Besluit van 4 mei 2015 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit passende arbeid WW en ZW, het Besluit conversie WW, het Besluit van 28 januari 2015 tot wijziging van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten in verband met het introduceren van inkomensverrekening in de Werkloosheidswet (Stb. 2015, 43) en het Besluit van 9 april 2015 tot wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen in verband met de wijziging van de Werkloosheidswet door de Wet werk en zekerheid (Stb. 2015, 152)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 april 2015, nr. 2015-0000100880;

Gelet op artikel 7 van het Besluit passende arbeid WW en ZW, artikel 4 van het Besluit Conversie WW, artikel II van het Besluit van 28 januari 2015 tot wijziging van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten in verband met het introduceren van inkomensverrekening in de Werkloosheidswet (Stb. 2015, 43) en artikel II van het Besluit van 9 april 2015 tot wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen in verband met de wijziging van de Werkloosheidswet door de Wet werk en zekerheid (Stb. 2015, 152);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 1 juli 2015 treden in werking:

  • a. het Besluit passende arbeid WW en ZW;

  • b. het Besluit conversie WW;

  • c. het Besluit van 28 januari 2015 tot wijziging van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten in verband met het introduceren van inkomensverrekening in de Werkloosheidswet (Stb. 2015, 43), met uitzondering van artikel I, onderdeel G, onder 1, en onderdeel H; en

  • d. het Besluit van 9 april 2015 tot wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen in verband met de wijziging van de Werkloosheidswet door de Wet werk en zekerheid (Stb. 2015, 152), met uitzondering van artikel I, onderdelen M, R en T.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 4 mei 2015

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Uitgegeven de twaalfde mei 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

NOTA VAN TOELICHTING

In het onderhavige besluit wordt voorzien in de inwerkingtreding van een viertal algemene maatregelen van bestuur. Het betreft een tweetal wijzigingsbesluiten en een tweetal nieuwe besluiten.

Vanwege de introductie per 1 juli 2015 in de Werkloosheidswet van inkomensverrekening en de maandsystematiek als gevolg van de Wet werk en zekerheid treedt het Besluit van 28 januari 2015 tot wijziging van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten in verband met het introduceren van inkomensverrekening in de Werkloosheidswet (Stb. 2015, 43) (wijzigingsbesluit AIB) op 1 juli 2015 in werking. In artikel II, tweede lid, van dat besluit was reeds voorzien in de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel G, onder 1, en onderdeel H en zodoende voorziet het onderhavige besluit niet in inwerkingtreding van die artikelonderdelen van het wijzigingsbesluit AIB.

Vanwege de introductie van inkomensverrekening in de Werkloosheidswet per 1 juli 2015 dienen de nieuwe dagloonregels ook op die datum in werking te treden. Vandaar dat voorzien is in inwerkingtreding van het Besluit van 9 april 2015 tot wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen in verband met de wijziging van de Werkloosheidswet door de Wet werk en zekerheid (Stb. 2015, 152) (wijzigingsbesluit Dagloonbesluit) op 1 juli 2015. Het wijzigingsbesluit Dagloonbesluit voorziet er in artikel II in dat de inwerkingtreding van dat besluit voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. In het onderhavige besluit wordt daarvan gebruik gemaakt. Artikel I, onderdelen M, R en T, treedt op een nader te bepalen tijdstip in werking.

Omdat in het Besluit conversie WW is voorzien in conversie van een WW-recht indien er zowel een WW-recht bestaat dat is ontstaan voor 1 juli 2015 als een recht dat na die datum is ontstaan, dient dat besluit op die datum in werking te treden.

Het Besluit passende arbeid WW en ZW treedt in verband met een nieuwe definitie van het begrip «passende arbeid» in de Werkloosheidswet en de Ziektewet ook in zijn geheel op 1 juli 2015 in werking.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Naar boven