Besluit van 30 september 2013 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 3 juli 2013 tot wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen (Stb. 2013, 289) en van het besluit van 12 september 2013 tot wijziging van het Kiesbesluit, in verband met de wijziging van de Kieswet, houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen (Stb. 2013, 356)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 september 2013, 2013-0000399802, BZK/CZW/S&B;

Gelet op artikel VII van de wet van 3 juli 2013 tot wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen (Stb. 2013, 289) en artikel II van het besluit van 12 september 2013 tot wijziging van het Kiesbesluit, in verband met de wijziging van de Kieswet, houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen (Stb. 2013, 356);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

de wet:

de wet van 3 juli 2013 tot wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen (Stb. 2013, 289);

het besluit:

het besluit van 12 september 2013 tot wijziging van het Kiesbesluit, in verband met de wijziging van de Kieswet, houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen (Stb. 2013, 356).

Artikel 2

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, treden in werking:

  • artikel I, onderdelen Ca, F tot en met K, AX tot en met BD, BI, BM, BQ tot en met BW, DU en DV, artikel II en artikel IVA van de wet;

  • artikel I, onderdelen C tot en met G, van het besluit.

Artikel 3

Met ingang van 1 december 2013 treden in werking:

  • artikel I, onderdelen A tot en met C, D en E, L tot en met AVd, BE tot en met BH, BJ tot en met BL, BN tot en met BP, BX tot en met CM, CO, CQ tot en met DT, DW tot en met EK en EQ tot en met EU, artikel IIa, artikel IV en artikel VI van de wet;

  • artikel I, onderdelen A en B, H tot en met U en W tot en met Aa, van het besluit.

Artikel 4

Met ingang van 1 juli 2014 treden in werking:

  • artikel I, onderdelen CN en CP, van de wet;

  • artikel I, onderdeel V, van het besluit.

Artikel 5

Artikel I, onderdelen EN tot en met EP, van de wet treedt in werking met ingang van de dag waarop artikel I, onderdeel P, hoofdstuk Ya, paragraaf 4 van de wet van 17 mei 2010 tot wijziging van de Kieswet in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Stb. 2010, 347), in werking treedt.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 30 september 2013

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

Uitgegeven de zestiende oktober 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit ziet op de inwerkingtreding van de artikelen van de Wet van 3 juli 2013 tot wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen (Stb. 2013, 289). Tevens ziet het op de inwerkingtreding van de artikelen van het besluit van 12 september 2013 tot wijziging van het Kiesbesluit, in verband met de wijziging van de Kieswet, houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen (Stb. 2013, 356).

De artikelen van de wet en het besluit treden op verschillende momenten in werking. Dat is afhankelijk van de materie die de wet en het besluit beogen te regelen.

Het uitgangspunt is dat de regels in werking treden met ingang van 1 december 2014. Dat is geregeld in artikel 3 van dit besluit. De reden daardoor is dat de wijzigingen van het verkiezingsproces dan geen effect hebben op de herindelingsverkiezingen voor Alphen aan den Rijn, Leeuwarden, Heerenveen en De Friese Meren. De voorbereidingen van deze verkiezingen zijn immers al gestart. Ten behoeve van het goede verloop van deze verkiezingen is het niet wenselijk de organisatie op dit moment met nieuwe regels te confronteren.

Op dit uitgangspunt bestaan drie uitzonderingen.

Ten eerste betreft het regels met betrekking tot de registratie van kiezers buiten Nederland. Deze regels treden eerder in werking omdat kiezers zich al vanaf 22 november 2013 kunnen registreren. Met het oog hierop zullen deze regels zo snel mogelijk in werking treden, te weten met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst. Dat is geregeld in artikel 2 van dit besluit.

Ten tweede treden de regels voor het gebruik van software bij het berekenen van de verkiezingsuitslag pas in werking op 1 juli 2014. Het is niet wenselijk dat de regels al in werking treden voor de verkiezingen van de gemeenteraden en het Europees Parlement in 2014, omdat mogelijk niet alle centrale stembureaus dan tijdig aan de nieuwe regels kunnen voldoen. Dit is geregeld in artikel 4 van dit besluit.

Ten derde treden de regels die de wijze aanpassen waarop de leden van de eilandsraden van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (mede) de leden van de Eerste Kamer kiezen pas in werking als daarvoor een grondwetsherziening tot stand is gekomen. De inwerkingtreding is gekoppeld aan het moment waarop de Wet van 17 mei 2010 tot Wijziging van de Kieswet in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Stb. 2010, 347) in werking treedt. Dit is geregeld in artikel 5 van dit besluit.

Tot slot treden enkele artikelen van de wet niet in werking. De artikelen I, onderdeel EL, en V treden niet in werking en betreffen regels over het kiesrecht van vreemdelingen voor de eilandraadsverkiezingen van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Voor een toelichting waarom deze regels niet in werking treden, wordt verwezen naar de parlementaire behandeling bij het wetsvoorstel (Handelingen I 2012/13, d.d. 25 juni 2013 en 2 juli 2013). De artikelen I, onderdelen AW en EM, en III van de wet treden niet in werking omdat deze zijn vervallen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

Naar boven