Wet van 20 mei 2015 tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de communicatie over pensioen te verbeteren;

Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Pensioenwet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste en tweede lid wordt «schriftelijk» vervangen door: schriftelijk of elektronisch.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 5. Voor het elektronisch verstrekken van de informatie, bedoeld in het eerste en tweede lid, is uitdrukkelijke instemming van de werknemer vereist.

B

Artikel 21 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift komt te luiden:

Artikel 21. Informatie over de pensioenregeling en melding van wijzigingen

2. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. De werkgever draagt er zorg voor dat de werknemer waarmee hij een pensioenovereenkomst heeft gesloten en die pensioenaanspraken verwerft, binnen drie maanden na de start van de verwerving door de pensioenuitvoerder wordt geïnformeerd over de kenmerken van de pensioenregeling, de uitvoering van de pensioenregeling en over persoonlijke omstandigheden die een actie van de werknemer kunnen vergen. De werknemer wordt daarbij tevens gewezen op de website van de pensioenuitvoerder en op de mogelijkheid het pensioenregister te raadplegen.

3. Het vierde lid komt te luiden:

 • 4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot dit artikel over onder meer de te verstrekken informatie en het opnemen van gegevens over de vergelijkbaarheid van onderdelen van de pensioenregeling.

C

Artikel 38 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. De pensioenuitvoerder verstrekt de deelnemer jaarlijks:

  • a. een opgave van de verworven pensioenaanspraken;

  • b. een opgave van de aan het voorafgaande kalenderjaar toe te rekenen waardeaangroei van pensioenaanspraken overeenkomstig artikel 3.127 van de Wet inkomstenbelasting 2001 en de daarop berustende bepalingen;

  • c. informatie over toeslagverlening; en

  • d. informatie over vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten op grond van artikel 134.

2. Het tweede en derde lid vervallen, onder vernummering van het vierde lid tot tweede lid.

D

Artikel 39 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt in onderdeel c «en», wordt aan het slot van onderdeel d de punt vervangen door «; en» en wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • e. informatie over vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten op grond van artikel 134.

2. Het tweede lid vervalt, onder vernummering van het derde lid tot tweede lid.

E

Artikel 40 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt in onderdeel a «en», wordt de punt aan het slot van onderdeel b vervangen door «; en» en wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • c. informatie over vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten op grond van artikel 134.

2. Het derde lid vervalt, onder vernummering van het vierde lid tot derde lid.

F

In artikel 41, eerste lid, vervalt in onderdeel b «en», wordt de punt aan het slot van onderdeel c vervangen door «; en» en wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • d. informatie over vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten op grond van artikel 134.

G

Artikel 42, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. De pensioenuitvoerder verstrekt de gewezen partner met aanspraak op bijzonder partnerpensioen ten minste een keer in vijf jaar:

  • a. een opgave van de opgebouwde aanspraak op partnerpensioen;

  • b. informatie over toeslagverlening; en

  • c. informatie over vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten op grond van artikel 134.

H

Artikel 43 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «aan pensioengerechtigden bij pensioeningang» vervangen door: voorafgaand aan of bij de pensioeningang.

2. In het eerste lid vervalt in onderdeel b «en», wordt de punt aan het slot van onderdeel c vervangen door een puntkomma en worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

 • d. informatie over vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten op grond van artikel 134; en

 • e. informatie die voor degene die pensioengerechtigde wordt specifiek in het kader van de pensioeningang van belang is.

I

Artikel 44 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «periodiek» vervangen door: jaarlijks.

2. In het eerste lid vervalt in onderdeel b «en», wordt de punt aan het slot van onderdeel c vervangen door «; en» en wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • d. informatie over vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten op grond van artikel 134.

J

Artikel 45 komt te luiden:

Artikel 45. Verstrekken informatie aan deelnemers inzake vrijwillige pensioenregeling

 • 1. De pensioenuitvoerder informeert een deelnemer voorafgaand aan de deelneming in de vrijwillige pensioenregeling over:

  • a. de inhoud van de vrijwillige pensioenregeling;

  • b. een opgave van de reglementair te bereiken pensioenaanspraken uit hoofde van de vrijwillige pensioenregeling;

  • c. de toeslagverlening; en

  • d. vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten op grond van artikel 134.

 • 2. De opgave van de reglementair te bereiken pensioenaanspraken wordt, voor zover het ouderdomspensioen betreft, tevens weergegeven op basis van een pessimistisch scenario, een verwacht scenario en een optimistisch scenario.

 • 3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot dit artikel over onder meer de te hanteren rekenregels.

Ja

In artikel 45a, eerste lid, vervalt «voorafgaande».

K

Artikel 46 komt te luiden:

Artikel 46. Informatie op verzoek

 • 1. De pensioenuitvoerder verstrekt de deelnemer, de gewezen deelnemer, de gewezen partner of de pensioengerechtigde op verzoek:

  • a. een opgave van zijn opgebouwde pensioenaanspraken, reglementair te bereiken pensioenaanspraken of pensioenrecht, waarbij deze gegevens voor zover het ouderdomspensioen betreft, tevens weergegeven worden op basis van een pessimistisch scenario, een verwacht scenario en een optimistisch scenario;

  • b. de voor hem relevante informatie over beleggingen; en

  • c. informatie over andere bij algemene maatregel van bestuur te bepalen onderwerpen.

 • 2. De pensioenuitvoerder verstrekt de deelnemer, de gewezen deelnemer of de gewezen partner op verzoek informatie die specifiek voor hem relevant is waaronder een indicatie van het mogelijk te bereiken kapitaal op de pensioendatum bij premieovereenkomsten waarbij de premie wordt belegd en een indicatie van de hoogte van de in te kopen periodieke uitkeringen bij aanwending van het mogelijk te bereiken kapitaal bij kapitaalovereenkomsten en premieovereenkomsten.

 • 3. De indicaties, bedoeld in het tweede lid, worden, voor zover het ouderdomspensioen betreft, tevens weergegeven op basis van een pessimistisch scenario, een verwacht scenario en een optimistisch scenario.

 • 4. De pensioenuitvoerder verstrekt de gewezen deelnemer of de gewezen partner op verzoek de informatie in artikel 40, eerste lid, of artikel 42, eerste lid.

 • 5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot dit artikel over onder meer de te hanteren rekenregels.

L

Na artikel 46 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 46a. Beschikbare informatie

 • 1. De pensioenuitvoerder stelt op zijn website voor in ieder geval de deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde beschikbaar:

  • a. informatie over de pensioenregeling als bedoeld in artikel 21;

  • b. verdere informatie over de pensioenregeling;

  • c. informatie over uitvoeringskosten; en

  • d. het jaarverslag en de jaarrekening.

 • 2. Voor zover van toepassing stelt de pensioenuitvoerder op zijn website voor de deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde beschikbaar:

  • a. de verklaring inzake beleggingsbeginselen;

  • b. informatie over het financieel crisisplan;

  • c. informatie over het herstelplan of geactualiseerd herstelplan;

  • d. het pensioenreglement; en

  • e. de uitvoeringsovereenkomst of het uitvoeringsreglement.

 • 3. In het jaarverslag, bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, neemt een pensioenfonds informatie op over de haalbaarheidstoets en de reële dekkingsgraad.

 • 4. Indien de deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde hierom verzoekt verstrekt de pensioenuitvoerder de in het eerste en tweede lid bedoelde informatie en stukken elektronisch of schriftelijk.

 • 5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot dit artikel.

M

Artikel 48 komt te luiden:

Artikel 48. Eisen aan informatieverstrekking

 • 1. De informatie die de pensioenuitvoerder verstrekt of beschikbaar stelt is correct, duidelijk en evenwichtig. De informatie wordt tijdig verstrekt of beschikbaar gesteld.

 • 2. De pensioenuitvoerder bevordert dat persoonlijke informatie aansluit bij de informatiebehoefte en kenmerken van de deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde.

 • 3. De pensioenuitvoerder bevordert dat de informatie de deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde inzicht geeft in de keuzemogelijkheden die er zijn in de pensioenregeling en de gevolgen van belangrijke gebeurtenissen voor het pensioen.

 • 4. De informatie, bedoeld in de artikelen 38, eerste lid, 40, eerste lid, 42, eerste lid, en 44, eerste lid, wordt verstrekt door middel van een uniform pensioenoverzicht. In het uniform pensioenoverzicht wordt een verwijzing opgenomen naar de website van de pensioenuitvoerder, de website waarop het pensioenregister te raadplegen is en wordt gewezen op de mogelijkheden die artikel 46, eerste lid, onderdeel a, biedt.

 • 5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot dit artikel over onder meer het uniform pensioenoverzicht en het verstrekken van informatie door middel van het uniform pensioenoverzicht.

N

Artikel 49 komt te luiden:

Artikel 49. Informatie elektronisch of schriftelijk

 • 1. De pensioenuitvoerder verstrekt de informatie elektronisch of schriftelijk. Er wordt ten hoogste eenmaal per jaar gewisseld tussen schriftelijke verstrekking en elektronische verstrekking van de informatie.

 • 2. De pensioenuitvoerder informeert de deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde schriftelijk over het voornemen tot elektronische verstrekking.

 • 3. Indien de deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde bezwaar maakt tegen elektronische verstrekking, verstrekt de pensioenuitvoerder de informatie schriftelijk.

 • 4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot dit artikel.

O

Artikel 51 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift komt te luiden:

Artikel 51. Pensioenregister

2. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Er is een pensioenregister, ingericht en in stand gehouden door de pensioenuitvoerders, dat tot doel heeft op duidelijke en begrijpelijke wijze de aanspraakgerechtigde of de pensioengerechtigde in de gelegenheid te stellen gegevens over zijn pensioenaanspraken en pensioenrechten te raadplegen, waarbij deze gegevens, voor zover het ouderdomspensioen betreft, tevens weergegeven worden op basis van een pessimistisch scenario, een verwacht scenario en een optimistisch scenario. Het pensioenregister heeft verder tot doel inzicht te geven in de hoogte van het te bereiken pensioen, de keuzes ten aanzien van het pensioen en de gevolgen van deze keuzes en van belangrijke gebeurtenissen op het pensioen van de aanspraakgerechtigde of de pensioengerechtigde. Onder pensioenaanspraken en pensioenrechten in de zin van dit artikel worden tevens verstaan aanspraken op ouderdomspensioen en recht op ouderdomspensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet.

3. In het tweede lid wordt «de aanspraakgerechtigde» vervangen door «de aanspraakgerechtigde of de pensioengerechtigde» en wordt «pensioenaanspraken» vervangen door: pensioenaanspraken en pensioenrechten.

4. In het derde lid wordt «de aanspraakgerechtigde» vervangen door «de aanspraakgerechtigde of de pensioengerechtigde» en wordt «aanspraak op ouderdomspensioen» vervangen door: aanspraak op ouderdomspensioen en recht op ouderdomspensioen.

5. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 10. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot dit artikel over onder meer de scenario’s, de actualisatie van de te verstrekken gegevens, het opnemen van gegevens met betrekking tot de keuzes ten aanzien van het pensioen en de gevolgen van deze keuzes en van belangrijke gebeurtenissen op het pensioen en de fasering van het opnemen van deze gegevens.

Oa

Aan artikel 71, eerste lid, wordt een zin toegevoegd, luidende: Indien het verzoek van de gewezen deelnemer tot waardeoverdracht nettopensioen betreft is voor de waardeoverdracht van dit nettopensioen tevens vereist dat de ontvangende pensioenuitvoerder een regeling voor nettopensioen uitvoert.

Ob

In artikel 75, tweede lid, onderdeel a, wordt «en tweede zin» vervangen door: , tweede en derde zin.

P

Artikel 95 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt «46» vervangen door: 46a.

2. In het vierde lid wordt «worden regels gesteld» vervangen door: kunnen regels worden gesteld.

Q

Aan artikel 204 worden twee leden toegevoegd, luidende:

 • 3. In afwijking van het eerste lid kan de toezichthouder met gebruikmaking van vertrouwelijke gegevens of inlichtingen verkregen bij de uitvoering van zijn taak op grond van deze wet, vergelijkbare, niet geaggregeerde statistische gegevens van pensioenfondsen publiceren, teneinde inzicht te geven in de financiële situatie van deze pensioenfondsen.

 • 4. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over de gegevens die door de toezichthouder gepubliceerd kunnen worden, over de procedure bij publicatie en de te hanteren termijnen voorafgaand daaraan.

R

Aan artikel 220a wordt een lid, waarvan de nummering aansluit op het laatste lid van dat artikel, toegevoegd, luidende:

 • # Artikel 51 is vanaf een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip van toepassing op pensioengerechtigden die vanaf dat tijdstip pensioengerechtigd geworden zijn.

ARTIKEL II

De Wet verplichte beroepspensioenregeling wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 48 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, komt te luiden:

 • 1. De pensioenuitvoerder informeert de deelnemer bij toetreding tot de beroepspensioenregeling binnen drie maanden over de kenmerken van de beroepspensioenregeling, de uitvoering van de beroepspensioenregeling en over persoonlijke omstandigheden die een actie van de deelnemer kunnen vergen. De deelnemer wordt daarbij tevens gewezen op de website van de pensioenuitvoerder en op de mogelijkheid het pensioenregister te raadplegen.

2. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot dit artikel over onder meer de te verstrekken informatie en het opnemen van gegevens met betrekking tot de vergelijkbaarheid van onderdelen van de beroepspensioenregeling.

B

Artikel 49 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. De pensioenuitvoerder verstrekt de deelnemer jaarlijks:

  • a. een opgave van de verworven pensioenaanspraken;

  • b. een opgave van de aan het voorafgaande kalenderjaar toe te rekenen waardeaangroei van pensioenaanspraken overeenkomstig artikel 3.127 van de Wet inkomstenbelasting 2001 en de daarop berustende bepalingen;

  • c. informatie over toeslagverlening; en

  • d. informatie over vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten op grond van artikel 129.

2. Het tweede en derde lid vervallen, onder vernummering van het vierde lid tot tweede lid.

C

Artikel 50 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt in onderdeel c «en», wordt aan het slot van onderdeel d de punt vervangen door «; en» en wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • e. informatie over vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten op grond van artikel 129.

2. Het tweede lid vervalt, onder vernummering van het derde lid tot tweede lid.

D

Artikel 51 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt in onderdeel a «en», wordt de punt aan het slot van onderdeel b vervangen door «; en» en wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • c. informatie over vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten op grond van artikel 129.

2. Het derde lid vervalt, onder vernummering van het vierde lid tot derde lid.

E

In artikel 52, eerste lid, vervalt in onderdeel b «en», wordt de punt aan het slot van onderdeel c vervangen door «; en» en wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • d. informatie over vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten op grond van artikel 129.

F

Artikel 53, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. De pensioenuitvoerder verstrekt de gewezen partner met aanspraak op bijzonder partnerpensioen ten minste een keer in vijf jaar:

  • a. een opgave van de opgebouwde aanspraak op partnerpensioen;

  • b. informatie over toeslagverlening; en

  • c. informatie over vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten op grond van artikel 129.

G

Artikel 54 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «aan pensioengerechtigden bij pensioeningang» vervangen door: voorafgaand aan of bij de pensioeningang.

2. In het eerste lid vervalt in onderdeel b «en», wordt de punt aan het slot van onderdeel c vervangen door een puntkomma en worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

 • d. informatie over vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten op grond van artikel 129; en

 • e. informatie die voor degene die pensioengerechtigde wordt specifiek in het kader van de pensioeningang van belang is.

H

Artikel 55 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «periodiek» vervangen door: jaarlijks.

2. In het eerste lid vervalt in onderdeel b «en», wordt de punt aan het slot van onderdeel c vervangen door «; en» en wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • d. informatie over vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten op grond van artikel 129.

I

Artikel 56 komt te luiden:

Artikel 56. Verstrekken informatie aan deelnemers inzake vrijwillige pensioenregeling

 • 1. De pensioenuitvoerder informeert een deelnemer voorafgaand aan de deelneming in de vrijwillige pensioenregeling over:

  • a. de inhoud van de vrijwillige pensioenregeling;

  • b. een opgave van de reglementair te bereiken pensioenaanspraken uit hoofde van de vrijwillige pensioenregeling;

  • c. de toeslagverlening; en

  • d. vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten op grond van artikel 129.

 • 2. De opgave van de reglementair te bereiken pensioenaanspraken wordt, voor zover het ouderdomspensioen betreft, tevens weergegeven op basis van een pessimistisch scenario, een verwacht scenario en een optimistisch scenario.

 • 3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot dit artikel over onder meer de te hanteren rekenregels.

Ia

In artikel 56a, eerste lid, vervalt «voorafgaande».

J

Artikel 57 komt te luiden:

Artikel 57. Informatie op verzoek

 • 1. De pensioenuitvoerder verstrekt de deelnemer, de gewezen deelnemer, de gewezen partner of de pensioengerechtigde op verzoek:

  • a. een opgave van zijn opgebouwde pensioenaanspraken, reglementair te bereiken pensioenaanspraken of pensioenrecht, waarbij deze gegevens voor zover het ouderdomspensioen betreft, tevens weergegeven worden op basis van een pessimistisch scenario, een verwacht scenario en een optimistisch scenario;

  • b. de voor hem relevante informatie over beleggingen; en

  • c. informatie over andere bij algemene maatregel van bestuur te bepalen onderwerpen.

 • 2. De pensioenuitvoerder verstrekt de deelnemer, de gewezen deelnemer of de gewezen partner op verzoek informatie die specifiek voor hem relevant is waaronder een indicatie van het mogelijk te bereiken kapitaal op de pensioendatum bij premieregelingen waarbij de premie wordt belegd en een indicatie van de hoogte van de in te kopen periodieke uitkeringen bij aanwending van het mogelijk te bereiken kapitaal bij kapitaalregelingen en premieregelingen.

 • 3. De indicaties, bedoeld in het tweede lid, worden, voor zover het ouderdomspensioen betreft, tevens weergegeven op basis van een pessimistisch scenario, een verwacht scenario en een optimistisch scenario.

 • 4. De pensioenuitvoerder verstrekt de gewezen deelnemer of de gewezen partner op verzoek de informatie in artikel 51, eerste lid, of artikel 53, eerste lid.

 • 5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot dit artikel over onder meer de te hanteren rekenregels.

K

Na artikel 57 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 57a. Beschikbare informatie

 • 1. De pensioenuitvoerder stelt op zijn website voor in ieder geval de deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde beschikbaar:

  • a. informatie over de beroepspensioenregeling als bedoeld in artikel 48;

  • b. verdere informatie over de beroepspensioenregeling;

  • c. informatie over uitvoeringskosten; en

  • d. het jaarverslag en de jaarrekening.

 • 2. Voor zover van toepassing stelt de pensioenuitvoerder op zijn website voor de deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde beschikbaar:

  • a. de verklaring inzake beleggingsbeginselen;

  • b. informatie over het financieel crisisplan;

  • c. informatie over het herstelplan of geactualiseerd herstelplan;

  • d. het pensioenreglement; en

  • e. de uitvoeringsovereenkomst.

 • 3. In het jaarverslag, bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, neemt een beroepspensioenfonds informatie op over de haalbaarheidstoets en de reële dekkingsgraad.

 • 4. Indien de deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde hierom verzoekt verstrekt de pensioenuitvoerder de in het eerste en tweede lid bedoelde informatie en stukken elektronisch of schriftelijk.

 • 5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot dit artikel.

L

Artikel 59 komt te luiden:

Artikel 59. Eisen aan informatieverstrekking

 • 1. De informatie die de pensioenuitvoerder verstrekt of beschikbaar stelt is correct, duidelijk en evenwichtig. De informatie wordt tijdig verstrekt of beschikbaar gesteld.

 • 2. De pensioenuitvoerder bevordert dat persoonlijke informatie aansluit bij de informatiebehoefte en kenmerken van de deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde.

 • 3. De pensioenuitvoerder bevordert dat de informatie de deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde inzicht geeft in de keuzemogelijkheden die er zijn in de beroepspensioenregeling en de gevolgen van belangrijke gebeurtenissen voor het pensioen.

 • 4. De informatie, bedoeld in de artikelen 49, eerste lid, 51, eerste lid, 53, eerste lid, en 55, eerste lid, wordt verstrekt door middel van een uniform pensioenoverzicht. In het uniform pensioenoverzicht wordt een verwijzing opgenomen naar de website van de pensioenuitvoerder, de website waarop het pensioenregister te raadplegen is en wordt gewezen op de mogelijkheden die artikel 57, eerste lid, onderdeel a, biedt.

 • 5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot dit artikel over onder meer het uniform pensioenoverzicht en het verstrekken van informatie door middel van het uniform pensioenoverzicht.

M

Artikel 60 komt te luiden:

Artikel 60. Informatie elektronisch of schriftelijk

 • 1. De pensioenuitvoerder verstrekt de informatie elektronisch of schriftelijk. Er wordt ten hoogste eenmaal per jaar gewisseld tussen schriftelijke verstrekking en elektronische verstrekking van de informatie.

 • 2. De pensioenuitvoerder informeert de deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde schriftelijk over het voornemen tot elektronische verstrekking.

 • 3. Indien de deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde bezwaar maakt tegen elektronische verstrekking, verstrekt de pensioenuitvoerder de informatie schriftelijk.

 • 4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot dit artikel.

N

Artikel 62 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift komt te luiden:

Artikel 62. Pensioenregister

2. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Er is een pensioenregister, ingericht en in stand gehouden door de pensioenuitvoerders, dat tot doel heeft op duidelijke en begrijpelijke wijze de aanspraakgerechtigde of de pensioengerechtigde in de gelegenheid te stellen gegevens over zijn pensioenaanspraken en pensioenrechten te raadplegen, waarbij deze gegevens, voor zover het ouderdomspensioen betreft, tevens weergegeven worden op basis van een pessimistisch scenario, een verwacht scenario en een optimistisch scenario. Het pensioenregister heeft verder tot doel inzicht te geven in de hoogte van het te bereiken pensioen, de keuzes ten aanzien van het pensioen en de gevolgen van deze keuzes en van belangrijke gebeurtenissen op het pensioen van de aanspraakgerechtigde of de pensioengerechtigde. Onder pensioenaanspraken en pensioenrechten in de zin van dit artikel worden tevens verstaan aanspraken op ouderdomspensioen en recht op ouderdomspensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet.

3. In het tweede lid wordt «de aanspraakgerechtigde» vervangen door «de aanspraakgerechtigde of de pensioengerechtigde» en wordt «pensioenaanspraken» vervangen door: pensioenaanspraken en pensioenrechten.

4. In het derde lid wordt «de aanspraakgerechtigde» vervangen door «de aanspraakgerechtigde of de pensioengerechtigde» en wordt «aanspraak op ouderdomspensioen» vervangen door: aanspraak op ouderdomspensioen en recht op ouderdomspensioen.

5. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 10. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot dit artikel over onder meer de scenario’s, de actualisatie van de te verstrekken gegevens, het opnemen van gegevens met betrekking tot de keuzes ten aanzien van het pensioen en de gevolgen van deze keuzes en van belangrijke gebeurtenissen op het pensioen en de fasering van het opnemen van deze gegevens.

Na

Aan artikel 82, eerste lid, wordt een zin toegevoegd, luidende: Indien het verzoek van de gewezen deelnemer tot waardeoverdracht nettopensioen betreft is voor de waardeoverdracht van dit nettopensioen tevens vereist dat de ontvangende pensioenuitvoerder een regeling voor nettopensioen uitvoert.

Nb

In artikel 86, tweede lid, onderdeel a, wordt «en tweede zin» vervangen door: , tweede en derde zin.

O

Artikel 103 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt «57» vervangen door: 57a.

2. In het vierde lid wordt «worden regels gesteld» vervangen door: kunnen regels worden gesteld.

P

Aan artikel 198 worden twee leden toegevoegd, luidende:

 • 3. In afwijking van het eerste lid kan de toezichthouder met gebruikmaking van vertrouwelijke gegevens of inlichtingen verkregen bij de uitvoering van zijn taak op grond van deze wet, vergelijkbare, niet geaggregeerde statistische gegevens van beroepspensioenfondsen publiceren, teneinde inzicht te geven in de financiële situatie van deze beroepspensioenfondsen.

 • 4. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over de gegevens die door de toezichthouder gepubliceerd kunnen worden, over de procedure bij publicatie en de te hanteren termijnen voorafgaand daaraan.

Q

Artikel 214 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het achtste lid wordt «artikel 132» vervangen door: artikel 127.

2. Er wordt een lid, waarvan de nummering aansluit op het laatste lid van het artikel, toegevoegd, luidende:

 • # Artikel 62 is vanaf een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip van toepassing op pensioengerechtigden die vanaf dat tijdstip pensioengerechtigd geworden zijn.

ARTIKEL IIA

In afwijking van artikel I, onderdelen J, K en O en artikel II, onderdelen I, J en N, geldt de verplichting om de opgaven, indicaties en gegevens, bedoeld in de artikelen 45, 46 en 51 van de Pensioenwet en de artikelen 56, 57 en 62 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling, weer te geven op basis van een pessimistisch scenario, een verwacht scenario en een optimistisch scenario, niet tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

ARTIKEL III

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, en kunnen terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

ARTIKEL IV

Deze wet wordt aangehaald als: Wet pensioencommunicatie.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 20 mei 2015

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma

Uitgegeven de negenentwintigste mei 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 34 008

Naar boven