Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 2015, 27Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 23 januari 2015, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van de wet van 3 juli 2013 tot wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen (Stb. 2013, 289)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 januari 2015, nr. 2015-0000034002,

Gelet op artikel VII van de wet van 3 juli 2013 tot wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen (Stb. 2013, 289);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel I, onderdeel EL, en artikel V van de wet van 3 juli 2013 tot wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen (Stb. 2013, 289) treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 23 januari 2015

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

Uitgegeven de negenentwintigste januari 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

De onderdelen van de wet van 3 juli 2013 die op grond van dit besluit in werking treden, betreffen een wijziging van de Kieswet (artikel Ya 14) en een wijziging van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (artikel 11). De wijzigingen houden een aanpassing in van de groep die gerechtigd is de leden van de eilandsraad te kiezen respectievelijk als lid van de eilandsraad gekozen te worden. Deze groep wordt uitgebreid met niet-Nederlandse ingezetenen van het Caribische deel van Nederland.

Naar aanleiding van de behandeling van het betreffende wetsvoorstel in de Eerste Kamer zijn de genoemde onderdelen niet in werking getreden.1 Inmiddels is inwerkingtreding wel aan de orde om de in mijn brief van 28 november 2014 genoemde redenen.2

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


X Noot
1

Besluit van 30 september 2013 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 3 juli 2013 etc. (Stb. 2013, 378).

X Noot
2

Kamerstukken I 2014/15, 33 900, A.