Besluit van 25 juni 2015, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 4 juni 2015 tot wijziging van de Wet veiligheidsonderzoeken in verband met het opnemen van een grondslag voor het doorberekenen van kosten verbonden aan het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken alsmede enkele andere wijzigingen (Stb. 2015, 208)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 juni 2015, nr. 2015-0000209875,

Gelet op artikel II van de wet van 4 juni 2015 tot wijziging van de Wet veiligheidsonderzoeken in verband met het opnemen van een grondslag voor het doorberekenen van kosten verbonden aan het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken alsmede enkele andere wijzigingen (Stb. 2015, 208);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 4 juni 2015 tot wijziging van de Wet veiligheidsonderzoeken in verband met het opnemen van een grondslag voor het doorberekenen van kosten verbonden aan het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken alsmede enkele andere wijzigingen treedt in werking met ingang van 1 september 2015.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 25 juni 2015

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

Uitgegeven de eerste juli 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

NOTA VAN TOELICHTING

De Wet van 4 juni 2015 tot wijziging van de Wet veiligheidsonderzoeken (Stb. 2015, 208) wijzigt een aantal bepalingen in de Wet veiligheidsonderzoeken.

Dit Koninklijk Besluit betreft de inwerkingtreding van deze wijzigingswet, waarmee een wettelijke grondslag wordt gegeven voor de doorberekening van kosten aan de werkgever door de minister van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties en de minister van Defensie voor het verrichten van veiligheidsonderzoeken.

In afwijking van het kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten treedt de wijzigingswet in werking met ingang van 1 september 2015. Vanuit het kabinet Rutte I is aan de AIVD een taakstelling op de ontvangsten van structureel 11,5 miljoen euro vanaf 2014 opgelegd. Op de Rijksbegroting 2015 is deze taakstelling ingeboekt op de ontvangsten, te realiseren door middel van tarifering van veiligheidsonderzoeken. Om begrotingstechnische redenen wordt daarom voorzien in inwerkingtreding per 1 september 2015.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

Naar boven