars» vervangen door: levensverzekeraars of schadeverzekeraars, niet zijnde verzekeraars met beperkte risico-omvang,.

28. Onderdeel AR komt te luiden:

AR

In artikel 3:24, aanhef, wordt «levensverzekeraar of schadeverzekeraar» vervangen door «levensverzekeraar of schadeverzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang,» en wordt in onderdeel c «vanuit een vestiging in die staat» vervangen door: vanuit de zetel in die staat.

29. Na onderdeel AR worden de volgende onderdelen ingevoegd, luidende:

ARa

In de artikelen 3:26 en 3:28 wordt «natura-uitvaartverzekeraars» telkens vervangen door: verzekeraars met beperkte risico-omvang.

ARb

In de artikelen 3:29, eerste en tweede lid, en 3:30, eerste lid, wordt «verzekeraar» telkens vervangen door: verzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang,.

ARc

Artikel 3:40 komt te luiden:

Artikel 3:40

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld:

 • a. indien een levensverzekeraar of schadeverzekeraar met zetel in een andere lidstaat in het bezit is van een vergunning als bedoeld in artikel 14 van de richtlijn solvabiliteit II en het bedrijf van levensverzekeraar of schadeverzekeraar uitoefent vanuit een bijkantoor in Nederland: met betrekking tot het adres van de door een levensverzekeraar of schadeverzekeraar aangestelde vertegenwoordiger waaraan rechtsgeldig mededelingen kunnen worden gedaan, en wordt geregeld onder welke omstandigheden de vertegenwoordiger ophoudt vertegenwoordiger te zijn;

 • b. indien een levensverzekeraar of schadeverzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang, met zetel in een andere lidstaat die een vergunning voor de uitoefening van het bedrijf van levensverzekeraar of schadeverzekeraar heeft, welke geen vergunning is als bedoeld in artikel 14 van de richtlijn solvabiliteit II en die het bedrijf van levensverzekeraar of schadeverzekeraar uitoefent vanuit een bijkantoor in Nederland: met betrekking tot de woonplaats, het adres van de door een levensverzekeraar of schadeverzekeraar aangestelde vertegenwoordiger waaraan rechtsgeldig mededelingen kunnen worden gedaan, en de eisen waaraan die vertegenwoordiger voldoet, en wordt geregeld onder welke omstandigheden de vertegenwoordiger ophoudt vertegenwoordiger te zijn.

ARd

In artikel 3:42 wordt «levensverzekeraar of schadeverzekeraar» vervangen door: levensverzekeraar of schadeverzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang,.

ARe

Artikel 3:43 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «levensverzekeraar en schadeverzekeraar» vervangen door: levensverzekeraar en schadeverzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang,.

2. In het tweede lid wordt «levensverzekeraar of schadeverzekeraar» vervangen door: levensverzekeraar of schadeverzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang,.

ARf

In de artikelen 3:44, eerste lid, en 3:47, eerste lid, 3:48, eerste en tweede lid, wordt «levensverzekeraar of schadeverzekeraar» telkens vervangen door: levensverzekeraar of schadeverzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang,.

ARg

Artikel 3:49 wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 3:49 wordt «natura-uitvaartverzekeraars» vervangen door: verzekeraars met beperkte risico-omvang.

ARh

Artikel 3:50 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «natura-uitvaartverzekeraars, entiteiten voor risico-acceptatie en herverzekeraars» vervangen door: entiteiten voor risico-acceptatie, herverzekeraars en verzekeraars met beperkte risico-omvang.

2. In het tweede lid wordt «natura-uitvaartverzekeraars met zetel buiten Nederland» vervangen door: verzekeraars met beperkte risico-omvang met zetel buiten Nederland.

ARi

Artikel 3:51 komt te luiden:

Artikel 3:51

Het is een verzekeraar met beperkte risico-omvang met zetel in een niet-aangewezen staat verboden vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor een ander bedrijf dan het bedrijf waarvoor die verzekeraar een vergunning heeft verkregen uit te oefenen.

ARj

In artikel 3:52 wordt «natura-uitvaartverzekeraar» vervangen door: verzekeraar met beperkte risico-omvang.

30. Onderdeel AT komt te luiden:

AT

Artikel 3:54 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste en tweede lid wordt telkens «levensverzekeraars en schadeverzekeraars met zetel in een staat die geen lidstaat is» vervangen door: levensverzekeraars en schadeverzekeraars, niet zijnde verzekeraars met beperkte risico-omvang, met zetel in een staat die geen lidstaat is.

2. In het derde lid, wordt «het minimumbedrag van het garantiefonds» vervangen door «het minimumkapitaalvereiste» en wordt «de solvabiliteitsmarge» vervangen door: het solvabiliteitskapitaalvereiste.

31. Onderdeel AU komt te luiden:

AU

Artikel 3:55 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «natura-uitvaartverzekeraars met zetel in een niet-aangewezen staat» vervangen door: verzekeraars met beperkte risico-omvang met zetel in een niet-aangewezen staat.

2. In het tweede lid wordt «het minimumbedrag van het garantiefonds» vervangen door «het minimumkapitaalvereiste», wordt «de solvabiliteitsmarge» vervangen door «het solvabiliteitskapitaalvereiste» en wordt «natura-uitvaartverzekeraar» telkens vervangen door: verzekeraar met beperkte risico-omvang.

32. Na onderdeel AV wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

AVa

In artikel 3:56 wordt «natura-uitvaartverzekeraars» vervangen door: verzekeraars met beperkte risico-omvang.

33. In onderdeel AX vervallen subonderdelen 1 en 2.

34. Na onderdeel AY wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

AYa

Artikel 3:58 wordt als volgt gewijzigd:

Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Artikel 3:57 is van overeenkomstige toepassing op:

  • a. beleggingsondernemingen met zetel in een staat die geen lidstaat is die beleggingsdiensten verlenen of beleggingsactiviteiten verrichten in Nederland;

  • b. banken met zetel in een staat die geen lidstaat is die hun bedrijf uitoefenen vanuit in Nederland gelegen bijkantoren;

  • c. levensverzekeraars en schadeverzekeraars, niet zijnde verzekeraars met beperkte risico-omvang, met zetel in een staat die geen lidstaat is die hun bedrijf uitoefenen vanuit in Nederland gelegen bijkantoren.

2. In het tweede lid wordt «levensverzekeraars en schadeverzekeraars met zetel in een staat die geen lidstaat is» vervangen door: levensverzekeraars en schadeverzekeraars, niet zijnde verzekeraars met beperkte risico-omvang, met zetel in een staat die geen lidstaat is.

35. Onderdeel AZ komt te luiden:

AZ

Artikel 3:59 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «levensverzekeraars of schadeverzekeraars» vervangen door: levensverzekeraars of schadeverzekeraars, niet zijnde verzekeraars met beperkte risico-omvang,.

2. In het tweede lid wordt «de solvabiliteitsmarge» vervangen door «het solvabiliteitskapitaalvereiste» en wordt «het garantiefonds» vervangen door: het minimumkapitaalvereiste.

36. In onderdeel BA wordt in de tekst van artikel 3:60, eerste lid, «levensverzekeraar of schadeverzekeraar met zetel in een staat die geen lidstaat is» vervangen door: levensverzekeraar of schadeverzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang, met zetel in een staat die geen lidstaat is.

37. Onderdeel BB komt te luiden:

BB

In artikel 3:61 vervalt in het eerste en tweede lid telkens «entiteiten voor risico-acceptatie,» en wordt «natura-uitvaartverzekeraars» telkens vervangen door: verzekeraars met beperkte risico-omvang.

38. Onderdeel BC komt te luiden:

BC

Artikel 3:62 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt «entiteiten voor risico-acceptatie,» en wordt «natura-uitvaartverzekeraars» vervangen door: verzekeraars met beperkte risico-omvang.

2. In het tweede lid wordt «de solvabiliteitsmarge» vervangen door «het solvabiliteitskapitaalvereiste» en wordt «natura-uitvaartverzekeraar» vervangen door: verzekeraar met beperkte risico-omvang.

39. Onderdeel BE vervalt.

40. Onderdeel BF komt te luiden:

BF

Artikel 3:68 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «levensverzekeraar of schadeverzekeraar met zetel in een staat die geen lidstaat is» vervangen door: levensverzekeraar of schadeverzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang, met zetel in een staat die geen lidstaat is.

2. In het tweede lid wordt «Artikel 3:67, tweede lid» vervangen door: Artikel 3:67, tweede en derde lid.

3. In het vierde lid wordt «Artikel 3:67, vierde en vijfde lid» vervangen door: Artikel 3:67, vijfde en zesde lid.

41. In onderdeel BG wordt in de tekst van artikel 3:68a, eerste lid, «Een entiteit voor risico-acceptatie of herverzekeraar» vervangen door: Een herverzekeraar.

42. Onderdeel BH komt te luiden:

BH

Het opschrift van paragraaf 3.3.8.3. komt te luiden:

§ 3.3.8.3. Herverzekeraars en verzekeraars met beperkte risico-omvang met zetel in een niet-aangewezen staat

43. Onderdeel BI komt te luiden:

BI

Artikel 3:69 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste en tweede lid wordt «natura-uitvaartverzekeraar» vervangen door: verzekeraar met beperkte risico-omvang.

2. In het derde lid, wordt «Artikel 3:67, vierde en vijfde lid» vervangen door «Artikel 3:67, vijfde en zesde lid» en wordt «natura-uitvaartverzekeraars» vervangen door: verzekeraars met beperkte risico-omvang.

44. In onderdeel BK wordt in de tekst van artikel 3:69a, eerste lid, «verzekeraar met zetel in Nederland» vervangen door: verzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang, met zetel in Nederland.

45. In onderdeel BO wordt «Artikel 3:73b» vernummerd tot «Artikel 3:73c» en wordt in de tekst van artikel 3:73c, eerste lid (nieuw), «verzekeraar met zetel in Nederland» vervangen door: verzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang, met zetel in Nederland.

46. Na onderdeel BQ wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

BQa

In artikel 3:78, eerste lid, wordt «levensverzekeraar of schadeverzekeraar met zetel in een andere lidstaat» vervangen door: levensverzekeraar of schadeverzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang, met zetel in een andere lidstaat.

47. Onderdeel BR komt te luiden:

BR

Artikel 3:79 komt te luiden:

Artikel 3:79

De artikelen 3:69a en 3:70 zijn van overeenkomstige toepassing op levensverzekeraars en schadeverzekeraars, niet zijnde verzekeraars met beperkte risico-omvang, met zetel in een staat die geen lidstaat is, die hun bedrijf uitoefenen vanuit in Nederland gelegen bijkantoren.

48. Onderdeel BS komt te luiden:

BS

In artikel 3:80 wordt «levensverzekeraars en schadeverzekeraars met zetel in een staat die geen lidstaat is» vervangen door «levensverzekeraars en schadeverzekeraars, niet zijnde verzekeraars met beperkte risico-omvang, met zetel in een staat die geen lidstaat is» en wordt de punt aan het slot van de tekst vervangen door: , met dien verstande dat levensverzekeraars en schadeverzekeraars de bedoelde boekhouding ter plaatse van het bijkantoor bewaren.

49. Na onderdeel BS wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

BSa

In artikel 3:81, eerste lid, wordt «levensverzekeraar of schadeverzekeraar» vervangen door: levensverzekeraar of schadeverzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang,.

50. In onderdeel BT komt subonderdeel 2 te luiden:

2. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. Artikel 3:72, derde en vijfde tot en met achtste lid, is van overeenkomstige toepassing op in Nederland gelegen bijkantoren van levensverzekeraars of schadeverzekeraars, niet zijnde verzekeraars met beperkte risico-omvang, met zetel in een staat die geen lidstaat is. Artikel 3:72, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing op in Nederland gelegen bijkantoren van levensverzekeraars, niet zijnde verzekeraars met beperkte risico-omvang, met zetel in een staat die geen lidstaat is.

51. Onderdeel BU komt te luiden:

BU

Na artikel 3:82 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3:82a

Artikel 3:73c is van overeenkomstige toepassing op in Nederland gelegen bijkantoren van levensverzekeraars en schadeverzekeraars, niet zijnde verzekeraars met beperkte risico-omvang, met zetel in een staat die geen lidstaat is.

52. Na onderdeel BU wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

BUa

In artikel 3:83, eerste lid, wordt «levensverzekeraar of schadeverzekeraar» vervangen door: levensverzekeraar of schadeverzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang,.

53. Onderdeel BV komt te luiden:

BV

In artikel 3:84 wordt «Artikel 3:70 is» vervangen door «De artikelen 3:69a en 3:70 zijn» en wordt «natura-uitvaartverzekeraars» vervangen door «verzekeraars met beperkte risico-omvang».

54. Na onderdeel BV wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

BVa

In artikel 3:85 wordt «natura-uitvaartverzekeraars» vervangen door: verzekeraars met beperkte risico-omvang.

55. In onderdeel BW wordt in de tekst van artikel 3:86, tweede lid, «natura-uitvaartverzekeraars» telkens vervangen door «verzekeraars met beperkte risico-omvang» en wordt «Artikel 3:73» vervangen door: Artikel 3:73c.

56. In onderdeel BX wordt in de tekst van artikel 3:86a «Artikel 3:73b» vervangen door «Artikel 3:73c» en wordt «natura-uitvaartverzekeraars» vervangen door «verzekeraars met beperkte risico-omvang».

57. Na onderdeel BX wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

BXa

In artikel 3:87, eerste lid, wordt «natura-uitvaartverzekeraar» vervangen door «verzekeraar met beperkte risico-omvang» en wordt «gesloten natura-uitvaartverzekeringen» vervangen door: gesloten levensverzekeringen, natura-uitvaartverzekeringen dan wel schadeverzekeringen.

58. Na onderdeel BY worden de volgende onderdelen ingevoegd, luidende:

BYa

In artikel 3:91 wordt «levensverzekeraar of schadeverzekeraar» vervangen door: levensverzekeraar of schadeverzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang,.

BYb

Artikel 3:92 vervalt.

BYc

In artikel 3:93 wordt «natura-uitvaartverzekeraar» vervangen door: verzekeraar met beperkte risico-omvang.

BYd

Artikel 3:94 vervalt.

59. Onderdeel BZ komt te luiden:

BZ

In artikel 3:104, eerste lid, wordt «of 3:96, eerste lid» vervangen door: 3:96, eerste lid, of 3:97.

60. Na onderdeel CA wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

CAa

In artikel 3:97 wordt «door terugbetaling van kapitaal of uitkering van reserves te verminderen» vervangen door «door terugbetaling van kapitaal of uitkering van reserves te verminderen dan wel een dividenduitkering te doen» en wordt «het minimumbedrag aan solvabiliteitsmarge of zou kunnen worden voorzien dat hij in de twaalf volgende maanden niet meer aan dat minimumbedrag kan voldoen» vervangen door: het solvabiliteitskapitaalvereiste of zou kunnen worden voorzien dat hij in de twaalf volgende maanden niet meer aan dat vereiste kan voldoen.

61. Na onderdeel CBa wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

CBb

In afdeling 3.5.1a. wordt voor paragraaf 3.5.1a.1. een paragraaf ingevoegd, luidende:

§ 3.5.1a.0. Inleidende bepalingen

Artikel 3:111c

Een levensverzekeraar, natura-uitvaartverzekeraar of schadeverzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang, kan zijn rechten en verplichtingen uit verzekering uitsluitend overdragen aan een andere verzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang. De Nederlandsche Bank kan echter toestaan dat de rechten en verplichtingen uit verzekering worden overgedragen aan een verzekeraar met beperkte risico-omvang, die onder prudentieel toezicht staat.

62. Onderdeel CE wordt gewijzigd als volgt:

In de nieuwe tekst van artikel 3:118, eerste lid, onderdelen a tot en met c, en zesde lid, onderdelen a tot en met c, wordt telkens na «het solvabiliteitskapitaalvereiste» ingevoegd: en er bij de Nederlandsche Bank geen bedenkingen bestaan tegen de overdracht.

63. Na onderdeel CE worden de volgende onderdelen ingevoegd, luidende:

CEa

Artikel 3:122 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «levensverzekeraar met zetel aldaar» vervangen door: levensverzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang, met zetel aldaar.

2. In het tweede lid wordt «schadeverzekeraar met zetel aldaar» vervangen door: schadeverzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang, met zetel aldaar.

CEb

In artikel 3:122a, eerste lid, wordt «levensverzekeraars onderscheidenlijk schadeverzekeraars met zetel in een andere lidstaat» vervangen door: levensverzekeraars onderscheidenlijk schadeverzekeraars, niet zijnde verzekeraars met beperkte risico-omvang, met zetel in een andere lidstaat.

64. Na onderdeel CG worden de volgende onderdelen ingevoegd, luidende:

CGa

Artikel 3:126 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, aanhef, wordt «levensverzekeraar met zetel in een staat die geen lidstaat is» vervangen door: levensverzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang, met zetel in een staat die geen lidstaat is.

2. In het derde lid wordt «levensverzekeraars met zetel in een staat die geen lidstaat is» vervangen door: levensverzekeraars, niet zijnde verzekeraars met beperkte risico-omvang, met zetel in een staat die geen lidstaat is.

CGb

In artikel 3:127, eerste lid, aanhef, wordt «schadeverzekeraar met zetel in een staat die geen lidstaat is» vervangen door: schadeverzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang, met zetel in een staat die geen lidstaat is.

CGc

In artikel 3:127a, eerste lid, aanhef, wordt «levensverzekeraars onderscheidenlijk schadeverzekeraars» vervangen door: levensverzekeraars onderscheidenlijk schadeverzekeraars, niet zijnde verzekeraars met beperkte risico-omvang,.

65. Onderdeel CH wordt als volgt gewijzigd:

a. In subonderdelen 2 en 3 wordt na «het solvabiliteitskapitaalvereiste» telkens ingevoegd: en er bij de Nederlandsche Bank geen bedenkingen bestaan tegen de overdracht.

b. Subonderdeel 4 komt te luiden:

 • 4. In het eerste lid, onderdeel c, wordt «beschikt over het minimum bedrag aan solvabiliteitsmarge, de Nederlandsche Bank geen herstelplan ingevolge artikel 3:132 heeft verlangd van die levensverzekeraar of schadeverzekeraar» vervangen door: voldoet aan het solvabiliteitskapitaalvereiste.

66. Na onderdeel CH worden de volgende onderdelen ingevoegd, luidende:

CHa

In artikel 3:129 wordt «levensverzekeraar of schadeverzekeraar» vervangen door: levensverzekeraar of schadeverzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang,.

CHb

Het opschrift van paragraaf 3.5.1a.4 komt te luiden:

§ 3.5.1a.4. Verzekeraars met beperkte risico-omvang met zetel in een niet-aangewezen staat

CHc

In paragraaf 3.5.1a.4. wordt voor artikel 3:131 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3:130

 • 1. Een levensverzekeraar met beperkte risico-omvang met zetel in een niet-aangewezen staat die rechten en verplichtingen uit levensverzekering wenst over te dragen, behoeft daarvoor instemming van de Nederlandsche Bank indien het betreft de overdracht van rechten en verplichtingen uit levensverzekering gesloten vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor. De overdracht geschiedt aan een andere levensverzekeraar in het kader van diens bedrijfsuitoefening vanuit een vestiging in Nederland.

 • 2. Indien de wetgeving van een andere staat niet voorziet in een instemmingprocedure voor een levensverzekeraar met beperkte risico-omvang met zetel aldaar tot overdracht van zijn rechten en verplichtingen uit levensverzekering, gesloten vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor, aan een andere levensverzekeraar in het kader van diens bedrijfsuitoefening vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor, kan de overdracht slechts plaatsvinden met instemming van de Nederlandsche Bank.

 • 3. De Nederlandsche Bank stemt slechts in met een overdracht als bedoeld in het eerste lid aan een levensverzekeraar in het kader van diens bedrijfsuitoefening vanuit een vestiging in Nederland indien deze levensverzekeraar, mede gelet op de voorgenomen overdracht, voldoet aan het solvabiliteitskapitaalvereiste en er bij de Nederlandsche Bank geen bedenkingen bestaan tegen de overdracht.

 • 4. De Nederlandsche Bank stemt in met een overdracht als bedoeld in het eerste lid nadat de toezichthoudende instantie in de staat van de zetel van de overdragende levensverzekeraar heeft verklaard met die overdracht in te stemmen.

 • 5. In afwijking van het tweede en vierde lid kan een levensverzekeraar met zetel in een niet-aangewezen staat zijn rechten en verplichtingen uit een individuele levensverzekering op verzoek van de verzekeringnemer overdragen.

 • 6. Op een overdracht als bedoeld in het eerste lid is het bepaalde ingevolge de artikelen 3:116, 3:119 en 3:120, eerste tot en met derde lid, van overeenkomstige toepassing.

67. Onderdeel CI komt te luiden:

CI

Artikel 3:131 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «bijkantoor, aan een andere natura-uitvaartverzekeraar» vervangen door: bijkantoor. De overdracht geschiedt aan een andere natura-uitvaartverzekeraar.

2. In het derde lid, onderdeel a, wordt «beschikt over de vereiste solvabiliteitsmarge» vervangen door «voldoet aan het solvabiliteitskapitaalvereiste en er bij de Nederlandsche Bank geen bedenkingen bestaan tegen de overdracht» en vervalt de zinsnede «, de Nederlandsche Bank geen herstelplan ingevolge artikel 3:132 of 3:134 heeft verlangd van de natura-uitvaartverzekeraar, er bij de Nederlandsche Bank geen bedenkingen bestaan tegen de overdracht en voor zover het betreft een natura-uitvaartverzekeraar met zetel in Nederland de Nederlandsche Bank niet verwacht dat die natura-uitvaartverzekeraar binnen de twaalf volgende maanden niet meer beschikt over het minimumbedrag aan solvabiliteitsmarge dan wel voornemens is binnen genoemde termijn een herstelplan op te leggen».

3. In het derde lid, onderdeel b, wordt «beschikt over de vereiste solvabiliteitsmarge» vervangen door «voldoet aan het solvabiliteitskapitaalvereiste en, voor zover het betreft een levensverzekeraar met zetel in een lidstaat, er bij de Nederlandsche Bank geen bedenkingen bestaan tegen de overdracht» en vervalt de zinsnede «en, voor zover het betreft een levensverzekeraar met zetel in een lidstaat, de Nederlandsche Bank of een toezichthoudende instantie van een lidstaat geen herstelplan ingevolge artikel 3:132 onderscheidenlijk een herstelplan dat overeenkomt met het herstelplan, bedoeld in artikel 3:132, heeft verlangd van die levensverzekeraar, er bij de Nederlandsche Bank geen bedenkingen bestaan tegen de overdracht en bovendien voor zover het betreft een levensverzekeraar met zetel in Nederland, de Nederlandsche Bank niet verwacht dat die levensverzekeraar binnen de twaalf volgende maanden niet meer beschikt over het minimumbedrag aan solvabiliteitsmarge dan wel voornemens is binnen genoemde termijn een herstelplan op te leggen».

68. Na onderdeel CI wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

CIa

Artikel 3:131a wordt vervangen door twee artikelen, luidende:

Artikel 3:131a

 • 1. Een schadeverzekeraar met beperkte risico-omvang met zetel in een niet-aangewezen staat die rechten en verplichtingen uit schadeverzekering wenst over te dragen, kan die overdracht met instemming van de Nederlandsche Bank doen plaatsvinden zonder medewerking of instemming van degenen die aan die schadeverzekeringen rechten kunnen ontlenen indien het betreft de overdracht van rechten en verplichtingen uit schadeverzekering gesloten vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor, aan een andere schadeverzekeraar in het kader van diens bedrijfsuitoefening vanuit een vestiging in Nederland.

 • 2. Indien de wetgeving van een andere staat niet voorziet in een instemmingprocedure voor een schadeverzekeraar met beperkte risico-omvang met zetel aldaar tot overdracht van zijn rechten en verplichtingen uit schadeverzekering, gesloten vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor, aan een andere schadeverzekeraar in het kader van diens bedrijfsuitoefening vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor, kan de overdracht plaatsvinden met instemming van de Nederlandsche Bank.

 • 3. De Nederlandsche Bank stemt slechts in met een overdracht als bedoeld in het eerste lid aan een schadeverzekeraar in het kader van diens bedrijfsuitoefening vanuit een vestiging in Nederland indien deze schadeverzekeraar, mede gelet op de voorgenomen overdracht, voldoet aan het solvabiliteitskapitaalvereiste en er bij de Nederlandsche Bank geen bedenkingen bestaan tegen de overdracht.

 • 4. De Nederlandsche Bank stemt in met een overdracht als bedoeld in het eerste lid nadat de toezichthoudende instantie in de staat van de zetel van de overdragende schadeverzekeraar heeft verklaard met die overdracht in te stemmen.

 • 5. Op een overdracht als bedoeld in het eerste lid is het bepaalde ingevolge de artikelen 3:116 en 3:120, eerste tot en met derde lid, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3:131b

 • 1. Met een overdracht van de rechten en verplichtingen uit alle levensverzekeringen, uit alle natura-uitvaartverzekeringen of krachtens alle schadeverzekeringen door levensverzekeraars, natura-uitvaartverzekeraars onderscheidenlijk schadeverzekeraars met beperkte risico-omvang met zetel in een niet aangewezen staat, wordt gelijkgesteld de overgang van deze rechten en verplichtingen bij een fusie als bedoeld in artikel 309 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek of bij een splitsing als bedoeld in artikel 334a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 • 2. Op een overgang als bedoeld in het eerste lid met betrekking tot een levensverzekeraar zijn de artikelen 3:112, eerste lid, aanhef en onderdeel a, 3:113, tweede lid, aanhef en onderdeel a, 3:116, 3:117, eerste lid, 3:118, eerste, tweede en vijfde lid, 3:119 en 3:120, eerste tot en met vierde lid, van overeenkomstige toepassing.

 • 3. Op een overgang als bedoeld in het eerste lid met betrekking tot een natura-uitvaartverzekeraar zijn de artikelen 3:113, eerste lid, aanhef en onderdeel a, 3:116, 3:117, eerste lid, 3:118, zesde lid, 3:119 en 3:120, eerste tot en met derde lid, van overeenkomstige toepassing.

 • 4. Op een overgang als bedoeld in het eerste lid met betrekking tot een schadeverzekeraar zijn de artikelen 3:114, eerste lid, aanhef en onderdeel a, 3:116, 3:117, tweede lid, 3:118, eerste tot en met vijfde lid, en 3:120, eerste tot en met derde, vijfde, zevende en negende lid, van overeenkomstige toepassing.

69. In onderdeel CK wordt in de tekst van artikel 3:132, eerste lid, «verzekeraar met zetel in Nederland» vervangen door: verzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang, met zetel in Nederland.

70. Na onderdeel CK worden de volgende onderdelen ingevoegd, luidende:

CKa

In artikel 3:133 wordt «levensverzekeraars of schadeverzekeraars» vervangen door: levensverzekeraars of schadeverzekeraars, niet zijnde verzekeraars met beperkte risico-omvang,.

CKb

Het opschrift van paragraaf 3.5.2.3 komt te luiden:

§ 3.5.2.3. Herverzekeraars met zetel in een niet-aangewezen staat

CKc

In artikel 3:134 wordt «herverzekeraars en natura-uitvaartverzekeraars met zetel in een niet-aangewezen staat» vervangen door: herverzekeraars met zetel in een niet-aangewezen staat.

72. Onderdeel CM wordt als volgt gewijzigd:

a. Artikel 3:135, vijfde lid, komt te luiden:

 • 5. Bij uitzonderlijke ongunstige omstandigheden als bedoeld in artikel 138, vierde lid, van de richtlijn solvabiliteit II, kan de Nederlandsche Bank besluiten de in het vierde lid bedoelde periode voor de getroffen verzekeraars te verlengen met een periode van maximaal zeven jaar, rekening houdende met alle relevante factoren, inclusief de gemiddelde uitlooptermijn van de technische voorzieningen.

b. Artikel 3:137 komt te luiden:

Artikel 3:137

 • 1. De Nederlandsche Bank kan de vrije beschikking door een verzekeraar met zetel in Nederland over zijn door de Nederlandsche Bank aangewezen waarden, waar zij zich ook bevinden, beperken of hem verbieden om anders dan met machtiging van de Nederlandsche Bank te beschikken over deze waarden, indien:

  • a. de verzekeraar niet voldoet aan het bij of krachtens artikel 3:67 bepaalde met betrekking tot de technische voorzieningen;

  • b. sprake is van een constatering als bedoeld in artikel 3:57, vierde lid, tweede volzin, en zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen op grond waarvan de Nederlandsche Bank verwacht dat de financiële positie van de verzekeraar nog verder zal verslechteren;

  • c. sprake is van een constatering als bedoeld in artikel 3:53, zesde lid; of

  • d. onverminderd de artikelen 3:135 en 3:136, sprake is van een aanhoudende verslechtering van de solvabiliteitspositie van de verzekeraar.

 • 2. De Nederlandsche Bank beperkt de vrije beschikking door een verzekeraar met zetel in Nederland over zijn door de Nederlandsche Bank aangewezen waarden, waar zij zich ook bevinden, of verbiedt hem om anders dan met machtiging van de Nederlandsche Bank te beschikken over deze waarden, indien de Nederlandsche Bank de vergunning van de verzekeraar intrekt op grond van artikel 1:104, eerste of tweede lid.

 • 3. Alvorens een besluit als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, te nemen, stelt de Nederlandsche Bank de toezichthoudende instanties van de andere lidstaten waar de herverzekeraar, levensverzekeraar of schadeverzekeraar een bijkantoor heeft of waarnaar hij vanuit zijn vestigingen in een lidstaat diensten verricht, in kennis van haar voornemen.

 • 4. In geval van toepassing van het eerste lid, onderdelen b, c, d of tweede lid, stelt de Nederlandsche Bank de toezichthoudende instanties van de andere lidstaten waar de verzekeraar een bijkantoor heeft of waarnaar hij vanuit zijn vestigingen in een lidstaat diensten verricht, in kennis van alle genomen maatregelen.

 • 5. Indien de Nederlandsche Bank een besluit als bedoeld in het eerste of tweede lid heeft genomen, kan zij de toezichthoudende instantie, bedoeld in het derde lid, verzoeken overeenkomstige maatregelen te treffen ten aanzien van de in de betrokken lidstaten aanwezige waarden, onder opgave van een overzicht van die waarden.

 • 6. De verzekeraar kan de ongeldigheid van een rechtshandeling, verricht in strijd met de beperking of het verbod, inroepen indien de wederpartij de maatregel kende of daarvan niet onkundig kon zijn.

 • 7. De Nederlandsche Bank heft de beperking of het verbod op zodra de verzekeraar weer voldoet aan het bepaalde bij of krachtens deze wet.

 • 8. De Nederlandsche Bank stelt de toezichthoudende instanties, bedoeld in het derde en vierde lid, in kennis van het besluit, bedoeld in het zevende lid.

73. Onderdeel CN komt te luiden:

CN

Artikel 3:140 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. De Nederlandsche Bank neemt een besluit als bedoeld in artikel 3:137, eerste lid, indien de toezichthoudende instantie van een andere lidstaat waar een levensverzekeraar of schadeverzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang, zijn zetel heeft hierom verzoekt.

2. In het vierde lid wordt «3:135, vierde lid» vervangen door: 3:137, vijfde lid.

3. In het zevende lid wordt «een levensverzekeraar of schadeverzekeraar» vervangen door: een levensverzekeraar of schadeverzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang,.

74. Onderdeel CO komt te luiden:

CO

Artikel 3:141 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «een levensverzekeraar of schadeverzekeraar» vervangen door: een levensverzekeraar of schadeverzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang,.

2. In het tweede lid wordt «de solvabiliteitsmarge» vervangen door: de solvabiliteit.

3. In het derde lid wordt «3:135, vierde lid» vervangen door: 3:137, vijfde lid.

75. Onderdeel CP komt te luiden:

CP

Artikel 3:142 komt te luiden:

Artikel 3:142

De artikelen 3:135 en 3:136 zijn van overeenkomstige toepassing op levensverzekeraars en schadeverzekeraars, niet zijnde verzekeraars met beperkte risico-omvang, met zetel in een staat die geen lidstaat is.

76. Onderdeel CQ komt te luiden:

CQ

In artikel 3:143 wordt «Een levensverzekeraar of schadeverzekeraar» vervangen door «Een levensverzekeraar of schadeverzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang,» en wordt «solvabiliteitsmarge» vervangen door: solvabiliteit.

77. Onderdeel CR komt te luiden:

CR

Artikel 3:144 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «3:136, eerste lid» vervangen door «3:135, eerste lid of 3:136, eerste lid» en vervalt de zinsnede: evenals in het geval, bedoeld in artikel 3:136, tweede lid,.

2. In het derde lid wordt «een levensverzekeraar of schadeverzekeraar» vervangen door «een levensverzekeraar of schadeverzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang,» en wordt «de solvabiliteitsmarge» vervangen door: de solvabiliteit.

3. In het vierde lid wordt «3:135, vierde lid» vervangen door: 3:137, vijfde lid.

4. In het vijfde lid wordt «de solvabiliteitsmarge» vervangen door: de solvabiliteit.

78. Na onderdeel CS wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

CSa

Het opschrift van paragraaf 3.5.3.4 komt te luiden:

§ 3.5.3.4. Herverzekeraars met zetel in een niet-aangewezen staat en verzekeraars met beperkte risico-omvang met zetel in een niet-aangewezen staat

79. Onderdeel CT komt te luiden:

CT

Artikel 3:146 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «natura-uitvaartverzekeraar» telkens vervangen door: verzekeraar met beperkte risico-omvang.

2. In het tweede lid wordt «3:135, vierde lid» vervangen door: 3:137, vijfde lid.

3. In het derde lid wordt «natura-uitvaartverzekeraar» vervangen door: verzekeraar met beperkte risico-omvang.

80. In onderdeel CU wordt in de tekst van artikel 3:147 «natura-uitvaartverzekeraars met zetel in een niet-aangewezen staat» vervangen door: verzekeraars met beperkte risico-omvang met zetel in een niet-aangewezen staat.

81. Onderdeel CV komt te luiden:

CV

Artikel 3:148 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «3:136, eerste lid» vervangen door «3:135, eerste lid of 3:136, eerste lid», wordt «natura-uitvaartverzekeraar» telkens vervangen door «verzekeraar met beperkte risico-omvang» en vervalt de zinsnede «alsook in het geval, bedoeld in artikel 3:136, tweede lid,».

2. In het tweede lid wordt «3:135, vierde lid» vervangen door: 3:137, vijfde lid.

3. In het derde lid wordt «natura-uitvaartverzekeraar» vervangen door «verzekeraar met beperkte risico-omvang» en wordt «eisen met betrekking tot de solvabiliteitsmarge» vervangen door: solvabiliteitseisen.

82. Onderdeel CW komt te luiden:

CW

In artikel 3:149, eerste lid, wordt «artikel 2:27, eerste lid» vervangen door: artikel 2:27, eerste lid, of 2:48, eerste lid.

83. Na onderdeel CZ worden de volgende onderdelen ingevoegd, luidende:

CZa

Artikel 3:159 wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 3:159 wordt vernummerd tot 3:158a.

2. In artikel 3:158a (nieuw) wordt «levensverzekeraars met zetel in een staat die geen lidstaat is» vervangen door: levensverzekeraars, niet zijnde verzekeraars met beperkte risico-omvang, met zetel in een staat die geen lidstaat is.

CZb

Na artikel 3:158a (nieuw) wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:

§ 3.5.4.3. Levensverzekeraars met beperkte risico-omvang met zetel in een niet-aangewezen staat

Artikel 3:159

Paragraaf 3.5.4.1. is van overeenkomstige toepassing op levensverzekeraars met beperkte risico-omvang met zetel in een niet-aangewezen staat, die vanuit in Nederland gelegen bijkantoren het bedrijf van levensverzekeraar uitoefenen, voor zover het betreft overeenkomsten uit directe verzekering gesloten vanuit een bijkantoor in Nederland.

CZc

Onder vernummering van de artikelen 3:159ai en 3:159aj tot 3:159aj en 3:159ak wordt na artikel 3:159ah een paragraaf ingevoegd, luidende:

§ 3.5.4A.3. Verzekeraars met beperkte risico-omvang met zetel in een niet-aangewezen staat

Artikel 3:159ai

De artikelen 3:159a tot en met 3:159ag zijn van overeenkomstige toepassing op in Nederland gelegen bijkantoren van verzekeraars met beperkte risico-omvang met zetel in een niet-aangewezen staat, met dien verstande dat:

 • a. een overgang van activa of passiva uitsluitend mogelijk is ten aanzien van activa of passiva die zich in Nederland bevinden of die door Nederlands recht worden beheerst; en

 • b. het overdrachtsplan geen betrekking kan hebben op door de verzekeraar uitgegeven aandelen.

84. Onderdeel DB komt te luiden:

DB

In de artikelen 3:189, vijfde lid, en 3:194, vijfde lid, wordt de zinsnede «vanuit haar vestigingen in andere lidstaten» telkens vervangen door: vanuit haar vestigingen in lidstaten.

85. Na onderdeel DB wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

DBa

In artikel 3:195, vijfde lid, wordt de zinsnede «vanuit zijn vestigingen in andere lidstaten» vervangen door: vanuit zijn vestigingen in lidstaten.

86. Na onderdeel DC wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

DCa

In artikel 3:202 wordt «of verzekeraar met zetel in een andere lidstaat» vervangen door: of een verzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang,.

87. Onderdeel DD komt te luiden:

DD

In artikel 3:206, eerste en tweede lid wordt telkens «bank, levensverzekeraar of schadeverzekeraar met zetel in een staat die geen lidstaat is» vervangen door: bank of een levensverzekeraar of schadeverzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang, met zetel in een staat die geen lidstaat is.

88. Na onderdeel DE worden de volgende onderdelen ingevoegd, luidende:

DEa

In de artikelen 3:210, eerste lid, en 3:213, eerste lid, 3:217, aanhef, 3:219, onderdeel a, wordt telkens «levensverzekeraar of schadeverzekeraar met zetel in een staat die geen lidstaat is» vervangen door: of een levensverzekeraar of schadeverzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang, met zetel in een staat die geen lidstaat is.

DEb

In artikel 3:221, eerste lid, onderdeel a, wordt «die de verzekeraar met zetel in Nederland heeft gesloten» vervangen door: die de verzekeraar met zetel in een staat die geen lidstaat is, heeft gesloten.

DEc

Het opschrift van paragraaf 3.5.5.4. komt te luiden:

§ 3.5.5.4. Entiteiten voor risico-acceptatie, herverzekeraars en verzekeraars met beperkte risico-omvang met zetel buiten Nederland en met een in Nederland gelegen bijkantoor

DEd

In artikel 3:222, eerste lid, wordt «bedrijf van herverzekeraar of natura-uitvaartverzekeraar» vervangen door: bedrijf van een herverzekeraar of verzekeraar met beperkte risico-omvang.

DEe

In artikel 3:225, eerste lid, en 3:226 wordt «herverzekeraar of natura-uitvaartverzekeraar met zetel buiten Nederland» vervangen door: herverzekeraar of verzekeraar met beperkte risico-omvang met zetel buiten Nederland.

DEf

In artikel 3:228, tweede lid, wordt telkens «natura-uitvaartverzekering» vervangen door: verzekering.

DEg

In artikel 3:229, eerste lid, wordt «natura-uitvaartverzekeraar met zetel buiten Nederland» vervangen door: verzekeraar met beperkte risico-omvang met zetel buiten Nederland.

DEh

Artikel 3:230 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «herverzekeraar of natura-uitvaartverzekeraar» vervangen door: herverzekeraar of verzekeraar met beperkte risico-omvang.

2. In het tweede lid wordt «natura-uitvaartverzekering» vervangen door: verzekering.

DEi

In artikel 3:231, tweede lid, en 3:232, eerste en derde lid, wordt telkens «herverzekeraar of natura-uitvaartverzekeraar» vervangen door: herverzekeraar of verzekeraar met beperkte risico-omvang.

DEj

In artikel 3:239, eerste en tweede lid, wordt telkens «levensverzekeraar of schadeverzekeraar» vervangen door: levensverzekeraar of schadeverzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang,.

DEk

In artikel 3:241, eerste lid, wordt «de bank of verzekeraar» vervangen door: de bank of verzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang,.

DEl

Artikel 3:242 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «een bank of verzekeraar» vervangen door: een bank of een verzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang,.

2. In het tweede lid wordt «bank of verzekeraar» vervangen door: bank of een verzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang,.

DEm

In de artikelen 3:243, 3:247, 3:249, 3:250 en 3:251, onderdeel a, wordt telkens «de bank of verzekeraar» vervangen door: de bank of de verzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang,.

DEn

In artikel 3:255, eerste en tweede lid, wordt telkens «waar de bank, levensverzekeraar of schadeverzekeraar» vervangen door: waar de bank of de levensverzekeraar of schadeverzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang,.

89. Onderdeel DG komt te luiden:

DG

Het opschrift van hoofdstuk 3.6. komt te luiden:

HOOFDSTUK 3.6. BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN RICHTLIJNGROEPEN

90. Onderdeel DJ komt te luiden:

DJ

Artikel 3:269, tweede lid, komt te luiden:

 • 2. Een verzekeraar met zetel in Nederland waarop aanvullend toezicht wordt uitgeoefend overeenkomstig afdeling 3.6.3 richt de bedrijfsvoering, bedoeld in artikel 3:17, zodanig in dat de procedures en maatregelen ter beheersing van bedrijfsprocessen en risico’s samenhang vertonen en goed geïntegreerd zijn en dat zij de inlichtingen, bedoeld in artikel 1:52, kan verschaffen.

91. Onderdeel DK komt te luiden:

DK

Artikel 3:270 komt te luiden:

Artikel 3:270

De Nederlandsche Bank kan, indien zij groepstoezichthouder is, besluiten een onderneming niet in het toezicht, bedoeld in afdeling 3.6.3, te betrekken indien:

 • a. de onderneming haar zetel heeft in een staat die geen lidstaat is en waar wettelijke belemmeringen bestaan voor het verstrekken van de voor het toezicht noodzakelijke informatie;

 • b. de bij dat toezicht te betrekken onderneming in het licht van de doelstellingen van dat toezicht slechts van te verwaarlozen betekenis is tenzij verscheidene ondernemingen van dezelfde groep buiten beschouwing mogen worden gelaten en zij gezamenlijk niet van te verwaarlozen betekenis zijn; of

 • c. het in aanmerking nemen van de financiële positie van die onderneming in het licht van de doelstellingen van dat toezicht misplaatst of misleidend zou zijn.

92. Onderdeel DN wordt gewijzigd als volgt:

a. In onderdeel DN komt paragraaf 3.6.3.0 te luiden:

§ 3.6.3.0. Toezicht op verzekeraars met beperkte risico-omvang in een richtlijngroep

Artikel 3:281
 • 1. Op een verzekeraar met beperkte risico-omvang met zetel in Nederland die deel uitmaakt van een richtlijngroep, niet zijnde een verzekeringsrichtlijngroep, wordt aanvullend toezicht uitgeoefend overeenkomstig deze paragraaf.

 • 2. In het aanvullend toezicht worden betrokken:

  • a. met de verzekeraar verbonden ondernemingen;

  • b. in de verzekeraar deelnemende ondernemingen;

  • c. ondernemingen die zijn verbonden met de in onderdeel b bedoelde ondernemingen.

Artikel 3:281a
 • 1. De Nederlandsche Bank betrekt in het aanvullende toezicht, bedoeld in artikel 3:281, onder andere intragroepsovereenkomsten en -posities tussen de aan dat toezicht onderworpen verzekeraar en:

  • a. met die verzekeraar verbonden ondernemingen;

  • b. in die verzekeraar deelnemende ondernemingen;

  • c. ondernemingen die zijn verbonden met de ondernemingen, bedoeld in onderdeel b; en

  • d. natuurlijke personen die een deelneming bezitten in:

   • 1°. die verzekeraar of een daarmee verbonden onderneming;

   • 2°. een in die verzekeraar deelnemende onderneming;

   • 3°. een onderneming die is verbonden met een onderneming als bedoeld onder 2°.

 • 2. De verzekeraar, bedoeld in het eerste lid, aanhef, dient periodiek binnen de daartoe vastgestelde termijnen een rapportage bij de Nederlandsche Bank in waarin zijn opgenomen overeenkomsten en posities voor zover die van significante betekenis zijn.

 • 3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de inhoud, de verstrekking, de modellen en de periodiciteit van de rapportage.

 • 4. Indien uit de intragroepsovereenkomsten en -posities blijkt dat de solvabiliteit van de verzekeraar, bedoeld in het eerste lid, aanhef, in gevaar is of zou kunnen komen, neemt de Nederlandsche Bank maatregelen jegens die verzekeraar.

Artikel 3:281b
 • 1. Een verzekeraar met beperkte risico-omvang waarop het toezicht, bedoeld in artikel 3:281, eerste lid, van toepassing is, berekent de aangepaste solvabiliteit. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de berekening van de aangepaste solvabiliteit en de wijze, de periodiciteit en de termijnen van de rapportage. Deze regels kunnen verschillen naar gelang van de samenstelling van de richtlijngroep.

 • 2. Alle verbonden ondernemingen, deelnemende ondernemingen en met een deelnemende onderneming verbonden ondernemingen worden in de berekening betrokken.

 • 3. Indien uit de berekening blijkt dat de solvabiliteit in gevaar is of zou kunnen komen, neemt de Nederlandsche Bank maatregelen jegens die verzekeraar.

b. Artikel 3:283 komt te luiden:

Artikel 3:283

De Nederlandsche Bank kan verzoeken om een andere groepstoezichthouder dan de groepstoezichthouder die ingevolge artikel 247, tweede lid, van de richtlijn solvabiliteit II wordt aangewezen. Zij volgt daarbij de procedure van artikel 247, derde tot en met zevende lid, van die richtlijn.

c. In artikel 3:284 vervalt de aanduiding «1.» voor het eerste lid en vervalt het tweede lid.

d. In artikel 3:285, vijfde lid, vervalt: , na overleg met de andere betrokken toezichthoudende instanties,.

e. Artikel 3:286 wordt als volgt gewijzigd:

1°. In het eerste lid wordt «een verzekeringsholding met zetel in een lidstaat» vervangen door: een verzekeringsholding met zetel in een lidstaat, en de Nederlandsche Bank groepstoezichthouder is.

2°. In het tweede lid vervalt: , na overleg met de andere betrokken toezichthoudende instanties,.

f. Artikel 3:287 wordt als volgt gewijzigd:

1°. In het eerste lid vervalt: de groepstoezichthouder en.

2°. In het tweede lid vervalt de zinsnede: de groepstoezichthouder en.

3°. In het zevende lid komt de laatste volzin te luiden: De Nederlandsche Bank stuurt dit besluit toe aan de moederonderneming.

g. In artikel 3:288, eerste lid, vervalt «, in overeenstemming met toezichthoudende instanties van andere lidstaten waar een andere verbonden uiteindelijke moederonderneming op nationaal niveau aanwezig is,» en wordt na de eerste volzin een zin ingevoegd, luidende: De Nederlandsche Bank stelt die uiteindelijke moederonderneming in kennis van het besluit.

h. Artikel 3:288a wordt als volgt gewijzigd:

1°. In het eerste lid, laatste volzin, en tweede lid, laatste volzin, wordt telkens «en de samenwerking van de Nederlandsche Bank met de andere toezichthoudende instanties» vervangen door: en de beoordeling of de solvabiliteitsregeling van een derde land gelijkwaardig is aan die van de richtlijn solvabiliteit II.

2°. In het vijfde lid vervalt de tweede volzin.

3°. Het zesde lid vervalt.

i. Artikel 3:288b wordt als volgt gewijzigd:

1°. Aan het eerste lid wordt een zinsnede toegevoegd, luidende: dan wel een van de andere in artikel 238, tweede of derde lid, van de richtlijn solvabiliteit II genoemde maatregelen toepassen.

2°. In het derde lid vervalt de zinsnede: en de samenwerking van de Nederlandsche Bank met de andere toezichthoudende instanties.

j. Artikel 3:288h wordt als volgt gewijzigd:

1°. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. De artikelen 3:8, 3:9, 3:17 3:18, en 3:72, vijfde lid, zijn van overeenkomstige toepassing op het niveau van de verzekeringsrichtlijngroep.

2°. In het zevende lid vervalt: , na overleg met de leden van het college van toezichthouders,.

k. Artikel 3:288i komt te luiden:

Artikel 3:288i

 • 1. Een Nederlandse herverzekeraar, levensverzekeraar of schadeverzekeraar die een deelnemende onderneming is in een andere verzekeraar, of een verzekeringsholding met zetel in Nederland maakt jaarlijks openbaar:

  • a. een rapport over de solvabiliteit en de financiële toestand op het niveau van de verzekeringsrichtlijngroep; en

  • b. de juridische structuur en governance- en organisatiestructuur, met inbegrip van een beschrijving van alle dochterondernemingen, materieel verbonden ondernemingen en significante bijkantoren die deel uitmaken van de verzekeringsrichtlijngroep.

 • 2. Ten aanzien van het eerste lid, onderdeel a, is artikel 3:73c, eerste en tweede lid, van overeenkomstige toepassing.

 • 3. Indien de holding de verplichting, bedoeld in het eerste lid niet of niet tijdig nakomt, rust die verplichting eveneens op een Nederlandse verzekeraar die deel uitmaakt van de verzekeringsrichtlijngroep waarvan de holding deel uitmaakt.

 • 4. Indien de in het eerste lid bedoelde verzekeraar of holding daartoe besluit en de groepstoezichthouder daarmee instemt, kan die verzekeraar of holding één rapport over de solvabiliteit en de financiële toestand van de verzekeringsrichtlijngroep verstrekken. Dat rapport bevat:

  • a. de informatie op het niveau van de groep die op grond van het eerste lid openbaar wordt gemaakt;

  • b. de informatie over de dochterondernemingen binnen de groep die overeenkomstig artikel 3:73c, eerste en tweede lid, individueel te herleiden is en openbaar wordt gemaakt.

 • 5. In geval van toepassing van het vierde lid behoeven de afzonderlijke verzekeraars in de groep het rapport, bedoeld in artikel 3:73c, eerste lid, niet openbaar te maken.

 • 6. Indien het rapport, bedoeld in het vierde lid, niet de informatie bevat over een Nederlandse verzekeraar die de Nederlandsche Bank van vergelijkbare verzekeraars verlangt en indien wezenlijke informatie ontbreekt, kan zij van de betrokken verzekeraar verlangen dat hij de aanvullende informatie openbaar maakt.

l. Artikel 3:288j wordt als volgt gewijzigd:

1°. In het eerste lid wordt «ingevolge artikel 3:281» vervangen door: met inachtneming van artikel 260, eerste lid, van de richtlijn solvabiliteit II.

2°. In het derde lid vervalt: De Nederlandsche Bank raadpleegt de betrokken toezichthoudende instanties van de andere lidstaten en de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen voordat zij een besluit neemt.

m. Artikel 3:288k wordt als volgt gewijzigd:

1°. In het eerste lid wordt «Indien geen sprake is van gelijkwaardig toezicht als bedoeld in artikel 3:288j, eerste lid» vervangen door: Indien de Nederlandsche Bank groepstoezichthouder is en geen sprake is van gelijkwaardig toezicht als bedoeld in artikel 3:288j, eerste lid, of indien de Nederlandsche Bank artikel 3:288j, vierde lid, niet toepast in geval van tijdelijke gelijkwaardigheid als bedoeld in artikel 260, zevende lid, van de richtlijn solvabiliteit II.

2°. In het derde lid, aanhef, wordt «artikel 57, tweede lid» vervangen door: artikel 3:57, tweede lid.

93. De onderdelen DO, DP, DQ en DS vervallen.

94. Na onderdeel DT wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

DTa

Artikel 5:16 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, wordt «elke aanbieding van effecten» vervangen door «een aanbieding van effecten» en vervalt: en bij de toezichthoudende instanties van de andere lidstaten waaraan de Autoriteit Financiële Markten een verklaring als bedoeld in artikel 5:10, eerste lid, heeft verstrekt.

2. Onder vernummering van het derde lid tot vierde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

 • 3. De Autoriteit Financiële Markten deelt de definitieve voorwaarden mee aan de Europese Autoriteit voor effecten en markten en deponeert de definitieve voorwaarden zo spoedig mogelijk bij de toezichthoudende instanties van de andere lidstaten waaraan zij een verklaring als bedoeld in artikel 5:10, eerste lid, heeft verstrekt, voor zover mogelijk voor de aanvang van de aanbieding van effecten aan het publiek of de toelating van effecten tot de handel op een gereglementeerde markt.

95. Onderdeel DU wordt als volgt gewijzigd:

a. Subonderdeel 1 vervalt.

b. In subonderdeel 2 wordt ««3:53, eerste tot en met derde en vijfde lid»» vervangen door: «3:53, eerste tot en met derde lid».

c. In subonderdeel 4 vervalt ««3:67a»,», wordt ««3:73b, eerste en tweede lid», «3:80», «3:97, eerste lid»» vervangen door ««3:73c, eerste en tweede lid», «3:97», «3:111c», «3:130, eerste lid», «3:131, eerste lid», «3:131a, eerste lid»,», wordt ««3:281»» vervangen door ««3:281», «3:281a, tweede en derde lid», «3:281b, eerste en tweede lid»» en wordt ««3:288i, eerste tot en met derde, en vijfde lid»» vervangen door ««3:288i, eerste, derde en vierde lid»».

96. Onderdeel DV wordt als volgt gewijzigd:

a. Subonderdeel 1 vervalt.

b. In subonderdeel 2 komt het vierde gedachtenstreepje te luiden:

 • «3:72, eerste tot en met zevende en negende lid» vervangen door: 3:72, eerste en derde tot en met zevende lid;.

c. In subonderdeel 4 vervalt ««3:67a»,», wordt ««3:73b, eerste en tweede lid», «3:80», «3:97, eerste lid»» vervangen door ««3:73c, eerste en tweede lid», «3:97», «3:111c», «3:130, eerste lid», «3:131, eerste lid», «3:131a, eerste lid»,», wordt ««3:281»» vervangen door ««3:281», «3:281a, tweede en derde lid», «3:281b, eerste en tweede lid»» en wordt ««3:288i, eerste tot en met derde, en vijfde lid»» vervangen door ««3:288i, eerste, derde en vierde lid»».

A1

In artikel II, onderdeel G, van de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II wordt in het tiende lid «artikel 3:73b» vervangen door: artikel 3:73c.

B

Artikel VIIIA wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel A komt te luiden:

A

Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:

1. Na de eenmalige toezichthandeling met de code Wft.D1.16 wordt een eenmalige toezichthandeling ingevoegd, luidende:

 

Wft.D1.16a

De behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning voor de uitoefening van het bedrijf van levensverzekeraar of schadeverzekeraar met beperkte risico-omvang als bedoeld in artikel 2:48, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht

€ 5.000

2. Na de eenmalige toezichthandeling met de code Wft.D1.17 wordt een eenmalige toezichthandeling ingevoegd, luidende:

 

Wft.D1.17a

De behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning voor de uitoefening van het bedrijf van levensverzekeraar of schadeverzekeraar met beperkte risico-omvang als bedoeld in artikel 2:50, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht

€ 5.000

C

In artikel X wordt «31 december 2012» telkens vervangen door: 31 december 2015.

D

Artikel XI wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «onderdeel B» telkens vervangen door: onderdeel C.

2. In het tweede lid wordt «onderdeel B» vervangen door «onderdeel C» en wordt «als bedoeld in artikel 2:27, eerste lid, onderdeel a of onderdeel b» vervangen door «als bedoeld in artikel 2:27, eerste lid, of artikel 2:48, eerste lid.

3. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. Een schadeverzekeraar als bedoeld in artikel 1:10, onderdeel a, van de Wet op het financieel toezicht, zoals dat artikel luidde op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel C, die voornemens is met ingang van de dag van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel C, zijn werkzaamheden te gaan verrichten met gebruikmaking van een vrijstelling als bedoeld in de artikelen 2:49b en 3:3 van de Wet op het financieel toezicht, stelt de Autoriteit Financiële Markten hiervan in kennis. Daarbij geeft hij aan, onder overlegging van een afschrift van de verklaring, of hij een vergunning als bedoeld in artikel 2:75, eerste lid, of artikel 2:80, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht wenst. De verklaring geldt als een vergunning, bedoeld in artikel 2:75, eerste lid, of artikel 2:80, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht.

4. Het vierde lid vervalt.

5. Het vijfde tot en met zevende lid worden vernummerd tot vierde tot en met zesde lid.

6. In het vierde lid (nieuw) wordt «onderdeel B» vervangen door: onderdeel C.

7. In het vijfde lid (nieuw) wordt «artikel 2:31, eerste lid» vervangen door: artikel 2:49, eerste lid.

8. In het zesde lid (nieuw) wordt in de eerste volzin «bedoeld in het tweede lid» vervangen door: bedoeld in het tweede en derde lid.

E

Artikel XII komt te luiden:

ARTIKEL XII

 • 1. Een vergunning die is verleend op grond van artikel 2:27, eerste lid, of artikel 2:40, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht zoals die artikelen luidden voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit artikel wordt:

  • a. indien deze vergunning is verleend aan een levensverzekeraar of schadeverzekeraar die niet voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 4, eerste lid, onderdelen a tot en met e, van de richtlijn solvabiliteit II, of waarop artikel 4, vierde lid, laatste alinea, van dat artikel van toepassing is, onverminderd het tweede en derde lid, op het tijdstip van inwerkingtreding van dit artikel van rechtswege omgezet in een vergunning als bedoeld in artikel 2:27, eerste lid, of artikel 2:40, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht; of

  • b. indien deze vergunning is verleend aan een levensverzekeraar of schadeverzekeraar die voldoet aan de eisen, gesteld in artikel 4, eerste lid, onderdelen a tot en met e, van de richtlijn solvabiliteit II en waarop artikel 4, vierde lid, laatste alinea, van dat artikel niet van toepassing is, onverminderd het tweede en derde lid, op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit artikel van rechtswege omgezet in een vergunning als bedoeld in artikel 2:48, eerste lid, of artikel 2:50, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht.

 • 2. Een levensverzekeraar of schadeverzekeraar waarop het eerste lid, onderdeel b, van toepassing is, en die ervoor kiest zijn werkzaamheden na het in werking treden van deze wet te gaan verrichten met een vergunning als bedoeld in artikel 2:27, eerste lid, of artikel 2:40, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht, stelt de Nederlandsche Bank uiterlijk op de dag voorafgaand aan de dag van inwerkingtreding van dit artikel daarvan in kennis. Alsdan wordt zijn vergunning op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit artikel van rechtswege omgezet in die vergunning.

 • 3. Op een schadeverzekeraar die op het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet een vergunning heeft op grond van artikel 2:27, eerste lid, of artikel 2:40, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht zoals dit artikel luidde voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet, en die het voornemen heeft zijn werkzaamheden te gaan verrichten met gebruikmaking van de artikelen 2:49b onderscheidenlijk 2:54.0a en 3:3 van de Wet op het financieel toezicht, is artikel XI, derde en zesde lid, van overeenkomstige toepassing.

F

Artikel XIII komt te luiden:

ARTIKEL XIII

 • 1. Op een natura-uitvaartverzekeraar die op het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet een vergunning heeft op grond van artikel 2:48, eerste lid, of artikel 2:50, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht, en die het voornemen heeft zijn werkzaamheden te gaan verrichten met gebruikmaking van de artikelen 2:49b onderscheidenlijk 2:54.0a en 3:3 van de Wet op het financieel toezicht is artikel XI, derde lid, van overeenkomstige toepassing.

 • 2. Een natura-uitvaartverzekeraar waarop het eerste lid van toepassing is, en die ervoor kiest zijn werkzaamheden na het in werking treden van deze wet te gaan verrichten met een vergunning als bedoeld in artikel 2:27, eerste lid, of artikel 2:40, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht, stelt de Nederlandsche Bank uiterlijk op de dag voorafgaand aan de dag van inwerkingtreding van dit artikel daarvan in kennis. Alsdan wordt zijn vergunning op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit artikel van rechtswege omgezet in die vergunning.

G

In artikel XIV wordt «artikel 2:27, eerste lid, onderdeel a, of artikel 2:40, eerste lid, onderdeel a» vervangen door: artikel 2:27, eerste lid, of artikel 2:40, eerste lid.

ARTIKEL II

Artikel IV, onderdeel C, punt 2, van de Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I komt te luiden:

2. In het vijfde lid wordt «schadeverzekeraar of verzekeringsholding met zetel in een lidstaat een verbonden onderneming is van een gereglementeerde entiteit of van een gemengde financiële holding» vervangen door: schadeverzekeraar, gemengde financiële holding of verzekeringsholding met zetel in een lidstaat die hetzij een verbonden onderneming van een gereglementeerde entiteit of zelf een gereglementeerde entiteit is, of een gemengde financiële holding.

ARTIKEL III

De Faillissementswet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 213 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt «artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht» vervangen door: onderdeel d respectievelijk onderdeel e.

2. In de onderdelen d en e wordt telkens aan het slot toegevoegd: die onder het toepassingsgebied van de richtlijn solvabiliteit II valt.

3. Onder vervanging van de punt door een puntkomma aan het slot van onderdeel p wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

q. richtlijn solvabiliteit II:

richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (herschikking) (PbEU 2009, L 335).

B

In artikel 213aa, eerste lid, wordt «2:27 of 2:54a» vervangen door: 2:27, 2:40 of 2:54a.

C

Het opschrift van paragraaf 4 komt te luiden:

§ 4. Verzekeraars met beperkte risico-omvang

D

Artikel 213ff komt te luiden:

Artikel 213ff

Deze paragraaf is van toepassing op verzekeraars met beperkte risico-omvang als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.

E

Artikel 213gg komt te luiden:

Artikel 213gg

De artikelen 213a, eerste lid, 213b, 213d, 213e, 213f, 213i en 213k, eerste lid, zijn van overeenkomstige toepassing op verzekeraars met beperkte risico-omvang.

F

In artikel 213hh wordt telkens «natura-uitvaartverzekeraar» vervangen door: verzekeraar met beperkte risico-omvang.

G

Artikel 213kk wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «In geval van faillietverklaring» vervangen door: In geval van faillietverklaring van een natura-uitvaartverzekeraar.

2. Na het derde lid worden twee leden toegevoegd, luidende:

 • 4. In geval van faillietverklaring van een levensverzekeraar met beperkte risico-omvang op grond van deze paragraaf is artikel 213m, eerste, derde en vierde tot en met zesde lid, van overeenkomstige toepassing.

 • 5. In geval van faillietverklaring van een schadeverzekeraar met beperkte risico-omvang op grond van deze paragraaf is artikel 213m, eerste, derde en vierde tot en met zesde lid, van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL IIIA

Artikel 1, eerste lid, onderdeel l, subonderdeel 4°, van de Wet toezicht accountantsorganisaties komt te luiden:

 • 4°. een verzekeraar als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht met zetel in Nederland, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang als bedoeld in dat artikel;.

ARTIKEL IIIB

 • 1. Ter voorbereiding op de invoering van richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (herschikking) (PbEU 2009, L 335) kan de Nederlandsche Bank de besluiten, bedoeld in artikel 308 bis, eerste lid, onderdelen a tot en met i en k en l, tweede en derde lid, van de richtlijn solvabiliteit II nemen.

 • 2. Besluiten van de Nederlandsche Bank als bedoeld in artikel 308 bis, vierde lid, van de richtlijn solvabiliteit II treden niet in werking voor 1 januari 2016.

ARTIKEL IV

 • 1. Op herverzekeraars, levensverzekeraars en schadeverzekeraars die met ingang van 1 januari 2016 geen nieuwe verzekeringen sluiten en uitsluitend hun bestaande verzekeringsportefeuille beheren en afwikkelen, zijn de titels I, II en III van de richtlijn solvabiliteit II niet van toepassing mits zij voldoen aan artikel 308 ter, eerste lid, onderdeel a of b, en derde lid, van de richtlijn solvabiliteit II.

 • 2. Op de in het eerste lid bedoelde verzekeraars is artikel 308 ter, tweede lid, van de richtlijn solvabiliteit II van toepassing.

 • 3. Artikel 308 ter, veertiende lid, van de richtlijn solvabiliteit II is van toepassing op een verzekeraar die:

  • a. op 31 december 2015 in het bezit was van een vergunning op grond van de Wet op het financieel toezicht;

  • b. voldeed aan de op dat moment geldende solvabiliteitseisen van de Wet op het financieel toezicht; en

  • c. op 1 januari 2016 zou moeten voldoen aan het solvabiliteitskapitaalvereiste van de richtlijn solvabiliteit II maar gedurende dat jaar niet daaraan voldoet.

 • 4. Artikel 308 ter, zeventiende lid, van de richtlijn solvabiliteit II is van toepassing op het niveau van een verzekeringsrichtlijngroep, indien de verzekeraars in die groep op 31 december 2015 voldoen aan de ingevolge artikel 3:285, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht vereiste aangepaste solvabiliteit.

ARTIKEL V

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

ARTIKEL VI

Deze wet wordt aangehaald als: Wet implementatie Omnibus II-richtlijn.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 24 juni 2015

Willem-Alexander

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem

Uitgegeven de negende juli 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 34 100